Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2020 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       10. Poliisitoimi
            01. Poliisitoimen toimintamenot
            02. Suojelupoliisin toimintamenot
            20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot
            (21.) KEJO-hankkeen yhteiset menot
       20. Rajavartiolaitos
       30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
       40. Maahanmuutto
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

10. PoliisitoimiPDF-versio

Selvitysosa: Poliisi turvaa oikeus- ja yhteiskuntajärjestystä, ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta, estää ennalta, paljastaa ja selvittää rikoksia sekä saattaa ne syyteharkintaan. Poliisi toimii turvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten sekä yhteisöjen ja asukkaiden kanssa ja huolehtii tehtäviinsä kuuluvasta kansainvälisestä yhteistyöstä.

Poliisin tuloksellisella sekä perus- ja ihmisoikeusmyönteisellä toiminnalla vaikutetaan osaltaan siihen, että Suomi olisi maailman turvallisin maa. Poliisi tuottaa turvallisuuden tunnetta suorittamalla lakisääteiset tehtävänsä laadukkaasti ja oikea-aikaisesti, olemalla ihmisten arjessa näkyvä ja tavoitettavissa sekä säilyttämällä kansalaisten luottamus korkealla. Toimintavalmius ja varautumisen taso on hyvä. Tavoitteena on, että uhkaavat ilmiöt tunnistetaan ja ne kyetään paljastamaan ja estämään. Mahdollisimman moni rikos ehkäistään juurisyyt tunnistamalla. Laitonta maahantuloa ja maassaoloa torjutaan tehokkaasti.

Poliisitoimessa painotetaan poliisin toimintavalmiutta, myös heikon palvelutason alueilla, ennalta estävyyttä sekä tehokasta rikostorjuntaa, erityisesti yksilön ja yhteiskunnan kannalta haitallisimpien rikosten osalta. Yhteiskuntarauhan säilyttämiseksi pyritään torjumaan sellaiset hankkeet ja rikokset, jotka voivat vaarantaa valtio- ja yhteiskuntajärjestystä tai valtakunnan sisäistä tai ulkoista turvallisuutta yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Poliisin analyysitoimintojen tuottaman toimintaympäristöanalyysin pohjalta tunnistettuja turvallisuutta heikentäviä ilmiöitä torjutaan priorisoidusti ennalta estävästi.

Lupapalvelujen saatavuutta ja palvelujen ylläpitoa ylläpidetään sähköisinä asiointipalveluina ja niitä täydentävinä käyntiasioinnin palveluna julkisoikeudellisen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuudesta huomioiden.

Poliisin näkyvyyttä ja palvelujen esteetöntä saatavuutta lisätään digitalisaatiolla ja teknisillä ratkaisuilla. Samalla varmistetaan, että poliisi pystyy vastaamaan kiireellisen avun tarpeeseen nykytasolla. Vuoden 2019 poliisimiesten määrä pyritään säilyttämään.

Keskeiset toimintaympäristömuutokset liittyvät kansainväliseen ja kotimaiseen turvallisuustilanteeseen, aiemman laajamittaisen maahantulon seurauksiin ja laittomaan maahantuloon liittyvään rikollisuuteen, digitalisaation ja ICT:n nopeaan kehittymiseen sekä muihin uhkakuviin. Esimerkiksi hybridivaikuttamisen keinot valtiollisen vaikuttamisen välineenä ovat lisääntyneet ja kyberrikollisuuden mahdollisuudet kasvaneet digitalisaation ja ICT:n kehityksen myötä. Järjestäytynyt rikollisuus ja rikollisuuden kansainvälistyminen vaikuttavat moninaisesti kansalliseen turvallisuustilanteeseen. Toimintaa priorisoidaan taloudellisten resurssien puitteissa.

Turvallisuustoimintaympäristön nopeat muutokset edellyttävät kykyä ennakoida ja varautua arvaamattomiin tilanteisiin. Yksittäisten terrorististen väkivallan tekojen uhka on kohonnut Suomessa. Poliisi reagoi muutoksiin kohdistamalla toimenpiteet ja voimavarat turvallisuuden kannalta kriittisiin asioihin yhdessä muiden toimijoiden kanssa turvallisuusriskien analysointiin, tietojohtoisuuteen ja oikeaan tilannekuvaan perustuen. Poliisin käytettävissä olevalla kalustolla, välineillä, taktisella osaamisella ja koulutuksella vastataan tämän päivän ennakoitavissa oleviin turvallisuusuhkiin ja toimintaympäristön vaatimuksiin. Poliisin henkilöstön osaaminen varmistetaan niin, että kansainvälisen yhteistyön prosessit ja tiedonvaihdon työkalut mahdollistavat tehokkaan, rajat ylittävän yhteistyön vakavan rikollisuuden torjunnassa.

