Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2021

IV lisätalousarvioesitys 2021PDF-versio

  euroa
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 1 511 000 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 1 237 000 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot, lisäystä 1 204 000 000
02. Yhteisövero, lisäystä 123 000 000
04. Perintö- ja lahjavero, vähennystä -90 000 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 536 000 000
01. Arvonlisävero, lisäystä 536 000 000
08. Valmisteverot -106 000 000
01. Tupakkavero, vähennystä -106 000 000
10. Muut verot -156 000 000
03. Autovero, vähennystä -261 000 000
05. Varainsiirtovero, lisäystä 105 000 000
12. SEKALAISET TULOT 412 540 000
24. Ulkoministeriön hallinnonala -9 400 000
99. Ulkoministeriön hallinnonalan tulot, vähennystä -9 400 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 6 000 000
20. Ulosottomaksut, lisäystä 6 000 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 19 000 000
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 19 000 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala -21 032 000
88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotoista, vähennystä -21 200 000
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 168 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala -1 600 000
20. Maa- ja metsätalousministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta, vähennystä -1 600 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala -21 530 000
10. Hallinnonalan virastojen tulot, vähennystä -21 530 000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 148 000 000
30. Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista 0
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 148 000 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 21 800 000
90. Sosiaali- ja terveysministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta, vähennystä -17 200 000
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 39 000 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 302 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 302 000
39. Muut sekalaiset tulot 271 000 000
20. Elpymis- ja palautumistukivälineen tulot 271 000 000
15. LAINAT -2 172 178 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta -2 172 178 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta, vähennystä -2 172 178 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä -248 638 000
  euroa
MÄÄRÄRAHAT
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA 700 000
01. Hallinto 600 000
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 600 000
30. Oikeuskanslerinvirasto 100 000
01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 100 000
24. ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA 15 618 000
01. Ulkoasiainhallinto 3 167 000
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 182 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 985 000
10. Kriisinhallinta -149 000
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha) 0
21. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (kiinteä määräraha), vähennystä -149 000
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö 12 600 000
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 12 600 000
89. Kehitysyhteistyön finanssisijoitukset (siirtomääräraha 3 v) 0
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 27 269 000
01. Ministeriö ja hallinto 809 000
05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 34 000
21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 775 000
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu 16 101 000
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 4 070 000
04. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 31 000
50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha), lisäystä 12 000 000
30. Syyttäjät 750 000
01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 750 000
40. Rangaistusten täytäntöönpano 9 609 000
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 9 609 000
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 99 697 000
01. Hallinto -3 713 000
01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -49 000
04. Kriisinhallintakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 16 000
20. Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 240 000
26. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan ohjelmakaudella 2021—2027 (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -5 540 000
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 620 000
10. Poliisitoimi 28 841 000
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 32 440 000
20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -4 000 000
21. KEJO-hankkeen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 401 000
20. Rajavartiolaitos 73 319 000
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 7 300 000
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 5 v), lisäystä 66 019 000
30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta 1 250 000
01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 100 000
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 150 000
40. Maahanmuutto 0
21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (siirtomääräraha 2 v) 0
63. Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet (arviomääräraha) 0
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA -2 495 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus -2 505 000
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -2 961 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 5 v), lisäystä 800 000
50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha), vähennystä -344 000
30. Sotilaallinen kriisinhallinta 10 000
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v) 0
95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha), lisäystä 10 000
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 49 582 000
10. Verotus ja tulli 11 164 000
02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 7 664 000
63. Takaisin maksetut verot (arviomääräraha), lisäystä 3 500 000
20. Palvelut valtioyhteisölle 3 960 000
01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 3 900 000
03. Huoltovarmuuspankin palvelumaksu (arviomääräraha), lisäystä 60 000
88. Senaatti-konsernin liikelaitokset 0
40. Valtion alue- ja paikallishallinto 700 000
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 700 000
70. Valtionhallinnon kehittäminen 25 109 000
01. Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 3 000 000
05. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 22 634 000
20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -525 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 1 649 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä 3 649 000
34. Ahvenanmaan verotasoitus (arviomääräraha), vähennystä -3 500 000
35. Elpymis- ja palautumisvälineen rahoitus Ahvenanmaan maakunnalle (siirtomääräraha 3 v) 1 500 000
90. Kuntien tukeminen 7 000 000
32. Valtionavustus kuntien kannustinjärjestelmiin (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 7 000 000
92. EU ja kansainväliset järjestöt 0
69. Maksut Euroopan unionille (siirtomääräraha 3 v) 0
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 31 190 000
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 505 000
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 500 000
04. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 800 000
51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha), lisäystä 5 000
53. Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -2 800 000
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus 159 000
