Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

10. Tuomioistuimet ja oikeusapuPDF-versio

Selvitysosa:Tuomioistuinten hyvä ja tehokas toiminta on edellytys perus- ja ihmisoikeusvaatimusten mukaisen oikeusturvan toteutumiselle sekä oikeusvarmuudelle, jota vaaditaan niin talouselämässä kuin kansalaisten keskinäisten suhteiden järjestämisessä. Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilyttäminen sekä ristiriitojen selvittäminen tasapuolisin menettelyin ennalta asetettujen yleisten sääntöjen pohjalta edellyttävät hyvin toimivaa oikeusjärjestelmää. Riippumattoman tuomioistuinlaitoksen tulee turvata, että jokainen voi yhteiskunnassa luottaa oikeuksiensa toteutumiseen.

Vaikuttavuustavoitteena on, että riita-, rikos- ja hallintolainkäyttöasiat ratkaistaan viivytyksettä, laadukkaasti ja edullisesti. Tuomioistuinten työvälineitä kehitetään käyttäjäystävällisiksi ja toimintaa tukeviksi siten, että oikeudenkäynneissä voidaan mahdollisimman laajasti hyödyntää sähköisiä aineistoja. Työmenetelmät ja toimintatavat voidaan tällöin kehittää sellaisiksi, että ne tukevat asioiden käsittelyn viivytyksettömyyttä ja laatua.

Oikeusasteiden roolien ja tehtävien tulee olla selkeitä. Oikeudenkäynnin painopisteen tulee olla ensimmäisessä asteessa. Laadukkaasti toimiva ensimmäinen oikeusaste lisää luottamusta ja vähentää tarvetta muutoksenhakuun. Ylimpien oikeusasteiden toiminta painottuu ennakkoratkaisuihin.

Vaikuttavuustavoitteena on, että perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat asioiden käsittelyssä ja ratkaisemisessa. Kansallisen lainsäädännön lisäksi oikeusturvatehtävistä on säädetty kansainvälisin sopimuksin. Euroopan neuvoston ihmisoikeustuomioistuin arvioi oikeuskäytännössään sitä, miten jäsenvaltiot noudattavat kansainvälistä ihmisoikeussopimusta.

Yleisissä tuomioistuimissa käsitellään ja ratkaistaan rikosoikeudellista vastuuta koskevat syyteasiat sekä yksityisoikeudellisia oikeussuhteita koskevat riita-asiat ja hakemusasiat. Yleiset tuomioistuimet huolehtivat siten rikosvastuun toteuttamisesta kaikilla yksityisen ja yhteiskunnallisen toiminnan aloilla. Ne vastaavat myös oikeussuojan antamisesta yksityishenkilöille, yrityksille ja muille yhteisöille niiden keskinäisissä suhteissa sekä myös suhteissa julkisyhteisöihin silloin, kun kysymys ei ole hallinto-oikeudellisen lainsäädännön soveltamisesta.

Hallintotuomioistuimilta haetaan muutosta viranomaisten eri hallinnonaloilla ja -tasoilla tekemiin päätöksiin. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut, mutta myös muiden hallintotuomioistuinten ratkaisut ohjaavat koko julkisen vallankäytön lainmukaisuutta ja oikeusturvan toteutumista. Ratkaisuilla ja käsittelyajoilla on myös vaikutuksia yhteiskunnan toimintaan ja kilpailukykyyn. Niin yksilön kuin yhteiskunnankin kannalta on tärkeää turvata asioiden joutuisa käsittely ja päätösten oikeusvarmuus.

Koronavirus COVID-19 vaikuttaa tuomioistuinten toimintaan voimakkaasti. Tuomioistuimissa ennakoidaan olevan merkittävä asiaruuhka v. 2021. Vireillä olevien asioiden määrä on kasvanut, koska viruksen leviämisen estämiseen tähtäävät toimenpiteet ja terveyteen liittyvät turvallisuusnäkökohdat ovat rajoittaneet oikeudenkäyntien järjestämistä. Viruksen leviämisen estämiseksi päätetyillä rajoitustoimilla on laajoja vaikutuksia yhteiskunnan eri osa-aluille siten, että vaikutukset kohdistuvat myös tuomioistuimiin. Erityisesti taloustilanteen heikkeneminen lisää väistämättä tuomioistuimiin saapuvien asioiden määrää.

