Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

01. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 969 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista mukaisesti perittäviä maksuja eikä menoina näistä johtuvia poistoja.

Selvitysosa:Korkein oikeus on ylin tuomioistuin riita- ja rikosasioissa. Sen tehtävänä on valituslupajärjestelmän pohjalta yksittäisiä valitusasioita tutkimalla ja ratkaisemalla antaa oikeuskäytäntöä ohjaavia ja yhtenäistäviä ennakkopäätöksiä lain tulkinnasta ja soveltamisesta. Lisäksi korkein oikeus käsittelee ja ratkaisee ylimääräistä muutoksenhakua koskevia asioita sekä antaa tasavallan presidentille lausuntoja armahdusasioissa ja Ahvenanmaan itsehallintoa koskevissa asioissa. Korkein oikeus valvoo alempien tuomioistuinten lainkäyttöä.

Tunnuslukutaulukko

  2019
toteutuma
2020
arvio
2021
arvio
       
Ratkaistut asiat, kpl 2 069 2 150 2 000
— annetut asiaratkaisut valitusasioissa 142 130 130
— julkaistut ratkaisut 112 100 100
Keskimääräinen käsittelyaika (kk)      
— kaikki asiat 5,4 5,5 5,4
— valituslupa-asiat 3,8 4,0 4,0
— asiaratkaisut 18,0 17,5 17,5
Toiminnallinen tehokkuus      
— taloudellisuus (€/asia) 4 229 4 000 4 200
— tuottavuus (asia/htv) 28 30 30

Korkeimman oikeuden suoritteista tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista mukaisesti perittävinä maksuina arvioidaan kertyvän 320 000 euroa momentille 12.25.10.

Toiminnan menot ja tulot

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 8 756 8 803 8 979
Bruttotulot 5 10 10
Nettomenot 8 751 8 793 8 969
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 521    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 547    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinnonalan virastojen hallinnollisten asioiden asiankäsittelyjärjestelmän uudistaminen (siirto momentilta 25.01.21) 1
Tietohallintomenojen kasvu 30
Valtorin palvelumaksujen nousu -1
JTS-miljardin tuottavuussäästö -22
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa -69
Palkkausten tarkistukset 237
Yhteensä 176

2021 talousarvio 8 969 000
2020 talousarvio 8 793 000
2019 tilinpäätös 8 777 000