Poliisi huolehtii kansainvälisen poliisiyhteistyön kehittämisestä ja ylläpitämisestä osallistumalla laajasti sitä varten perustettujen kahden- ja monenvälisten rakenteiden työhön. Erityisen tärkeää on keskinäinen yhteistyö Suomen ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden, lähialueiden maiden sekä Europolin välillä. Poliisi huolehtii tehokkaasta tietojenvaihdosta ja harjoittaa muuta aktiivista operatiivista yhteistyötä muiden maiden ja eräiden kansainvälisten järjestöjen kanssa sisäisen turvallisuuden ylläpitämiseksi. Kansainvälisellä yhteistyöllä torjutaan Suomeen ulottuvaa ja Suomesta käsin toimivaa kansainvälistä rikollisuutta ja terrorismia. Suomeen kohdistuvaa rikollisuutta pyritään torjumaan jo lähtömaissa.

Suojelupoliisin tehtävänä on sisäministeriön ohjauksen mukaisesti hankkia tietoa kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi sekä havaita, estää ja paljastaa sellaisia toimintoja, hankkeita ja rikoksia, jotka voivat uhata valtio- ja yhteiskuntajärjestystä tai valtakunnan sisäistä tai ulkoista turvallisuutta. Sen tulee myös ylläpitää ja kehittää yleistä valmiutta yhteiskunnan turvallisuutta uhkaavan toiminnan havaitsemiseksi ja estämiseksi.

Tunnusluku/mittari2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
    
Rikoslakirikosten määrä, enintään436 884439 870444 000
Katuturvallisuusindeksin arvo, vähintään (1999=100)1)100,8100,2100,2
Liikenneturvallisuusindeksin arvo, vähintään (1999=100)2)217,3-217,0
Kansalaisten luottamus poliisin toimintaan, keskiarvo, vähintään asteikolla 1—43)3,5-3,5
Kansalaisten kokema turvallisuuden tunne, keskiarvo, vähintään asteikolla 1—44)3,02-3,0
Terroritekojen määrä, kpl---
Kansalaisten luottamus Suojelupoliisiin, %5)888585
Suojelupoliisin toiminnan onnistuminen, %5)798080

1) Katuturvallisuusindeksissä painotetaan poliisille ilmoitettujen ryöstöjen, pahoinpitelyjen, vahingontekojen sekä ratti- ja liikennejuopumuksien lukumäärät ja lasketaan yhteen. Saatu summaluku suhteutetaan alueen asukaslukuun. Mitä suurempi indeksiluku, sitä parempi tilanne on verrattuna valtakunnalliseen keskiarvoon vuodelta 1999.

2) Liikenneturvallisuusindeksi on rekisteröityjen autojen ja moottoripyörien määrä jaettuna liikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden painotetulla lukuarvolla.

3) Kansalaisten luottamusta poliisin toimintaan mitataan Poliisibarometri-tutkimuksen kysymyksellä "Missä määrin luotatte seuraavien viranomaisten toimintaan...?", 1 = erittäin vähän, 2 = melko vähän, 3 = melko paljon, 4 = erittäin paljon. Lähde: Poliisibarometri. Joka toinen vuosi tehtävä kansalaishaastattelu.

4) Kansalaisten turvallisuuden tunnetta mitataan Poliisibarometri-tutkimuksen kysymyksellä "Kuinka vakavana ongelmana pidätte rikollisuutta lähiympäristössä?", 1 = erittäin vakava, 2 = melko vakava, 3 = ei kovin vakava, 4 = ei lainkaan vakava. Lähde: Poliisibarometri.

5) Lähde: TNS Gallup

01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 759 392 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) poliisihallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetun asetuksen (1177/2009) 2 §:n nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle

2) säädettyjen korvausten maksamiseen teleyrityksille.

Selvitysosa: Sisäministeriö asettaa poliisille seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Valvonta- ja hälytystoiminta sekä liikenneturvallisuus

Kiireellisten hälytyspalvelujen saatavuus ja toimintavalmiusaika säilytetään hyvällä tasolla. Poliisin resursointia harvaan asutuilla ja heikon palvelutason alueilla ylläpidetään. Poliisin resurssit kohdennetaan enenevissä määrin poliisin toiminnallisiin painopistealueisiin. Poliisin toiminnassa painotetaan ennalta estävää toimintaa.

Liikennevalvonnan vaikuttavuus pyritään säilyttämään. Edelleen kehitetään valvonnan kohdentamista, poliisiyksiköiden liikenneanalyysiä, tietojohtoisuuteen perustuvaa liikennevalvonnan suunnittelua ja johtamista kaikilla liikennevalvonnan osa-alueilla sekä lisäämällä automaattista liikennevalvontaa. Poliisin paljastamien rattijuopumusten, törkeiden liikenneturvallisuuden vaarantamisen taso sekä raskaan liikenteen valvonnan taso säilytetään v. 2018 tasolla.

