Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot

Talousarvioesitys 2021

Valtion talousarvio vuodelle 2021 PDF-versio

    1000 €
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 46 552 726
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot   15 188 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot   11 016 000
02. Yhteisövero   3 331 000
03. Korkotulojen lähdevero   31 000
04. Perintö- ja lahjavero   810 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut   21 721 700
01. Arvonlisävero   20 695 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero   829 000
03. Apteekkivero   197 700
08. Valmisteverot   6 777 000
01. Tupakkavero   1 026 000
04. Alkoholijuomavero   1 393 000
05. Virvoitusjuomavero   182 000
07. Energiaverot   4 161 000
08. Eräiden juomapakkausten valmistevero   15 000
10. Muut verot   2 730 700
03. Autovero   534 000
05. Varainsiirtovero   955 000
06. Arpajaisvero   90 700
07. Ajoneuvovero   1 143 000
08. Jätevero   8 000
19. Muut veronluonteiset tulot   135 326
04. Eräät viestinnän maksut   43 181
05. Eräät liikenteen maksut   24 503
06. Väylämaksut   48 100
09. Muut verotulot   9 555
10. Sähkö- ja maakaasuverkkomaksut ja Perämeren tuulivoima-alueella perittävä tuulivoimamaksu   4 040
11. Rahoitusvakausviraston hallintomaksut   3 397
12. Säteilytoimintavero   2 550
12. SEKALAISET TULOT 6 231 212
23. Valtioneuvoston kanslia   50
99. Valtioneuvoston kanslian muut tulot   50
24. Ulkoministeriön hallinnonala   12 401
20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen vuokratulot   987
99. Ulkoministeriön hallinnonalan tulot   11 414
25. Oikeusministeriön hallinnonala   156 901
10. Tuomioistuintulot   44 900
15. Yleisen edunvalvonnan tulot   29 000
20. Ulosottomaksut   80 000
21. Korot ulosoton säilytettävänä olevista varoista   1
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot   3 000
26. Sisäministeriön hallinnonala   30 764
98. EU:lta saatavat tulot   28 814
99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot   1 950
27. Puolustusministeriön hallinnonala   2 983
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista   18
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot   2 965
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala   2 498 705
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista   131 128
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista   25 234
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista   14 419
20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot   11 440
50. Siirto valtion eläkerahastosta   1 944 443
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset   275 546
52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut   18 095
60. Työturvallisuusmaksu   900
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot   42 000
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen   2 500
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot   33 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala   417 868
70. Opintotukitoiminnan tulot   20 000
88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotoista   393 500
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot   4 368
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala   1 034 483
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot   536 970
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta   420 000
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta   15 000
04. EU:lta saatavat muut tulot   340
20. Maa- ja metsätalousministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta   28 000
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut   3 300
41. Tenojoen kalastuslupamaksut   620
42. Hirvieläinten metsästysmaksut   5 600
44. Kalastonhoitomaksut   8 900
45. Riistanhoitomaksut   11 753
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot   4 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala   34 035
10. Hallinnonalan virastojen tulot   33 185
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot   850
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala   694 320
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot   2 650
30. Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista   0
31. Palkkaturvamaksujen palautukset   31 770
50. EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot   200 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot   459 900
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala   623 750
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot   1 600
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot   100
90. Sosiaali- ja terveysministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta   415 800
98. Valtionapujen palautukset   163 200
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot   43 050
35. Ympäristöministeriön hallinnonala   3 952
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista   150
20. Siirto Valtion asuntorahastosta   2 500
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot   1 302
39. Muut sekalaiset tulot   721 000
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista   167 000
02. Verotukseen liittyvät korkotulot   76 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset   200 000
10. Muut sekalaiset tulot   7 000
20. Elpymis- ja palautumistukivälineen tulot   271 000
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET 2 719 666
01. Korkotulot   47 241
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille   3 700
05. Korot muista lainoista   23 111
07. Korot talletuksista   100
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot   20 330
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot   2 417 425
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot   2 417 425
