Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 427 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ja Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen kansainvälistämiseen, oppimisympäristöjen ja digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen, työnantajille maksettaviin koulutuskorvauksiin ja EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

2) enintään 2 400 000 euroa Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen.

Selvitysosa:Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus tuottaa merenkulkuelinkeinon, viranomaisten ja vesillä liikkuvien kansalaisten turvallisuustasoa parantavaa ja ylläpitävää sekä ympäristöonnettomuuksia ehkäisevää turvallisuuskoulutusta pelastautumiskoulutusyksikössä Lohjalla ja palokoulutusyksikössä Upinniemessä. Tavoitteena on, että vuonna 2021 Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus kouluttaa yhteensä 4 600 henkilöä.

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen tehtävänä on lisätä saamelaisväestön ammatillista osaamista, järjestää saamelaisalueen elinkeinoelämän tarpeita vastaavaa koulutusta ja edistää alueen työllisyyttä sekä säilyttää ja kehittää saamelaiskulttuuria ja saamen kieltä. Koulutuskeskuksen erityistehtävänä on palvella Euroopan unionin ainutta alkuperäiskansaa. Vuonna 2021 koulutuskeskuksen ammatillisen koulutuksen opiskelijavuosimäärä on noin 125. Saamen kielen ja kulttuurin lukuvuosikoulutuksessa toteutetaan noin 8 500 opiskelijatyöpäivää ja lyhytkoulutuksessa noin 5 000 opiskelijatyöpäivää.

Henkilötyövuodet

  2019
toteutuma
2020
arvio
2021
tavoite
       
Saamelaisalueen koulutuskeskus 67 69 68
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus 25 26 26
Yhteensä 92 95 94

Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen liiketaloudellisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
arvio
2021
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 1 259 800 1 100
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 2 613 2 400 2 600
— osuus yhteiskustannuksista 1 384 1 200 1 100
Kustannukset yhteensä 3 997 3 600 3 700
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -2 737 -2 800 -2 600
Kustannusvastaavuus, % 31 22 30
       
Hintatuki 2 400 2 400 2 400
       
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % 92 89 95

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Saamelaisalueen koulutuskeskus 5 114 000
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen hintatuki 2 400 000
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen muut menot 913 000
Yhteensä 8 427 000

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 9 861 9 547 9 987
Bruttotulot 1 918 1 460 1 560
Nettomenot 7 943 8 087 8 427
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 881    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 010    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertameno (siirron palautus momentille 29.20.21) -200
Saamelaisalueen koulutuskeskuksen tilavuokrat 50
Saamenkielen koulutusmäärien lisääminen 200
JTS-miljardin tuottavuussäästö -36
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa 327
Palkkausten tarkistukset 143
Siirtyvien erien taso (HO 2019) -144
Yhteensä 340

2021 talousarvio 8 427 000
2020 talousarvio 8 087 000
2019 tilinpäätös 8 072 000