Laittoman maahantulon tilanne säilytetään Suomessa hallittuna ja toimenpiteet laittoman maahantulon torjumiseksi ovat uskottavia ja tehokkaita. Maasta poistamispäätösten täytäntöönpano pidetään tehokkaana niiltä osin kuin poliisi voi siihen vaikuttaa.

Valvonta2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
    
Tuottavuus   
Tuottavuus (ABC-tehtävät/htv)859846844
Liikennevalvonnan tuottavuus, kpl/htv1 1901 2151 175
Taloudellisuus   
Henkilötyövuodet1 2501 2641 268
Valvonnan kustannukset, 1 000 euroa128 242131 500132 200
Taloudellisuus (kustannukset/ABC-tehtävät), euroa119,5123124
Palvelukyky ja laatu   
Onnistuminen kotiväkivaltaan puuttumisessa, keskiarvo vähintään, arvosana 1—43,0-3,0
Onnistuminen liikennevalvonnassa, keskiarvo vähintään, arvosana 1—43,08-3,0
Onnistuminen poliisin partioinnissa ja muussa näkyvässä toiminnassa, keskiarvo vähintään, arvosana 1—43,0-3,0
Liikennevalvontaan käytetty työaika, htv487,4428,51)488
— josta raskaan liikenteen valvontaan käytetty työaika, htv47,141,547,5
Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet, kpl606 005600 000640 000
Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, tapaukset enintään, kpl4 0464 2154 200
Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet enintään, kpl4 4004 0293 800
Rattijuopumusrikosten määrä enintään, kpl19 73820 55220 500
Suoritteet   
Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävämäärä, kpl1 074 1921 069 6391 070 000
— josta oma-aloitteiset tehtävät, %37,237,337,3
Oma-aloitteellisuus (%) eräissä taajamavalvontaan liittyvissä tehtävissä (03 Pahoinpitely, tappelu | 15 Vahingonteko | 34 Päihtynyt henkilö | 35 Häiriökäyttäytyminen ja ilkivalta)9,59,59,5

1) Vähenee EU-puheenjohtajuuden tehtävien ja koulutustarpeiden takia, huomioitu myös seuraamusmäärissä.

Hälytystoiminta2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
    
Tuottavuus   
Tuottavuus (A- ja B-hälytystehtävät, määrä/htv)258244237
Taloudellisuus   
Henkilötyövuodet2 0422 0652 133
Hälytystoiminnan kustannukset, 1 000 euroa188 928193 000193 900
Taloudellisuus (kustannukset/hälytystehtävät A+B), euroa358382384
Palvelukyky ja laatu   
Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min9,49,69,6
Toimintavalmiusaika A- ja B-luokan tehtävissä, min18,217,918,0
Toimintavalmiusaika alle 20 min (%, A+B -tehtävistä)70,270,570,5
Toimintavalmiusaika alle 45 min (%, A+B -tehtävistä)91,992,192,0
Onnistuminen kiireellisissä hälytystehtävissä, keskiarvo vähintään, arvosana 1—43,24-3,2
Suoritteet   
Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät enintään, kpl25 18521 26121 500
A ja B hälytystehtävien määrä enintään, kpl527 482504 703505 000
A, B ja C hälytystehtävien määrä enintään, kpl1 074 1921 069 6391 070 000
Rikostorjunta

Turvallisuustilanteen muutos tarkoittaa rikostorjunnassa voimakasta panostusta henkilökohtaiseen koskemattomuuteen eli henkeen ja terveyteen kohdistuneitten rikosten, seksuaalirikosten sekä yhteiskunnan ja elinkeinoelämän rakenteita murentavien rikosten torjunnan suorituskyvyn varmistamiseen. Erityisesti huomioidaan lapsiin kohdistuvat rikokset ja lähisuhdeväkivallan vähentäminen sekä ohjaus muihin viranomaispalveluihin. Rikosten luonteen muuttuessa yhä monimutkaisemmiksi vaatii niiden selvittäminen enemmän keinoja ja osaamista. Lisäksi toimintaympäristön muutos edellyttää resurssien kohdentamista ennalta estävään toimintaan ja erityisesti akuutteihin ja aikaa vieviin ilmiöihin, kuten väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin sekä vihapuheen torjuntaan.

Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset) säilyy nykytasolla. Rikosprosessiketjun nopeuttamiseksi ja vaikuttavuuden lisäämiseksi jatketaan toiminnan kehittämistä, myös syyttäjäyhteistyössä. Poliisin rikostorjunnan tuloksellisuus säilyy nykytasolla, koska rikosten esikäsittelyn ja tutkinnan nopeutetun menettelyn kehittämisellä lisätään rikostorjunnan tehokkuutta. Poliisin mahdollisuudet panostaa mm. sarjoittamistyötä edellyttävään rikosten paljastamiseen sekä ns. pimeänä poliisin tietoon tulleiden rikosten selvittämiseen ovat entistä haasteellisemmat. Poliisin rikostorjunnan operatiivisen toimintakyvyn arvioimiseksi ja siihen reagoimiseksi ylläpidetään ajantasaista tilannekuvaa, mm. tutkinta-ajoista ja selvitysasteen kehityksestä.