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta   100 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta   100 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset   155 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset   155 000
15. LAINAT 12 335 285
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat   143 146
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille   18 300
04. Muiden lainojen lyhennykset   124 846
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta   12 192 139
01. Nettolainanotto ja velanhallinta   12 192 139
Tuloarvioiden kokonaismäärä 67 838 889
    1000 €
MÄÄRÄRAHAT
21. EDUSKUNTA 128 552
01. Kansanedustajat   22 222
01. Kansanedustajien toimintamenot(arviomääräraha)   22 222
10. Eduskunnan kanslia   73 191
01. Eduskunnan kanslian toimintamenot(arviomääräraha)   58 001
29. Arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   6 000
51. Avustajatuki eduskuntaryhmille(arviomääräraha)   5 190
70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet(siirtomääräraha 3 v)   4 000
20. Eduskunnan oikeusasiamies   7 517
01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot(arviomääräraha)   7 517
30. Ulkopoliittinen instituutti   3 911
01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   3 701
29. Arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   210
40. Valtiontalouden tarkastusvirasto   17 201
01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   16 551
29. Arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   650
90. Eduskunnan muut menot   4 510
50. Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen(kiinteä määräraha)   4 510
22. TASAVALLAN PRESIDENTTI 18 767
01. Tasavallan presidentti   126
01. Tasavallan presidentin palkkio(kiinteä määräraha)   126
02. Tasavallan presidentin kanslia   18 641
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   8 591
02. Entisten tasavallan presidenttien menot(siirtomääräraha 2 v)   500
20. Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot(siirtomääräraha 2 v)   2 550
29. Arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   2 000
75. Perusparannukset(siirtomääräraha 5 v)   5 000
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA 1 001 289
01. Hallinto   183 722
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   137 816
02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset(arviomääräraha)   11 473
03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot(siirtomääräraha 2 v)   990
22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta(siirtomääräraha 3 v)   10 793
25. Terveet tilat 2028(siirtomääräraha 3 v)   1 500
26. Saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   2 150
29. Arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   19 000
10. Omistajaohjaus   775 700
87. Pääomasijoitus Suomen Malmijalostus Oy:lle(siirtomääräraha 3 v)   420 000
88. Osakehankinnat(siirtomääräraha 3 v)   355 700
20. Poliittisen toiminnan avustaminen   35 635
50. Puoluetoiminnan tukeminen(kiinteä määräraha)   35 635
30. Oikeuskanslerinvirasto   3 912
01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   3 912
90. Muut menot   2 320
21. Kunniamerkit(arviomääräraha)   700
61. Jäsenmaksut ja maksuosuudet Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskukselle(siirtomääräraha 2 v)   1 620
24. ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 371 311
01. Ulkoasiainhallinto   285 775
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   251 655
20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen menot(siirtomääräraha 3 v)   2 987
29. Ulkoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   13 648
74. Talonrakennukset(siirtomääräraha 3 v)   17 485
10. Kriisinhallinta   73 516
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot(arviomääräraha)   53 080
21. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan(kiinteä määräraha)   17 436
22. Rauhanvälitys(kiinteä määräraha)   3 000
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö   912 989
50. Valtionapu Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle   0
66. Varsinainen kehitysyhteistyö(siirtomääräraha 3 v)   770 259
67. Demokratia- ja oikeusvaltiotuki(siirtomääräraha 2 v)   3 000
88. Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) pääoman korottaminen(siirtomääräraha 3 v)   10 000
89. Kehitysyhteistyön finanssisijoitukset(siirtomääräraha 3 v)   129 730
90. Ulkoministeriön hallinnonalan muut menot   99 031
50. Eräät valtionavut(kiinteä määräraha)   1 641
51. Hädänalaisten avustaminen(arviomääräraha)   45
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet(siirtomääräraha 2 v)   92 145
68. Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö(siirtomääräraha 3 v)   4 400
87. Pääomasijoitus Instex S.A.S.:lle(siirtomääräraha 3 v)   300
95. Kurssivaihtelut(arviomääräraha)   500
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 074 252
01. Ministeriö ja hallinto   142 988
01. Oikeusministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   24 817
03. Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   10 905
05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   8 792
20. Erityismenot(arviomääräraha)   12 013
21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v)   3 395
29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   49 810
50. Avustukset(kiinteä määräraha)   14 256
51. Eräät valtion maksamat korvaukset(arviomääräraha)   19 000
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu   490 042
01. Korkeimman oikeuden toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   8 970
02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   13 481
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   296 092
04. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   83 514