Oikeusavun, talous- ja velkaneuvonnan ja yleisen edunvalvonnan tavoitteena on, että jokainen saa tarpeellisen avun oikeudellisen ja velkaantumiseen liittyvän ongelmansa ratkaisuun, vaikka hänen taloudellinen asemansa olisi heikko. Oikeusapua, talous- ja velkaneuvontaa ja yleistä edunvalvontaa tarjotaan siten, että se on kokonaistaloudellisesti tarkoituksenmukaista.

Koronavirus COVID-19 vaikuttaa oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintaan. Koronaviruksen yhteiskunnalliset vaikutukset lisäävät oikeudellisen palvelun tarvetta. Taloustilanteen heikkeneminen lisää talous- ja velkaneuvonnan asiakkaiden määrää.

Oikeusavun, talous- ja velkaneuvonnan ja yleisen edunvalvonnan vaikuttavuustavoitteet

— Ylivelkaantumista ehkäistään toimivalla viranomaisyhteistyöllä. Parannetaan kansalaisten avunsaantia henkilökohtaisen talouden hallinnassa ja ehkäistään kansalaisten velkaongelmien muodostumista. Ennakoivan talousneuvonnan hankkeessa kehitetään ja otetaan käyttöön uusia vuorovaikutteisia toimintamalleja talous- ja velkaneuvonnan, ulosoton, sosiaali- ja terveystoimen, järjestöjen ja muiden viranomaisten kesken.

— Käsittelyketjut ja -menettelyt määräytyvät asian laadun ja vaativuuden mukaan. Oikeusavun asianajoprosessin toimivuutta kehitetään yhtenäistämällä toimintatapoja. Oikeusavussa otetaan käyttöön sähköinen päivystysjärjestelmä rikosasioiden käsittelyn nopeuttamiseksi. Yleisen edunvalvonnan prosesseja kehitetään parhaiden käytäntöjen mukaiseksi. Kuluttajariitalautakunnan valitusten käsittelyprosessin toiminta- ja menettelytapoja kehitetään.

— Oikeudellinen ongelma ratkaistaan mahdollisemman varhaisessa vaiheessa. Edistetään sovittelupalvelujen käyttöä oikeusaputoimistoissa.

— Sähköinen asiointi ja neuvontapalvelut ovat asiakaslähtöisiä. Talous- ja velkaneuvonnan sähköinen asiointi otetaan astettain käyttöön.

Mahdollistetaan turvapaikanhakijoille avustajan käyttö oikeusapulain nojalla turvapaikkapuhuttelussa ja otetaan käyttöön tuntiperusteiset palkkiot.

Tietoja henkilöstöstä

  2019
toteutuma
2020
arvio
2021
arvio
       
Tuomioistuimet      
Henkilöstömäärä, htv 3 208 3 250 3 250
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 7,6 8,0 8,0
Oikeusapu- ja edunvalvontapiirit ja kuluttajariitalautakunta      
Henkilöstömäärä, htv 1 201 1 250 1 250
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 11,4 11,0 11,0

01. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 969 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista mukaisesti perittäviä maksuja eikä menoina näistä johtuvia poistoja.

Selvitysosa:Korkein oikeus on ylin tuomioistuin riita- ja rikosasioissa. Sen tehtävänä on valituslupajärjestelmän pohjalta yksittäisiä valitusasioita tutkimalla ja ratkaisemalla antaa oikeuskäytäntöä ohjaavia ja yhtenäistäviä ennakkopäätöksiä lain tulkinnasta ja soveltamisesta. Lisäksi korkein oikeus käsittelee ja ratkaisee ylimääräistä muutoksenhakua koskevia asioita sekä antaa tasavallan presidentille lausuntoja armahdusasioissa ja Ahvenanmaan itsehallintoa koskevissa asioissa. Korkein oikeus valvoo alempien tuomioistuinten lainkäyttöä.