Vuonna 2020 jatketaan väkivaltaisiin ääriliikkeisiin liittyvien rikosten ja viharikosten aktiivista torjuntaa muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa yhteistyössä. Toimintaa vahvistetaan verkossa tapahtuvan rikollisuuden tutkinnan ja torjunnan alueella ml. lasten seksuaalinen hyväksikäyttö internetissä. Lisäksi jatketaan vakavien sekä vaarallisten vihjeiden tunnistamiskyvyn ja tiedonkulun parantamista tavoitteena käytössä olevan tiedon tehokas hyödyntäminen, tarkemman analyysin mahdollistaminen sekä viranomaisten reagointinopeuden ja ennalta estämiskyvyn parantaminen.

Talousrikostorjunnan vaikuttavuuden lisäämiseksi pyritään reaaliaikaiseen rikostutkintaan, avoinna olevien juttujen määrän vähentämiseen, tutkinta-aikojen lyhentämiseen ja takaisin saadun rikoshyödyn määrän kasvuun entistä tiiviimmällä poliisi-syyttäjä -esitutkintayhteistyöllä ja tehokkailla rikoshyödyn jäljittämistoimenpiteillä. Yhteistyötä keskeisten yhteistyötahojen kuten verohallinnon, ulosoton ja pesänhoitajien kanssa kehitetään.

Tietoverkkorikollisuuden torjunnassa pannaan täytäntöön kansallisen kyberstrategian täytäntöönpano-ohjelmassa esitetyt toimenpide-ehdotukset erityisesti ennalta estävän toiminnan osalta sekä osallistutaan uuden kansallisen kyberstrategian ja sen toimeenpano-ohjelman valmisteluun. Kyberrikostorjuntakeskuksen toimintakyvyn vahvistuessa vaikeutetaan vakavan ja järjestäytyneen tietoverkkorikollisuuden toimintamahdollisuuksia. Osallistutaan kansainvälisiin ja kansallisiin kyberharjoituksiin yhteistoiminnan kehittämiseksi poliisin ja muiden viranomaisten välillä.

Poliisi paljastaa edelleen törkeää huumausainerikollisuutta ja kiinnittää huomiota käyttäjien tehokkaaseen hoitoonohjaukseen viranomaisyhteistyössä. Verkossa tapahtuvan huumausainerikollisuuden torjumiseksi poliisi panostaa verkkotiedusteluun. Poliisi pyrkii vaikeuttamaan järjestäytyneen rikollisuuden toimintaa ja integroitumista yhteiskuntarakenteisiin hallinnollisessa torjuntamenettelyssä sekä tukee henkilöiden irtautumista järjestäytyneen rikollisuuden ryhmistä (Exit-toimenpiteet).

Rikostorjunta2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
    
Tuottavuus   
Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset/htv)727070
Taloudellisuus   
Henkilötyövuodet3 6993 7403 773
Rikostorjunnan kustannukset, 1 000 euroa346 690354 700356 500
Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset), euroa1 3001 3451 354
Palvelukyky ja laatu   
Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset), %, vähintään48,648,548,5
Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikennerikokset), ka, vrk130131135
Omaisuusrikosten selvitystaso, %, vähintään37,137,037,0
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, %, vähintään84,284,084,0
Päätettyjen talousrikosjuttujen sisälläoloaika, ka, vrk, enintään466451430
Onnistuminen väkivaltarikosten selvittämisessä ja torjunnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41)3,06-3,0
Onnistuminen talousrikosten torjunnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41)2,76-2,7
Onnistuminen huumerikosten selvittämisessä/paljastamisessa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41)2,91-2,9
Onnistuminen asuntomurtojen selvittämisessä, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41)2,85-2,8
Onnistuminen autovarkauksien selvittämisessä, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41)2,77-2,7
Onnistuminen viharikosten selvittämisessä, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41)3,10-3,1
Onnistuminen tietoverkkorikollisuuden torjunnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41)3,58-3,6
IT-tutkintaan käytetyt henkilötyövuodet40,239,140,0
Suoritteet   
Kaikki selvitetyt rikokset, määrä, sis. liikennerikkomukset684 843666 545680 000
Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä266 785263 644265 000
Haltuun saatu rikoshyöty kaikissa rikoksissa (netto), milj. euroa40,316,025,0
Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa27,411,819,0
Päätettyjen talousrikosten määrä, kpl1 7671 6961 900
Avoinna olevien talousrikosten määrä, kpl2 5082 4702 400
Päätettyjen järjestäytyneen rikollisuuden juttujen määrä, kpl637480520
Henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten määrä, kpl36 16836 31336 000
Poliisin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset, määrä9721 2441 100

