Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
              20. Erityismenot
              50. Avustukset
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 24 932 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen, oikeusministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen sekä demokratiapalkintoja ja rikoksentorjunnan arviointitutkimuksen palkintoja varten

2) ministeriön yhteydessä toimivista lautakunnista ja muista vastaavista toimielimistä aiheutuvien menojen maksamiseen

3) siirtomenojen maksamiseen asianajajayhdistykselle luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain (715/2011) 24 §:n 2 momentin mukaisesti.

Määräraha budjetoidaan asianajajayhdistykselle maksettavien siirtomenojen osalta suoriteperustetta vastaavalla perusteella.

Selvitysosa:

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 23 409 24 957 26 032
Bruttotulot 485 1 100 1 100
Nettomenot 22 924 23 857 24 932
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 549    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 408    

Määrärahan arvioitu käyttö

  htv %
     
Yhteiskuntapolitiikan strategiat ja seuranta 9 4
Ministeriön toimialan ohjaus ja toiminta- ja taloussuunnittelu sekä seuranta 25 11
Lainsäädännön valmistelu ja seuranta 37 16
EU- ja kansainväliset asiat 16 7
Ministeriön muut erityistehtävät 18 8
Ministeriön sisäinen hallinto 79 34
Palkallinen poissaolo 46 20
Yhteensä 230 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Asiakirjojen automaattinen anonymisointi- ja sisällönkuvailuhanke (v. 2020 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -80
Avoimuusrekisterin perustamiskustannukset (HO 2019 kertaluonteinen) -500
Harmaan talouden torjunta (HO 2019) 87
HO:n tehokas toteuttaminen sekä VN:n lainvalmistelun laadun ja jatkuvuuden varmistaminen 1 000
Vuoden 2020 kertaluonteinen määräraha (vanhusasiavaltuutettu) (HO 2019) -100
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan ruuhkan purku 80
JTS-miljardin tuottavuussäästö -59
Palkkausten tarkistukset 647
Yhteensä 1 075

2021 talousarvio 24 932 000
2020 IV lisätalousarvio 50 000
2020 talousarvio 23 857 000
2019 tilinpäätös 20 782 999