Tunnuslukutaulukko

  2019
toteutuma
2020
arvio
2021
arvio
       
Ratkaistut asiat, kpl 2 069 2 150 2 000
— annetut asiaratkaisut valitusasioissa 142 130 130
— julkaistut ratkaisut 112 100 100
Keskimääräinen käsittelyaika (kk)      
— kaikki asiat 5,4 5,5 5,4
— valituslupa-asiat 3,8 4,0 4,0
— asiaratkaisut 18,0 17,5 17,5
Toiminnallinen tehokkuus      
— taloudellisuus (€/asia) 4 229 4 000 4 200
— tuottavuus (asia/htv) 28 30 30

Korkeimman oikeuden suoritteista tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista mukaisesti perittävinä maksuina arvioidaan kertyvän 320 000 euroa momentille 12.25.10.

Toiminnan menot ja tulot

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 8 756 8 803 8 979
Bruttotulot 5 10 10
Nettomenot 8 751 8 793 8 969
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 521    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 547    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinnonalan virastojen hallinnollisten asioiden asiankäsittelyjärjestelmän uudistaminen (siirto momentilta 25.01.21) 1
Tietohallintomenojen kasvu 30
Valtorin palvelumaksujen nousu -1
JTS-miljardin tuottavuussäästö -22
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa -69
Palkkausten tarkistukset 237
Yhteensä 176

2021 talousarvio 8 969 000
2020 talousarvio 8 793 000
2019 tilinpäätös 8 777 000

02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 13 624 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista mukaisesti perittäviä maksuja eikä menoina näistä johtuvia poistoja.

Selvitysosa:Korkein hallinto-oikeus ratkaisee hallintopäätöksistä tehdyt valitukset ylimpänä oikeusasteena. Korkein hallinto-oikeus myös valvoo hallintolainkäyttöä.

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (hallintoprosessilaki) tuli voimaan 1.1.2020. Lain voimaantulon jälkeen muutoksenhaku hallinto-oikeuksien päätöksiin edellyttää valituslupaa, jollei erikseen toisin säädetä. Kattava valituslupajärjestelmä mahdollistaa lainkäyttötoiminnan resurssien aiempaa tarkoituksenmukaisemman kohdentamisen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisemista asioista lähes 90 % koskee alueellisten hallinto-oikeuksien antamia päätöksiä. Lisäksi korkein hallinto-oikeus ratkaisee muun muassa markkinaoikeuden sekä valtioneuvoston ja ministeriöiden päätöksistä tehdyt valitukset. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapuvista asioista suurimpia asiaryhmiä ovat ulkomaalaisasiat, sosiaali- ja terveydenhuolto, rakentaminen ja ympäristö, verotus, valtio-oikeus ja yleishallinto sekä taloudellinen toiminta kuten kilpailuasiat ja julkiset hankinnat. Ulkomaalaisasioista suurin osa koskee hallinto-oikeuden kielteistä ratkaisua turvapaikkaa koskevissa asioissa. Vuonna 2015 kansainvälistä suojelua hakevien määrä kasvoi huomattavasti. Turvapaikkaa koskevien valitusten määrän oletetaan olevan edelleen suuri korkeimmassa hallinto-oikeudessa v. 2021.

Tunnuslukutaulukko

  2019
toteutuma
2020
arvio
2021
arvio
       
Ratkaistut asiat, kpl 6 138 5 600 5 800
— Ulkomaalaisasiat 3 068 3 100 3 000
— Muut asiat 3 070 2 500 2 800
Keskimääräinen käsittelyaika (kk) 7,2 9,0 10,0
— Ulkomaalaisasiat 5,1 5,0 6,0
— Muut asiat 9,4 11,0 11,0
Toiminnallinen tehokkuus      
— taloudellisuus (€/ratkaistu asia) 1 978 2 250 2 275
— tuottavuus (ratkaistut asiat/htv) 53 45 45

