Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ulkoasiainhallinto
              74. Talonrakennukset
         10. Kriisinhallinta
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 238 782 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) ulkoasiainhallinnon toimialaan liittyvien tutkimusapurahojen maksamiseen

2) Suomeen suuntautuvien ministerivierailujen menojen ja niihin liittyvän tilapäisen työvoiman palkkioiden ja työnantajamaksujen maksamiseen.

Selvitysosa:

Ulkoasiainhallinnon toimintamenot vuonna 2021 (euroa)

   
Ministeriö 78 305 000
Toimintamenot 14 963 000
Henkilöstömenot 63 342 000
   
Edustustot, 89 toimipistettä1) 145 177 000
Toimintamenot 71 500 000
Henkilöstömenot 73 677 000
   
Hallinnonalan toimialavastaavat menot 15 300 000
Tietohallinto 12 000 000
Kiinteistöhallinto 1 300 000
Turvallisuus 2 000 000
Yhteensä 238 782 000

1) Toimipisteiden lukumäärä alueittain: Eurooppa 30, Itä 7, Aasia ja Amerikka 27, Afrikka ja Lähi-itä 20 ja pysyvät ja erityisedustustot 5 toimipistettä.

Edustustojen henkilöstömenoissa on esitetty lähetetyn henkilökunnan peruspalkkojen lisäksi seuraavat ulkomaan edustautumisen korvaukset: paikallis-, puoliso- ja lapsikorvaus, olosuhdekorvaus, lasten koulutus- ja päivähoitokorvaukset, hautajais-, kotiloma- ja tapaamismatkat, varustaumiskorvaus sekä muuttokorvaus. Paikalta palkatun henkilöstön henkilöstömenot sisältyvät edustustojen toimintamenoihin.

Hallinnonalan yhteisillä menoilla katetaan vuoden mittaan ko. toimialojen menoja sekä ministeriössä että edustustoissa.

Hallinnonalan julkisoikeudellisista suoritteista saamat tulot kertyvät pääasiassa edustustoista saatavista passi- ja oleskelulupatuloista ja ne esitetään osana edustustojen nettobudjetoituja toimintamenoja.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2019
toteutuma
2020
ennakoitu
2021
tavoite
       
Henkilötyövuodet 2 399 2 370 2 376
— Ulkoministeriö 853 872 857
— Ulkomaanedustus 598 570 576
— Paikallisesti palkatut 948 928 943
Työtyytyväisyysindeksi n/a 3,7 3,7
Eläköitymisikä 65,8 66 66
Sairauspoissaolot, pv/htv 4,9 5,0 5,0

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 246 608 250 552 252 292
Bruttotulot 13 519 13 072 13 510
Nettomenot 233 089 237 480 238 782
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 28 201    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 20 389    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 6 570 6 416 6 803
— suoritteiden myyntituotot mom. 12.24.99 (viisumien käsittelymaksut) 32 114 32 215 19 000
Tuotot yhteensä 38 684 38 631 25 803
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 11 413 12 200 10 661
— osuus yhteiskustannuksista 16 230 15 433 16 576
Kustannukset yhteensä 27 643 27 633 27 237
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 11 041 10 998 -1 434
Kustannusvastaavuus, % 140 140 95

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina tuloina ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista annetun asetuksen (377/2014) mukaiset tulot sekä edustustojen pankkitilien korkotulot. Vuodesta 2015 lähtien viisumien käsittelymaksut on bruttobudjetoitu momentille 12.24.99.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Edustustoverkon nykyvahvuus (HO 2019) 500
Edustustoverkon vahvistaminen, perustamiskustannukset (HO 2019 kertaluonteinen) -600
Edustustoverkon vahvistaminen (HO 2019) 900
Elintarvikealan erityisasiantuntija Suomen Pekingin suurlähetystössä (siirto momentille 30.20.47) -274
Elintarvikeviennin edistäminen (HO 2019 kertaluonteinen) 1 000
Erityisasiantuntija Suomen Moskovan suurlähetystössä (siirto momentille 26.01.01) -99
Hybridiuhka- ja kybererityisasiantuntija Suomen pysyvässä edustustossa EU:ssa (siirto momenteilta 23.01.01, 26.01.01, 27.01.01 ja 31.01.01) 128
ILO:n hallintoneuvoston jäsenyys, erityisasiantuntija Suomen pysyvässä edustustossa Genevessä (siirto momentille 32.01.01) -215
Kiinan paikkariippumaton viisumikäsittely, lisäresurssointi -36
Konsulipalvelujen asiakaspalvelutehtävien tuottaminen Hätäkeskuslaitoksessa (siirto momentille 26.30.02) -322
Maahanmuuton erityisasiantuntija Suomen pysyvässä edustustossa EU:ssa (siirto momentille 26.01.01) -8
Maahantuloasioiden käsittelyn vahvistaminen edustustoissa ja ministeriössä (HO 2019 kertaluonteinen) -2 000
Matkavahingot (siirto momentille 28.50.50) -300
Opetussektorin erityisasiantuntija Suomen suurlähetystössä Kiovassa (siirto momentilta 24.30.66) 47
Pelastus- ja kriisivalmiusasioiden erityisasiantuntija Suomen pysyvässä edustustossa EU:ssa (siirto momentilta 26.30.01) 26
Tietoturvallisuus ja muut henkilöstökulut (HO 2019) 300
Ulkoministeriön matkavahinkoturvan käsittelyn siirto Valtiokonttorille (siirto momentille 28.20.01) -140
Vahva-hankkeen käyttöönoton aiheuttama tuottavuuden kasvu -26
JTS-miljardin tuottavuussäästö -978
Palkkausten tarkistukset 3 399
Yhteensä 1 302

2021 talousarvio 238 782 000
2020 IV lisätalousarvio -57 000
2020 talousarvio 237 480 000
2019 tilinpäätös 225 276 000