Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              20. Siviilipalvelus
         30. Työllisyys ja yrittäjyys
         40. Yritysten erityisrahoitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 184 926 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) euroneuvontakeskuksista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) porotilalain, luontaiselinkeinolain, kolttalain ja maatilalakia edeltävän lainsäädännön mukaisesti valtion hallinnassa olevien kiinteistöjen hoitomenojen maksamiseen

3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

4) yritysten kehittämispalvelujen kehittämisestä, edistämisestä ja ylläpidosta aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) edistävät alueellista kehittymistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset edistävät yrittäjyyttä, työmarkkinoiden toimintaa, osaamista ja kulttuuria, maaseudun elinvoimaisuutta, joukkoliikennettä ja sen kehittämistä sekä liikennejärjestelmän toimivuutta ja liikenteen turvallisuutta, hyvää ympäristöä sekä luonnon ja luonnonvarojen kestävää käyttöä alueilla sekä työvoiman maahanmuuttoa alueilla. ELY-keskuksia on 15 ja ne toimivat kiinteässä yhteistyössä maakunnan liittojen ja kuntien kanssa. Paikallishallinnon viranomaisista ELY-keskusten ohjaukseen kuuluvat työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot). Lisäksi ELY-keskuksilla ja TE-toimistoilla on valtakunnallinen kehittämis- ja hallintopalveluja tuottava virasto (KEHA-keskus).

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ohjaavat ministeriöt (sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö) asettavat alustavasti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2021:

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2019
toteutuma
2020
tavoite
2021
tavoite
       
Asiakaspalvelutyytyväisyys (1—5) 4,3 > 4,0 > 4,0
ELY-keskusten sidosryhmien kokonaistyytyväisyys (1—5) 4,0 - > 4,0

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 212 988 204 918 219 926
Bruttotulot 34 871 30 000 35 000
Nettomenot 178 117 174 918 184 926
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 30 092    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 25 198    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 7 943 8 000 8 000
— muut tuotot -32 - -
Tuotot yhteensä 7 911 8 000 8 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 5 553 6 000 6 000
— osuus yhteiskustannuksista 1 756 2 000 2 000
Kustannukset yhteensä 7 309 8 000 8 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 602 - -
Kustannusvastaavuus, % 108 100 100

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 6 665 8 000 8 000
— EU:lta saatava rahoitus 2 227 - -
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 132 - -
— yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot 616 2 500 2 500
Tuotot yhteensä 9 640 10 500 10 500
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 11 094 12 000 12 000
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -1 454 -1 500 -1 500
Omarahoitusosuus, % 13 13 13

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kautta ohjautuu rahoitusta seuraavilta talousarvion momenteilta: 30.10.51, 30.40.20, 21, 22, 31, 40, 51 ja 62, 31.10.31, 31.20.54 ja 55, 32.01.03, 20 ja 51, 32.20.41, 32.30.42, 51, 52 ja 64, 32.50.30, 33.20.31, 50 ja 52, 35.01.65, 35.10.20, 21, 22, 61 ja 63 sekä 35.20.56 ja 64.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Asuinrakennusten öljylämmityksestä luopumisavustusten käsittely 280
Kalatalouden valvonta (1 htv) 65
L-vastuualueen lisäresurssit 850
L-vastuualueen lisäresurssit (siirto momentilta 31.10.20) 900
Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työvoiman maahanmuuton edistäminen 600
Osaajapulan koordinointi (siirto momentille 32.30.51) -1 200
Pitkään perhevapailla olevien työllistymisen parantaminen (6 htv) 340
Pk-yritysten rekrytuen maksatukset (HO 2019) 450
Tieliikenteenohjauksen ja -hallinnan telematiikkatehtävät (-7 htv) (siirto momentille 31.10.20) -504
Uuden metsitystukijärjestelmän hallinnointi ja hallinnoinnin kehittäminen (siirto momentilta 30.40.22) 315
Uusiutuvan energian direktiivin (REDII) toimeenpano 240
Vuokrien indeksikorotus ja vastaava säästö 21
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa 1 699
Palkkausten tarkistukset 5 632
Siirtyvien erien taso (HO 2019) 500
Tasomuutos -180
Yhteensä 10 008

2021 talousarvio 184 926 000
2020 IV lisätalousarvio 1 886 000
2020 II lisätalousarvio 7 920 000
2020 I lisätalousarvio 500 000
2020 talousarvio 174 918 000
2019 tilinpäätös 173 223 000