Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              (88.) Osakehankinnat
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

03. Väyläviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 54 385 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) lähialueyhteistyöhankkeiden menojen maksamiseen

2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen

3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Väyläviraston tehtävänä on väylänpitäjänä vastata tie-, rata- ja vesiväylien palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä valtion hallinnoimilla liikenneväylillä. Virasto edistää toiminnallaan väyläverkon toimivuutta, automatisaatiota, liikenteen turvallisuutta ja kestävää kehitystä osana liikennejärjestelmän kokonaisuutta sekä alueiden ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja tasapainoista kehitystä.

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut Väylävirastolle seuraavat hallitusohjelmaa, hallinnonalan konsernistrategiaa ja pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita tukevat monivuotiset tulostavoitteet vuosille 2020—2023:

  • — Liikennejärjestelmän energiatehokkuutta on parannettu ja kestävän liikenteen houkuttelevuutta on lisätty
  • — On muodostettu kokonaiskuva väyläomaisuudesta ja menettelyt sen kokonaistaloudelliseen, pitkäjänteiseen ohjelmointiin (hallintaan)
  • — Väylänpidon (omaisuuden) tehokkuutta ja laatua sekä markkinoiden toimivuutta on parannettu
  • — Väylänpidon toimenpiteet on kohdistettu vaikuttavuuden perusteella, asiakastarpeita priorisoiden ja väylän kunto huomioiden
  • — Liikennejärjestelmän turvallisuutta, toimivuutta ja saavutettavuutta on parannettu
  • — Rataverkon haltijan palveluiden hallinnan ja toimintamallien kehittämistä (muuttuvassa toimintaympäristössä) on jatkettu
  • — Automatisoituvan liikenteen edellyttämän infran kehittäminen on aloitettu ja liikenteen digitalisaatiota on edistetty.

Tunnusluvut

2019
toteutuma
2020
tavoite
2021
tavoite
       
Palvelukyky ja laatu      
Kansalaisten tyytyväisyys maanteiden kuntoon, talvikaudella / kesäkaudella (vähintään) 3,15 3 3,1
Elinkeinoelämän tyytyväisyys väylien palvelutasoon (tehdään joka toinen vuosi) (vähintään) 3,07 Tutkimusta ei tehdä 3,1
Matka- ja kuljetusketjujen toimivuus      
Radanpidosta johtuvat viivästykset kaukojunaliikenteessä, % junista väh. 5 min. myöhässä (enintään) 7,44 7,3 7
Radanpidosta johtuvat viivästykset lähijunaliikenteessä, % junista väh. 3 min. myöhässä (enintään) 3,63 3,5 3,4
Talvimerenkulun palveluiden odotusaika, h (enintään) 2,5 4 4
Väylien kunto      
Tilapäiset nopeusrajoitukset rataverkolla, km (enintään) 118 200 118
Huonokuntoiset päällystetyt tiet (vilkasliikenteinen / muu verkko), km (enintään) 992/6 719 1 000/6 750 1 000/7 050
Huonokuntoiset sillat, maantiet / rautatiet, kpl (enintään) 853 710/100 710/100
Vesiväylien huonokuntoiset kiinteät turvalaitteet, % (enintään) 6,5 8,2 6,5
Liikenneturvallisuus      
Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet maanteillä (enintään) 2 103 2 240 2 050
Valtion rataverkolla olevien tasoristeysten onnettomuusriski ( 10 v. riskisumma) (enintään) 231 200 188
Toiminnallinen tehokkuus      
Korjausvelka / tieverkko (milj. euroa) 1 500 1 470 1 469
Korjausvelka / rataverkko (milj. euroa) 1 300 1 234 1 233
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % 100 100 100
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % 98 100—120 100—120

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 51 969 48 984 54 827
Bruttotulot 506 450 442
Nettomenot 51 463 48 534 54 385
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 13 321    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 9 863    

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot 11 477 6 572 16 781
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan kokonaiskustannukset 44 134 11 011 19 572
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -32 657 -4 439 -2 791
Omarahoitusosuus, % 74 40 14

Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 5 804 5 167 5 934
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 6 129 5 133 6 220
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -325 34 -286
Kustannusvastaavuus, % 95 101 95

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Konsulttipalvelujen korvaaminen omalla työllä (siirto momentilta 31.10.20) 1 700
Siirto momentilta 31.01.02 715
Tasokorotus (siirto momentilta 31.10.20) 2 500
JTS-miljardin tuottavuussäästö -154
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa -77
Palkkausten tarkistukset 1 167
Yhteensä 5 851

2021 talousarvio 54 385 000
2020 IV lisätalousarvio 1 430 000
2020 talousarvio 48 534 000
2019 tilinpäätös 48 005 000