Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2021

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan hallituksen esitys vuoden 2021 lisätalousarvioksi.

Talouden näkymät

Talouden toipuminen covid-19-pandemiasta alkaa vuonna 2021. Talouskasvu on hidasta vielä alkuvuonna, mutta pandemian hellittäessä kasvu alkaa vähitellen nopeutua. Kotimaassa palveluiden kysyntä pysyy edelleen heikkona. Vienti ja teollisuustuotanto kärsivät globaalin pandemian jatkumisesta ja kääntyvät kasvuun vuoden 2021 edetessä. Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 2,5 % v. 2021.

Tuloarviot

Verotuloarviota ehdotetaan korotettavaksi 415 milj. euroa joulukuussa päivitetyn kokonaistaloudellisen ennusteen ja kertymistä saatujen tietojen perusteella. Taloudellisen aktiviteetin ennakoidaan kehittyvän aiemmin ennustettua myönteisemmin. Ansio- ja pääomatuloveron tuoton arvioidaan kasvavan 207 milj. euroa aiemmin ennakoitua enemmän. Toteutuneen kehityksen perusteella perintö- ja lahjaveron tuottoa on korotettu 138 milj. euroa. Kertymätietojen perusteella myös varainsiirtoveron ennakoidaan kasvavan 70 milj. euroa aiemmin oletettua enemmän.

Koronavirustilanteesta johtuvat muutokset

Rokotteiden hankintaan ehdotetaan 70 milj. euron lisäystä. Lisäys kohdentuu koronarokotteiden lisäerien hankintaan ja niistä aiheutuviin ennakkomaksuihin.

Valtion osuuteen työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta sekä valtion osuuteen työttömyysetuuksien perusturvasta ehdotetaan yhteensä 61 milj. euron lisäystä. Lisämäärärahan tarve syntyy siitä, että työttömyysturvassa tällä hetkellä voimassa olevia määräaikaisia lakimuutoksia ehdotetaan jatkettavaksi kolmella kuukaudella eli kesäkuun 2021 loppuun saakka covid-19-pandemiatilanteen jatkumisesta johtuen. Kustannuksia syntyy mm. työttömyysturvassa olevan tulojen suojaosan korotuksen jatkamisesta sekä yrittäjien oikeudesta saada työmarkkinatukea.

Lasti- ja matkustaja-alusvarustamoiden liikennöinnin tukeen ja sen toimeenpanoon ehdotetaan 23,2 milj. euroa. Lisämäärärahalla on tarkoitus turvata Suomen välttämättömät liikenneyhteydet, huoltovarmuus ja Suomen ulkomaankaupan kuljetukset covid-19-pandemian edelleen jatkuessa sekä varmistaa säännöllinen rahdin kuljetus ja matkustajaliikenne Varsinais-Suomen, Ahvenanmaan ja Ruotsin välillä, Helsingin ja Viron sekä Vaasan ja Uumajan välillä.

Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenoihin ehdotetaan lisämäärärahaa yhteensä 15 milj. euroa. Lisämäärärahalla on tarkoitus vähentää covid-19-tilanteen vaikutuksia kulttuurin ja taiteen alan henkilöille ja toiminimille. Määräraha jaetaan apurahoina. Lisäksi elokuvatuotantoyhtiölle ehdotetaan yhteensä 5 milj. euron lisämäärärahaa covid-19-tilanteesta johtuvien taloudellisten menetysten vähentämiseen. Kokonaisuus rahoitetaan yritysten kustannustuen kokonaisuudesta uudelleenkohdentamalla.

Nuorten harrastus- ja kesätoiminnan lisäämiseksi ja kehittämiseksi sekä nuorten kesäyrittäjyys- ja työelämätaitojen tukemiseen ehdotetaan yhteensä 2,5 milj. euroa.

Covid-19-tilanteen johdosta ammatillisen koulutuksen tukitoimiin ehdotetaan 17,5 milj. euroa. Tukitoimilla ehkäistään opintojen keskeyttämistä, lisätään opiskelijoiden hyvinvointia ja tasoitetaan opiskelijoiden osaamiseroja.

