Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              20. Siviilipalvelus
         30. Työllisyys ja yrittäjyys
         40. Yritysten erityisrahoitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

04. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 864 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) tutkimustoimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuista, rahoitusosuuksista ja yhteistyöstä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) EU:n rakennerahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) yhteisprofessuureista aiheutuvien menojen ja rahoitusosuuksien maksamiseen.

Selvitysosa:Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tehtävänä on tuottaa ja levittää geologista tietoa, joka edistää maankamaran luonnonvarojen kestävää käyttöä. Tutkimuskeskusta kehitetään kansallisena geotietokeskuksena sekä eurooppalaisena huippuosaajana mineraalivarojen kestävän käytön tutkimuksessa.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Geologian tutkimuskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2021:

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2019
toteutuma
2020
tavoite
2021
tavoite
       
Osuus ydintoiminnasta tulosalueittain (%)      
— asiakastoimeksiannot - 25 23
— tiede ja innovaatiot - 22 26
— geotietokeskus - 28 28
— muu ydintoiminta - 25 23
Yhteisrahoitteinen toiminta      
— osuus ydintoiminnan htv-kertymästä (%) 30,5 20 25

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio

2021
esitys
       
Bruttomenot 47 342 45 302 45 864
Bruttotulot 15 262 13 000 13 000
Nettomenot 32 080 32 302 32 864
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 282    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 6 450    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio

2021
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 8 544 8 000 8 000
— muut tuotot 83 - -
Tuotot yhteensä 8 627 8 000 8 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 5 639 5 650 5 650
— osuus yhteiskustannuksista 2 064 1 750 1 750
Kustannukset yhteensä 7 703 7 400 7 400
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 924 600 600
Kustannusvastaavuus, % 112 108 108

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio

2021
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 2 865 2 800 2 800
— EU:lta saatava rahoitus 2 223 1 000 1 000
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 1 372 1 200 1 200
Tuotot yhteensä 6 460 5 000 5 000
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 9 193 10 000 10 000
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -2 733 -5 000 -5 000
Omarahoitusosuus, % 30 50 50

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
JTS-miljardin tuottavuussäästö -207
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa 69
Palkkausten tarkistukset 700
Yhteensä 562

2021 talousarvio 32 864 000
2020 IV lisätalousarvio 2 000 000
2020 talousarvio 32 302 000
2019 tilinpäätös 32 248 000