Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2020 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       10. Poliisitoimi
       20. Rajavartiolaitos
            01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot
            70. Ilma- ja vartioalusten hankinta
       30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
       40. Maahanmuutto
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

20. RajavartiolaitosPDF-versio

Selvitysosa: Rajavartiolaitos toimii sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden alueilla. Rajavartiolaitos on osa Eurooppalaista raja- ja merivartiostoa ja osa Suomen puolustusjärjestelmää. Rajavartiolaitos toimii maalla, merellä ja ilmassa vaikeissakin olosuhteissa. Rajavartiolaitoksen yhteiskunnallisina vaikuttavuustavoitteina ovat rajaturvallisuus, turvallisuus merialueilla sekä alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius.

Rajavartiolaitoksen toimintaan vaikuttavat merkittävimmin tilanne Venäjällä, laiton maahantulo ja terrorismi Euroopan unionin alueella, Euroopan unionin yhdennetyn rajaturvallisuusjärjestelmän ja meripolitiikan kehittyminen sekä yleinen taloudellinen tilanne. Turvallisuus on nostettu EU-kehityksen prioriteetiksi. Rajaturvallisuus ja uskottava ulkorajavalvonta ovat muuttuneen turvallisuustilanteen keskiössä.

Rajavartiolaitos vahvistaa itärajan valvontaa ja kykyä torjua turvallisuusuhkia ulkorajoilla. Kyky turvallisuustehtäviin merialueilla varmistetaan. Valmiutta toimia kaikissa turvallisuustilanteissa kehitetään. Rajavartiolaitos toimeenpanee Euroopan unionin rajaturvallisuudelle asettamat uudet velvoitteet sekä osallistuu Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) koordinoimiin yhteisiin operaatioihin EU:n ulkorajoilla ja muuhun kansainväliseen toimintaan osoittamalla niihin henkilöstöä ja kalustoa (Rajavartiolaki 578/2005 15 a—c §).

Rajavartiolaitos aloittaa toimitilojen peruskorjaukset yhdessä Senaatti-kiinteistöjen kanssa pystyäkseen tarjoamaan työntekijöilleen terveelliset ja turvalliset toimitilat. Rajavartiolaitos toimeenpanee alkavan vuosikymmenen loppuun ulottuvat sopeuttamistoimet.

Rajavartiolaitoksen yhteiskunnallisina vaikuttavuustavoitteina ovat rajaturvallisuus, turvallisuus merialueilla sekä alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius. Tehtävät hoidetaan kustannustehokkaasti maalla, merellä ja ilmassa vaikeissakin luonnonoloissa sekä yhteiskunnan kaikissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Tunnusluku/mittari2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
    
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus (ind)104108108
Vaikuttavuus (ind)989796
— Rajaturvallisuus (1—5)4,04,14,0
— Turvallisuus merialueilla (1—5)4,64,14,1
— Alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius (1—5)3,63,83,8
Kustannusvaikuttavuus (ind)111119119

01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 243 544 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Rajavartiolain (578/2005) 81 §:n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon

2) säädettyjen korvausten maksamiseen teleyrityksille

3) merivartiomuseon toiminnan tukemiseen

4) sisäministeriön rajavartio-osaston menoihin

5) Eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen menoihin.

Selvitysosa: Momentille merkityn uuden käyttötarkoituksen mukaan momentilta voidaan maksaa myös Eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen aiheuttamia menoja. Toiminnasta saatava EU-korvaus budjetoidaan tulomomentille 12.26.99. Menojen syntyminen, suuruus ja ajoitus ei toistaiseksi ole tiedossa.

Momentilta maksetaan sisäministeriön rajavartio-osaston menoja (arviolta noin 1,1 milj. euroa ja 10 htv:n menot). Ko. käyttötarkoitus lisätty pääösosaan. Merivartiomuseon toimintaa on tarkoitus tukea momentin varoilla edelleen noin 32 000 eurolla.

Sisäministeriö asettaa Rajavartiolaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

 2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
    
Laatu ja palvelukyky (ind)989796
Tuottavuus (ind)125123122
Taloudellisuus (ind)111119119
Henkilötyövuodet2 7252 7802 800
Kustannukset (milj. euroa)270,7258,0265,9
Rajaturvallisuus

Suomen ulkorajavalvonta on tehokasta ja uskottavaa. Rajavartiolaitos vahvistaa Suomen turvallisuutta ja torjuu Suomeen ja Eurooppaan kohdistuvia turvallisuusuhkia ulkorajoilla. Rajaliikenne on turvallista ja sujuvaa. Rikostorjunta on vaikuttavaa. Rajavartiolaitos lisää ihmisten turvallisuutta rajaseudulla ja saaristossa.