50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset(arviomääräraha)   87 985
20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta   112 121
01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   111 741
95. Ulosoton säilytettävänä olevien varojen korkomenot(arviomääräraha)   380
30. Syyttäjät   57 320
01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   57 320
40. Rangaistusten täytäntöönpano   252 764
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   248 064
74. Avolaitostyöt(siirtomääräraha 3 v)   4 700
50. Vaalimenot   19 017
20. Vaalimenot(arviomääräraha)   19 017
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 788 416
01. Hallinto   163 082
01. Sisäministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   16 256
04. Kriisinhallintakeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   2 212
20. Tietohallinnon yhteiset menot(siirtomääräraha 2 v)   1 744
24. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan(siirtomääräraha 3 v)   13 159
25. Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta(siirtomääräraha 3 v)   5 500
26. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan ohjelmakaudella 2021—2027(siirtomääräraha 3 v)   1 300
29. Sisäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   120 000
50. Eräät avustukset(siirtomääräraha 2 v)   1 951
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille(arviomääräraha)   960
10. Poliisitoimi   886 438
01. Poliisitoimen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   838 534
02. Suojelupoliisin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   43 895
20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot(siirtomääräraha 2 v)   3 608
21. KEJO-hankkeen yhteiset menot(siirtomääräraha 3 v)   401
20. Rajavartiolaitos   476 052
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   285 033
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta(siirtomääräraha 5 v)   191 019
30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta   82 755
01. Pelastustoimen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   19 557
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   60 198
20. Erityismenot(arviomääräraha)   3 000
40. Maahanmuutto   180 089
01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   70 822
21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto(siirtomääräraha 2 v)   83 935
22. Vapaaehtoinen paluu(siirtomääräraha 2 v)   2 570
63. Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet(arviomääräraha)   22 762
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 4 590 963
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto   584 831
01. Puolustusministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   16 515
21. Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v)   2 875
29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   565 441
10. Sotilaallinen maanpuolustus   3 948 089
01. Puolustusvoimien toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   1 960 070
18. Puolustusmateriaalihankinnat(siirtomääräraha 5 v)   504 311
19. Monitoimihävittäjien hankinta(siirtomääräraha 5 v)   1 479 000
50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen(kiinteä määräraha)   4 708
30. Sotilaallinen kriisinhallinta   58 043
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot(siirtomääräraha 2 v)   58 023
95. Kurssivaihtelut(arviomääräraha)   20
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 19 921 455
01. Hallinto   449 880
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   33 824
20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus(siirtomääräraha 2 v)   1 845
21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v)   871
25. Metallirahamenot(arviomääräraha)   7 890
29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   134 000
40. Valtionavustus rajanylityspaikkojen terveysturvallisuuden ylläpidosta aiheutuviin kustannuksiin Finavia Oyj:lle(siirtomääräraha 2 v)   3 000
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet(siirtomääräraha 2 v)   1 000
69. Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle(siirtomääräraha 3 v)   10 450
88. Suomen Kaasuverkko Oy:n pääomittaminen(siirtomääräraha 3 v)   257 000
10. Verotus ja tulli   681 861
01. Verohallinnon toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   432 710
02. Tullin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   195 176
03. Kansallisen tulorekisterin toimintamenot(siirtomääräraha 3 v)   17 875
63. Takaisin maksetut verot(arviomääräraha)   9 600
95. Verotukseen liittyvät korkomenot(arviomääräraha)   18 500
97. Autoveron vientipalautus(arviomääräraha)   8 000
20. Palvelut valtioyhteisölle   67 052
01. Valtiokonttorin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   42 392
02. Keskitettyjen valuuttatilien kurssierot(arviomääräraha)   600
03. Huoltovarmuuspankin palvelumaksu(arviomääräraha)   1 560
07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 3 v)   2 000
09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)   5 000
10. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen investointimenot (siirtomääräraha 2 v)   15 000
11. Verkkomaksaminen(siirtomääräraha 2 v)   500
88. Senaatti-konsernin liikelaitokset   0
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto   118 278
01. Tilastokeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   51 062
02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   3 850
03. Digi- ja väestötietoviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   56 366
04. Sähköinen tunnistautuminen(arviomääräraha)   7 000
40. Valtion alue- ja paikallishallinto   65 317
01. Aluehallintoviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   65 097
03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet(siirtomääräraha 3 v)   220
50. Eläkkeet ja korvaukset   5 211 483
