Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       20. Maatalous
       50. Vesitalous
       60. Metsätalous
            43. Eräät korvaukset
       63. Metsähallitus

Talousarvioesitys 2021

45. Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 7 965 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) perusteella tehdyistä päätöksistä (19 §, 19 a § ja 20 §) aiheutuvien menojen maksamiseen

2) kestävän metsätalouden rahoituslain (544/2007) 16 §:ssä tarkoitetun ympäristö- ja luonnonarvotuen, 20 §:ssä tarkoitetuista kokeiluhankkeista ja 18 §:ssä tarkoitetuista metsäluonnon hoitohankkeista aiheutuvien menojen ja metsien monimuotoisuutta edistävien menojen maksamiseen

3) metsien ympäristönhoitoa ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä tukevista valtakunnallisista ja maa- ja metsätalousministeriön erikseen määrittelemistä hankkeista ja toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen ja

4) menojen maksamiseen, jotka aiheutuvat enintään yhtä henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamisesta määräaikaisiin tehtäviin.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisesti.

Selvitysosa:Viitaten Kainuun hallintokokeilusta annetun lain 10 §:n 1 momenttiin Kainuun maakunnan hallintokokeilualueella kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain 19 §:n ja kestävän metsätalouden rahoituslain 16 §:n mukaiseen valtiontukeen myönnetään rahoitusta momentin 32.50.63 määrärahasta.

Määrärahan arvioitu käyttö
   
Ympäristö- ja luonnonarvotuki 4 865 000
Metsäluonnon hoitohankkeet 2 700 000
Valtakunnalliset hankkeet 400 000
Yhteensä 7 965 000

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2009 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen metsäluonnon hoidon edistämiselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Metsäluonnon monimuotoisuuden säilymistä turvataan ympäristötuella 7 700 hehtaarin alueella (vuoden 2008 tavoite 4 800 hehtaaria) ja luonnonarvotuella 400 hehtaarin alueella.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon Etelä-Suomen monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) toteuttaminen.

Hallitus antaa talousarvioesitykseen liittyvän esityksen kestävän metsätalouden rahoituslain muuttamisesta, jossa laajennetaan tuen piiriin kuuluvien talousmetsien monimuotoisuutta turvaavia toimenpiteitä.

Määräraha on alueiden kehittämislaissa tarkoitettua alueiden kehittämisen rahoitusta.


2009 talousarvio 7 965 000
2008 talousarvio 6 965 000
2007 tilinpäätös 6 965 000