Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 794 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös EU-rahastojen tuella toteuttavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Määrärahasta saa käyttää myös enintään 1 500 000 euroa Suomen ja Venäjän tai muiden Suomen lähialueeksi luettavien maiden kanssa tehtävään säteily- ja ydinturvallisuuden yhteistyöhön:

1) ensisijaisesti Venäjän Federaation ydinturvallisuusviranomaisen ja toiminnanharjoittajien kanssa toteutettaviin ydin- ja säteilyturvallisuutta edistäviin hankkeisiin

2) muiden Suomen lähialueeksi luettavien valtioiden viranomaisten kanssa toteutettaviin ydin- ja säteilyturvallisuutta edistäviin hankkeisiin

3) ydin- ja säteilyturvallisuusyhteistyöhön liittyvien valtion siirtomenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Säteilyturvakeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2021. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Vaikuttavuustavoitteet ja toiminnalliset tavoitteet

Korkeatasoinen ionisoivan ja ionisoimattoman säteilyturvallisuuden taso on ylläpidetty ja varmistettu. EU:n perusnormidirektiivin vaatimusten mukainen ionisoivaa säteilyä käyttävien diagnoosimenetelmien lähetekäytännön oikeutusarviointi toimeenpantu. STUK:n toiminta pyrkii tukemaan hallituksen tavoitetta saavuttaa hiilineutraalitalous ylläpitämällä korkeatasoista ydinturvallisuuden tasoa. STUK pyrkii mm. ydinsulkusopimuksen edistämisellä edistämään hallitusohjelman tavoitetta, että Suomi on kokoaan suurempi Euroopassa ja maailmalla.

Säteilyturvakeskuksen rahoitusrakenne (1 000 euroa) ja henkilötyövuodet

  2019
toteutuma
htv 2020
varsinainen talousarvio
htv 2021
esitys
htv
             
Budjettirahoitus 16 425 135 14 235 134 14 794 135
Maksullinen toiminta 23 990 196 22 349 196 24 087 194
Yhteisrahoitteinen toiminta 1 066 6 500 7 600 8
Yhteensä 41 481 337 37 084 337 39 481 337

Säteilyturvakeskuksen tulosalueittaiset kustannukset (1 000 euroa) ja henkilötyövuodet

  2019
toteutuma
htv 2020
arvio
htv 2021
arvio
htv
             
Ydinenergia 21 804 86 21 400 87 22 727 86
Säteilytoiminta 6 420 25 6 300 25 6 445 25
Valmiustoiminta 3 057 9 2 400 9 3 122 9
Tutkimus ja kehitys 2 631 13 1 484 12 1 021 13
Asiantuntijapalvelut 3 059 12 1 400 9 1 433 9
Viestintä 1 414 5 1 300 6 1 712 6
Ympäristö 3 096 9 2 800 9 3 021 9
Yhteiset palvelut ja tukitehtävät   117   119   119
Lomat   61   61   61
Yhteensä 41 481 337 37 084 337 39 481 337

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 41 481 37 084 39 481
Bruttotulot 25 056 22 849 24 687
Nettomenot 16 425 14 235 14 794
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 11 485    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 6 647    

Julkisoikeudellisen ja muun maksullisen toiminnan tavoitteena on kustannusvastaavuus.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (ydinturvallisuusvalvonta, 1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot 18 383 19 649 21 387
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 18 396 19 649 21 387
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -13 - -
Kustannusvastaavuus, % 100 100 100

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (erillislakien mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet, 1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot 748 700 700
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 1 365 700 700
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -617 - -
Kustannusvastaavuus, % 55 100 100

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 356 100 100
— EU:lta saatava rahoitus 125 150 200
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 1 029 - -
Tuotot yhteensä 1 510 250 300
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 1 066 500 600
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) 444 -250 -300
Omarahoitusosuus, % -42 50 50
Ydin- ja säteilyturvallisuuden yhteistyö

Ydin- ja säteilyturvallisuuden yhteistyö Venäjän federaation kanssa on kohdistunut seuraaviin aihepiireihin: Leningradin ydinvoimalaitos, Kuolan ydinvoimalaitos, ydinturvallisuusvalvonta, radioaktiiviset jätteet, ympäristön säteilyvalvonta ja onnettomuusvalmius sekä ydinmateriaalivalvonta. Pääosa resursseista on kohdistettu mainittujen kahden ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kohentamiseen siten, että pääkohde on Leningradin ydinvoimalaitos, jonka sijainti ja Tšernobyl-tyyppiset reaktorit korostavat jatkuvan parantamisen tarvetta. Hankkeisiin sisältyy muun muassa koulutustoimintaa, turvallisuusanalyysejä, teknisiä turvallisuusparannuksia, laitetoimituksia sekä laitteistojen tarkastustekniikan kehittämistä. Leningradin ja Kuolan laitoksen ympäristön säteilyvalvontajärjestelmät on toteutettu tämän yhteistyön puitteissa.

Muiden lähialueeseen kuuluvien maiden kanssa ydin- ja säteilyturvallisuuden yhteistyö kohdistuu vastaavasti suomalaisten turvallisuuden kannalta merkittävimpiin kohteisiin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Valvontamaksut vastaamaan veronluonteisen valvonnan tuottoja ja kustannuksia 279
JTS-miljardin tuottavuussäästö -44
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa -2
Palkkausten tarkistukset 326
Yhteensä 559

2021 talousarvio 14 794 000
2020 talousarvio 14 235 000
2019 tilinpäätös 11 587 000