15. Eläkkeet(arviomääräraha)   4 869 142
16. Ylimääräiset eläkkeet ja muut eläkemenot(arviomääräraha)   3 925
50. Vahingonkorvaukset(arviomääräraha)   42 540
63. Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvat eläkemenot(arviomääräraha)   275 546
95. Muiden eläkelaitosten valtion puolesta maksamien eläkemenojen ja valtiolle maksamien ennakoiden korkomenot(arviomääräraha)   20 330
60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot   21 400
02. Erikseen budjetoidut henkilöstömenot(arviomääräraha)   2 500
10. Työturvallisuuden edistäminen(siirtomääräraha 2 v)   900
12. Osaamisen kehittäminen(arviomääräraha)   18 000
70. Valtionhallinnon kehittäminen   135 482
01. Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus ja kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   15 700
02. Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät(siirtomääräraha 3 v)   8 600
05. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus(siirtomääräraha 3 v)   74 534
20. Tuottavuuden edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   25 931
23. Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke(siirtomääräraha 3 v)   2 617
40. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot(siirtomääräraha 3 v)   8 100
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle   299 578
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu(arviomääräraha)   194 528
31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle(arviomääräraha)   13 700
33. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle(arviomääräraha)   10 250
34. Ahvenanmaan verotasoitus(arviomääräraha)   79 600
35. Elpymis- ja palautumisvälineen rahoitus Ahvenanmaan maakunnalle(siirtomääräraha 3 v)   1 500
89. Hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän rahoitus   14 973
30. Hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän rahoitus(siirtomääräraha 3 v)   14 973
90. Kuntien tukeminen   10 089 871
30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen(arviomääräraha)   7 700 468
31. Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki(arviomääräraha)   10 403
32. Valtionavustus kuntien kannustinjärjestelmiin(siirtomääräraha 3 v)   17 000
35. Valtion korvaus kunnille veroperustemuutoksista aiheutuvista verotulojen menetyksistä(kiinteä määräraha)   2 362 000
91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen   260 000
41. Energiaverotuki(arviomääräraha)   260 000
92. EU ja kansainväliset järjestöt   2 469 100
03. Rahoitusvakausviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   3 397
20. Euroopan unionin osallistuminen matkamenojen korvauksiin(siirtomääräraha 2 v)   2 500
40. Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investointipankille(kiinteä määräraha)   12 950
60. Siirto rahoitusvakausrahastoon(siirtomääräraha 3 v)   9 174
67. Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen(arviomääräraha)   170
68. Suomen osuus Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin sekä Kansainvälisen rahoitusyhtiön peruspääoman korottamisesta(arviomääräraha)   14 509
69. Maksut Euroopan unionille(arviomääräraha)   2 425 400
95. Valtion takaus- ja takuusuoritukset(arviomääräraha)   1 000
99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot   37 180
95. Satunnaiset säädösperusteiset menot(arviomääräraha)   300
96. Ennakoimattomat menot(siirtomääräraha 3 v)   2 000
97. Valtion saatavien turvaaminen(arviomääräraha)   300
98. Kassasijoitusten riskienhallinta(arviomääräraha)   34 580
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 7 523 650
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot   321 770
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   18 114
02. Opetushallituksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   65 471
03. Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   5 222
04. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   49 100
21. Kansainvälinen yhteistyö(siirtomääräraha 2 v)   3 161
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   34 000
30. Lasten ja nuorten harrastustoiminta(siirtomääräraha 2 v)   14 500
50. Eräät avustukset(kiinteä määräraha)   1 577
51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan(kiinteä määräraha)   5 185
52. Valtion rahoitus evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin(arviomääräraha)   116 984
53. Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen(siirtomääräraha 2 v)   6 210
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille(arviomääräraha)   2 246
10. Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus ja vapaa sivistystyö   889 195
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   42 260
20. Perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteiset menot(siirtomääräraha 3 v)   156 545
30. Valtionosuus ja -avustus esi- ja perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin(arviomääräraha)   511 179
31. Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin(arviomääräraha)   170 493
51. Valtionavustus järjestöille(kiinteä määräraha)   8 718
20. Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus   1 229 150
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   8 453
21. Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteiset menot(siirtomääräraha 3 v)   33 806
30. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen(arviomääräraha)   988 452
35. Valtionosuus ja -avustus lukiokoulutuksen käyttökustannuksiin(arviomääräraha)   198 439
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus   3 366 577
01. Suomen Akatemian toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   11 970
02. Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)   19 935
03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   4 431
04. Varastokirjaston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   1 682