1) Lähde: Poliisibarometri

Lupahallinto

Poliisin lupahallinto vaikuttaa hallinnollisen päätöksenteon ja valvonnan keinoin rikoksia ennalta estävästi sekä yleistä järjestystä ja turvallisuutta turvaavasti. Pääasiallisena palvelun tarjoamisen tapana ovat sähköiset palvelut, ja sähköisen asioinnin käyttöaste säilyy suunnitelmallisesti korkealla tasolla. Poliisi turvaa maksullisen lupahallinnon riittävän palvelutason, tehokkaat menettelyt ja näitä vastaavat resurssit kustannusvastaavuudesta huolehtien. Lupahallinnon toiminnot ja prosessit uudistuvat hallinnollisesti kevyemmiksi. Poliisi huolehtii sähköisten lupapalveluiden ja asianhallinnan ylläpitämisestä ja kehittämisestä siten, että palvelut ovat asiakasystävällisiä, teknistä kehitystä tarkoituksenmukaisesti hyödyntäviä ja toiminnallisesti tehokkaita.

Poliisin lupahallinto tuottaa lupapalvelut kokonaistaloudellisesti ja kustannustehokkaasti. Vuoden 2017 alusta käyttöönotetulla resurssimallilla varmistetaan henkilöresurssien oikea mitoitus suhteessa lupahallinnon tehtäviin. Vuosina 2017—2018 lupahallinnon resursseja on vähennetty resurssimallin mukaisesti. Resurssimallia koskevien periaatteiden mukaisesti oikeaa voimavarojen tasoa arvioidaan aina kehittämistyön vaikutuksia suunniteltaessa. Vuoden 2018 lopulla alkanut henkilökorttihakemusten määrän raju kasvu jatkui vuonna 2019 ja tämä on edellyttänyt lisäresurssien jakamista poliisin lupahallinnon maksullisten asioiden käsittelyyn. Sakkolain muutoksen johdosta poliisi käsittelee 1.6.2019 alkaen kaikki ajokiellot, mikä tarkoittaa noin 17 000 uutta ajokieltoasiaa vuosittain.

Maksullinen lupahallinto (lupapalvelu)2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
    
Tuottavuus   
Tuottavuus (poliisin käsittelemät maksulliset asiat/maksullinen lupa-htv)3 0903 2342 943
Taloudellisuus   
Henkilötyövuodet (maksullinen)359402402
Lupahallinnon tuottoennuste/arvio, 1 000 euroa48 30463 78350 000
Lupapalvelujen kustannukset (maksullinen), 1 000 euroa48 30463 78350 000
Taloudellisuus (kustannukset/poliisin käsittelemät maksulliset asiat), euroa444942
Lupahallinnon kustannusvastaavuus, %111100100
Palvelukyky ja laatu   
Onnistuminen lupahallinnossa, arvosana 1—41)3,37-3,4
Sähköisen asioinnin toteutuma-aste (%)34,334,350,0
Sähköisen asioinnin käyttöaste (%)72,380,080,0
Ajanvarauksen käyttöaste (varausten määrä/asiakaskäyntimäärä), %2)42,545,045,0
Käyntiasioinnin asiakasmäärän kehitys757 208750 000750 000
Suoritteet   
Poliisin käsittelemät maksulliset lupa-asiat yhteensä, kpl1 109 1921 300 0001 183 000

1) Lähde: Poliisibarometri

2) Ajanvarausten määrä/asiakaskäyntimäärä

Poliisikoulutus

Poliisin henkilöstö- ja osaamistarpeeseen vastataan molemmilla kansalliskielillä annettavalla tutkinto- ja täydennyskoulutuksella. Tutkintokoulutuksen opetussuunnitelmia kehitetään jatkuvasti toimintaympäristön muutosten edellyttämällä tavalla. Uusien poliisi (AMK) -tutkinto-opiskelijoiden määrä esitetään asetettavaksi 500 aloittavan opiskelijan tasolle vuonna 2020 pyrkien lisäämään opiskelijoiden moninaisuutta. Sisäministeriön suoraa ohjausta vahvistetaan. Koulutuksessa painotetaan kansainvälisen poliisiyhteistyön, monikulttuurisuuden ja uusien tietojärjestelmien edellyttämää ammattitaitoa. Koulutuksen tuottavuutta parannetaan laajentamalla verkko-opetuksen käyttöä. Poliisiammattikorkeakoulu tuottaa tutkimustietoa poliisitoiminnan, sisäisen turvallisuuden ja oppilaitoksen opetuksen kehittämiseen.