Tuomioistuinten, oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan, ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan, Syyttäjälaitoksen sekä Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenoihin ehdotetaan yhteensä 17,6 milj. euron lisäystä koronavirustilanteesta aiheutuvien menojen kattamiseen. Kuntavaalien äänestyksen turvalliseen toteuttamiseen koronaviruspandemian vuoksi poikkeuksellisissa olosuhteissa ehdotetaan 1,3 milj. euron lisäystä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen kehittämisen valtionavustuksiin ehdotetaan 17,5 milj. euron lisäystä kohdennettavaksi kunnille lasten, nuorten ja perheiden tukemiseen koronaviruspandemian aiheuttamassa tilanteessa ja sen jälkihoidossa.

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja muut koheesiopolitiikan ohjelmat

EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin -momentin myöntämisvaltuutta ehdotetaan lisättäväksi 295 milj. eurolla ja määrärahaa 130 milj. eurolla. Lisäys aiheutuu Suomen rakennerahasto-ohjelmaan "Kestävää kasvua ja työtä 2014—2020" vuosille 2021—2023 kohdistuvasta REACT-EU-rahoituksesta, joka on osa EU:n elpymisvälinettä.

Kehitysyhteistyö

Kehitysyhteistyön finanssisijoitusmomentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa ja momentin valtuuksia sekä vuoden 2020 talousarviossa myönnettyä määrärahaa saa käyttää lainojen myöntämiseen vakuutta vaatimatta Maatalouden kansainväliselle kehittämisrahastolle (IFAD), Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankille (EBRD) ja Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle (Finnfund).

Kestävä metsätalous

Kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain mukaiseen nuoren metsän hoidon ja pienpuun keruun tukeen sekä siihen liittyviin Suomen metsäkeskuksen tehtäviin ehdotetaan yhteensä 4,0 milj. euron lisäystä pienpuun energiakäytön lisäämiseksi.

Öljylämmityksestä luopuminen

Öljylämmityksestä luopumisen avustuksiin ehdotetaan 10 milj. euron lisäystä.

Tasapaino ja valtionvelka

Varsinaisten tulojen 415 milj. euron lisäys ja määrärahojen n. 394 milj. euron lisäys huomioon ottaen vuoden 2021 lisätalousarvioesitys vähentää valtion nettolainanoton tarvetta n. 21 milj. eurolla. Valtion nettolainanotoksi v. 2021 arvioidaan n. 11,7 mrd. euroa. Valtionvelan määrän vuoden 2021 lopussa arvioidaan olevan n. 137 mrd. euroa, mikä on n. 56 % suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa

  2019
Tilinpäätös
2020
Hyväksytty
talousarvio
(TA+LTA:t)
2021
Hyväksytty
talousarvio
2021
Hallituksen
esitys
2021
Yhteensä
           
Määrärahat yhteensä
(pl. valtionvelan vähentäminen)
55 306 68 750 65 245 394 65 639
— Valtionvelan korot (pääluokka 36) 1 193 911 765 - 765
           
Tuloarviot yhteensä
(pl. nettolainanotto ja velanhallinta)
53 266 49 099 53 503 415 53 918
— Verotulot 45 272 41 953 44 871 415 45 286
— Muut tulot 7 994 7 146 8 632 - 8 632
Nettolainanotto ja velanhallinta
(mom. 15.03.01)
1 793 19 651 11 743 -21 11 722
— Nettolainanotto 1 399 19 701 11 793 -21 11 772
— Velanhallinta 394 -50 -50 - -50

Vaalikauden kehys

Kehykseen luettavia menoja ehdotetaan lisättäväksi 177 milj. eurolla. Vuoden 2021 kehysmenojen taso olisi 51 372 milj. euroa.

Menokehys vuodelle 2021 oli varsinaisen talousarvion jälkeen 52 000 milj. euroa. Kehyksen hinta- ja rakennekorjaukset huomioon ottaen vuoden 2021 kehystaso on 52 023 milj. euroa.

Kehystaso sisältää myös hallituksen syksyn 2020 budjettiriihessä linjaaman 500 milj. euron varauksen vuoden 2021 kertaluonteisiin ja finanssipoliittisesti pakollisiin koronavirustilanteesta aiheutuviin menotarpeisiin. Varausta ei voida käyttää muihin kuin em. menoihin. Lisätalousarvioesitys sisältää 139 milj. euroa kyseisestä varauksesta katettavia menoja. Jos varaus ei tule täysimääräisesti käytettyä, poistuu se vuoden 2021 lopussa.