 2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
    
Rajaturvallisuus (1—5)4,04,14,0
Yhdyshenkilötoiminta ja kansainväliset operaatiot    
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5)3,43,43,4
Yhdyshenkilötoiminnan perusteella estetyt luvattomat rajanylitykset (kpl)1 823775775
Yhteistyö naapurimaiden viranomaisten kanssa   
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5)4,24,34,3
Rajavalvonta   
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5)4,14,14,1
— Rajatarkastusten kattavuus saapuva (1—5)5,05,05,0
— Rajatilannekuvan laatu (1—5)4,03,93,9
— Rajatarkastusten laatu (1—5)2,62,22,2
— Rajatapahtumien estäminen (1—5)4,74,24,2
— Rajatapahtumien paljastaminen (1—5)3,03,33,3
— Rajatarkastusten oikeusturva (1—5)5,04,94,9
— Laittoman maahantulon järjestämisten ja ihmiskaupparikosten selvitystaso (1—5)2,54,34,3
— Rikostorjunnan oikeusturva (1—5)5,05,05,0
— Rajatarkastusten sujuvuus, RVL:n toimenpiteet (1—5)5,05,05,0
— Rajavartiolaitoksen antama viranomaisapu (1—5)3,33,53,5
Partiointi (h)260 218257 615259 545
Tekninen valvonta (h) 2 785 7232 715 0002 715 000
Rajatarkastukset (milj. hlöä)15,316,817,8
Rajatarkastusten sujuvuus, RVL:n toimenpiteet (min)8,08,18,3
Pääsyn epääminen (kpl)9901 0201 030
Käännyttämispäätös (kpl)499397402
Rikosilmoitus (kpl)981880880
Valtionrajarikos (kpl)178139139
Laittoman maahantulon järjestäminen ja ihmiskauppa (kpl)856868
Muu rikos tai rikkomus (kpl)3 7424 0414 041
Turvallisuuspalvelut harva-alueilla (poliisi- ja virka-aputehtävät) (kpl)563611611
Etsinnät maa-alueilla (kpl)148119119
Ensihoitotehtävä, muu kuin meripelastus (kpl)349383383
Rajaturvallisuus   
Kustannukset (milj. euroa) ko. vuoden hintatasossa240,6230,6215,3
Henkilötyövuodet2 4222 4852 498
Tuottavuus (ind)129126126
Taloudellisuus (ind)115122123
Turvallisuus merialueilla

Suomen meripelastusjärjestelmä on luotettava. Rajavartiolaitoksen johtamis- ja toimintavalmius merellisiin monialaonnettomuuksiin on välitön. Rajavartiolaitos edistää merellisen ympäristön suojelua.

2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
    
Turvallisuus merialueilla (1—5)4,64,04,0
Meripelastus   
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5)4,54,64,6
Meripelastustehtävät (kpl)1 5601 3931 393
Pelastettu henkilö (kpl)3 6103 2003 200
Merellisen ympäristön suojelu   
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5)5,02,52,5
Aluspäästötapausten määrä (kpl)232727
Turvallisuus merialueilla   
Kustannukset (milj. euroa)13,112,412,8
Henkilötyövuodet132133137
Tuottavuus (ind)1119593
Taloudellisuus (ind)999291
Alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius

Rajavartiolaitoksella on hyvä toimintakyky yhteiskunnan turvaamiseksi kaikissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Rajavartiolaitoksella on hyvä valmius alueellisen koskemattomuuden turvaamiseen ja valtakunnan puolustamiseen.

2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
    
Alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius (1—5)3,63,83,8
Häiriö- ja poikkeusolovalmiuden ylläpito   
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5)3,84,04,0
Rajavartiolaitoksen joukkotuotanto ja sotilaallisen maanpuolustuksen koulutus   
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5)3,43,63,6
Koulutusvuorokaudet asevelvolliset (kpl)107 949107 330107 975
Koulutusvuorokaudet henkilöstö (kpl)5 8384 7204 720
Alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius   
Kustannukset (milj. euroa) ko. vuoden hintatasossa16,915,015,4
Henkilötyövuodet170161165
Tuottavuus (ind)155148145
Taloudellisuus (ind)138142138
Henkiset voimavarat

Rajavartiolaitoksen henkilöstörakenne ja henkilöstön osaaminen pidetään tehtävien edellyttämällä tasolla.

