Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2021

01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 529 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) pelastuslain (379/2011) 107 §:n mukaisten erityisten palon tai onnettomuuden syiden tutkimusten aiheuttamien menojen suorittamiseen

2) pelastuslain 100 §:n 1 momentin nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen

3) pelastuslain 97 §:ssä tarkoitetulla tavalla valmiuden ylläpitämiseen

4) pelastustoimeen liittyvään standardisointitoiminnan edistämiseen ja standardisointityöhön osallistumisesta johtuviin menoihin

5) ilma-alusten käyttöön liittyvän hälytys- ja johtamisjärjestelmän välittömien kustannusten korvaamiseen Air Navigation Services Finland Oy:lle

6) Pelastusopistosta annetun lain (607/2006) 36 §:n 2 momentissa mainittujen suoritteiden kustannusten kattamiseen.

Momentille saa nettobudjetoida myös siirtotalouden tuottoina Palosuojelurahastolta tutkimus- ja kehittämistoimintaan saadut erityisavustukset.

Selvitysosa:Pelastustoimen valtakunnallista ohjausta ja johtamista kehitetään osana sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen uudistusta tavoitteena tehokas ja laadukas pelastustoimi ja pelastustoimen järjestelmä. Pelastustoimi valmistautuu pelastustoimen järjestelmän muuttamiseen maakunnalliseksi järjestelmäksi.

Toimintamenojen kohdentuminen (%)

2019
toteutuma
2020
arvio
2021
tavoite
       
Henkilöstömenot 42 42 42
Toimitilamenot 22 22 22
ICT-menot 10 10 10
Muut menot 26 26 26
Yhteensä 100 100 100
Pelastustoimi ja varautuminen

Pelastustoimi kykenee toimimaan nopeasti ja tehokkaasti onnettomuustilanteissa. Pelastustoimi on siviilivalmiuden vahva yhteensovittaja ja luotettu yhteistyökumppani.

Pelastustoimella on jatkuvaan analyysiin pohjautuva kokonaiskuva yhteiskunnan riskeistä ja haavoittuvuuksista.

Pelastustoimi selvittää pelastustoimen ja siviilivalmiuden järjestelmän ja suorituskyvyn nykytilaa sekä kykyä vastata toimintaympäristön ja asiakkaiden muuttuneisiin ja/tai muuttuviin tarpeisiin.

Tavoite 2019
toteutuma
2020
arvio
2021
tavoite
       
Pelastuslaitosten kiireellisten tehtävien keskimääräinen toimintavalmiusaika (m:ss), enintään 7:48 7:48 7:45
Luottamus pelastustoimeen, % väestöstä, vähintään1) - 97 -

1) Lähde: TNS Gallup-tutkimus 2020. Toteutetaan joka kolmas vuosi.

Onnettomuuksien ehkäisy

Pelastustoimen tehtävänä on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäisy. Pelastustoimi vahvistaa onnettomuuksia ennalta ehkäiseviä toimia ja kehittää onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvää arviointia. Onnettomuuksia ja niiden seurauksia ehkäistään parantamalla ihmisten ja yhteisöjen omatoimista varautumista, lisäämällä väestön turvallisuustietoisuutta ja -osaamista sekä toteuttamalla pelastuslaitosten laatimien valvontasuunnitelmien mukaisia toimia.

Onnettomuuksien ehkäisy 2019
toteutuma
2020
arvio
2021
tavoite
       
Erheellisten paloilmoitusten määrä (kpl), enintään 15 670 15 600 15 000
Valvontatehtävät (suunnitellut/toteutuneet) (%), vähintään1) 97 80 100
Henkilö- ja omaisuusvahingot (milj. euroa) 123 100 120

1) Kattaa valvontasuunnitelman mukaisen määräaikaisen valvonnan.

Siviilivalmius ja alueellinen varautuminen

Siviilivalmiuden ja alueellisen varautumisen tavoitteena on, että alueella toimivilla viranomaisilla ja muilla julkishallinnon toimijoilla, järjestöillä ja elinkeinoelämällä on yhteinen ymmärrys alueen riskeistä ja jaettu käsitys eri toimijoiden rooleista ja tehtävistä sekä kyvystä toimia häiriötilanteissa.

Koulutus- ja tutkimustoiminta

Pelastusopiston tehtävänä on antaa pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan ammatillista peruskoulutusta, pelastustoimen päällystön ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta, pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan täydennyskoulutusta sekä normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumiseen valmentavaa koulutusta. Pelastusopisto vastaa sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmästä sekä sopimushenkilöstön päällystön ja vastaavan kouluttajan koulutuksesta. Lisäksi Pelastusopiston tehtävänä on kansainvälisen pelastustoiminnan asiantuntijoiden kouluttaminen, rekrytointi, lähettäminen ja muodostelmien logistiikka kansainvälisten sitoumusten mukaisesti.

