Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              (88.) Osakehankinnat
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

02. Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 80 543 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen

2) rahoitus- ja maksuosuuksien maksamiseen sekä EU:n rahoituksella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) lähialueyhteistyöhankkeiden menojen maksamiseen

4) merikartoituksesta aiheutuvien menojen maksamiseen

5) tutkimus- ja kehittämistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

6) liikennejärjestelmäsuunnittelusta, henkilöliikennetutkimuksista, liikkumisen palvelujen edistämisestä, valvonta- ja viranomaistehtävistä, perinnetoiminnasta, meriliikenteen kehittämisestä ja Safe Sea Net -toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Liikenne- ja viestintävirasto vastaa kaikkien liikennemuotojen viranomaispalveluista sekä viestintätoimialan viranomaissääntely-, valvonta-, ohjaus-, hallinto- ja palvelutehtävistä. Liikenteen viranomaispalvelut liittyvät liikennejärjestelmän turvallisuuteen, tietovarantoihin, toimintavarmuuteen ja markkinoihin.

Lentoliikenteen valvontamaksu ja katsastustoiminnan valvontamaksu tuloutetaan momentille 11.19.05. Tietoyhteiskuntamaksu, televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksu, postitoiminnan valvontamaksu sekä varmennemaksu tuloutetaan momentille 11.19.04.

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut Liikenne- ja viestintävirastolle seuraavat hallitusohjelmaa, hallinnonalan konsernistrategiaa ja pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita tukevat monivuotiset tulostavoitteet 2020—2023:

  • — Liikenteestä ja viestinnästä aiheutuvat päästöt ovat vähentyneet
  • — Markkinoille tulon esteitä on purettu ja kilpailua edistetty lainsäädännön tehokkaan toimeenpanon ja valvonnan kautta sekä palvelujen kehittymistä ja käyttöä on vauhditettu käyttäjälähtöisesti
  • — Luottamusta digitaalisiin palveluihin on parannettu
  • — Digitaalisen tiedon saatavuutta ja yhteentoimivuutta on lisätty ja MyData-toimintamallia on hyödynnetty datatalouden vauhdittamiseksi
  • — Viestintäverkkojen ja liikennejärjestelmän laatu, turvallisuus ja häiriöttömyys ovat parantuneet
  • — Kansainvälisellä viranomaisyhteistyöllä on vahvistettu automaattiliikenteen edistämistä
  • — Vaikutustenarviointia ja sen edellyttämää tiedon tuotantoa on kehitetty.

Tunnusluvut

  2019
toteutuma
2020
tavoite
2021
tavoite
       
Asiakastyytyväisyys, asiakkaat (asteikko 1—5, vähintään) 4,0 3,6 3,6
Asiakastyytyväisyys, sidosryhmät (asteikko 1—5, vähintään) 3,7 3,6 3,6
Toimintajärjestelmään liittyvät sertifioinnit ja auditoinnit toteutuvat suunnitellusti Toteutui Toteutuvat suunnitellusti Ulkoisessa auditoinnissa on todettu enintään 3 lievää poikkeamaa
Normien antaminen määräajassa 100 % 100 % 100 %
Lupien myöntäminen määräajassa 60 % 90 % 90 %
Katsastustoimintaan liittyvien valvontapäätösten antaminen määräajassa 20 % 90 % 90 %
Asiakasyhteydenottoihin vastataan viraston asiakaspalvelusta viraston palvelulupauksen mukaisissa määräajoissa (kirjalliset yhteydenotot 5 arkipäivää, puhelut 45 s)     90 %
Kyberturvallisuuskeskuksen tilannekuvatuotteiden laatu ja vaikuttavuus (asiakastyytyväisyys asteikolla 1—5, vähintään)     >= 2020
Viraston sähköiset palvelut ovat valtionhallinnon digitaalisten asiointipalveluiden laatukriteereiden mukaisia     Toteutuma vähintään 20/22

Toiminnallinen tehokkuus

  2019
toteutuma
2020
tavoite
2021
tavoite
       
Ajoneuvon rekisteröinti, yksikkökustannus, € 4,62 <= vuoteen 2019 verrattuna <= vuoteen 2020 verrattuna
Tietoyksikkö, yksikkökustannus, € 0,0082 <= vuoteen 2019 verrattuna <= vuoteen 2020 verrattuna
Ajokorttihakemus, yksikkökustannus, € 22,76 <= vuoteen 2019 verrattuna <= vuoteen 2020 verrattuna
Kuljettajantutkinto, yksikkökustannus, € 72,97 <= vuoteen 2019 verrattuna <= vuoteen 2020 verrattuna
Verkkotunnus, yksikkökustannus, € 4,49 <= vuoteen 2019 verrattuna <= vuoteen 2020 verrattuna
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % (kolmen vuoden keskiarvo) 100 % 97—103 97—103
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % (kolmen vuoden keskiarvo) 111 % 116—122 116—122

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 210 570 190 723 195 918
Bruttotulot 119 728 113 154 115 375
Nettomenot 90 842 77 569 80 543
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 35 255    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 23 637    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 109 905 97 026 100 877
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 110 444 99 108 102 576
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -539 -2 082 -1 699
Kustannusvastaavuus, % 100 98 98

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 8 569 8 628 8 498
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 7 491 8 217 6 798
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 1 078 411 1 700
Kustannusvastaavuus, % 114 105 125

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, muu maksullinen toiminta (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot - 7 500 5 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset - 7 500 5 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) - 0 0
Kustannusvastaavuus, % - 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Eurooppalainen merenkulun järjestelmä 500
Ilmailun uudet turvaamisen tehtävät 100
Katsastuksen valvontamaksun kertymän muutos -181
Lisärahoitus Kyberturvallisuuskeskukselle 2 340
Siirto momentille 31.01.03 -715
Veroluonteisten maksujen kertymän muutos (momentti 11.19.04 ja 11.19.05) 209
JTS-miljardin tuottavuussäästö -342
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa 60
Palkkausten tarkistukset 1 003
Yhteensä 2 974

2021 talousarvio 80 543 000
2020 IV lisätalousarvio 2 190 000
2020 II lisätalousarvio 300 000
2020 talousarvio 77 569 000
2019 tilinpäätös 79 224 000