Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2020 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       10. Poliisitoimi
            01. Poliisitoimen toimintamenot
            02. Suojelupoliisin toimintamenot
            20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot
            (21.) KEJO-hankkeen yhteiset menot
       20. Rajavartiolaitos
       30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
       40. Maahanmuutto
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 759 392 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) poliisihallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetun asetuksen (1177/2009) 2 §:n nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle

2) säädettyjen korvausten maksamiseen teleyrityksille.

Selvitysosa: Sisäministeriö asettaa poliisille seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Valvonta- ja hälytystoiminta sekä liikenneturvallisuus

Kiireellisten hälytyspalvelujen saatavuus ja toimintavalmiusaika säilytetään hyvällä tasolla. Poliisin resursointia harvaan asutuilla ja heikon palvelutason alueilla ylläpidetään. Poliisin resurssit kohdennetaan enenevissä määrin poliisin toiminnallisiin painopistealueisiin. Poliisin toiminnassa painotetaan ennalta estävää toimintaa.

Liikennevalvonnan vaikuttavuus pyritään säilyttämään. Edelleen kehitetään valvonnan kohdentamista, poliisiyksiköiden liikenneanalyysiä, tietojohtoisuuteen perustuvaa liikennevalvonnan suunnittelua ja johtamista kaikilla liikennevalvonnan osa-alueilla sekä lisäämällä automaattista liikennevalvontaa. Poliisin paljastamien rattijuopumusten, törkeiden liikenneturvallisuuden vaarantamisen taso sekä raskaan liikenteen valvonnan taso säilytetään v. 2018 tasolla.

Laittoman maahantulon tilanne säilytetään Suomessa hallittuna ja toimenpiteet laittoman maahantulon torjumiseksi ovat uskottavia ja tehokkaita. Maasta poistamispäätösten täytäntöönpano pidetään tehokkaana niiltä osin kuin poliisi voi siihen vaikuttaa.

Valvonta2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
    
Tuottavuus   
Tuottavuus (ABC-tehtävät/htv)859846844
Liikennevalvonnan tuottavuus, kpl/htv1 1901 2151 175
Taloudellisuus   
Henkilötyövuodet1 2501 2641 268
Valvonnan kustannukset, 1 000 euroa128 242131 500132 200
Taloudellisuus (kustannukset/ABC-tehtävät), euroa119,5123124
Palvelukyky ja laatu   
Onnistuminen kotiväkivaltaan puuttumisessa, keskiarvo vähintään, arvosana 1—43,0-3,0
Onnistuminen liikennevalvonnassa, keskiarvo vähintään, arvosana 1—43,08-3,0
Onnistuminen poliisin partioinnissa ja muussa näkyvässä toiminnassa, keskiarvo vähintään, arvosana 1—43,0-3,0
Liikennevalvontaan käytetty työaika, htv487,4428,51)488
— josta raskaan liikenteen valvontaan käytetty työaika, htv47,141,547,5
Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet, kpl606 005600 000640 000
Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, tapaukset enintään, kpl4 0464 2154 200
Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet enintään, kpl4 4004 0293 800
Rattijuopumusrikosten määrä enintään, kpl19 73820 55220 500
Suoritteet   
Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävämäärä, kpl1 074 1921 069 6391 070 000
— josta oma-aloitteiset tehtävät, %37,237,337,3
Oma-aloitteellisuus (%) eräissä taajamavalvontaan liittyvissä tehtävissä (03 Pahoinpitely, tappelu | 15 Vahingonteko | 34 Päihtynyt henkilö | 35 Häiriökäyttäytyminen ja ilkivalta)9,59,59,5

1) Vähenee EU-puheenjohtajuuden tehtävien ja koulutustarpeiden takia, huomioitu myös seuraamusmäärissä.

