Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
              01. Arvonlisävero
              03. Apteekkivero
         08. Valmisteverot
         10. Muut verot
         19. Muut veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2021

04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksutPDF-versio

01. Arvonlisävero

Talousarvioesitys HE 146/2020 vp (5.10.2020)

Momentille arvioidaan kertyvän 20 217 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella, sekä valtion virastojen ja laitosten arvonlisäverollisten suoritteiden myynnistä saatavat tulot, jotka kirjataan suoriteperusteisesti.

Selvitysosa:Vero perustuu arvonlisäverolakiin (1501/1993). Merkittävimmän osan arvonlisäverotuksen veropohjasta muodostaa kotitalouksien kulutus, josta kertyy noin 67 % arvonlisäveron tuotosta. Arvonlisäveroa kertyy myös verovapailta sektoreilta ja toimialoilta. Niillä ei ole veron vähennysoikeutta, joten ostojen sisältämät arvonlisäverot kerryttävät valtion verotuottoa. Arvonlisäveroa kertyy siten valtiosektorin ja julkisen sektoriin luettavien sosiaaliturvarahastojen välituotekäytöstä ja investoinneista. Kuntien ja kuntayhtymien välituotekäytöstä ja investoinneista kerätään myös arvonlisäveroa, mutta koska kerätyt verot palautetaan paikallishallinnolle, ne eivät lisää valtion budjetissa näytettäviä arvonlisäverotuottoja.

Lisäksi arvonlisäveroa kertyy ns. muun verovapaan toiminnan välituotekäytöstä ja investoinneista. Näitä ovat rahoitus- ja vakuutustoiminta, asuntojen omistus ja vuokraus sekä yksityinen terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut. Arvonlisäveroa kertyy myös mm. kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen välituotekäytöstä ja investoinneista.

Arvonlisäveron veropohjan keskeisten erien muutos, %

  2019 2020
ennuste
2021
ennuste
       
Kotitalouksien verollisten kulutusmenojen veropohja 1,5 -3,5 5,4
Valtiosektorin ja sosiaaliturvarahastojen toiminnan välituotekäyttö 4,7 4,9 3,4
Muun verovapaan toiminnan välituotekäyttö 3,0 -3,3 4,1

Arvonlisäveron kertymä koostuu Verohallinnon ja Tullin kantamista arvonlisäveroista sekä muiden valtion tilivirastojen suoraan arvonlisäveromomentille kirjaamista määristä.

Arvonlisäverokertymästä vähennettävät palautukset koostuvat arvonlisäverovelvollisille ilmoitusten, hakemusten ja muutosten johdosta palautetuista veroista. Varsinaisen veron lisäksi palautuksiin sisältyy kunnille palautettu arvonlisävero, joka on viime vuosina ollut keskimäärin n. 2,9 mrd. euroa vuosittain.

Arvonlisäveron kertymät (milj. euroa)

  2019
tilinpäätös
2020
talousarvio
2021
esitys
       
Verohallinnon bruttokertymä 32 883 29 420 32 547
Tullin nettokertymä 31 27 28
Arvonlisäverokertymä muista valtion tilivirastoista 71 66 76
Verohallinnon maksamat palautukset -13 950 -11 716 -12 434
Yhteensä 19 034 17 797 20 217

Arvonlisäveroennusteen osuvuus riippuu keskeisesti siitä, miten kulutuksen kokonaisarvon kehitys ja kohdentuminen kyetään ennakoimaan. Muutokset kulutuksessa vaikuttavat nykyisen kulutuksen lisäksi ennustettuun tulevaan kulutukseen ja sitä kautta ennustettuun arvonlisäveropohjaan. Ennusteessa on huomioitu EU:n ulkopuolelta tuotavien vähäarvoisten tavaralähetysten verovapauden poisto sekä arvonlisäveron alarajan mahdollinen korotus 10 000 eurosta 15 000 euroon vuonna 2021. Lisäksi ennusteessa on huomioitu arvonlisäverojen maksujärjestelyä koskevien huojennusten vaikutukset vuoden 2021 verotuottoon.

Tuottoennusteessa on otettu huomioon arvonlisäveron verotuet, jotka muodostuvat alennetuista verokannoista. Verotuiksi määritellään myös joitain EU:n arvonlisäverodirektiivistä poikkeavia eriä sekä arvonlisäveron alarajaan liittyvä huojennus. Arvonlisäverotukseen kohdistuu 19 verotukea vuonna 2021. Niiden kokonaissumman arvioidaan olevan n. 3,3 mrd. euroa.

Arvonlisäveroon kohdistuvat verotuet (milj. euroa)

  2019 2020 2021
       
Elintarvikkeiden ja rehujen alennettu alv-kanta (14 %) 1 252 1 262 1 311
Ravintola- ja ateriapalvelujen alennettu alv-kanta (14 %) 601 594 628
Lääkkeiden alennettu alv-kanta (10 %) 330 335 347
Henkilökuljetusteen alennettu alv-kanta (10 %) 245 242 255
Majoituspalvelujen alennettu alv-kanta (10 %) 117 115 122
Muut verotuet 607 620 635
Yhteensä 3 152 3 168 3 298

2021 talousarvio 20 217 000 000
2020 V lisätalousarvio 992 000 000
2020 IV lisätalousarvio -895 000 000
2020 II lisätalousarvio -1 654 000 000
2020 talousarvio 19 354 000 000
2019 tilinpäätös 19 034 085 681

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 227/2020 vp (19.11.2020)

Momentille arvioidaan kertyvän 20 209 000 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 8 000 000 euroa talousarvioesityksen 20 217 000 000 euroon nähden aiheutuu siitä, että hallitus antaa eduskunnalle täydentävään talousarvioesitykseen liittyvän esityksen covid-19 -epidemian torjumiseen tarvittavien tavaroiden kotimaisiin myynteihin ja EU-alueen yhteisöhankintoihin tietyin edellytyksin sovellettavan määräaikaisen 0 prosentin verokannan voimassaolon jatkamisesta huhtikuun loppuun.