Pelastusopiston koulutusjärjestelmä luo pohjan pelastustoimen ja hätäkeskusten henkilöstön osaamiselle ja valmiudet pelastusalan kansainvälisiin avunantotehtäviin. Tutkintoon johtavan koulutuksen opetussuunnitelmat rakennetaan ja päivitetään ammattien kehitysnäkymien pohjalta niin, että ne muodostavat ammatillisesti etenevän jatkumon, jossa huomioidaan myös täydennyskoulutustarpeet.

Pelastusopisto huolehtii osaltaan pelastustoimen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta, tutkimistoiminnan koordinoinnista sekä tarvittaessa muistakin Pelastusopiston toimialaan soveltuvista tehtävistä.

Pelastusopiston tutkimus- ja kehittämistoiminta tuottaa tutkittua tietoa, esimerkiksi analyysejä ja tilastokatsauksia, pelastustoimen ja sisäisen turvallisuuden kehittämisen tueksi.

Koulutus- ja tutkimustoiminta 2019
toteutuma
2020
arvio
2021
tavoite
       
Tuotokset      
Pelastusopiston tutkintokoulutuksen koulutettavapäivien määrä, kpl, vähintään 74 496 77 760 83 250
Pelastusopiston tutkintojen määrä, kpl, vähintään 189 180 208
— josta hätäkeskuspäivystäjätutkintojen määrä, kpl, vähintään 34 40 48
       
AMK-tutkintojen määrä, kpl 35 30 30
Kansainvälisen pelastustoiminnan valtakunnallisen koulutuksen saaneet henkilöt, lkm 143 263 150
Valtakunnallisiin kv-harjoituksiin osallistuneet henkilöt, lkm 104 81) 240
Varautumiskoulutukseen osallistuneet henkilöt, lkm, vähintään 3 349 1 400 3 300
Pelastuslain 67 §:n mukaisen koulutuksen (väestönsuojelun johdon ja muun erityishenkilöstön koulutus) koulutettavapäivien määrä, kpl, vähintään - 220 100
Panokset      
Momentin 26.30.01 henkilötyövuodet 116 128 128
Koulutuksen kokonaiskustannukset (1 000 euroa) 11 462 12 830 12 900
Toiminnan tehokkuus      
Pelastusopiston koulutettavapäivät/henkilötyövuodet 939 816 909
Pelastusopiston koulutettavapäivät/opettaja 1 426 1 257 1 400
Pelastusopiston ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakohtainen vuosikustannus, euroa, enintään 24 937 28 074 24 885
Pelastusopiston ammatillisen peruskoulutuksen koulutettavapäivän hinta, euroa, enintään 139 156 138
Toiminnan laatu ja palvelukyky      
Pelastusopiston tutkintopalaute (asteikolla 1—4) 3,3 3,08 3,08
Hakeneiden lukumäärä/aloituspaikat 6,68 8,35 5,0
Henkiset voimavarat      
Pelastusopiston henkilöstön määrä 128 135 135
Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5) 3,45 3,47 3,49
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään 4,5 6,5 6,5

1) Koronaepidemian vaikutuksesta harjoituksia ei voida pitää suunnitellusti.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 18 794 19 947 20 479
Bruttotulot 3 067 3 040 2 950
Nettomenot 15 727 16 907 17 529
— Koulutuksen varsinaiset toimintamenot 13 382 15 063 15 711
— Muut pelastustoimen toimintamenot 1 329 1 094 1 068
— Kansainvälinen pelastustoiminta 551 750 750
— Pelastustoimen uudistus/ICT 438 - -
— Pelastustoimen lähialueyhteistyö 27 - -
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 701    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 300    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 1 793 1 675 1 675
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 523 475 475
— osuus yhteiskustannuksista 1 059 925 925
Kustannukset yhteensä 1 582 1 400 1 400
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 211 275 275
Kustannusvastaavuus, % 113 120 120

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Pelastus- ja kriisivalmiusasioiden EUE-asiantuntija (siirto momentille 24.01.01) -26
JTS-miljardin tuottavuussäästö -28
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa 465
Palkkausten tarkistukset 211
Yhteensä 622

2021 talousarvio 17 529 000
2020 IV lisätalousarvio -88 000
2020 I lisätalousarvio 600 000
2020 talousarvio 16 907 000
2019 tilinpäätös 16 326 000