Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

50. Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 362 440 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää arpajaislain (1047/2001) 17 b §:n 1 momentissa mainittuihin tarkoituksiin.

Selvitysosa:

Avustetun toiminnan strategiset tavoitteet
  • — vähentää eriarvoisuutta ja lisätä yhdenvertaisuutta sekä osallisuutta elämäntilanne ja tausta huomioiden
  • — vahvistaa yhteisöllisyyttä ja suvaitsevaisuutta sekä lisätä erilaisten ihmisten kohtaamista ja keskinäistä ymmärrystä
  • — vahvistaa ihmisten voimavaroja ja auttaa pitämään huolta itsestä, toisista ja ympäristöstä.
Vuonna 2021 STEA:n avustuksissa painotetaan erityisesti
  • — järjestöjen yhteistyön vahvistamista kuntien ja maakuntien sekä tulevien sosiaali- ja terveyskeskusten kanssa, jotta kansalaisten osallistumismahdollisuudet ja järjestöjen mahdollistama toiminta hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja ongelmia kohdanneiden auttamiseksi huomioitaisiin mahdollisimman hyvin tulevissa sote- ja maakuntauudistuksen rakenteissa
  • — osatyökykyisten työllistymisen edistämistä (Paikka auki -avustusohjelma).
Avustuskokonaisuudet

1) Järjestöjen toimintaedellytysten vahvistaminen

Avustuskokonaisuus sisältää järjestöjen ohjaavia ja vaikuttamiseen liittyviä toimintoja kuten viestintä ja vaikuttamistoiminta, edunvalvonta, kehittämistoiminta, arviointi ja tutkimus ja jäsenjärjestöjen tukeminen.

2) Terveyden edistäminen sekä työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen

Avustuskokonaisuus sisältää terveyttä, työ- ja toimintakykyä ja ihmisten itsenäistä elämänhallintaa edistävää toimintaa. Toimintaa suunniteltaessa on tärkeä ottaa huomioon ihmiset, joiden on vaikea saada tukea toimintakykynsä vajeisiin tai jotka eivät osaa itse ohjautua avun piiriin.

Avustuskokonaisuuteen kuuluu Paikka auki II -osatyökykyisten ja nuorten työllistymisen avustusohjelma, jonka tavoitteena on edistää työelämävalmiuksia ja työllistymistä.

3) Osallisuuden, toimijuuden ja arjenhallinnan tukeminen

Avustuskokonaisuus sisältää ihmisten kohtaamisen ja osallisuuden mahdollistamista sekä sosiaalisten taitojen vahvistamista.

Avustuskokonaisuus sisältää erityisryhmien asumismahdollisuuksien ja -valmiuksien parantamista sekä asunnottomuuden poistamista. Erityisryhmät määritellään Avustusoppaassa.

4) Kriisiauttaminen ja arjen turvallisuuden edistäminen

Avustuskokonaisuus sisältää toimintaa, jolla autetaan ihmisiä erilaisissa kriisitilanteissa ja ehkäistään arjen turvallisuutta uhkaavia ongelmia. Avustuskokonaisuuteen sisältyy myös vapaaehtoinen pelastuspalvelu ja siihen liittyvä vapaaehtoisten koulutus.

Avustustoiminnan avustuskokonaisuuksien toteutunut/arvio 2019—2021 (milj. euroa)

  2019
toteutunut
2020
arvio
2021
arvio
       
Järjestöjen toimintaedellytysten ja perusrahoituksen turvaaminen 119 116 -
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 85 91 -
Yhteisöllisyyden ja osallistumismahdollisuuksien edistäminen 81 87 -
Erityisryhmien asumisen tukeminen 22 25  
Kriisiauttaminen ja arjen turvallisuuden edistäminen 33 36 -
Työelämäosallisuuden vahvistaminen 23 25  
Järjestöjen toimintaedellytysten vahvistaminen     109
Terveyden edistäminen sekä työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen     109
Osallisuuden, toimijuuden ja arjenhallinnan tukeminen     107
Kriisiauttaminen ja arjen turvallisuuden edistäminen     37
Yhteensä 363 380 362

Avustusmäärärahan käyttö avustuslajeittain toteutunut/arvio vuosina 2019—2021 (milj. euroa)

  2019
toteutunut
2020
arvio
2021
arvio
       
Yleisavustukset 69 68 66
Kohdennetut toiminta-avustukset 190 203 190
Investointiavustukset 16 18 13
Hankeavustukset 88 91 93
Yhteensä 363 380 362

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Arpajaisveron alentamisen vaikutus 34 400
Rahapelitoiminnan tuottojen tuloutuksen laskun kompensoiminen 114 800
Tuottoennusteen muutos vuodelle 2021 -96 760
Veikkauksen tarkentuneet tulosennusteet sekä järjestöille maksettavien avustusten tarkentuminen -70 000
Yhteensä -17 560

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2021 talousarvio 362 440 000
2020 II lisätalousarvio 5 000 000
2020 talousarvio 380 000 000
2019 tilinpäätös 363 289 000