Hälytystoiminta2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
    
Tuottavuus   
Tuottavuus (A- ja B-hälytystehtävät, määrä/htv)258244237
Taloudellisuus   
Henkilötyövuodet2 0422 0652 133
Hälytystoiminnan kustannukset, 1 000 euroa188 928193 000193 900
Taloudellisuus (kustannukset/hälytystehtävät A+B), euroa358382384
Palvelukyky ja laatu   
Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min9,49,69,6
Toimintavalmiusaika A- ja B-luokan tehtävissä, min18,217,918,0
Toimintavalmiusaika alle 20 min (%, A+B -tehtävistä)70,270,570,5
Toimintavalmiusaika alle 45 min (%, A+B -tehtävistä)91,992,192,0
Onnistuminen kiireellisissä hälytystehtävissä, keskiarvo vähintään, arvosana 1—43,24-3,2
Suoritteet   
Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät enintään, kpl25 18521 26121 500
A ja B hälytystehtävien määrä enintään, kpl527 482504 703505 000
A, B ja C hälytystehtävien määrä enintään, kpl1 074 1921 069 6391 070 000
Rikostorjunta

Turvallisuustilanteen muutos tarkoittaa rikostorjunnassa voimakasta panostusta henkilökohtaiseen koskemattomuuteen eli henkeen ja terveyteen kohdistuneitten rikosten, seksuaalirikosten sekä yhteiskunnan ja elinkeinoelämän rakenteita murentavien rikosten torjunnan suorituskyvyn varmistamiseen. Erityisesti huomioidaan lapsiin kohdistuvat rikokset ja lähisuhdeväkivallan vähentäminen sekä ohjaus muihin viranomaispalveluihin. Rikosten luonteen muuttuessa yhä monimutkaisemmiksi vaatii niiden selvittäminen enemmän keinoja ja osaamista. Lisäksi toimintaympäristön muutos edellyttää resurssien kohdentamista ennalta estävään toimintaan ja erityisesti akuutteihin ja aikaa vieviin ilmiöihin, kuten väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin sekä vihapuheen torjuntaan.

Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset) säilyy nykytasolla. Rikosprosessiketjun nopeuttamiseksi ja vaikuttavuuden lisäämiseksi jatketaan toiminnan kehittämistä, myös syyttäjäyhteistyössä. Poliisin rikostorjunnan tuloksellisuus säilyy nykytasolla, koska rikosten esikäsittelyn ja tutkinnan nopeutetun menettelyn kehittämisellä lisätään rikostorjunnan tehokkuutta. Poliisin mahdollisuudet panostaa mm. sarjoittamistyötä edellyttävään rikosten paljastamiseen sekä ns. pimeänä poliisin tietoon tulleiden rikosten selvittämiseen ovat entistä haasteellisemmat. Poliisin rikostorjunnan operatiivisen toimintakyvyn arvioimiseksi ja siihen reagoimiseksi ylläpidetään ajantasaista tilannekuvaa, mm. tutkinta-ajoista ja selvitysasteen kehityksestä.

Vuonna 2020 jatketaan väkivaltaisiin ääriliikkeisiin liittyvien rikosten ja viharikosten aktiivista torjuntaa muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa yhteistyössä. Toimintaa vahvistetaan verkossa tapahtuvan rikollisuuden tutkinnan ja torjunnan alueella ml. lasten seksuaalinen hyväksikäyttö internetissä. Lisäksi jatketaan vakavien sekä vaarallisten vihjeiden tunnistamiskyvyn ja tiedonkulun parantamista tavoitteena käytössä olevan tiedon tehokas hyödyntäminen, tarkemman analyysin mahdollistaminen sekä viranomaisten reagointinopeuden ja ennalta estämiskyvyn parantaminen.

Talousrikostorjunnan vaikuttavuuden lisäämiseksi pyritään reaaliaikaiseen rikostutkintaan, avoinna olevien juttujen määrän vähentämiseen, tutkinta-aikojen lyhentämiseen ja takaisin saadun rikoshyödyn määrän kasvuun entistä tiiviimmällä poliisi-syyttäjä -esitutkintayhteistyöllä ja tehokkailla rikoshyödyn jäljittämistoimenpiteillä. Yhteistyötä keskeisten yhteistyötahojen kuten verohallinnon, ulosoton ja pesänhoitajien kanssa kehitetään.

