Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       10. Poliisitoimi
       20. Rajavartiolaitos
       40. Maahanmuutto

Talousarvioesitys 2020

20. RajavartiolaitosPDF-versio

Selvitysosa:Rajavartiolaitos toimii sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden alueilla. Rajavartiolaitos on osa Eurooppalaista raja- ja merivartiostoa ja osa Suomen puolustusjärjestelmää. Rajavartiolaitos toimii maalla, merellä ja ilmassa vaikeissakin olosuhteissa. Rajavartiolaitoksen yhteiskunnallisina vaikuttavuustavoitteina ovat rajaturvallisuus, turvallisuus merialueilla sekä alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius.

Rajavartiolaitoksen toimintaan vaikuttavat merkittävimmin tilanne Venäjällä, laiton maahantulo ja terrorismi Euroopan unionin alueella, Euroopan unionin yhdennetyn rajaturvallisuusjärjestelmän ja meripolitiikan kehittyminen sekä yleinen taloudellinen tilanne. Turvallisuus on nostettu EU-kehityksen prioriteetiksi. Rajaturvallisuus ja uskottava ulkorajavalvonta ovat muuttuneen turvallisuustilanteen keskiössä.

Rajavartiolaitos vahvistaa itärajan valvontaa ja kykyä torjua turvallisuusuhkia ulkorajoilla. Kyky turvallisuustehtäviin merialueilla varmistetaan. Valmiutta toimia kaikissa turvallisuustilanteissa kehitetään. Rajavartiolaitos toimeenpanee Euroopan unionin rajaturvallisuudelle asettamat uudet velvoitteet sekä osallistuu Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) koordinoimiin yhteisiin operaatioihin EU:n ulkorajoilla ja muuhun kansainväliseen toimintaan osoittamalla niihin henkilöstöä ja kalustoa (Rajavartiolaki 578/2005 15 a—c §).

Rajavartiolaitos aloittaa toimitilojen peruskorjaukset yhdessä Senaatti-kiinteistöjen kanssa pystyäkseen tarjoamaan työntekijöilleen terveelliset ja turvalliset toimitilat. Rajavartiolaitos toimeenpanee alkavan vuosikymmenen loppuun ulottuvat sopeuttamistoimet.

Rajavartiolaitoksen yhteiskunnallisina vaikuttavuustavoitteina ovat rajaturvallisuus, turvallisuus merialueilla sekä alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius. Tehtävät hoidetaan kustannustehokkaasti maalla, merellä ja ilmassa vaikeissakin luonnonoloissa sekä yhteiskunnan kaikissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Tunnusluku/mittari 2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
       
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus (ind) 104 108 108
Vaikuttavuus (ind) 98 97 96
— Rajaturvallisuus (1—5) 4,0 4,1 4,0
— Turvallisuus merialueilla (1—5) 4,6 4,1 4,1
— Alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius (1—5) 3,6 3,8 3,8
Kustannusvaikuttavuus (ind) 111 119 119

01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 243 544 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Rajavartiolain (578/2005) 81 §:n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon

2) säädettyjen korvausten maksamiseen teleyrityksille

3) merivartiomuseon toiminnan tukemiseen

4) sisäministeriön rajavartio-osaston menoihin

5) Eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen menoihin.

Selvitysosa:Momentille merkityn uuden käyttötarkoituksen mukaan momentilta voidaan maksaa myös Eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen aiheuttamia menoja. Toiminnasta saatava EU-korvaus budjetoidaan tulomomentille 12.26.99. Menojen syntyminen, suuruus ja ajoitus ei toistaiseksi ole tiedossa.

Momentilta maksetaan sisäministeriön rajavartio-osaston menoja (arviolta noin 1,1 milj. euroa ja 10 htv:n menot). Ko. käyttötarkoitus lisätty pääösosaan. Merivartiomuseon toimintaa on tarkoitus tukea momentin varoilla edelleen noin 32 000 eurolla.

Sisäministeriö asettaa Rajavartiolaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

  2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
       
Laatu ja palvelukyky (ind) 98 97 96
Tuottavuus (ind) 125 123 122
Taloudellisuus (ind) 111 119 119
Henkilötyövuodet 2 725 2 780 2 800
Kustannukset (milj. euroa) 270,7 258,0 265,9
Rajaturvallisuus

Suomen ulkorajavalvonta on tehokasta ja uskottavaa. Rajavartiolaitos vahvistaa Suomen turvallisuutta ja torjuu Suomeen ja Eurooppaan kohdistuvia turvallisuusuhkia ulkorajoilla. Rajaliikenne on turvallista ja sujuvaa. Rikostorjunta on vaikuttavaa. Rajavartiolaitos lisää ihmisten turvallisuutta rajaseudulla ja saaristossa.

