Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              20. Siviilipalvelus
         30. Työllisyys ja yrittäjyys
         40. Yritysten erityisrahoitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

08. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 21 857 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin ja akkreditointipalvelujen maksut, Euroopan kemikaaliviraston komission asetuksen (EY) N:o 340/2008 perusteella maksamat palkkiot, erillisenä palveluna tehtävien kasvinsuojeluaineiden ja biosidien arviointien korvaukset sekä yhteishankkeista muilta osapuolilta saatava rahoitus.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvät esitykset eräiden tuotteiden markkinavalvontaa koskevan lain (1137/2016) ja kemikaalilain (599/2013) muuttamisesta.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) toimii yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kannalta keskeisillä toimialoilla. Tukes valvoo ja edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta sekä edistää yritysten kilpailukykyä. Tukes edistää mineraalivarojen hallintaa ja toimii kansallisena akkreditointielimenä. Tavoitteena on toimijoiden vastuullisuuden ja riskienhallinnan parantaminen turvallisuuden edistämiseksi ja henkilö-, omaisuus- ja ympäristövahinkojen ehkäisemiseksi, kemikaalien terveys- ja ympäristöhaittojen vähentämiseksi sekä tasapuolisten kilpailuolosuhteiden varmistamiseksi. Toiminta kohdistuu riskiperusteisesti markkinoilla oleviin tuotteisiin, kemikaaleihin, tuotantolaitoksiin, laitteistoihin, palveluihin sekä yritysten ja kuluttajien toimintatapoihin.

Työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö pelastustoimen laitteiden valvonnan osalta sekä maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö kemikaalien tuotevalvonnan osalta asettavat alustavasti Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2021:

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2019
toteutuma
2020
tavoite
2021
tavoite
       
Lupa- ja valvontatoiminta on ennakoitavaa, riskiperusteista ja tehokasta      
— Asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyys (1—5) 3,9 > 4,0 > 4,0
— Lupa- ja ilmoitusprosessien digitalisaatioaste (%) 20 35 55

Osa maksullisen toiminnan tuloista on budjetoitu momentille 12.32.20.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Omakustannusarvoon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 6 980 5 914 6 700
Tuotot yhteensä 6 980 5 914 6 700
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot 3 125 2 482 2 800
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 4 628 3 564 3 900
— osuus yhteiskustannuksista 3 816 2 350 2 800
Kustannukset yhteensä 8 444 5 914 6 700
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -1 464 - -
Kustannusvastaavuus, % 83 100 100

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 25 337 25 415 27 078
Bruttotulot 5 277 4 492 5 221
Nettomenot 20 060 20 923 21 857
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 630    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 974    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
CLP-asetuksen täytäntöönpano 80
Kertaluonteisen lisäyksen poistuminen -1 000
Tukesin toiminnan turvaaminen 1 000
Yhteyspiste, tuoteyhteyspiste sekä tekstiili- ja jalkinemerkinnät 246
JTS-miljardin tuottavuussäästö 43
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa 68
Palkkausten tarkistukset 497
Yhteensä 934

2021 talousarvio 21 857 000
2020 IV lisätalousarvio -240 000
2020 talousarvio 20 923 000
2019 tilinpäätös 19 404 000