Tietoverkkorikollisuuden torjunnassa pannaan täytäntöön kansallisen kyberstrategian täytäntöönpano-ohjelmassa esitetyt toimenpide-ehdotukset erityisesti ennalta estävän toiminnan osalta sekä osallistutaan uuden kansallisen kyberstrategian ja sen toimeenpano-ohjelman valmisteluun. Kyberrikostorjuntakeskuksen toimintakyvyn vahvistuessa vaikeutetaan vakavan ja järjestäytyneen tietoverkkorikollisuuden toimintamahdollisuuksia. Osallistutaan kansainvälisiin ja kansallisiin kyberharjoituksiin yhteistoiminnan kehittämiseksi poliisin ja muiden viranomaisten välillä.

Poliisi paljastaa edelleen törkeää huumausainerikollisuutta ja kiinnittää huomiota käyttäjien tehokkaaseen hoitoonohjaukseen viranomaisyhteistyössä. Verkossa tapahtuvan huumausainerikollisuuden torjumiseksi poliisi panostaa verkkotiedusteluun. Poliisi pyrkii vaikeuttamaan järjestäytyneen rikollisuuden toimintaa ja integroitumista yhteiskuntarakenteisiin hallinnollisessa torjuntamenettelyssä sekä tukee henkilöiden irtautumista järjestäytyneen rikollisuuden ryhmistä (Exit-toimenpiteet).

Rikostorjunta2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
    
Tuottavuus   
Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset/htv)727070
Taloudellisuus   
Henkilötyövuodet3 6993 7403 773
Rikostorjunnan kustannukset, 1 000 euroa346 690354 700356 500
Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset), euroa1 3001 3451 354
Palvelukyky ja laatu   
Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset), %, vähintään48,648,548,5
Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikennerikokset), ka, vrk130131135
Omaisuusrikosten selvitystaso, %, vähintään37,137,037,0
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, %, vähintään84,284,084,0
Päätettyjen talousrikosjuttujen sisälläoloaika, ka, vrk, enintään466451430
Onnistuminen väkivaltarikosten selvittämisessä ja torjunnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41)3,06-3,0
Onnistuminen talousrikosten torjunnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41)2,76-2,7
Onnistuminen huumerikosten selvittämisessä/paljastamisessa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41)2,91-2,9
Onnistuminen asuntomurtojen selvittämisessä, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41)2,85-2,8
Onnistuminen autovarkauksien selvittämisessä, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41)2,77-2,7
Onnistuminen viharikosten selvittämisessä, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41)3,10-3,1
Onnistuminen tietoverkkorikollisuuden torjunnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41)3,58-3,6
IT-tutkintaan käytetyt henkilötyövuodet40,239,140,0
Suoritteet   
Kaikki selvitetyt rikokset, määrä, sis. liikennerikkomukset684 843666 545680 000
Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä266 785263 644265 000
Haltuun saatu rikoshyöty kaikissa rikoksissa (netto), milj. euroa40,316,025,0
Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa27,411,819,0
Päätettyjen talousrikosten määrä, kpl1 7671 6961 900
Avoinna olevien talousrikosten määrä, kpl2 5082 4702 400
Päätettyjen järjestäytyneen rikollisuuden juttujen määrä, kpl637480520
Henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten määrä, kpl36 16836 31336 000
Poliisin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset, määrä9721 2441 100

1) Lähde: Poliisibarometri

Lupahallinto

Poliisin lupahallinto vaikuttaa hallinnollisen päätöksenteon ja valvonnan keinoin rikoksia ennalta estävästi sekä yleistä järjestystä ja turvallisuutta turvaavasti. Pääasiallisena palvelun tarjoamisen tapana ovat sähköiset palvelut, ja sähköisen asioinnin käyttöaste säilyy suunnitelmallisesti korkealla tasolla. Poliisi turvaa maksullisen lupahallinnon riittävän palvelutason, tehokkaat menettelyt ja näitä vastaavat resurssit kustannusvastaavuudesta huolehtien. Lupahallinnon toiminnot ja prosessit uudistuvat hallinnollisesti kevyemmiksi. Poliisi huolehtii sähköisten lupapalveluiden ja asianhallinnan ylläpitämisestä ja kehittämisestä siten, että palvelut ovat asiakasystävällisiä, teknistä kehitystä tarkoituksenmukaisesti hyödyntäviä ja toiminnallisesti tehokkaita.