51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha), lisäystä 4 122 000
53. Rahapelitoiminnan tuotot tieteen edistämiseen (arviomääräraha), vähennystä -4 122 000
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha), lisäystä 159 000
70. Opintotuki 14 700 000
52. Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha), lisäystä 10 000 000
55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha), lisäystä 4 700 000
80. Taide ja kulttuuri 15 826 000
01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset (siirtomääräraha 2 v) 0
34. Valtionosuus ja -avustus taiteen perusopetuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä 6 758 000
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 10 519 000
52. Rahapelitoiminnan tuotot taiteen edistämiseen (arviomääräraha), vähennystä -9 069 000
75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 7 618 000
90. Liikuntatoimi 0
50. Rahapelitoiminnan tuotot urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha), vähennystä -5 889 000
52. Valtionosuudet kunnille ja liikunnan koulutuskeskuksille sekä rahoitus liikuntatieteellisten hankkeiden arviointikustannuksiin ja eräisiin avustuksiin (kiinteä määräraha), lisäystä 5 889 000
91. Nuorisotyö 0
50. Rahapelitoiminnan tuotot nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha), vähennystä -2 120 000
52. Valtionosuudet kuntien nuorisotoimeen ja eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 120 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 11 696 000
01. Hallinto ja tutkimus 228 000
05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 370 000
23. Hallinnolliset järjestelyt (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -240 000
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha), lisäystä 98 000
10. Maaseudun kehittäminen 3 500 000
63. Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 3 500 000
20. Maa- ja elintarviketalous 6 318 000
01. Ruokaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 418 000
20. Eläinlääkintähuolto ja kasvintuhoojien torjunta (arviomääräraha), lisäystä 4 900 000
40. Luonnonvaratalous 2 280 000
45. Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 000 000
51. Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 280 000
64. Metsähallitus 170 000
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 170 000
70. Maanmittaus ja tietovarannot -800 000
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -800 000
40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (siirtomääräraha 2 v) 0
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 61 916 000
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot 1 997 000
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 660 000
02. Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 337 000
10. Liikenne- ja viestintäverkot 15 900 000
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 8 350 000
78. Eräät väylähankkeet (siirtomääräraha 3 v) 7 550 000
20. Liikenteen ja viestinnän palvelut 44 019 000
51. Avustukset liikenteen ja viestinnän palveluihin (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 30 219 000
55. Julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 13 800 000
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA -240 056 000
01. Hallinto 17 465 000
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 566 000
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 565 000
05. Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 004 000
09. Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 330 000
10. Digitalisaation kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 13 000 000
20. Uudistuminen ja vähähiilisyys -120 532 000
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha), lisäystä 5 000 000
45. LNG-terminaalien investointituki (arviomääräraha), vähennystä -5 532 000
48. Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha), vähennystä -40 000 000
83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha), vähennystä -80 000 000
30. Työllisyys ja yrittäjyys -106 989 000
40. Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 100 000
42. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha), vähennystä -30 000 000
45. Valtionavustus turvetuotantokoneiden romutukseen (siirtomääräraha 3 v) 0
51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 20 000 000
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha), vähennystä -97 089 000
40. Yritysten erityisrahoitus -30 000 000
43. Yritysten kustannustuki (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 100 000 000
47. Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset ja korkotuet (arviomääräraha), vähennystä -130 000 000
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA -308 057 000
01. Hallinto 5 130 000
06. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 050 000
25. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen tiedonhallinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 4 080 000
02. Valvonta 1 540 000
20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha), lisäystä 1 540 000
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta 6 673 000
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 3 673 000
25. Kansalliset osaamiskeskittymät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 3 000 000
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut -16 100 000
50. Perhe-etuudet (arviomääräraha), vähennystä -14 000 000
54. Asumistuki (arviomääräraha), lisäystä 30 000 000
56. Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelut (arviomääräraha), vähennystä -6 400 000
57. Perustoimeentulotuki (arviomääräraha), vähennystä -30 000 000
60. Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 4 300 000
20. Työttömyysturva -188 000 000
52. Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta (arviomääräraha), vähennystä -188 000 000
30. Sairausvakuutus -40 000 000
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä -40 000 000
40. Eläkkeet -65 000 000
60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä -65 000 000
50. Veteraanien tukeminen 300 000
50. Rintamalisät (arviomääräraha), lisäystä 300 000
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto 0
35. Valtion rahoitus Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön opiskeluterveydenhuoltoon (siirtomääräraha 2 v) 0
38. Valtionavustus julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19-kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 0
70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen -12 600 000
20. Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -12 600 000
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 4 302 000
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot -2 000 000
01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -2 000 000
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu 2 302 000
20. Ympäristövahinkojen torjunta (siirtomääräraha 3 v) 0
21. Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -698 000
22. Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v) 0
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 3 000 000
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen 4 000 000
04. Rakennetun ympäristön digitaalisen rekisterin ja alustan luominen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 000 000
34. Avustukset kuntien kiinteistöjen öljylämmityksestä luopumiseen (siirtomääräraha 3 v) 0
37. Avustukset vihreää siirtymää tukevan rakentamisen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v) 0
52. Avustukset asuinrakennusten sähköisen liikenteen infrastruktuurin edistämiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 000 000
60. Siirto Valtion asuntorahastoon 0
Määrärahojen kokonaismäärä -248 638 000