20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot(siirtomääräraha 3 v)   31 789
50. Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan(siirtomääräraha 2 v)   1 893 903
51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat(arviomääräraha)   357 866
53. Rahapelitoiminnan tuotot tieteen edistämiseen(arviomääräraha)   72 139
54. Strateginen tutkimusrahoitus(arviomääräraha)   55 631
55. Valtionrahoitus ammattikorkeakoulujen toimintaan(siirtomääräraha 2 v)   896 993
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille(arviomääräraha)   20 238
70. Opintotuki   668 111
01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   647
52. Opintolainojen valtiontakaus(arviomääräraha)   119 200
55. Opintoraha ja asumislisä(arviomääräraha)   463 300
57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki(arviomääräraha)   36 164
59. Koulumatkatuki(arviomääräraha)   48 800
80. Taide ja kulttuuri   747 987
01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   84 174
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   2 803
04. Museoviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   22 992
05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   5 510
06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   7 357
16. Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet(arviomääräraha)   19 619
20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset(siirtomääräraha 2 v)   16 901
30. Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan(kiinteä määräraha)   5 826
31. Valtionosuus ja -avustus teattereiden, orkestereiden ja museoiden käyttökustannuksiin(arviomääräraha)   129 197
34. Valtionosuus ja -avustus taiteen perusopetuksen käyttökustannuksiin(arviomääräraha)   99 341
40. Korvaus Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon(arviomääräraha)   252
41. Eräät käyttöoikeuskorvaukset(siirtomääräraha 3 v)   26 648
50. Eräät avustukset(siirtomääräraha 3 v)   90 008
51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille(arviomääräraha)   17 460
52. Rahapelitoiminnan tuotot taiteen edistämiseen(arviomääräraha)   181 206
53. Valtionavustus tilakustannuksiin(kiinteä määräraha)   23 367
55. Digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuus ja säilyttäminen(siirtomääräraha 3 v)   1 950
72. Kansallisgallerian kokoelman kartuttaminen(siirtomääräraha 3 v)   989
75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito(siirtomääräraha 3 v)   12 347
95. Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot(arviomääräraha)   40
90. Liikuntatoimi   218 257
30. Avustukset Liikkuva -ohjelmiin(siirtomääräraha 3 v)   23 500
50. Rahapelitoiminnan tuotot urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen(arviomääräraha)   103 055
52. Valtionosuudet kunnille ja liikunnan koulutuskeskuksille sekä rahoitus liikuntatieteellisten hankkeiden arviointikustannuksiin ja eräisiin avustuksiin(kiinteä määräraha)   47 565
54. Avustus Helsingin Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeeseen(siirtomääräraha 3 v)   37 937
56. Liikunnan ja huippu-urheilun edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   6 200
91. Nuorisotyö   82 603
50. Rahapelitoiminnan tuotot nuorisotyön edistämiseen(arviomääräraha)   37 100
51. Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö(siirtomääräraha 2 v)   32 112
52. Valtionosuudet kuntien nuorisotoimeen ja eräät avustukset(siirtomääräraha 2 v)   13 391
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 972 690
01. Hallinto ja tutkimus   147 107
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   23 410
05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   79 565
22. Tutkimus ja kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   10 943
23. Hallinnolliset järjestelyt(siirtomääräraha 2 v)   1 000
29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   27 652
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet(arviomääräraha)   4 537
10. Maaseudun kehittäminen   543 352
40. Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset(siirtomääräraha 3 v)   71 500
41. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki(arviomääräraha)   15 000
42. Luopumistuet ja -eläkkeet(siirtomääräraha 2 v)   31 300
43. Eläinten hyvinvointikorvaukset (siirtomääräraha 3 v)   65 000
50. Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen(siirtomääräraha 3 v)   5 326
51. Porotalouden edistäminen(siirtomääräraha 2 v)   1 843
54. Rahapelitoiminnan tuotolla rahoitettava hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistäminen(siirtomääräraha 2 v)   39 892
55. Valtionapu 4H-toimintaan(siirtomääräraha 2 v)   4 105
63. Maaseudun kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   15 800
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen(siirtomääräraha 3 v)   293 586
20. Maa- ja elintarviketalous   1 973 602
01. Ruokaviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   86 204
20. Eläinlääkintähuolto ja kasvintuhoojien torjunta(arviomääräraha)   10 848
40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki(siirtomääräraha 2 v)   332 000
41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki(arviomääräraha)   516 900
43. Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit(siirtomääräraha 3 v)   387 190
44. Luonnonhaittakorvaukset(siirtomääräraha 3 v)   617 764
46. EU-rahoitteinen ruokaketjun kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   10 910
47. Ruokaketjun kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   4 269
48. Peltorakenteen kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   1 000
60. Siirto interventiorahastoon(kiinteä määräraha)   400
62. Eräät valtionavut(siirtomääräraha 2 v)   6 117
40. Luonnonvaratalous   251 923
20. Kalakannan hoitovelvoitteet(siirtomääräraha 3 v)   3 300