Poliisin lupahallinto tuottaa lupapalvelut kokonaistaloudellisesti ja kustannustehokkaasti. Vuoden 2017 alusta käyttöönotetulla resurssimallilla varmistetaan henkilöresurssien oikea mitoitus suhteessa lupahallinnon tehtäviin. Vuosina 2017—2018 lupahallinnon resursseja on vähennetty resurssimallin mukaisesti. Resurssimallia koskevien periaatteiden mukaisesti oikeaa voimavarojen tasoa arvioidaan aina kehittämistyön vaikutuksia suunniteltaessa. Vuoden 2018 lopulla alkanut henkilökorttihakemusten määrän raju kasvu jatkui vuonna 2019 ja tämä on edellyttänyt lisäresurssien jakamista poliisin lupahallinnon maksullisten asioiden käsittelyyn. Sakkolain muutoksen johdosta poliisi käsittelee 1.6.2019 alkaen kaikki ajokiellot, mikä tarkoittaa noin 17 000 uutta ajokieltoasiaa vuosittain.

Maksullinen lupahallinto (lupapalvelu)2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
    
Tuottavuus   
Tuottavuus (poliisin käsittelemät maksulliset asiat/maksullinen lupa-htv)3 0903 2342 943
Taloudellisuus   
Henkilötyövuodet (maksullinen)359402402
Lupahallinnon tuottoennuste/arvio, 1 000 euroa48 30463 78350 000
Lupapalvelujen kustannukset (maksullinen), 1 000 euroa48 30463 78350 000
Taloudellisuus (kustannukset/poliisin käsittelemät maksulliset asiat), euroa444942
Lupahallinnon kustannusvastaavuus, %111100100
Palvelukyky ja laatu   
Onnistuminen lupahallinnossa, arvosana 1—41)3,37-3,4
Sähköisen asioinnin toteutuma-aste (%)34,334,350,0
Sähköisen asioinnin käyttöaste (%)72,380,080,0
Ajanvarauksen käyttöaste (varausten määrä/asiakaskäyntimäärä), %2)42,545,045,0
Käyntiasioinnin asiakasmäärän kehitys757 208750 000750 000
Suoritteet   
Poliisin käsittelemät maksulliset lupa-asiat yhteensä, kpl1 109 1921 300 0001 183 000

1) Lähde: Poliisibarometri

2) Ajanvarausten määrä/asiakaskäyntimäärä

Poliisikoulutus

Poliisin henkilöstö- ja osaamistarpeeseen vastataan molemmilla kansalliskielillä annettavalla tutkinto- ja täydennyskoulutuksella. Tutkintokoulutuksen opetussuunnitelmia kehitetään jatkuvasti toimintaympäristön muutosten edellyttämällä tavalla. Uusien poliisi (AMK) -tutkinto-opiskelijoiden määrä esitetään asetettavaksi 500 aloittavan opiskelijan tasolle vuonna 2020 pyrkien lisäämään opiskelijoiden moninaisuutta. Sisäministeriön suoraa ohjausta vahvistetaan. Koulutuksessa painotetaan kansainvälisen poliisiyhteistyön, monikulttuurisuuden ja uusien tietojärjestelmien edellyttämää ammattitaitoa. Koulutuksen tuottavuutta parannetaan laajentamalla verkko-opetuksen käyttöä. Poliisiammattikorkeakoulu tuottaa tutkimustietoa poliisitoiminnan, sisäisen turvallisuuden ja oppilaitoksen opetuksen kehittämiseen.

Poliisikoulutus2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
    
Taloudellisuus   
Poliisiammattikorkeakoulun kokonaiskustannukset, 1 000 euroa26 61726 00034 000
Henkilötyövuodet191192195
Poliisi (AMK) -tutkintokoulutuksen opintopisteen hinta, enintään, euroa220190190
Poliisi (ylempi AMK) -tutkintokoulutuksen opintopisteen hinta, enintään, euroa298250250
Palvelukyky ja laatu   
Poliisi (AMK) -tutkinnosta tavoiteajassa valmistuneet, %929492
    
Suoritteet   
Poliisi (AMK) koulutukseen hakevien lukumäärä aloituspaikkaa kohden9,69,59,2
Poliisi (AMK) koulutuksen aloittaneiden määrä, hlöä400400500
Poliisi (AMK) koulutuksesta valmistuvien määrä, hlöä237313360
Julkaisut, kpl454045