Korkeimman hallinto-oikeuden suoritteista tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista mukaisesti perittävinä maksuina arvioidaan kertyvän 600 000 euroa momentille 12.25.10.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 12 165 11 837 13 644
Bruttotulot 20 20 20
Nettomenot 12 145 11 817 13 624
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 786    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 659    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tietohallintomenojen kasvu 71
Turvapaikanhakijoiden oikeusturva 1 255
Valtorin palvelumaksujen nousu -1
JTS-miljardin tuottavuussäästö -26
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa 146
Palkkausten tarkistukset 362
Yhteensä 1 807

2021 talousarvio 13 624 000
2020 talousarvio 11 817 000
2019 tilinpäätös 12 018 000

03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 281 108 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös Tuomioistuinviraston menoihin.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista mukaisesti perittäviä maksuja eikä menoina näistä johtuvia poistoja.

Selvitysosa:Tuomioistuinvirasto tukee ja ohjaa tuomioistuinlaitosta siten, että tuomioistuinlaitoksen toiminta on vaikuttavaa ja oikeusturva toteutuu tehokkaasti.

Tuomioistuimet ratkaisevat niiden käsiteltäväksi tulleet asiat ja siten tuottavat oikeusturvaa. Tuomioistuinten toimintaa kuvaavat keskeiset indikaattorit on kuvattu oheisessa tunnuslukutaulukossa.

Tunnuslukutaulukko

  2019
toteutuma
2020
arvio
2021
arvio
       
Hovioikeudet      
Ratkaistut asiat, kpl 8 227 8 000 8 300
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 5,8 5,8 6,5
Taloudellisuus (€/työmäärä) 2 002 2 000 2 000
Tuottavuus (työmäärä/htv) 43 45 45
       
Käräjäoikeudet      
Ratkaistut asiat yhteensä, kpl 549 739 550 000 550 000
— Rikosasiat 55 152 50 000 55 000
— Laajat riita-asiat 8 272 7 500 9 000
— Summaariset asiat 407 212 400 000 440 000
       
Keskimääräinen käsittelyaika, kk      
— Rikosasiat 4,8 4,0 6,0
— Laajat riita-asiat 9,7 9,0 11,0
— Summaariset asiat 2,8 2,8 2,8
— Velkajärjestelyasiat 6,5 6,0 7,0
Taloudellisuus (€/työmäärä) 630 650 600
Tuottavuus (työmäärä/htv) 117 110 120
       
Hallinto-oikeudet      
Ratkaistut asiat, kpl 19 870 17 000 17 000
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 9,1 7,0 8,0
Taloudellisuus (€/työmäärä) 1 349 1 200 1 200
Tuottavuus (työmäärä/htv) 58 55 60
       
Vakuutusoikeus      
Ratkaistut asiat, kpl 5 006 6 000 6 000
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 9,7 10,0 10,0
Taloudellisuus (€/ratkaistu asia) 1 654 1 300 1 300
Tuottavuus (ratkaistut asiat/htv) 45 55 55
       
Markkinaoikeus      
Ratkaistut asiat, kpl 497 500 600
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 8,5 8,0 8,0
Taloudellisuus (€/ratkaistu asia) 6 311 6 000 6 000
Tuottavuus (ratkaistut asiat/htv) 14 17 17
       
Työtuomioistuin      
Ratkaistut asiat, kpl 123 120 150
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 9,7 10,0 10,0
Taloudellisuus (€/ratkaistu asia) 8 897 9 500 9 000
Tuottavuus (ratkaistut asiat/htv) 13 13 20

Tuomioistuinten suoritteista tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista mukaisesti perittävinä maksuina arvioidaan kertyvän 43,98 milj. euroa momentille 12.25.10.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 266 909 256 060 282 108
Bruttotulot 3 562 1 000 1 000
Nettomenot 263 347 255 060 281 108
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 58 906    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 46 874    

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Yleiset tuomioistuimet 191 528
Hallintotuomioistuimet 52 000
Tietohallinto- ja muut menot 37 580
Yhteensä 281 108