2021 talousarvio 20 209 000 000
2020 V lisätalousarvio 992 000 000
2020 IV lisätalousarvio -895 000 000
2020 II lisätalousarvio -1 654 000 000
2020 talousarvio 19 354 000 000
2019 tilinpäätös 19 034 085 681

 

Eduskunnan kirjelmä EK 53/2020 vp (21.12.2020)

Momentille arvioidaan kertyvän 20 209 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella, sekä valtion virastojen ja laitosten arvonlisäverollisten suoritteiden myynnistä saatavat tulot, jotka kirjataan suoriteperusteisesti.

 

II lisätalousarvioesitys HE 68/2021 vp (29.4.2021)

Momentilta vähennetään 9 000 000 euroa.

Selvitysosa:Koronaepidemian torjuntaan käytettävien tuotteiden alv-kannan tilapäistä alentamista jatketaan vuoden 2021 loppuun saakka.

Hallitus antaa eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetusta laista.


2021 II lisätalousarvio -9 000 000
2021 talousarvio 20 209 000 000
2020 tilinpäätös 18 204 660 362
2019 tilinpäätös 19 034 085 681

 

Eduskunnan kirjelmä EK 17/2021 vp (28.5.2021)

Momentilta vähennetään 9 000 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 95/2021 vp (27.5.2021)

Momentilta vähennetään 41 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tuloarvion muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 224 000 000 euroa johtuen huojennetun maksujärjestelyn jatkamisesta vuonna 2021 ja lisäyksenä 183 000 000 euroa johtuen pääasiassa vuoden 2020 odotettua paremmasta tilinpäätöskertymästä.

Hallitus on antanut eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain ja veronkantolain väliaikaisesta muuttamisesta.


2021 III lisätalousarvio -41 000 000
2021 II lisätalousarvio -9 000 000
2021 talousarvio 20 209 000 000
2020 tilinpäätös 18 204 660 362
2019 tilinpäätös 19 034 085 681

 

Eduskunnan kirjelmä EK 20/2021 vp (23.6.2021)

Momentilta vähennetään 41 000 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 209/2021 vp (4.11.2021)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 536 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys johtuu ennakoitua suuremmista kertymätiedoista ja arvonlisäveropohjan kehitystä kuvaavan makroennusteen päivittymisestä.


2021 IV lisätalousarvio 536 000 000
2021 III lisätalousarvio -41 000 000
2021 II lisätalousarvio -9 000 000
2021 talousarvio 20 209 000 000
2020 tilinpäätös 18 204 660 362
2019 tilinpäätös 19 034 085 681

 

Eduskunnan kirjelmä EK 44/2021 vp (1.12.2021)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 536 000 000 euroa.

02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero

Talousarvioesitys HE 146/2020 vp (5.10.2020)

Momentille arvioidaan kertyvän 829 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta (664/1966). Vero on tarkoitettu ensi vaiheessa vakuutuslaitosten kannettavaksi ja siirrettäväksi vakuutuksenottajien rasitukseksi. Esimerkiksi henkilövakuutukset on kuitenkin vapautettu verosta. Vakuutusmaksuvero täydentää arvonlisäveroa, koska arvonlisäverotuksessa vakuutuspalvelut on jätetty verotuksen ulkopuolelle. Vakuutusmaksuveron verokanta on seurannut yleisen arvonlisäverokannan kehitystä. Vuonna 2021 vero on 24 % vakuutusmaksun verottomasta arvosta.


2021 talousarvio 829 000 000
2020 V lisätalousarvio 53 000 000
2020 IV lisätalousarvio -9 000 000
2020 II lisätalousarvio -37 000 000
2020 talousarvio 795 000 000
2019 tilinpäätös 788 591 958

 

Eduskunnan kirjelmä EK 53/2020 vp (21.12.2020)

Momentille arvioidaan kertyvän 829 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

03. Apteekkivero

Talousarvioesitys HE 146/2020 vp (5.10.2020)

Momentille arvioidaan kertyvän 197 700 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena, pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Tulot ovat apteekkiverosta annetun lain (770/2016) mukaisia maksuja.

Apteekkiverosta annetun lain taulukkoa on tarkoitus tarkistaa siten, että tarkistus perustuu toteutuneeseen kokonaisliikevaihdon muutokseen vuodesta 2018 vuoteen 2019. Tarkistettua apteekkiverotaulukkoa sovelletaan vuonna 2021 apteekkiveroon, joka määrätään vuoden 2020 liikevaihdon perusteella.


2021 talousarvio 197 700 000
2020 talousarvio 188 000 000
2019 tilinpäätös 186 518 384

 

Eduskunnan kirjelmä EK 53/2020 vp (21.12.2020)

Momentille arvioidaan kertyvän 197 700 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena, pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.