Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              20. Siviilipalvelus
         30. Työllisyys ja yrittäjyys
         40. Yritysten erityisrahoitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

06. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 361 000 euroa.

Selvitysosa:Kilpailu- ja kuluttajavirasto luo edellytyksiä talouskasvulle edistämällä markkinoiden toimivuutta. Hyvin toimivat markkinat kiihdyttävät tuottavuutta ja innovointia muodostaen edellytyksen menestyvälle kotimaiselle yritystoiminnalle ja kuluttajien hyvinvoinnille. Kuluttajien luottamus toimintaympäristöön ja toimijoihin markkinoilla vahvistaa yksityistä kysyntää.

Virasto ehkäisee kotimarkkinoiden liiallista keskittymistä yrityskauppavalvonnalla ja puuttuu jälkikäteen kartelleihin ja muihin kuluttajille haitallisiin kilpailunrajoituksiin. Kuluttajavastuualueen ylijohtaja toimii kuluttaja-asiamiehenä. Kuluttajansuojalla edistetään kuluttajien tietoisia valintoja sekä torjutaan harhaanjohtavia ja sopimattomia menettelyjä. Virasto hoitaa myös kuluttajaneuvonnan tehtäviä ja vaikuttaa yleisesti kilpailun toimivuuteen ja kuluttajien aseman turvaamiseen.

Virasto tuottaa selvityksiä ja laskelmia eri sääntelyvaihtoehdoista ja vaihtoehtojen vaikutuksista markkinoiden toimivuuteen ja kuluttajiin. Tämä vaikutusarviointityö tukee valtionhallinnon yhteistä tavoitetta vahvistaa julkisen sektorin tietopohjaista päätöksentekoa. Tiedon tarve korostuu erityisesti tilanteessa, jossa on tehtävä suuria ja nopeita päätöksiä reagoitaessa terveyskriisin laukaisemaan talouskriisiin.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Kilpailu- ja kuluttajavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2021:

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2019
toteutuma
2020
tavoite
2021
tavoite
       
Kilpailu- ja kuluttajavirasto tuottaa yhteiskunnallista lisäarvoa kansantaloudelle ja kuluttajille      
— Sidosryhmien arvio (1—5) - - > 3,8
Kilpailu- ja kuluttajaviraston henkilöstön asiantuntijuus on vahvaa      
— Sidosryhmien arvio (1—5) - - > 3,8

Henkilötyövuosien arvioitu jakautuminen toimialoittain

  2019
toteutuma
2020
tavoite
2021
tavoite
       
Markkinoiden toimivuuden edistäminen 25,5 26,0 26,0
Kilpailuvalvonta 68,4 70,0 72,0
Kuluttaja-asiamiehen valvonta ja muu kuluttajansuoja 45,0 49,5 49,5
Kuluttajaneuvonta 53,7 52,0 52,0
Hallintopalvelut 15,1 17,5 17,5
Yhteensä 207,7 215 217

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio

2021
esitys
       
Bruttomenot 17 386 17 949 18 721
Bruttotulot 382 360 360
Nettomenot 17 004 17 589 18 361
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 195    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 459    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
EU:n yhteistyöasetuksen toimeenpano (8 htv) 650
Harmaan talouden torjunta (HO 2019) 187
Kilpailu- ja kuluttajapolitiikan vahvistaminen (HO 2019) -250
Matkanjärjestäjien vakuusvalvontaresurssien vähennys -130
JTS-miljardin tuottavuussäästö -64
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa -37
Palkkausten tarkistukset 416
Yhteensä 772

2021 talousarvio 18 361 000
2020 IV lisätalousarvio 365 000
2020 talousarvio 17 589 000
2019 tilinpäätös 15 268 000