Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
              02. Tullin toimintamenot
              63. Takaisin maksetut verot
              97. Autoveron vientipalautus
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 175 752 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin

2) vahinkoa vastaavan korvauksen maksamiseen niille, joilta 1.5.2016 lukien on peritty virheellisen valuuttakurssimuunnon vuoksi liikaa tullimaksuja ja jotka EU:n tullikoodeksin määräaikojen soveltamisen johdosta eivät muutoin saa liikaa perittyä määrää palautuksina.

Valtuus

Vuonna 2021 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksytyn tullausjärjestelmän valmisohjelmistohankintaan myönnetyn tilausvaltuuden käyttämättä olevaa määrää vastaavasti tämän valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2019
toteutuma
2020
tavoite
2021
tavoite
       
Palvelukyky ja laatu      
Asiakastyytyväisyys tulliselvityksessä (asteikko 1—5) 4,11 ei mitata 4
Oikaistujen päätösten osuus tuontiverotuksessa (%) 1,5 2,2 2,2
Tullirikosten selvittämistaso vähintään (%) 95 89 89
Takaisin saatu rikoshyöty vähintään (milj. euroa) 21 18 18
Elintarvike- ja kulutustavaravalvonnan osuvuus vähintään (%) 22 23 23
Verojäämä enintään (%)1) 0,4 2,0 2,0
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet (peruslaskelman mukaiset)2) 1 868 1 920 1 920
Sairauspoissaolot (pv/htv) 13 10 13
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro ei mitattu 3,4 3,4

1) Verojäämien odotetaan kasvavan, sillä epäsäännönmukaisten toimijoiden osuus Tullin tuontiverojen kannosta kasvaa suurten toimijoiden siirtyessä Verohallinnon asiakkaiksi.

2) Ilman ylitöitä ja varallaoloa. Vuodelle 2020 on lisätty 60 htv Brexitin vaikutuksesta.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 168 586 173 966 181 212
Bruttotulot 2 226 7 867 5 460
Nettomenot 166 360 166 099 175 752
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 30 097    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 31 905    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Arvonlisäverodirektiivin muutokseen varautuminen 3 500
Arvonlisäverodirektiivin muutoksen vaikutukset Tullille (ICT-kapasiteetin lisääminen v. 2021 lukien) 3 000
ENI CBC -hankkeiden omarahoitusosuus -81
Harmaan talouden torjunta (HO 2019) 70
Norjan rajan vastaisten toimipaikkojen perusparannus (v. 2020 rahoitus) -278
Rajajoosepin rajanylityspaikan perusparannus (v. 2020 rahoitus) -259
Rikostorjunnan toimintaedellytysten varmistaminen 1 800
Tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2020 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -10 830
Tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2021 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 7 780
TUVE?verkon käyttöönotto 1 170
Viidennen rahanpesudirektiivin mukainen pankki- ja maksutilien rekisteri 334
JTS-miljardin tuottavuussäästö -397
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa 243
Palkkausten tarkistukset 3 601
Yhteensä 9 653

2021 talousarvio 175 752 000
2020 IV lisätalousarvio 4 328 000
2020 talousarvio 166 099 000
2019 tilinpäätös 168 168 000