Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 281 108 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös Tuomioistuinviraston menoihin.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista mukaisesti perittäviä maksuja eikä menoina näistä johtuvia poistoja.

Selvitysosa:Tuomioistuinvirasto tukee ja ohjaa tuomioistuinlaitosta siten, että tuomioistuinlaitoksen toiminta on vaikuttavaa ja oikeusturva toteutuu tehokkaasti.

Tuomioistuimet ratkaisevat niiden käsiteltäväksi tulleet asiat ja siten tuottavat oikeusturvaa. Tuomioistuinten toimintaa kuvaavat keskeiset indikaattorit on kuvattu oheisessa tunnuslukutaulukossa.

Tunnuslukutaulukko

  2019
toteutuma
2020
arvio
2021
arvio
       
Hovioikeudet      
Ratkaistut asiat, kpl 8 227 8 000 8 300
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 5,8 5,8 6,5
Taloudellisuus (€/työmäärä) 2 002 2 000 2 000
Tuottavuus (työmäärä/htv) 43 45 45
       
Käräjäoikeudet      
Ratkaistut asiat yhteensä, kpl 549 739 550 000 550 000
— Rikosasiat 55 152 50 000 55 000
— Laajat riita-asiat 8 272 7 500 9 000
— Summaariset asiat 407 212 400 000 440 000
       
Keskimääräinen käsittelyaika, kk      
— Rikosasiat 4,8 4,0 6,0
— Laajat riita-asiat 9,7 9,0 11,0
— Summaariset asiat 2,8 2,8 2,8
— Velkajärjestelyasiat 6,5 6,0 7,0
Taloudellisuus (€/työmäärä) 630 650 600
Tuottavuus (työmäärä/htv) 117 110 120
       
Hallinto-oikeudet      
Ratkaistut asiat, kpl 19 870 17 000 17 000
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 9,1 7,0 8,0
Taloudellisuus (€/työmäärä) 1 349 1 200 1 200
Tuottavuus (työmäärä/htv) 58 55 60
       
Vakuutusoikeus      
Ratkaistut asiat, kpl 5 006 6 000 6 000
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 9,7 10,0 10,0
Taloudellisuus (€/ratkaistu asia) 1 654 1 300 1 300
Tuottavuus (ratkaistut asiat/htv) 45 55 55
       
Markkinaoikeus      
Ratkaistut asiat, kpl 497 500 600
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 8,5 8,0 8,0
Taloudellisuus (€/ratkaistu asia) 6 311 6 000 6 000
Tuottavuus (ratkaistut asiat/htv) 14 17 17
       
Työtuomioistuin      
Ratkaistut asiat, kpl 123 120 150
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 9,7 10,0 10,0
Taloudellisuus (€/ratkaistu asia) 8 897 9 500 9 000
Tuottavuus (ratkaistut asiat/htv) 13 13 20

Tuomioistuinten suoritteista tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista mukaisesti perittävinä maksuina arvioidaan kertyvän 43,98 milj. euroa momentille 12.25.10.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 266 909 256 060 282 108
Bruttotulot 3 562 1 000 1 000
Nettomenot 263 347 255 060 281 108
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 58 906    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 46 874    

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Yleiset tuomioistuimet 191 528
Hallintotuomioistuimet 52 000
Tietohallinto- ja muut menot 37 580
Yhteensä 281 108

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinnonalan virastojen hallinnollisten asioiden asiankäsittelyjärjestelmän uudistaminen (siirto momentilta 25.01.21) 10
Iisalmen, Pietarsaaren ja Varkauden istuntopaikkojen säilyttäminen 528
Lastensuojelulain muutoksenhaun muutos -78
Näytön keskittäminen käräjäoikeuksiin (HO 2019 kertaluonteinen) 500
Oikeudenkäynnin kokonaiskäsittelyajan lyhentäminen 2 700
Sakon muuntorangaistuksen uudistaminen 5 100
Syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten aineistopankki (AIPA) (v. 2021 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 3 900
Tiedusteluasioiden lupakäsittelyn tietoturvalliset tilat (HO 2019 kertaluonteinen) -500
Tietohallintomenojen kasvu 1 904
Turvapaikanhakijoiden oikeusturva 4 360
Turvapaikka-asioiden ruuhkan purku -1 000
Valtorin palvelumaksujen nousu -35
Velkomusasioiden joutuisa käsittely 500
Vesi- ja ympäristöasioiden ruuhkan purku 1 700
JTS-miljardin tuottavuussäästö -603
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa 557
Palkkausten tarkistukset 6 505
Yhteensä 26 048

2021 talousarvio 281 108 000
2020 IV lisätalousarvio 333 000
2020 talousarvio 255 060 000
2019 tilinpäätös 251 315 000