Poliisikoulutus2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
    
Taloudellisuus   
Poliisiammattikorkeakoulun kokonaiskustannukset, 1 000 euroa26 61726 00034 000
Henkilötyövuodet191192195
Poliisi (AMK) -tutkintokoulutuksen opintopisteen hinta, enintään, euroa220190190
Poliisi (ylempi AMK) -tutkintokoulutuksen opintopisteen hinta, enintään, euroa298250250
Palvelukyky ja laatu   
Poliisi (AMK) -tutkinnosta tavoiteajassa valmistuneet, %929492
    
Suoritteet   
Poliisi (AMK) koulutukseen hakevien lukumäärä aloituspaikkaa kohden9,69,59,2
Poliisi (AMK) koulutuksen aloittaneiden määrä, hlöä400400500
Poliisi (AMK) koulutuksesta valmistuvien määrä, hlöä237313360
Julkaisut, kpl454045

Yhteiset palvelut - tukitoiminnot ja muut tehtävät

2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
    
Yhteiset palvelut - tukitoiminnot1)   
Taloudellisuus   
Henkilötyövuodet1 5461 5631 569
    
Yhteiset palvelut - muut tehtävät2)   
Taloudellisuus   
Henkilötyövuodet698707710
Muiden tehtävien kustannukset, 1 000 euroa63 70264 66064 979

1) Tukitoiminnot = taloushallinto, henkilöstöhallinto, materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tutkimus- ja analyysitoiminto, koulutus, työhyvinvointi, konsernipalvelut, ohjaustoiminnot

2) Muut tehtävät = vartijat, vankilatoiminnot, vankikuljetukset, virka-avut, löytötavaratoiminto, kantelu- ja valitusasiat, lupahallinnon erillistoiminnot

Henkiset voimavarat

Poliisin henkilöstömäärä sovitetaan taloudellisiin reunaehtoihin. Hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti jatketaan toimenpiteitä, joilla pyritään turvamaan henkilöstölle terveelliset, turvalliset ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaiset tilat.

Henkiset voimavarat2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
    
Henkilötyövuodet1)9 8149 95510 054
Naisia, %-osuus29,830,030,2
Poliisimiehet, htv7 2027 3207 320
Naisia, %-osuus17,720,020,2
Opiskelijat, htv2)263272328
Naisia, %-osuus29,530,030,2
Muu henkilöstö, htv2 3492 3632 346
Naisia, %-osuus66,967,067,2
Naisten %-osuus alipäällystössä, päällystössä ja päällikkötasolla12,812,913,0
Sairauspoissaolot, pv/htv9,59,59,5
Työtyytyväisyysindeksi3,3-3,5

1) Lähde PolStat, kaikki momentit. Vuoden 2018 toteutumassa poliisin momentilta 26.10.01 palkattujen osuus yht. 9 775,9 htv, muilta momenteilta palkattujen osuus yht. 38,1 htv. Vuoden 2019 arvioissa muilta momenteilta palkattujen osuus yht. 40 htv. Vuoden 2020 tavoitteessa muilta momenteilta palkattavien osuus yht. 40 htv.

2) Opiskelijoilla tarkoitetaan käytettävissä olevaan työvoimaan luettavat opiskelijat, jotka ovat työssäoppimisjaksolla työ- tai kenttäharjoittelussa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
    
Bruttomenot785 279834 898829 392
Bruttotulot68 70481 80370 000
Nettomenot716 575753 095759 392
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta22 854  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle44 348  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot61 03055 50657 247
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset55 14555 50657 247
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)5 885--
Kustannusvastaavuus, %111100100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Eduskunnan lisäys-770
EU-puheenjohtajuuskauden 2019 turvallisuuskustannukset-2 500
Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun pilotoinnin päättyminen (siirto momentilta 28.40.03)13
Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskuksen järjestelmäpäivitys-400
Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskuksen resurssien vahvistaminen (-5 htv)-433
Nettipoliisitoiminnan vahvistaminen1 900
Pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmä-800
Poliisihallituksen Monibiometriatunnistus-hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20)-2 000
Poliisimiesten määrän nosto vuoteen 2023 mennessä 7 500 htv, poliisikoulutettavien määrän nostaminen 500 henkilöön/v. 2020 (HO 2019) 7 500
Rahanpesudirektiivin täytäntöönpano800
Reservipoliisijärjestelmän perustaminen (kertaluonteinen)-2 174
Sakon muuntorangaistus2 000
S-TUVE-verkkopalvelumaksu (siirto momentilta 26.01.20)4 245
Suorituskyvyn parantaminen (kalustoinvestoinnit)-1 000
Ydintoiminnan turvaamiseen tarvittava tasokorotus (7 200 poliisimiestä)-1 647
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-266
JTS-miljardin tuottavuussäästö-1 969
Lomarahojen alentaminen (Kiky)7 060
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa-2 608
Palkkausten tarkistukset-896
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)1 855
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-1 613
Yhteensä6 297

2020 talousarvio759 392 000
2019 I lisätalousarvio1 600 000
2019 talousarvio753 095 000
2018 tilinpäätös738 069 000

02. Suojelupoliisin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 49 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös säädettyjen korvausten maksamiseen teleyrityksille.

