Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 36 018 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan järjestämiseen

2) lääkinnällisen pelastustoimen ja poikkeusolojen valmiudesta sekä näihin liittyvien laitteiden ja kalusteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

4) tasa-arvon tietopalvelun ylläpitoon ja kansainvälisen tasa-arvopalkinnon hallintoon liittyviin kustannuksiin.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö toimeenpanee hallitusohjelman ja ministeriön strategisten linjausten tavoitteet käyttäen apuna virastojen ja laitosten asiantuntemusta tulossopimuksissa sovittujen tavoitteiden mukaisesti.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2021:

Toiminnallinen tehokkuus
  • — kehitetään yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa laskentatointa, kustannuslaskentaa ja muuta seurantaa mm. Kieku-tietojärjestelmän puitteissa ja hankintatointa Handi-periaatteiden mukaisesti
  • — maksullisen toiminnan, joka on suhteellisen vähäistä, tavoitteena on julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus ja liiketaloudellisten suoritteiden osalta kannattavuus.
Tuotokset ja laadunhallinta
  • — toteutetaan ja seurataan ministeriön vastuulla olevia hallitusohjelman ohjelmia ja muita hankkeita
  • — valmistellaan ja toimeenpannaan sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen järjestämistä, rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa koskevaa uudistusta
  • — lisätään tutkimus- ja kehittämislaitosten yhteistyötä
  • — jatketaan tasa-arvon valtavirtaistamista
  • — vahvistetaan lainsäädännön vaikutusten arviointia.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
  • — sosiaali- ja terveysministeriön henkilöstön ja henkilöstörakenteen kehittämistä jatketaan ministeriön tuottavuuden kehittämiselle asetetut tavoitteet ja toimintamenojen supistuminen huomioon ottaen siten, että ministeriön ydintehtävissä tarvittavat voimavarat ja osaaminen varmistetaan.

Viraston tulosalueittaiset menot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Ministeriön johto 490 550 558
Johdon tuki 2 662 2 995 3 010
Kansainvälisten asioiden yksikkö 2 593 2 917 2 930
Viestintä 1 280 1 440 1 450
Hallinto 2 636 2 967 2 980
Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto 1 756 1 976 1 990
Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto 2 683 3 019 3 030
Hyvinvointi- ja palveluosasto 11 873 13 293 14 400
Työ- ja tasa-arvo-osasto 5 009 5 637 5 670
Yhteensä 30 982 34 794 36 018

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 39 500 43 294 44 618
Bruttotulot 8 518 8 500 8 600
Nettomenot 30 982 34 794 36 018
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 9 898    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 10 905    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Covid-19 -epidemiaan liittyvän koordinaation, ohjauksen ja seurannan määräaikainen vahvistaminen (5 htv) 400
Kansainvälisen tasa-arvopalkinnon toiminnan siirron huomioiminen VNK:sta STM:lle 500
Laajennettu hankintatuki (siirto momentille 23.01.01) -100
Lääketieteellisen, kansanterveyden, epidemiologisen, mikrobiologisen ja rokottamiseen liittyvän resurssien määräaikainen vahvistaminen (4 htv) 320
Siirto momentille 33.01.25 -500
Valmiusorganisaation määräaikainen vahvistaminen (6 htv) 480
Yhteensovittamiselimen toiminta -300
JTS-miljardin tuottavuussäästö -138
Palkkausten tarkistukset 892
Tasomuutos -330
Yhteensä 1 224

2021 talousarvio 36 018 000
2020 IV lisätalousarvio -1 035 000
2020 talousarvio 34 794 000
2019 tilinpäätös 31 989 000