Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         23. Valtioneuvoston kanslia
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2021

Osasto 12

SEKALAISET TULOTPDF-versio

Talousarvioesitys HE 146/2020 vp (5.10.2020)

Selvitysosa:Osaston tuloarviot

    TA
1000 €
LTA I
1000 €
LTA II
1000 €
LTA III
1000 €
LTA IV
1000 €
Yhteensä
1000 €
23. Valtioneuvoston kanslia 50 0 0 0 0 50
99. Valtioneuvoston kanslian muut tulot 50 50
24. Ulkoministeriön hallinnonala 21 801 0 0 0 -9 400 12 401
20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen vuokratulot 987 987
99. Ulkoministeriön hallinnonalan tulot 20 814 -9 400 11 414
25. Oikeusministeriön hallinnonala 150 651 0 0 250 6 000 156 901
10. Tuomioistuintulot 44 900 44 900
15. Yleisen edunvalvonnan tulot 29 000 29 000
20. Ulosottomaksut 74 000 6 000 80 000
21. Korot ulosoton säilytettävänä olevista varoista 1 1
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 2 750 250 3 000
26. Sisäministeriön hallinnonala 30 764 0 0 0 0 30 764
98. EU:lta saatavat tulot 28 814 28 814
99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot 1 950 1 950
27. Puolustusministeriön hallinnonala 3 031 0 0 -48 0 2 983
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18 18
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 3 013 -48 2 965
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 2 479 705 0 0 0 19 000 2 498 705
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 131 128 131 128
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 25 234 25 234
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 14 419 14 419
20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot 11 440 11 440
50. Siirto valtion eläkerahastosta 1 944 443 1 944 443
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 275 546 275 546
52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut 18 095 18 095
60. Työturvallisuusmaksu 900 900
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 42 000 42 000
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen 2 500 2 500
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 14 000 19 000 33 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 438 700 0 0 200 -21 032 417 868
70. Opintotukitoiminnan tulot 20 000 20 000
88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotoista 414 700 -21 200 393 500
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot 4 000 200 168 4 368
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 986 083 0 0 50 000 -1 600 1 034 483
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 536 970 536 970
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 370 000 50 000 420 000
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 15 000 15 000
04. EU:lta saatavat muut tulot 340 340
20. Maa- ja metsätalousministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta 29 600 -1 600 28 000
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 3 300 3 300
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 620 620
42. Hirvieläinten metsästysmaksut 5 600 5 600
44. Kalastonhoitomaksut 8 900 8 900
45. Riistanhoitomaksut 11 753 11 753
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 4 000 4 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 53 392 0 0 2 173 -21 530 34 035
10. Hallinnonalan virastojen tulot 52 542 2 173 -21 530 33 185
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 850 850
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 546 320 0 0 0 148 000 694 320
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot 2 650 2 650
30. Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista 0 0
31. Palkkaturvamaksujen palautukset 31 770 31 770
50. EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot 200 000 200 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 311 900 148 000 459 900
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 601 950 0 0 0 21 800 623 750
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot 1 600 1 600
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot 100 100
90. Sosiaali- ja terveysministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta 433 000 0 -17 200 415 800
98. Valtionapujen palautukset 163 200 163 200
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 4 050 39 000 43 050
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 3 650 0 0 0 302 3 952
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 150 150
20. Siirto Valtion asuntorahastosta 2 500 2 500
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 1 000 302 1 302
39. Muut sekalaiset tulot 453 000 0 0 -3 000 271 000 721 000
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista 167 000 167 000
02. Verotukseen liittyvät korkotulot 79 000 -3 000 76 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 200 000 200 000
10. Muut sekalaiset tulot 7 000 7 000
20. Elpymis- ja palautumistukivälineen tulot 271 000 271 000
  Yhteensä 5 769 097 0 0 49 575 412 540 6 231 212