Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

30. SairausvakuutusPDF-versio

Selvitysosa:Sairausvakuutus täydentää julkista terveydenhuoltoa korvaamalla väestölle osan avohoidon lääke- ja matkakustannuksista sekä turvaamalla väestölle mahdollisuuden hankkia terveyspalveluja yksityiseltä sektorilta kohtuullisin kustannuksin. Lisäksi turvataan riittävä toimeentulo tasaamalla lyhytaikaisesta sairaudesta sekä vanhempainvapaasta aiheutuvaa työtulojen menetystä.

Sairausvakuutuksen rahoitus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen.

Sairaanhoitovakuutuksesta korvataan osa avohoidon lääkemenoista, matkakuluista, ylioppilaiden perusterveydenhuollon kustannuksista sekä Kansaneläkelaitoksen järjestämän kuntoutuksen kustannuksista. Sairaanhoitovakuutuksesta korvataan myös osa yksityisen terveydenhuollon lääkärin ja hammaslääkärin palkkioista sekä lääkärin määräämistä tutkimuksista ja hoidoista.

Työtulovakuutuksesta maksetaan sairauspäivärahaa, kuntoutusrahaa, erityishoitorahaa sekä äitiys-, isyys-, vanhempain- ja erityisäitiysrahaa sekä työnantajille maksettavaa perhevapaakorvausta. Lisäksi työtulovakuutuksesta korvataan osa työnantajien ja yrittäjien järjestämän työterveyshuollon kustannuksista sekä vanhempainloma-ajalta kertyvistä vuosilomakustannuksista.

Toiminnan laajuus 2019—2021

  2019
toteutunut
2020
arvio
2021
arvio
       
Päivärahat      
Sairauspäivärahan saajat 304 146 306 900 306 900
Vanhempainpäivärahan saajat 138 476 138 800 141 000
Keskimääräinen sairauspäiväraha (€/pv) 53,83 56,60 57,80
Keskimääräinen vanhempainpäiväraha (€/pv) 66,88 68,90 70,20
Sairaus- ja vanhempainpäivärahan vähimmäistaso (€/pv) 27,86 28,94 29,08
       
Lääkkeet      
Lääkkeiden omavastuukerrat (1 000 kpl) 30 400 30 700 31 100
Sairausvakuutuksen korvaama osuus peruskorvatuista lääkkeistä (%) 38,4 38,4 38,4
Lääkkeiden lisäkorvausraja (€) 572,0 577,66 604,19
Lääkkeiden lisäkorvausta saaneet henkilöt 259 013 280 900 285 200
Sairaanhoitokorvaukset      
Vuonna 2019 sairausvakuutus korvasi kustannuksista lääkärinpalkkioiden osalta 14,9 %, hammaslääkärinpalkkioista 14,0 %, tutkimuksen ja hoidon osalta 13,1 % sekä matkojen osalta 86,7 %.      

60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 2 140 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sairausvakuutuslain (1224/2004) sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaisten valtion osuuksien maksamiseen

2) maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain (859/1984) mukaisen valtion osuuden maksamiseen

3) rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain (1201/2013) mukaisten korvausten maksamiseen.

Kansaneläkelaitos saa käyttää Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaiseen harkinnanvaraiseen yksilökohtaiseen kuntoutukseen enintään 55 100 000 euroa ja saman lain mukaisen yksilökohtaisen kuntoutuksen kehittämishankkeisiin, sairauksien ehkäisemiseen sekä kuntoutusta, sairauksien ehkäisyä ja sairausvakuutusta koskeviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin enintään 6 800 000 euroa.

Määräraha budjetoidaan harkinnanvaraisen kuntoutuksen yksilökohtaisen kuntoutuksen osalta suoriteperusteisena.

