Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 42 256 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Eurooppa-koulujen opettajien ja hallintohenkilökunnan palkkausmenojen ja muiden menojen maksamiseen

2) valtion yleissivistävien oppilaitosten kansainvälistämiseen, maahanmuuttajien täydentävään opetukseen, oppimis- ja ohjauskeskus Valterin palvelu- ja kehittämiskeskustoimintaan sekä avustuksina oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen

3) Helsingin eurooppalaisen koulun toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Suomalais-venäläinen koulu ja Helsingin ranskalais-suomalainen koulu toimivat esi-, perus- ja lukio-opetuksen kouluina. Koulut kehittävät kulttuuriyhteyksien ja verkottumisen kautta koulujen kielten- ja kulttuuriopetusta. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri on valtakunnallinen oppimis- ja ohjauskeskus, joka tukee lähikouluperiaatteen toteutumista ja edistää yhdessä kotikunnan kanssa tuen tarpeessa olevan koulunkäyntiä monialaisella asiantuntijuudella. Helsingin eurooppalaisen koulun tehtävänä on tarjota Eurooppa-koulujen opetussuunnitelmiin perustuvaa opetusta.

Oppilasmäärät

  2018
toteutuma
2019
toteutuma
2020
arvio
2021
tavoite
         
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu 826 814 837 840
Suomalais-venäläinen koulu 694 673 680 705
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 330 337 346 340
Eurooppa-koulut (suomalaiset oppilaat) 525 526 620 620
Koulukotien perusopetus 107 106 111 111
Helsingin eurooppalainen koulu 280 288 289 289
Yhteensä 2 762 2 744 2 883 2 905

Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin ohjaustoiminnan tunnusluvut

  2018
toteutuma
2019
toteutuma
2020
arvio
2021
tavoite
         
Ohjaustoiminta kentällä        
— ohjauskäyntejä 919 766 983 1 024
— ohjauspalveluja käyttäneiden kuntien määrä 234 218 225 225
Tilapäinen opetus ja kuntoutus        
— tukijaksopäivät 3 350 3 464 3 645 3 765
— tukijaksojen oppilaat 566 498 530 539

Henkilötyövuodet

  2018
toteutuma
2019
toteutuma
2020
arvio
2021
tavoite
         
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu 77 79 74 74
Suomalais-venäläinen koulu 78 77 79 79
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 518 536 551 552
Eurooppa-koulut 30 28 32 32
Helsingin eurooppalainen koulu 60 61 61 61
Yhteensä 763 781 797 798
Työtyytyväisyys (1—5) 3,6 3,6 4,0 4,0

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Kielikoulut 7 271 000
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 27 951 000
Koulukotien perusopetus 1 329 000
Eurooppa-koulut 1 942 000
Helsingin eurooppalainen koulu 3 763 000
Yhteensä 42 256 000

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 63 614 55 433 62 756
Bruttotulot 21 149 20 500 20 500
Nettomenot 42 465 34 933 42 256
       
Siirtyneet erät      
— edelliseltä vuodelta siirtyneet 20 116    
— seuraavalle vuodelle siirtyneet 20 736    

Kuntien rahoitusosuus valtion yleissivistävän lukiokoulutuksen kustannuksiin, 1 344 000 euroa, on otettu huomioon momentin 29.20.35 mitoituksessa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Suomalais-venäläisen koulun uudisrakennuksen ensikertainen kalustaminen 2 500
Suomalais-venäläisen koulun vuokran muutos 820
Toimialan tuottavuuden kehittäminen ja konserniohjauksen vahvistaminen (siirron palautus momentilta 29.01.01) 1 200
JTS-miljardin tuottavuussäästö -230
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa 9
Palkkausten tarkistukset 959
Siirtyvien erien taso (HO 2019) 2 067
Tasomuutos -2
Yhteensä 7 323

2021 talousarvio 42 256 000
2020 talousarvio 34 933 000
2019 tilinpäätös 43 085 000