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinnonalan virastojen hallinnollisten asioiden asiankäsittelyjärjestelmän uudistaminen (siirto momentilta 25.01.21) 10
Iisalmen, Pietarsaaren ja Varkauden istuntopaikkojen säilyttäminen 528
Lastensuojelulain muutoksenhaun muutos -78
Näytön keskittäminen käräjäoikeuksiin (HO 2019 kertaluonteinen) 500
Oikeudenkäynnin kokonaiskäsittelyajan lyhentäminen 2 700
Sakon muuntorangaistuksen uudistaminen 5 100
Syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten aineistopankki (AIPA) (v. 2021 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 3 900
Tiedusteluasioiden lupakäsittelyn tietoturvalliset tilat (HO 2019 kertaluonteinen) -500
Tietohallintomenojen kasvu 1 904
Turvapaikanhakijoiden oikeusturva 4 360
Turvapaikka-asioiden ruuhkan purku -1 000
Valtorin palvelumaksujen nousu -35
Velkomusasioiden joutuisa käsittely 500
Vesi- ja ympäristöasioiden ruuhkan purku 1 700
JTS-miljardin tuottavuussäästö -603
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa 557
Palkkausten tarkistukset 6 505
Yhteensä 26 048

2021 talousarvio 281 108 000
2020 IV lisätalousarvio 333 000
2020 talousarvio 255 060 000
2019 tilinpäätös 251 315 000

04. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 81 141 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä annetussa laissa (477/2016) ja talous- ja velkaneuvonnasta annetussa laissa (813/2017) tarkoitettujen oikeusapu- ja edunvalvontapalveluiden ja talous- ja velkaneuvontapalveluiden ostamisesta valtiolle aiheutuvien menojen maksamiseen sekä kuluttajariitalautakunnasta annetussa laissa (8/2007) tarkoitettujen menojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä annetun lain 18 §:ssä tarkoitettuja yleisen edunvalvonnan päämiehen varoista perittäviä palkkioita ja korvauksia.

Momentille nettoutettavista tuloista oikeusavun saajan hävinneen vastapuolen korvaukset oikeudenkäyntikuluista budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Oikeusaputoimistoihin arvioidaan saapuvan 49 000 asiaa (45 907 asiaa v. 2019 ja arvio 49 000 asiaa v. 2020). Oikeusaputoimistojen jonotusajan tavoite on keskimäärin 11 päivää v. 2021 (13 päivää v. 2019 ja 11 päivää v. 2020). Oikeusaputoimistoihin v. 2019 saapuneista asioista 87 % oli siviili- ja hallinto-oikeudellisia asioita ja 13 % rikosasioita.

Yleisen edunvalvonnan palveluja ostetaan kunnilta ja yksityiseltä palveluntuottajalta silloin, kun se on tarpeen palveluiden alueellisen saatavuuden turvaamiseksi. Ostopalvelun osuus on noin 10 % v. 2021.

Kuluttajariitalautakuntaan arvioidaan saapuvan 7 000 asiaa (6 946 asiaa v. 2019 ja arvio 7 000 asiaa v. 2020). Tavoitteena on, että valitusten kokonaiskäsittelyaika on keskimäärin 9 kuukautta.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen oikeusministeriö on alustavasti asettanut oikeusapu- ja edunvalvontapiireille ja kuluttajariitalautakunnalle seuraavat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021:

Oikeusapu ja talous- ja velkaneuvonta

  2019
toteutuma
2020
arvio
2021
tavoite
       
Oikeusapu      
Käsitellyt asiat, kpl 46 738 49 000 49 000
Chat ja oikeusapuohjaus, kpl 14 862 15 300 15 500
Oikeusapupäätökset yksityisille asiamiehille, kpl 22 674 24 000 24 000
Taloudellisuus (euroa/painotettu työmäärä) 142 138 138
Tuottavuus (painotettu työmäärä/htv) 408 420 420
Talous- ja velkaneuvonta      
Käsitellyt asiat, kpl 16 318 21 000 22 000
Talousneuvonnat, kpl 24 002 29 000 31 000
Taloudellisuus (euroa/asia) 234 222 204
Tuottavuus (asia/htv) 245 257 276