  2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
       
Rajaturvallisuus(1—5) 4,0 4,1 4,0
Yhdyshenkilötoiminta ja kansainväliset operaatiot      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 3,4 3,4 3,4
Yhdyshenkilötoiminnan perusteella estetyt luvattomat rajanylitykset (kpl) 1 823 775 775
Yhteistyö naapurimaiden viranomaisten kanssa      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 4,2 4,3 4,3
Rajavalvonta      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 4,1 4,1 4,1
— Rajatarkastusten kattavuus saapuva (1—5) 5,0 5,0 5,0
— Rajatilannekuvan laatu (1—5) 4,0 3,9 3,9
— Rajatarkastusten laatu (1—5) 2,6 2,2 2,2
— Rajatapahtumien estäminen (1—5) 4,7 4,2 4,2
— Rajatapahtumien paljastaminen (1—5) 3,0 3,3 3,3
— Rajatarkastusten oikeusturva (1—5) 5,0 4,9 4,9
— Laittoman maahantulon järjestämisten ja ihmiskaupparikosten selvitystaso (1—5) 2,5 4,3 4,3
— Rikostorjunnan oikeusturva (1—5) 5,0 5,0 5,0
— Rajatarkastusten sujuvuus, RVL:n toimenpiteet (1—5) 5,0 5,0 5,0
— Rajavartiolaitoksen antama viranomaisapu (1—5) 3,3 3,5 3,5
Partiointi (h) 260 218 257 615 259 545
Tekninen valvonta (h) 2 785 723 2 715 000 2 715 000
Rajatarkastukset (milj. hlöä) 15,3 16,8 17,8
Rajatarkastusten sujuvuus, RVL:n toimenpiteet (min) 8,0 8,1 8,3
Pääsyn epääminen (kpl) 990 1 020 1 030
Käännyttämispäätös (kpl) 499 397 402
Rikosilmoitus (kpl) 981 880 880
Valtionrajarikos (kpl) 178 139 139
Laittoman maahantulon järjestäminen ja ihmiskauppa (kpl) 85 68 68
Muu rikos tai rikkomus (kpl) 3 742 4 041 4 041
Turvallisuuspalvelut harva-alueilla (poliisi- ja virka-aputehtävät) (kpl) 563 611 611
Etsinnät maa-alueilla (kpl) 148 119 119
Ensihoitotehtävä, muu kuin meripelastus (kpl) 349 383 383
Rajaturvallisuus      
Kustannukset (milj. euroa) ko. vuoden hintatasossa 240,6 230,6 215,3
Henkilötyövuodet 2 422 2 485 2 498
Tuottavuus (ind) 129 126 126
Taloudellisuus (ind) 115 122 123
Turvallisuus merialueilla

Suomen meripelastusjärjestelmä on luotettava. Rajavartiolaitoksen johtamis- ja toimintavalmius merellisiin monialaonnettomuuksiin on välitön. Rajavartiolaitos edistää merellisen ympäristön suojelua.

2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
       
Turvallisuus merialueilla(1—5) 4,6 4,0 4,0
Meripelastus      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 4,5 4,6 4,6
Meripelastustehtävät (kpl) 1 560 1 393 1 393
Pelastettu henkilö (kpl) 3 610 3 200 3 200
Merellisen ympäristön suojelu      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 5,0 2,5 2,5
Aluspäästötapausten määrä (kpl) 23 27 27
Turvallisuus merialueilla      
Kustannukset (milj. euroa) 13,1 12,4 12,8
Henkilötyövuodet 132 133 137
Tuottavuus (ind) 111 95 93
Taloudellisuus (ind) 99 92 91
Alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius

Rajavartiolaitoksella on hyvä toimintakyky yhteiskunnan turvaamiseksi kaikissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Rajavartiolaitoksella on hyvä valmius alueellisen koskemattomuuden turvaamiseen ja valtakunnan puolustamiseen.

2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
       
Alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius(1—5) 3,6 3,8 3,8
Häiriö- ja poikkeusolovalmiuden ylläpito      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 3,8 4,0 4,0
Rajavartiolaitoksen joukkotuotanto ja sotilaallisen maanpuolustuksen koulutus      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 3,4 3,6 3,6
Koulutusvuorokaudet asevelvolliset (kpl) 107 949 107 330 107 975
Koulutusvuorokaudet henkilöstö (kpl) 5 838 4 720 4 720
Alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius      
Kustannukset (milj. euroa) ko. vuoden hintatasossa 16,9 15,0 15,4
Henkilötyövuodet 170 161 165
Tuottavuus (ind) 155 148 145
Taloudellisuus (ind) 138 142 138
Henkiset voimavarat

Rajavartiolaitoksen henkilöstörakenne ja henkilöstön osaaminen pidetään tehtävien edellyttämällä tasolla.

