Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              41. Energiatuki
         30. Työllisyys ja yrittäjyys
         40. Yritysten erityisrahoitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

20. Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 3 420 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) energian tehokkaan käytön ja uusiutuvien energianlähteiden käytön edistämiseen, kehittämishankkeisiin ja selvityksiin sekä informaatio- ja neuvontatoimintaan

2) energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa koskevaan sääntelyn valmisteluun, kansalliseen toimeenpanoon ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Selvitysosa:Momentilta rahoitettavia toimenpidekokonaisuuksia ovat energiatehokkuusdirektiivin ja -sopimusten sekä energiakatselmusjärjestelmän toimeenpano, EU-laajuisten tuotteiden energiatehokkuusvaatimuksien aikaansaaminen, kuluttajien energiataloudelliseen käyttäytymiseen vaikuttaminen ja uusiutuvan energian käytön edistäminen sekä vaikutusten arviointi ja kansainväliset raportointivelvoitteet.

Toiminnalla kootaan, jalostetaan ja jaetaan tietoa sekä kehitetään menetelmiä ja vauhditetaan uuden teknologian käyttöönottoa yhteistyössä kuntien, yritysten ja toimialajärjestöjen kanssa, hyödyntäen myös kansainvälisen yhteistyön mahdollisuuksia. Laajoille kuluttajaryhmille suunnatussa energian tehokkaaseen käyttöön ja uusiutuviin energialähteisiin liittyvässä neuvonta- ja tiedotustoiminnassa tehdään tiivistä yhteistyötä asiantuntijaorganisaatioiden kanssa sekä tuetaan alueellisia toimijoita.

Vaikuttavuus

  2019
arvio
2020
tavoite
2021
tavoite
       
Energian loppukäyttö (TWh) - < 310 < 295
Kumulatiivinen energiansäästö 2014—2021 (TWh) 86,9 > 49 > 24

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Informaatio- ja neuvontatoiminta 740 000
Energiatehokkuussopimusjärjestelmä 650 000
Energiakatselmusjärjestelmä 230 000
Alueellinen energianeuvonta 690 000
Uusiutuvan energian käytön edistäminen 300 000
Seuranta, vaikutusten arviointi ja raportointi 600 000
Kehittämishankkeet ja selvitykset 210 000
Yhteensä 3 420 000

2021 talousarvio 3 420 000
2020 IV lisätalousarvio 1 000 000
2020 talousarvio 3 420 000
2019 tilinpäätös 3 420 000