Yleinen edunvalvonta

  2019
toteutuma
2020
arvio
2021
tavoite
       
Päämiesten määrä, kpl 42 710 44 700 46 000
— edunvalvontatoimisto 38 468 40 400 41 600
— edunvalvonta ostopalveluna 4 242 4 300 4 400
Taloudellisuus (bruttomeno/päämies) 761 755 750
Tuottavuus (päämiesmäärä/htv) 66 69 69

Kuluttajariitalautakunta

  2019
toteutuma
2020
arvio
2021
tavoite
       
Käsitellyt valitukset, kpl 6 208 7 300 7 500
Taloudellisuus (€/käsitelty asia) 423 379 350
Tuottavuus (käsitellyt asiat/htv) 162 197 203
Kokonaiskäsittelyaika, kk 12,8 11,8 9,0

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 83 340 80 135 85 741
Bruttotulot 4 417 5 000 4 600
Nettomenot 78 923 75 135 81 141
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 23 257    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 16 605    

Oikeusavun palkkioista säädetään valtioneuvoston asetuksessa oikeusavun palkkioperusteista (290/2008).

Valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä annetun lain (477/2016) mukaisesti perittävinä palkkioina arvioidaan kertyvän noin 29 000 000 euroa momentille 12.25.15. Edunvalvontapalkkioiden määrä vastaa noin 80 % yleisen edunvalvonnan kokonaismenoista.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Edunvalvonnan päämiesmäärän kasvu 1 920
Hallinnonalan resurssien turvaaminen (HO 2019) 179
Hallinnonalan virastojen hallinnollisten asioiden asiankäsittelyjärjestelmän uudistaminen (siirto momentille 25.01.21) -3
Talous- ja velkaneuvonnan toiminnan turvaaminen 600
Tietohallintomenojen kasvu 1 229
Turvapaikanhakijoiden oikeusapu (HO 2019) 140
Valtorin palvelumaksujen nousu -9
JTS-miljardin tuottavuussäästö -181
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa 158
Palkkausten tarkistukset 1 973
Yhteensä 6 006

2021 talousarvio 81 141 000
2020 IV lisätalousarvio 1 320 000
2020 II lisätalousarvio 690 000
2020 talousarvio 75 135 000
2019 tilinpäätös 72 271 000

50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 75 985 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) oikeusapulaissa (257/2002)

2) yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa (57/1993)

3) oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetussa laissa (689/1997) säädettyjen korvausten maksamiseen

4) enintään 2 050 000 euroa konkurssilain (120/2004) mukaisten julkisselvittäjien ja pesänhoitajien palkkioihin sekä julkisselvityksestä aiheutuvien muiden konkurssimenettelyn menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Oikeusapu ja puolustus 64 135
Asianomistajan avustaminen 4 000
Yksityishenkilön velkajärjestely 2 100
Syytteestä vapautetun oikeudenkäyntikulujen korvaus 3 700
Konkurssilain mukaisten julkisselvittäjien ja pesänhoitajien palkkiot sekä julkisselvityksestä aiheutuvat muut konkurssimenettelyn menot (enintään) 2 050
Yhteensä 75 985

Vuonna 2019 yksityiset oikeusavustajat hoitivat noin 36 3001) oikeusapuasiaa. Oikeusavun tuomioistuinasioista rikosasiat ovat määrällisesti (64 %) ja kustannuksiltaan suurin asiaryhmä. Yksityishenkilön velkajärjestelylain mukaiset korvaukset olivat noin 2,1 milj. euroa v. 2019. Syytteestä vapautettujen oikeudenkäyntikulujen korvaukset olivat noin 7,0 milj. euroa v. 2019. Konkurssilain mukaisten julkisselvittäjien palkkiot ja muut julkisselvitysmenot olivat yhteensä noin 2,0 milj. euroa v. 2019.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisselvitysmenojen kasvu 50
Turvapaikanhakijoiden oikeusapu (HO 2019) 130
Yhteensä 180

2021 talousarvio 75 985 000
2020 IV lisätalousarvio 50 000
2020 talousarvio 75 805 000
2019 tilinpäätös 77 561 533