Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
        Tuloarviot

Talousarvioesitys 2021

  euroa
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 45 186 174 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 14 101 000 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot 10 006 000 000
02. Yhteisövero 3 218 000 000
03. Korkotulojen lähdevero 31 000 000
04. Perintö- ja lahjavero 846 000 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 21 243 700 000
01. Arvonlisävero 20 217 000 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero 829 000 000
03. Apteekkivero 197 700 000
08. Valmisteverot 6 880 000 000
01. Tupakkavero 1 132 000 000
04. Alkoholijuomavero 1 393 000 000
05. Virvoitusjuomavero 182 000 000
07. Energiaverot 4 158 000 000
08. Eräiden juomapakkausten valmistevero 15 000 000
10. Muut verot 2 816 700 000
03. Autovero 795 000 000
05. Varainsiirtovero 780 000 000
06. Arpajaisvero 90 700 000
07. Ajoneuvovero 1 143 000 000
08. Jätevero 8 000 000
19. Muut veronluonteiset tulot 144 774 000
04. Eräät viestinnän maksut 43 181 000
05. Eräät liikenteen maksut 33 051 000
06. Väylämaksut 48 100 000
09. Muut verotulot 10 455 000
10. Sähkö- ja maakaasuverkkomaksut ja Perämeren tuulivoima-alueella perittävä tuulivoimamaksu 4 040 000
11. Rahoitusvakausviraston hallintomaksut 3 397 000
12. Säteilytoimintavero 2 550 000
12. SEKALAISET TULOT 5 717 277 000
23. Valtioneuvoston kanslia 50 000
99. Valtioneuvoston kanslian muut tulot 50 000
24. Ulkoministeriön hallinnonala 25 748 000
20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen vuokratulot 987 000
99. Ulkoministeriön hallinnonalan tulot 24 761 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 150 650 000
10. Tuomioistuintulot 44 900 000
15. Yleisen edunvalvonnan tulot 29 000 000
20. Ulosottomaksut 74 000 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 2 750 000
26. Sisäministeriön hallinnonala 30 764 000
98. EU:lta saatavat tulot 28 814 000
99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot 1 950 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 3 718 000
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot 0
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 3 700 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 2 484 764 000
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 131 128 000
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 25 234 000
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 14 419 000
20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot 11 440 000
50. Siirto valtion eläkerahastosta 1 948 874 000
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 276 174 000
52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut 18 095 000
60. Työturvallisuusmaksu 900 000
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 42 000 000
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen 2 500 000
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 14 000 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 438 700 000
70. Opintotukitoiminnan tulot 20 000 000
88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotoista 414 700 000
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot 4 000 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 926 083 000
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 536 970 000
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 310 000 000
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 15 000 000
04. EU:lta saatavat muut tulot 340 000
20. Maa- ja metsätalousministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta 29 600 000
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 3 300 000
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 620 000
42. Hirvieläinten metsästysmaksut 5 600 000
44. Kalastonhoitomaksut 8 900 000
45. Riistanhoitomaksut 11 753 000
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 4 000 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 51 880 000
10. Hallinnonalan virastojen tulot 51 030 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 850 000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 546 320 000
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot 2 650 000
31. Palkkaturvamaksujen palautukset 31 770 000
50. EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot 200 000 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 311 900 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 601 950 000
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot 1 600 000
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot 100 000
90. Sosiaali- ja terveysministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta 433 000 000
98. Valtionapujen palautukset 163 200 000
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 4 050 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 3 650 000
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 150 000
20. Siirto Valtion asuntorahastosta 2 500 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 1 000 000
39. Muut sekalaiset tulot 453 000 000
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista 167 000 000
02. Verotukseen liittyvät korkotulot 79 000 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 200 000 000
10. Muut sekalaiset tulot 7 000 000
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET 2 388 762 000
01. Korkotulot 47 287 000
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 3 700 000
05. Korot muista lainoista 23 111 000
07. Korot talletuksista 100 000
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot 20 376 000
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot 2 086 475 000
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot 2 086 475 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 100 000 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta 100 000 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 155 000 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 155 000 000
15. LAINAT 10 904 411 000
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat 143 146 000
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille 18 300 000
04. Muiden lainojen lyhennykset 124 846 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 10 761 265 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta 10 761 265 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä 64 196 624 000