Selvitysosa:Sairausvakuutus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen. Valtio rahoittaa sairaanhoitovakuutuksen menoista EU-maihin maksettavat sairaanhoitokorvaukset, ulkomailla asuvien sairaanhoidosta kunnille aiheutuvat kustannukset ja osan Kansaneläkelaitoksen toimintakuluista. Muutoin sairaanhoitovakuutuksen menoista valtio rahoittaa 67 % ja vakuutetut 33 %. Työtulovakuutus rahoitetaan työnantajien, palkansaajien, yrittäjien ja valtion osuuksilla. Valtio rahoittaa vähimmäismääräisistä päivärahoista ja kuntoutusrahoista osuuden, joka ylittää vakuutetun vuositulon perusteella lasketun etuuden määrän. Lisäksi valtio rahoittaa 5 % muista päivärahoista ja kuntoutusrahoista sekä osuuden yrittäjien ja maatalousyrittäjien työterveyshuollon menoista. Lisäksi valtio turvaa sairausvakuutusrahaston maksuvalmiuden.

Vuonna 2021 sairaanhoitovakuutuksen rahoittamiseksi sairaanhoitomaksuna kaikilta vakuutetuilta peritään 0,65 % tuloista, paitsi eläke- ja etuustuloista 1,62 %. Työtulovakuutuksen rahoittamiseksi vähintään 14 796 euron vuositulon osalta peritään sairausvakuutuksen päivärahamaksua palkansaajilta 1,36 % ja yrittäjiltä 1,55 %. Alle 14 796 euroa alittavan vuositulon osalta palkansaajien päivärahamaksua ei peritä ja yrittäjiltä peritään päivärahamaksua 0,19 %. Työnantajien sairausvakuutusmaksu on 1,53 %.

Erityiskorvattavien lääkkeiden luetteloon tehtävistä muutoksista aiheutuva kustannusten lisäys on vuositasolla enintään 8 400 000 euroa. Lääkkeiden ehdollista korvattavuutta jatketaan vuoden 2025 loppuun.

Sairausvakuutuksen arvioidut menot ja valtionosuudet vuonna 2021 (milj. euroa)

   
Menot  
Työtulovakuutus  
Sairauspäivärahat 946
Vanhempainpäivärahat 993
Perhevapaakorvaus 48
Mata-päivärahat 4
Kuntoutusrahat 215
Työterveyshuolto 368
Yrittäjien lisäpäivät 9
Rahaston 8 %:n osuus 2
Yhteensä 2 585
   
Sairaanhoitovakuutus  
Lääkekorvaukset 1 671
Matkat 310
Sairaanhoitokorvaukset EU-maihin 55
Lääkäripalkkiot 58
Hammaslääkärinpalkkiot 51
Muut sairaanhoitokorvaukset 45
Kuntoutuspalvelut 461
Rahaston 8 %:n osuus 7
Yhteensä 2 658
Menot yhteensä 5 243
   
Tulot  
Työtulovakuutuksen tuotot  
Vakuutettujen maksut 1 151
Työnantajamaksut 1 374
Yrittäjien lisäpäivät 9
Valtion rahoitusosuus 340
Vuoden 2020 maksuyli-/alijäämä -145
Yhteensä 2 729
   
Sairaanhoitovakuutuksen tuotot  
Palkansaajien ja yrittäjien maksut 431
Etuudensaajien maksut 497
Valtion rahoitusosuus 1 800
Ulkomailta maksetut EU-korvaukset 9
Vuoden 2020 yli-/alijäämä 20
Yhteensä 2 757
Tulot yhteensä 5 486
   
Valtion osuudet yhteensä 2 140
Työtulovakuutus  
Osuus päivärahoista ja kuntoutusrahoista 93
Osuus tartuntatautipäivärahoista 5
Osuus vähimmäispäivärahoista 241
Osuus yrittäjien ja maatalousyrittäjien työterveyshuollosta 1
Sairaanhoitovakuutus  
Osuus sairaanhoidosta 1 754
Sairaanhoitokorvaukset EU-maihin 46

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Rahoitusosuuksien kertaluonteinen muutos 30 000
Sairaanhoitovakuutuksen valtion osuus YTHS:n rahoitukseen (siirto momentille 33.60.35) -16 100
Tartuntatautipäiväraha 5 000
Tarvearvion muutos 145 600
Yhteensä 164 500

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2021 talousarvio 2 140 300 000
2020 II lisätalousarvio 94 000 000
2020 talousarvio 1 975 800 000
2019 tilinpäätös 2 408 602 831