Vuodelta 2022 siirretään 55,7 milj. euroa tulevaisuusinvestointien ja muiden rakenne- ja suhdannepoliittisesti vaikuttavien kokonaisuuksien kehysvarausta vuodelle 2021 (ajoitusmuutos varauksen käytössä). Summa kohdistetaan EU:n elpymisvälineeseen kuuluvan REACT-EU-välineen valtion rahoitusosuuteen.

Jakamattomaksi varaukseksi jää 651 milj. euroa.

Kehyksen ulkopuolisiin menoihin ehdotetaan yhteensä n. 217 milj. euron lisäystä, josta 70 milj. euroa kohdistuu rokotteiden hankintaan. Koronaan liittyvät välittömät terveysturvallisuuden kustannukset katetaan täysimääräisesti kehyksen ulkopuolisina menoina, tilapäisesti vuotta 2021 koskien.

Kehyksen hinta- ja rakennemuutokset, milj. euroa

Momentti Asia 2021
     
  Ajoitusmuutos tulevaisuusinvestointeja ja muita rakenne- ja suhdannepoliittisesti vaikuttavia kokonaisuuksia varten olevan varauksen käytössä. 55,7
31.10.77 Läpivirtauserä. EU TEN -tukea vastaava määräraha, TAET 2021 (vastaava tulo momentilla 12.31.10). 1,5
32.40.43, 29.80.01, 29.80.05 Yritysten kustannustukeen v. 2020 myönnetystä määrärahasta peruutetaan 20 milj. euroa. Vastaava lisäys tehdään momenteille 29.80.01 ja 29.80.50. 20,0
32.20.49 Ajoitusmuutos investointihankkeiden maksatuksissa. 6,8
33.20.50, 33.20.52 Perustemuutos kehyksen ulkopuolisilla momenteilla. Työttömyysturvan suojaosan korottaminen ajalle 1.4.—30.6.2021. -13,0
33.20.52 Perustemuutos kehyksen ulkopuolisella momentilla. Yrittäjien oikeus työmarkkinatukeen ajalla 1.4.—30.6.2021. -48,0
Yhteensä   23,0

Eduskunnan vuodelle 2021 hyväksymät määrärahat ja nyt ehdotettavat määrärahojen muutokset pääluokittain, euroa

  Pääluokka Hyväksytty
talousarvio
Hallituksen
esitys
Yhteensä
         
21. Eduskunta 128 555 000 - 128 555 000
22. Tasavallan presidentti 18 761 000 - 18 761 000
23. Valtioneuvoston kanslia 576 317 000 - 576 317 000
24. Ulkoministeriön hallinnonala 1 353 364 000 - 1 353 364 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 1 021 644 000 18 940 000 1 040 584 000
26. Sisäministeriön hallinnonala 1 577 005 000 - 1 577 005 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 4 880 751 000 - 4 880 751 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 19 497 163 000 978 000 19 498 141 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 7 172 017 000 40 000 000 7 212 017 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 2 749 065 000 4 000 000 2 753 065 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 3 560 312 000 23 320 000 3 583 632 000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 3 881 867 000 148 076 000 4 029 943 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 17 738 540 000 148 500 000 17 887 040 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 325 382 000 10 000 000 335 382 000
36. Valtionvelan korot 764 510 000 - 764 510 000
Yhteensä 65 245 253 000 393 814 000 65 639 067 000

Eduskunnan vuodelle 2021 hyväksymät tuloarviot ja nyt ehdotettavat tuloarvioiden muutokset osastoittain, euroa

  Osasto Hyväksytty
talousarvio
Hallituksen
esitys
Yhteensä
         
11. Verot ja veronluonteiset tulot 44 870 626 000 415 000 000 45 285 626 000
12. Sekalaiset tulot 5 769 097 000 - 5 769 097 000
13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset 2 719 666 000 - 2 719 666 000
15. Lainat (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 143 146 000 - 143 146 000
Yhteensä (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 53 502 535 000 415 000 000 53 917 535 000
       
15.03.01 Nettolainanotto ja velanhallinta 11 742 718 000 -21 186 000 11 721 532 000
Yhteensä 65 245 253 000 393 814 000 65 639 067 000