21. Vesivarojen käytön ja hoidon menot(siirtomääräraha 3 v)   14 259
22. Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   33 497
31. Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen(siirtomääräraha 3 v)   8 636
40. Eräät luonnonvaratalouden korvaukset(arviomääräraha)   7 745
41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen(siirtomääräraha 3 v)   5 600
42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen(siirtomääräraha 2 v)   11 250
44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen(arviomääräraha)   58 780
45. Metsäluonnon hoidon edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   10 027
46. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle(siirtomääräraha 2 v)   42 421
47. Tuki joutoalueiden metsitykseen(siirtomääräraha 3 v)   2 260
50. Riistatalouden edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   13 878
51. Kalatalouden edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   9 980
53. Eräät luonnonvaratalouden valtionavut(siirtomääräraha 2 v)   1 132
62. Elinkeinokalatalouden edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   29 158
64. Metsähallitus   8 444
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät(siirtomääräraha 3 v)   8 444
70. Maanmittaus ja tietovarannot   48 262
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   45 262
40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot(arviomääräraha)   3 000
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 3 788 146
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot   701 933
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   19 262
02. Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   91 505
03. Väyläviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   54 396
04. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   47 527
29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   483 243
88. Osakehankinnat(siirtomääräraha 3 v)   6 000
10. Liikenne- ja viestintäverkot   2 164 657
20. Perusväylänpito(siirtomääräraha 3 v)   1 434 554
30. Avustukset liikenne- ja viestintäverkkoihin(siirtomääräraha 3 v)   67 658
31. Eräät avustukset(siirtomääräraha 3 v)   59 850
76. Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset(arviomääräraha)   34 997
77. Väyläverkon kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   451 248
78. Eräät väylähankkeet(siirtomääräraha 3 v)   7 550
79. Elinkaarirahoitushankkeet(siirtomääräraha 3 v)   108 800
20. Liikenteen ja viestinnän palvelut   921 556
43. Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantaminen(arviomääräraha)   88 000
50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen(siirtomääräraha 3 v)   5 050
51. Avustukset liikenteen ja viestinnän palveluihin(siirtomääräraha 3 v)   98 760
54. Saaristo- ja yhteysalusliikenteen ostot ja kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   19 136
55. Julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostot ja kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   167 324
60. Siirto valtion televisio- ja radiorahastoon(siirtomääräraha 3 v)   543 286
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 4 545 202
01. Hallinto   863 753
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   38 401
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   188 670
03. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   210 516
04. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   33 347
05. Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot(siirtomääräraha 3 v)   107 268
06. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   18 460
07. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot(siirtomääräraha 3 v)   6 456
08. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   21 706
09. Energiaviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   8 076
10. Digitalisaation kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   21 200
20. Siviilipalvelus(arviomääräraha)   4 939
29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   57 072
40. Valtionavustus kestävää kasvupolitiikkaa edistäville toimijoille(siirtomääräraha 3 v)   9 401
41. Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin(arviomääräraha)   4 400
49. Valtionavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimintaan(siirtomääräraha 2 v)   109 303
50. Valtionavustus kuluttajajärjestölle(kiinteä määräraha)   1 222
51. Valtion osuus merimiespalvelutoiminnasta(arviomääräraha)   2 572
53. Matkustajien paluukuljetukset ja korvaukset(siirtomääräraha 3 v)   400
54. Korvaukset matkustajille matkapakettien peruuntumisesta(arviomääräraha)   3 000
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet(siirtomääräraha 2 v)   17 219
95. Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset(arviomääräraha)   125
20. Uudistuminen ja vähähiilisyys   1 222 040
20. Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   3 420
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen(arviomääräraha)   542 694
41. Energiatuki(arviomääräraha)   101 250
42. Kiertotalouden ekosysteemien ja osaamisalustojen kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   1 000
43. Yritysvetoisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan sekä kiertotalouden ja toimialojen kasvun tukeminen(siirtomääräraha 3 v)   64 200
44. Kiertotalouden investointituki(siirtomääräraha 3 v)   1 000
45. LNG-terminaalien investointituki(arviomääräraha)   0
46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki(arviomääräraha)   20 585
47. Sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurin edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   8 000
48. Uusiutuvan energian tuotantotuki(arviomääräraha)   242 803
49. Uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituki(siirtomääräraha 3 v)   10 982