Henkiset voimavarat2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
    
Henkilötyövuodet2 7252 7802 800
Sairauspoissaolot (pv/htv)8,08,08,0
Työilmapiiri (1—5)3,73,63,6

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
    
Bruttomenot257 654243 190253 044
Bruttotulot14 1018 5009 500
Nettomenot243 553234 690243 544
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta24 885  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle19 454  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Eduskunnan lisäys (TA), kertaluonteisen erän poisto-480
EU:n lisävaatimukset rajaturvallisuudelle, Älykkäät rajat2 300
EU/Rajanylitystietojärjestelmä, tarkistus-2 800
EU-puheenjohtajuuskauden 2019 turvallisuuskustannukset, kertaluonteisen erän poisto-300
EU-säädösmuutokset rajaturvallisuudessa2 800
Rajaturvallisuuden suorituskyvyn ja rajavartijamäärän turvaaminen (HO 2019)1 300
Rajaturvallisuus2 000
Rovaniemen lentoaseman ulkorajaliikenteen kasvu1 500
Senaatti-kiinteistöjen vuokratilojen korjausvelka1 000
S-TUVE-verkkopalvelumaksu (siirto momentilta 26.01.20)1 118
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-93
JTS-miljardin tuottavuussäästö-643
Lomarahojen alentaminen (Kiky)2 114
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa-824
Palkkausten tarkistukset-212
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)560
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-486
Yhteensä8 854

2020 talousarvio243 544 000
2019 I lisätalousarvio1 020 000
2019 talousarvio234 690 000
2018 tilinpäätös238 122 000

70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 5 v)

Momentille myönnetään 8 510 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) AS 332 Super Puma meripelastushelikopterien modifikaatioon ja G-huoltoon

2) kahden AB/B 412 helikopterin ja niiden varaosavaraston yhdenmukaistamiseen

3) ulkovartiolaivan varustamiseen liittyviin hankintoihin ja mahdollisiin muihin toiminnallisiin muutostarpeisiin

4) kevyen aluskaluston nopeiden veneiden uusimiseen ja muihin välttämättömiin venehankintoihin sekä niiden tarvitsemien varusteiden ja varaosien hankintaan

5) ilma- ja vartioalusten kertaluonteisiin peruskorjauksiin ja huoltoihin

6) indeksien ja valuuttakurssien muutoksista aiheutuviin hankintasopimusten mukaisiin menoihin

7) meriveneiden hankintaan ja veneiden varustamiseen siltä osin kuin niitä ei makseta EU:lta saatavalla rahoituksella momentilta 26.01.24.

Momentille voidaan myös tulouttaa oikaisuina sopimuksista aiheutuvia sopimussakkoja tai muita vastaavia korvauksia.

Selvitysosa: Vuoden 2018 talousarviossa Rajavartiolaitos sai tilausvaltuuden seitsemän meriveneen hankintaan. Valtuus uusittiin vuodelle 2019. Valtuuden perusteella tehtiin sopimus vuonna 2019 veneiden hankinnasta. Hankinta ajoittuu vuosille 2019—2021 ja sen kokonaiskustannusarvio on 22 500 000 euroa. EU:n komission ennakkopäätöksen mukaan kolmen veneen rahoittamiseen on mahdollista saada 8 100 000 euroa EU-rahoitusta. Tämä EU-rahoitus vähentää vastaavasti tulevien vuosien talousarviorahoituksen tarvetta. Talousarviorahoitusta hankintaan on kaikkiaan varattu 14 400 000 euroa.

Momentin määrärahasta on tarkoitus käyttää ilma- ja vartioalusten kertaluonteisiin peruskorjauksiin ja huoltoihin noin 2,7 milj. euroa ja kevyen kaluston hankintoihin ja huoltoon 1,9 milj. euroa.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 2020Yhteensä
vuodesta 2020 lähtien
   
Meriveneen hankinta  
Ennen vuotta 2020 tehdyt sitoumukset3 8003 800
Menot yhteensä3 8003 800

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tasomuutos-500
Yhteensä-500

2020 talousarvio8 510 000
2019 talousarvio9 010 000
2018 tilinpäätös15 500 000