Yhteiset palvelut - tukitoiminnot ja muut tehtävät

2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
    
Yhteiset palvelut - tukitoiminnot1)   
Taloudellisuus   
Henkilötyövuodet1 5461 5631 569
    
Yhteiset palvelut - muut tehtävät2)   
Taloudellisuus   
Henkilötyövuodet698707710
Muiden tehtävien kustannukset, 1 000 euroa63 70264 66064 979

1) Tukitoiminnot = taloushallinto, henkilöstöhallinto, materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tutkimus- ja analyysitoiminto, koulutus, työhyvinvointi, konsernipalvelut, ohjaustoiminnot

2) Muut tehtävät = vartijat, vankilatoiminnot, vankikuljetukset, virka-avut, löytötavaratoiminto, kantelu- ja valitusasiat, lupahallinnon erillistoiminnot

Henkiset voimavarat

Poliisin henkilöstömäärä sovitetaan taloudellisiin reunaehtoihin. Hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti jatketaan toimenpiteitä, joilla pyritään turvamaan henkilöstölle terveelliset, turvalliset ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaiset tilat.

Henkiset voimavarat2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
    
Henkilötyövuodet1)9 8149 95510 054
Naisia, %-osuus29,830,030,2
Poliisimiehet, htv7 2027 3207 320
Naisia, %-osuus17,720,020,2
Opiskelijat, htv2)263272328
Naisia, %-osuus29,530,030,2
Muu henkilöstö, htv2 3492 3632 346
Naisia, %-osuus66,967,067,2
Naisten %-osuus alipäällystössä, päällystössä ja päällikkötasolla12,812,913,0
Sairauspoissaolot, pv/htv9,59,59,5
Työtyytyväisyysindeksi3,3-3,5

1) Lähde PolStat, kaikki momentit. Vuoden 2018 toteutumassa poliisin momentilta 26.10.01 palkattujen osuus yht. 9 775,9 htv, muilta momenteilta palkattujen osuus yht. 38,1 htv. Vuoden 2019 arvioissa muilta momenteilta palkattujen osuus yht. 40 htv. Vuoden 2020 tavoitteessa muilta momenteilta palkattavien osuus yht. 40 htv.

2) Opiskelijoilla tarkoitetaan käytettävissä olevaan työvoimaan luettavat opiskelijat, jotka ovat työssäoppimisjaksolla työ- tai kenttäharjoittelussa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
    
Bruttomenot785 279834 898829 392
Bruttotulot68 70481 80370 000
Nettomenot716 575753 095759 392
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta22 854  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle44 348  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot61 03055 50657 247
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset55 14555 50657 247
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)5 885--
Kustannusvastaavuus, %111100100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Eduskunnan lisäys-770
EU-puheenjohtajuuskauden 2019 turvallisuuskustannukset-2 500
Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun pilotoinnin päättyminen (siirto momentilta 28.40.03)13
Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskuksen järjestelmäpäivitys-400
Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskuksen resurssien vahvistaminen (-5 htv)-433
Nettipoliisitoiminnan vahvistaminen1 900
Pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmä-800
Poliisihallituksen Monibiometriatunnistus-hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20)-2 000
Poliisimiesten määrän nosto vuoteen 2023 mennessä 7 500 htv, poliisikoulutettavien määrän nostaminen 500 henkilöön/v. 2020 (HO 2019) 7 500
Rahanpesudirektiivin täytäntöönpano800
Reservipoliisijärjestelmän perustaminen (kertaluonteinen)-2 174
Sakon muuntorangaistus2 000
S-TUVE-verkkopalvelumaksu (siirto momentilta 26.01.20)4 245
Suorituskyvyn parantaminen (kalustoinvestoinnit)-1 000
Ydintoiminnan turvaamiseen tarvittava tasokorotus (7 200 poliisimiestä)-1 647
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-266
JTS-miljardin tuottavuussäästö-1 969
Lomarahojen alentaminen (Kiky)7 060
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa-2 608
Palkkausten tarkistukset-896
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)1 855
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-1 613
Yhteensä6 297

2020 talousarvio759 392 000
2019 I lisätalousarvio1 600 000
2019 talousarvio753 095 000
2018 tilinpäätös738 069 000