Henkiset voimavarat 2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
       
Henkilötyövuodet 2 725 2 780 2 800
Sairauspoissaolot (pv/htv) 8,0 8,0 8,0
Työilmapiiri (1—5) 3,7 3,6 3,6

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 257 654 243 190 253 044
Bruttotulot 14 101 8 500 9 500
Nettomenot 243 553 234 690 243 544
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 24 885    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 19 454    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Eduskunnan lisäys (TA), kertaluonteisen erän poisto -480
EU:n lisävaatimukset rajaturvallisuudelle, Älykkäät rajat 2 300
EU/Rajanylitystietojärjestelmä, tarkistus -2 800
EU-puheenjohtajuuskauden 2019 turvallisuuskustannukset, kertaluonteisen erän poisto -300
EU-säädösmuutokset rajaturvallisuudessa 2 800
Rajaturvallisuuden suorituskyvyn ja rajavartijamäärän turvaaminen (HO 2019) 1 300
Rajaturvallisuus 2 000
Rovaniemen lentoaseman ulkorajaliikenteen kasvu 1 500
Senaatti-kiinteistöjen vuokratilojen korjausvelka 1 000
S-TUVE-verkkopalvelumaksu (siirto momentilta 26.01.20) 1 118
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -93
JTS-miljardin tuottavuussäästö -643
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 2 114
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -824
Palkkausten tarkistukset -212
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 560
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -486
Yhteensä 8 854

2020 talousarvio 243 544 000
2019 I lisätalousarvio 1 020 000
2019 talousarvio 234 690 000
2018 tilinpäätös 238 122 000

70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 5 v)

Momentille myönnetään 8 510 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) AS 332 Super Puma meripelastushelikopterien modifikaatioon ja G-huoltoon

2) kahden AB/B 412 helikopterin ja niiden varaosavaraston yhdenmukaistamiseen

3) ulkovartiolaivan varustamiseen liittyviin hankintoihin ja mahdollisiin muihin toiminnallisiin muutostarpeisiin

4) kevyen aluskaluston nopeiden veneiden uusimiseen ja muihin välttämättömiin venehankintoihin sekä niiden tarvitsemien varusteiden ja varaosien hankintaan

5) ilma- ja vartioalusten kertaluonteisiin peruskorjauksiin ja huoltoihin

6) indeksien ja valuuttakurssien muutoksista aiheutuviin hankintasopimusten mukaisiin menoihin

7) meriveneiden hankintaan ja veneiden varustamiseen siltä osin kuin niitä ei makseta EU:lta saatavalla rahoituksella momentilta 26.01.24.

Momentille voidaan myös tulouttaa oikaisuina sopimuksista aiheutuvia sopimussakkoja tai muita vastaavia korvauksia.

Selvitysosa:Vuoden 2018 talousarviossa Rajavartiolaitos sai tilausvaltuuden seitsemän meriveneen hankintaan. Valtuus uusittiin vuodelle 2019. Valtuuden perusteella tehtiin sopimus vuonna 2019 veneiden hankinnasta. Hankinta ajoittuu vuosille 2019—2021 ja sen kokonaiskustannusarvio on 22 500 000 euroa. EU:n komission ennakkopäätöksen mukaan kolmen veneen rahoittamiseen on mahdollista saada 8 100 000 euroa EU-rahoitusta. Tämä EU-rahoitus vähentää vastaavasti tulevien vuosien talousarviorahoituksen tarvetta. Talousarviorahoitusta hankintaan on kaikkiaan varattu 14 400 000 euroa.

Momentin määrärahasta on tarkoitus käyttää ilma- ja vartioalusten kertaluonteisiin peruskorjauksiin ja huoltoihin noin 2,7 milj. euroa ja kevyen kaluston hankintoihin ja huoltoon 1,9 milj. euroa.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2020 Yhteensä
vuodesta 2020 lähtien
     
Meriveneen hankinta    
Ennen vuotta 2020 tehdyt sitoumukset 3 800 3 800
Menot yhteensä 3 800 3 800

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos -500
Yhteensä -500

2020 talousarvio 8 510 000
2019 talousarvio 9 010 000
2018 tilinpäätös 15 500 000