Selvitysosa: Uusi siviilitiedustelulainsäädäntö on tullut voimaan 1.6.2019. Siihen liittyen Suojelupoliisille ehdotetaan voimavaroja, joilla toteutetaan uuden lainsäädännön mukaiset toimivaltuudet ja lainsäädännön tehokas sekä asianmukainen soveltaminen. Suojelupoliisilla on aiempaa paremmat mahdollisuudet vastata toimintaympäristön nopeaan muutokseen.

Tähän kehitykseen pyritään vastaamaan Suojelupoliisin toimintaedellytysten varmistamisella ja suorituskyvyn kehittämisellä.

Suojelupoliisin tehtävä ja toiminta eroavat muun poliisin toiminnasta. Suojelupoliisi estää ennalta valtion turvallisuuteen kohdistuvia uhkia. Lisäksi se tuottaa valtionjohdolle ja muille viranomaisille päätöksentekoa tukevaa turvallisuus- ja tiedustelutietoa. Esitutkinta tai sellaisen aloittamiseen tähtäävä tiedonhankinta eivät ole olleet Suojelupoliisin toiminnassa ensisijaisia, ja uuden tiedustelulainsäädännön myötä Suojelupoliisin esitutkintavaltuudet ovat poistuneet kokonaan.

Suojelupoliisi on ainoa siviili- ja poliisiviranomainen, joka vaihtaa tietoa ja tekee yhteistyötä ulkomaisten tiedustelu- ja turvallisuuspalveluiden kanssa. Suojelupoliisin operatiivisen toiminnan ja tiedonhankinnan kohteena on myös vieraiden valtioiden toiminta, joka nauttii kansainvälisen oikeuden mukaista rikosoikeudellista koskemattomuutta.

Uusi tiedustelulainsäädäntö korostaa tiedustelun merkitystä Suojelupoliisin toiminnassa. Suojelupoliisista on tullut kotimaan turvallisuuspalvelu ja ulkomaantiedustelupalvelu. Se on saanut oikeuden tiedonhankintaan ulkomailla ja oikeuden hankkia tietoa Suomen rajan ylittävästä tietoliikenteestä tietoverkoissa. Suojelupoliisi säilyi kuitenkin sisäministeriön alaisena poliisiyksikkönä, ja sen toimivaltuudet myös rikoksen estämiseksi säilyivät.

Suojelupoliisi tuottaa ennakoivaa ja merkityksellistä tiedustelutietoa kansallisen turvallisuuden ylläpitämiseksi. Suojelupoliisi hankkii valtion turvallisuuteen liittyvää tietoa omalla operatiivisella toiminnallaan ja kumppaneittensa avulla. Tietoa kerätään lisäksi avoimista lähteistä, poliisin käytössä olevista rekistereistä sekä kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön avulla. Kerättyjen tietojen pohjalta laadituista analyyseistä tuotetaan operatiivisia tai niitä laajempia strategisia raportteja sekä uhka-arvioita. Raportit toimitetaan tiedoksi ja päätösten tueksi ylimmälle valtionjohdolle, ministeriöille, poliisijohdolle, poliisiyksiköille ja muille yhteistyökumppaneille. Analyysin ja raportoinnin rooli on korostunut entisestään uusien tiedusteluvaltuuksien käyttöönoton myötä. Uusi tiedustelulainsäädäntö parantaa entisestään Suojelupoliisin mahdollisuuksia hoitaa yhteiskunnallista velvoitettaan.

Suojelupoliisin tehtäviin kuuluu edelleen myös valtionjohtoon kohdistuvien uhkien arviointi ja niistä raportointi. Lisäksi Suojelupoliisi tekee kaikki suomalaiset turvallisuusselvitykset puolustushallinnon turvallisuusselvityksiä lukuun ottamatta. Turvallisuusselvitys tehdään valtion turvallisuuden tai erittäin merkittävän yksityisen taloudellisen edun kannalta tärkeisiin tehtäviin valittavista työntekijöistä.

Sisäministeriö asettaa Suojelupoliisille seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Tiedonhankinta ja vahva tiedustelukyky

Edelleen jatkuva terrorismintorjunnan toimintaympäristön muutos asettaa koko viraston toiminnalle erityisiä ja aiempaa suurempia vaatimuksia. Terrorismintorjunnan pääpaino on terrorististen hankkeiden ennalta estämisessä. Tämä tarkoittaa terrorismin torjunnan kohdehenkilöiden tunnistamista ja priorisoitujen kohteiden seurantaa. Suojelupoliisi jakaa analysoimaansa tiedustelutietoa yhteistyökumppaneille sovitun menettelyn mukaan.