83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan(arviomääräraha)   202 800
87. Pääomalainat teollisuuden uudistumiseen ja yritysvetoisten liiketoimintaekosysteemien kehittämiseen(arviomääräraha)   23 306
30. Työllisyys ja yrittäjyys   1 041 371
30. Valtionavustus kunnille yksinyrittäjien tukemiseen(siirtomääräraha 2 v)   0
31. Ravitsemisyrittäjien tukeminen(arviomääräraha)   13 000
32. Valtionavustus kunnille Ohjaamoiden monialaisuuden vahvistamiseen(siirtomääräraha 2 v)   3 190
33. Turveyrittäjien avustaminen(siirtomääräraha 2 v)   30 585
40. Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen(siirtomääräraha 3 v)   52 100
42. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen(arviomääräraha)   62 478
44. Alueellinen kuljetustuki(siirtomääräraha 3 v)   6 000
45. Valtionavustus turvetuotantokoneiden romutukseen(siirtomääräraha 3 v)   20 000
46. Päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatiotuki(arviomääräraha)   121 000
51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut(siirtomääräraha 2 v)   283 571
52. Palkkaturva(arviomääräraha)   33 460
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin(arviomääräraha)   411 487
95. Vaikuttavuusinvestointien tuotonmaksu (arviomääräraha)   4 500
40. Yritysten erityisrahoitus   1 238 987
42. Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi(arviomääräraha)   700
43. Yritysten kustannustuki(siirtomääräraha 2 v)   340 000
44. Tapahtumatakuu(arviomääräraha)   80 000
47. Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset ja korkotuet(arviomääräraha)   59 928
48. Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille(arviomääräraha)   83 200
60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin(arviomääräraha)   650 020
82. Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan(arviomääräraha)   10
87. Pääomasijoitus Suomen Malmijalostus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)   0
89. Pääomasijoitus Business Finland Venture Capital Oy:lle(siirtomääräraha 3 v)   19 100
95. Tuotonvaihtosopimus- ja suojausmenot(arviomääräraha)   6 029
50. Kotoutuminen ja kansainvälinen osaaminen   179 051
03. Kotoutumisen ja työvoiman maahanmuuton edistäminen(siirtomääräraha 2 v)   7 891
30. Valtion korvaukset kotouttamisesta(arviomääräraha)   171 160
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 17 974 426
01. Hallinto   142 719
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   36 018
04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   1 180
05. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   2 140
06. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   21 725
07. Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan toimintamenot(siirtomääräraha 3 v)   8 714
25. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen tiedonhallinta (siirtomääräraha 3 v)   40 180
29. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   27 500
66. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet(siirtomääräraha 2 v)   5 262
02. Valvonta   85 182
03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   14 996
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   14 331
06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   5 373
07. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   27 909
08. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietolupaviranomaisen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)   3 200
09. Lääkeasioiden tiekartan toimeenpano(siirtomääräraha 3 v)   5 000
20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot(arviomääräraha)   14 373
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta   154 285
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   76 701
25. Kansalliset osaamiskeskittymät(siirtomääräraha 3 v)   9 500
31. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   24 000
50. Valtionosuus Työterveyslaitoksen toimintaan(siirtomääräraha 2 v)   29 042
63. Eräät erityishankkeet(siirtomääräraha 3 v)   7 042
87. Rokotetutkimuksen yhtiöittäminen(siirtomääräraha 3 v)   8 000
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut   4 483 957
50. Perhe-etuudet(arviomääräraha)   1 582 500
53. Sotilasavustus(arviomääräraha)   16 500
54. Asumistuki(arviomääräraha)   1 610 400
56. Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelut(arviomääräraha)   50 100
57. Perustoimeentulotuki(arviomääräraha)   738 800
60. Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut(siirtomääräraha 2 v)   485 657
20. Työttömyysturva   2 806 649
31. Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä(arviomääräraha)   28 366
50. Valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta(arviomääräraha)   1 049 490
52. Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta(arviomääräraha)   1 724 990
55. Valtionosuudet Työllisyysrahastolle(arviomääräraha)   3 803
30. Sairausvakuutus   2 145 300
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista(arviomääräraha)   2 145 300
40. Eläkkeet   4 979 200
50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista(arviomääräraha)   58 400
51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista(arviomääräraha)   737 500
52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista(arviomääräraha)   418 000
53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä(arviomääräraha)   13 900
54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista(arviomääräraha)   13 400
60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista(arviomääräraha)   3 738 000
50. Veteraanien tukeminen   241 634
30. Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon(arviomääräraha)   1 050
50. Rintamalisät(arviomääräraha)   10 200
51. Sotilasvammakorvaukset(arviomääräraha)   48 600
52. Valtion korvaus sota- ja sotilasinvalidien kuntoutus- ja hoitolaitosten kustannuksiin(siirtomääräraha 2 v)   16 000
53. Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan(siirtomääräraha 2 v)   2 080
54. Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille(siirtomääräraha 2 v)   16
55. Eräät kuntoutustoiminnan menot(siirtomääräraha 2 v)   1 260
56. Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot(siirtomääräraha 2 v)   30 400
57. Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan(siirtomääräraha 2 v)   8
58. Rintamaveteraanien kotiin vietävät palvelut (arviomääräraha)   132 020
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto   2 115 997
30. Valtion korvaus terveydenhuollon ja sosiaalihuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin(siirtomääräraha 3 v)   350
31. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)   2 800
32. Valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen sekä sosiaalityön yliopistotasoiseen tutkimukseen(kiinteä määräraha)   25 000
33. Valtion korvaus sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköille sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön erikoistumiskoulutukseen(arviomääräraha)   96 000
34. Valtion korvaus terveydenhuollon toimintayksiköille oikeuspsykiatrisista tutkimuksista, potilassiirroista ja lääketieteellisistä asiantuntijalausunnoista aiheutuviin kustannuksiin(arviomääräraha)   15 200
35. Valtion rahoitus Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön opiskeluterveydenhuoltoon(siirtomääräraha 2 v)   65 800
36. Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi(kiinteä määräraha)   562
37. Valtion korvaus kunnille laittomasti maassa oleskelevien kiireellisen sosiaalihuollon kustannuksiin(arviomääräraha)   2 000
38. Valtionavustus julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19-kustannuksiin(siirtomääräraha 2 v)   1 615 000
39. Palvelurakenteen kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   184 800
40. Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan menoihin(siirtomääräraha 3 v)   27 835
52. Valtion rahoitus turvakotitoiminnan menoihin(siirtomääräraha 2 v)   25 550
61. EU:n rahoitus kestävän kasvun ohjelmaan(siirtomääräraha 3 v)   45 000
63. Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan(kiinteä määräraha)   3 000
64. Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin(siirtomääräraha 3 v)   7 100
70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen   318 673
20. Rokotteiden hankinta(siirtomääräraha 3 v)   311 840
21. Terveysvalvonta(siirtomääräraha 2 v)   545
22. Tartuntatautien valvonta(siirtomääräraha 2 v)   460
50. Terveyden edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   2 000
51. Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin(siirtomääräraha 3 v)   2 900
52. Valtionavustus UKK-instituutin toimintaan(siirtomääräraha 2 v)   928
80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta   138 390
40. Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin(arviomääräraha)   117 000
41. Valtion korvaus turkistuottajien lomituspalvelujen kustannuksiin(siirtomääräraha 2 v)   1 900
42. Valtion korvaus poronhoitajien sijaisavun kustannuksiin(siirtomääräraha 2 v)   350
50. Valtion korvaus maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen hallintomenoihin(siirtomääräraha 2 v)   19 140
90. Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen   362 440
50. Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen(arviomääräraha)   362 440
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 368 825
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot   72 644
01. Ympäristöministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   33 202
04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   24 177
29. Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   12 435
65. Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon(siirtomääräraha 3 v)   2 830
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu   217 628
20. Ympäristövahinkojen torjunta(siirtomääräraha 3 v)   1 900
21. Eräät luonnonsuojelun menot(siirtomääräraha 3 v)   37 642
22. Eräät ympäristömenot(siirtomääräraha 3 v)   26 185
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät(siirtomääräraha 3 v)   70 942
60. Siirto Öljysuojarahastoon(siirtomääräraha 3 v)   4 000
61. Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   19 067
63. Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot(siirtomääräraha 3 v)   56 130
66. Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet(siirtomääräraha 2 v)   1 762
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen   78 553
01. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   6 563
04. Rakennetun ympäristön digitaalisen rekisterin ja alustan luominen (siirtomääräraha 3 v)   9 300
06. Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma(siirtomääräraha 3 v)   1 000
30. Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen(siirtomääräraha 2 v)   750
32. Avustukset asunnottomuuden poistamiseksi ja asunnottomuuden tilastoinnin kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   3 300
34. Avustukset kuntien kiinteistöjen öljylämmityksestä luopumiseen(siirtomääräraha 3 v)   0
37. Avustukset tuulivoimakaavoitukseen(siirtomääräraha 3 v)   250
52. Avustukset asuinrakennusten sähköisen liikenteen infrastruktuurin edistämiseen(siirtomääräraha 3 v)   15 000
55. Avustukset korjaustoimintaan(siirtomääräraha 3 v)   6 250
56. Avustukset asuinrakennusten öljylämmityksestä luopumiseksi(siirtomääräraha 3 v)   34 440
60. Siirto Valtion asuntorahastoon   0
64. Avustukset rakennusperinnön hoitoon(siirtomääräraha 3 v)   1 700
36. VALTIONVELAN KOROT 770 945
01. Valtionvelan korko   755 000
90. Valtionvelan korko(arviomääräraha)   755 000
09. Muut menot valtionvelasta   15 945
20. Palkkiot ja muut menot valtionvelasta(arviomääräraha)   15 945
Määrärahojen kokonaismäärä 67 838 889