Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              20. Siviilipalvelus
         30. Työllisyys ja yrittäjyys
         40. Yritysten erityisrahoitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 38 333 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kuluttajatiedon julkistamispalkintoa varten

2) EU:n sisäasioiden rahastoon kuuluvasta Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) rahoitettavista hankkeista aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa Suomen yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristöstä, työmarkkinoiden toimivuudesta ja työntekijöiden työllistymiskyvystä sekä alueiden kehittymisestä. Ministeriö johtaa ja ohjaa kasvu- sekä elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa, työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikkaa, kuluttaja- ja kilpailupolitiikkaa, alue-, energia- ja ilmastopolitiikkaa sekä työelämän kehittämistä, työperäistä maahanmuuttoa ja maahanmuuttajien kotouttamista.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ministeriön toiminnalle asetetaan alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2021:

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2019
toteutuma
2020
arvio
2021
arvio
       
Hallituksen esitykset (kpl) 6 30 35
— Luvatun istuntokauden aikana eduskunnalle (%) 43 > 80 > 80
— Muutoksia eduskunnassa säädösteknisten tai kielellisten puutteiden johdosta (%) 0 0 0
Valtioneuvoston asetukset (kpl) 13 20 25

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio

2021
esitys
       
Bruttomenot 40 995 43 921 46 833
Bruttotulot 7 536 8 500 8 500
Nettomenot 33 459 35 421 38 333
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 8 724    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 8 965    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Arkistonjärjestäminen (kertaluonteisen siirron palautus momentilta 23.01.01) 67
Erityisasiantuntijan palkkaus- ja muut menot (siirto momentilta 24.01.01) 215
EU:n puhtaan energiapaketin määräaikainen lisätehtävä (-1 htv) (siirto momentille 32.01.09) -80
EU- ja kansainvälisten rahoitusvälineiden käyttöönotto 400
Hallinnonalan tuottavuusmääräraha 233
Harmaan talouden torjunta (HO 2019) 300
Kotouttamistehtävät (2 htv) (siirto momentilta 32.50.03) 140
Osatyökykyisten työkykyohjelma (HO 2019) 300
Päästökaupan ilmaisjaon, puhtaan energian toimeenpanon ja sähköriskeihin varautumisen lisätehtävät (-3 htv) (siirto momentille 32.01.09) -240
Työperäisen maahanmuuton hallinto (1 htv) (siirto momentilta 26.01.01) 75
Vahva-hankkeen käyttöönoton aiheuttama tuottavuuden kasvu -24
Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskus -600
JTS-miljardin tuottavuussäästö -103
Palkkausten tarkistukset 829
Siirtyvien erien taso (HO 2019) 1 400
Yhteensä 2 912

2021 talousarvio 38 333 000
2020 IV lisätalousarvio 531 000
2020 talousarvio 35 421 000
2019 tilinpäätös 33 700 000