Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

04. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 81 141 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä annetussa laissa (477/2016) ja talous- ja velkaneuvonnasta annetussa laissa (813/2017) tarkoitettujen oikeusapu- ja edunvalvontapalveluiden ja talous- ja velkaneuvontapalveluiden ostamisesta valtiolle aiheutuvien menojen maksamiseen sekä kuluttajariitalautakunnasta annetussa laissa (8/2007) tarkoitettujen menojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä annetun lain 18 §:ssä tarkoitettuja yleisen edunvalvonnan päämiehen varoista perittäviä palkkioita ja korvauksia.

Momentille nettoutettavista tuloista oikeusavun saajan hävinneen vastapuolen korvaukset oikeudenkäyntikuluista budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Oikeusaputoimistoihin arvioidaan saapuvan 49 000 asiaa (45 907 asiaa v. 2019 ja arvio 49 000 asiaa v. 2020). Oikeusaputoimistojen jonotusajan tavoite on keskimäärin 11 päivää v. 2021 (13 päivää v. 2019 ja 11 päivää v. 2020). Oikeusaputoimistoihin v. 2019 saapuneista asioista 87 % oli siviili- ja hallinto-oikeudellisia asioita ja 13 % rikosasioita.

Yleisen edunvalvonnan palveluja ostetaan kunnilta ja yksityiseltä palveluntuottajalta silloin, kun se on tarpeen palveluiden alueellisen saatavuuden turvaamiseksi. Ostopalvelun osuus on noin 10 % v. 2021.

Kuluttajariitalautakuntaan arvioidaan saapuvan 7 000 asiaa (6 946 asiaa v. 2019 ja arvio 7 000 asiaa v. 2020). Tavoitteena on, että valitusten kokonaiskäsittelyaika on keskimäärin 9 kuukautta.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen oikeusministeriö on alustavasti asettanut oikeusapu- ja edunvalvontapiireille ja kuluttajariitalautakunnalle seuraavat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021:

Oikeusapu ja talous- ja velkaneuvonta

  2019
toteutuma
2020
arvio
2021
tavoite
       
Oikeusapu      
Käsitellyt asiat, kpl 46 738 49 000 49 000
Chat ja oikeusapuohjaus, kpl 14 862 15 300 15 500
Oikeusapupäätökset yksityisille asiamiehille, kpl 22 674 24 000 24 000
Taloudellisuus (euroa/painotettu työmäärä) 142 138 138
Tuottavuus (painotettu työmäärä/htv) 408 420 420
Talous- ja velkaneuvonta      
Käsitellyt asiat, kpl 16 318 21 000 22 000
Talousneuvonnat, kpl 24 002 29 000 31 000
Taloudellisuus (euroa/asia) 234 222 204
Tuottavuus (asia/htv) 245 257 276

Yleinen edunvalvonta

  2019
toteutuma
2020
arvio
2021
tavoite
       
Päämiesten määrä, kpl 42 710 44 700 46 000
— edunvalvontatoimisto 38 468 40 400 41 600
— edunvalvonta ostopalveluna 4 242 4 300 4 400
Taloudellisuus (bruttomeno/päämies) 761 755 750
Tuottavuus (päämiesmäärä/htv) 66 69 69

Kuluttajariitalautakunta

  2019
toteutuma
2020
arvio
2021
tavoite
       
Käsitellyt valitukset, kpl 6 208 7 300 7 500
Taloudellisuus (€/käsitelty asia) 423 379 350
Tuottavuus (käsitellyt asiat/htv) 162 197 203
Kokonaiskäsittelyaika, kk 12,8 11,8 9,0

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 83 340 80 135 85 741
Bruttotulot 4 417 5 000 4 600
Nettomenot 78 923 75 135 81 141
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 23 257    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 16 605    

Oikeusavun palkkioista säädetään valtioneuvoston asetuksessa oikeusavun palkkioperusteista (290/2008).

Valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä annetun lain (477/2016) mukaisesti perittävinä palkkioina arvioidaan kertyvän noin 29 000 000 euroa momentille 12.25.15. Edunvalvontapalkkioiden määrä vastaa noin 80 % yleisen edunvalvonnan kokonaismenoista.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Edunvalvonnan päämiesmäärän kasvu 1 920
Hallinnonalan resurssien turvaaminen (HO 2019) 179
Hallinnonalan virastojen hallinnollisten asioiden asiankäsittelyjärjestelmän uudistaminen (siirto momentille 25.01.21) -3
Talous- ja velkaneuvonnan toiminnan turvaaminen 600
Tietohallintomenojen kasvu 1 229
Turvapaikanhakijoiden oikeusapu (HO 2019) 140
Valtorin palvelumaksujen nousu -9
JTS-miljardin tuottavuussäästö -181
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa 158
Palkkausten tarkistukset 1 973
Yhteensä 6 006

2021 talousarvio 81 141 000
2020 IV lisätalousarvio 1 320 000
2020 II lisätalousarvio 690 000
2020 talousarvio 75 135 000
2019 tilinpäätös 72 271 000