Vastatiedustelun tavoitteena on tunnistaa Suomeen kohdistuvat laittoman tiedustelutoiminnan, hybridivaikuttamisen, taloudellisen turvallisuuden ja joukkotuhoaseisiin liittyvät uhat ja estää niiden toteutuminen oman tiedonhankinnan ja kansallisen ja kansainvälisen tiedonvaihdon ja yhteistyön avulla.

Suojelupoliisin tiedusteluprioriteetit uudistetaan kokonaisuudessaan ja ne ohjaavat viraston toimintaa. Suojelupoliisin rooli kansainvälisessä tiedusteluyhteistyössä vahvistuu ja Suojelupoliisi tuottaa valtionjohdolle entistä selkeämpää lisäarvoa.

Toimivat kumppanuudet

Suojelupoliisi kehittää yhteistoimintaa kumppaneidensa kanssa luodakseen entistä paremmat edellytykset operatiiviselle toiminnalle. Suojelupoliisin raportointi tuottaa merkityksellistä tietoa ja ajankohtaista analyysia valtiojohdolle ulko- ja turvallisuuspoliittisen päätöksenteon tueksi. Toiminnan vaikuttavuuden mittareita valmistellaan yhdessä sisäministeriön kanssa.

Turvallisuustyö

Suojelupoliisi parantaa turvallisuusselvitysmenettelyiden vaikuttavuutta seuraamalla toimintaympäristön muutoksia, saattamalla keskeiset organisaatiot selvitysmenettelyn piiriin ja kehittämällä taustatarkastuksia esimerkiksi ulkomaansidonnaisuuksien osalta. Turvallisuusselvitysrekisterin käyttöä tehostetaan ja laajennetaan.

Uudistuminen

Toimintaympäristön muutos, uusi lainsäädäntö ja uudet tehtävät edellyttävät uusia toimintatapoja ja toimintakulttuurin uudistamista. Uuden tiedustelulainsäädännön myötä Suojelupoliisista on kehittynyt turvallisuus- ja tiedustelupalvelu, ja siviilitiedustelutiedon tuottaminen kotimaassa, ulkomailla ja kyberympäristössä on alkanut.

Suojelupoliisin uuden tietojärjestelmäkokonaisuuden keskeisimmät ratkaisut saadaan tuotantokäyttöön ja niiden kehittämistä jatketaan Suojelupoliisin suorituskyvyn parantamiseksi.

Henkiset voimavarat

Suojelupoliisi toteuttaa henkilöstöstrategiaansa, jonka avulla varmistetaan viraston toimintaedellytykset nopeasti muuttuvassa tilanteessa. Virasto panostaa henkilöstön osaamisen kehittämiseen, rekrytointiin ja perehdytykseen. Henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan muutosprosessissa.

Suojelupoliisi2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
    
Toiminnan tuloksellisuus   
Tuotetut raportit100120140
Turvallisuusinformaatiotilaisuudet278200200
Turvallisuusselvitykset, kpl60 07246 00041 000
— Perusmuotoiset ja laajat25 83317 50021 000
— Suppeat34 23928 50020 000
Kansalaisuusasialausunnot6680100
Oleskelu- ja työlupa-asioita koskevat lausunnot462500500
Viisumihakemuksia koskevat lausunnot2 5942 5002 500
Turvapaikkalausunnot1)101520
Voimavarojen hallinta   
Toimintamenorahoitus30 50643 89849 000
Henkilötyövuodet376412500
Poliisit, htv184211250
Muu henkilöstö, htv192201250
Sairauspoissaolot, pv/htv7,27,27,2
Työtyytyväisyysindeksi3,63,63,6

1) Luvut eivät sisällä UNHCR-lausuntoja eikä EU:n sisäisiä siirtoja.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
    
Bruttomenot35 83448 00854 800
Bruttotulot5 3284 1105 800
Nettomenot30 50643 89849 000
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta4 072  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle8 443  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
EU-puheenjohtajuuskauden turvallisuuskustannukset, kertaerän poisto-60
Henkilömäärän kasvusta johtuva lisätilojen käyttöönotto ja väistötilan kustannukset-1 419
Operatiivisen toiminnan kulut1 730
Siviilitiedustelun tietojärjestelmä8 360
S-TUVE-verkkopalvelumaksu (siirto momentilta 26.01.20)204
Supon SSK-hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20)-5 074
Toimitilahankkeen henkilöresurssit-200
Toimitilakustannukset800
Varakonesali700
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-6
JTS-miljardin tuottavuussäästö-58
Lomarahojen alentaminen (Kiky)271
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa-110
Palkkausten tarkistukset-49
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)69
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-56
Yhteensä5 102

2020 talousarvio49 000 000
2019 talousarvio43 898 000
2018 tilinpäätös34 877 000

20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 7 668 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) poliisin vastuulla olevien maasta poistettavien henkilöiden maasta poistamiskuljetuksista aiheutuviin menoihin

2) turvapaikanhakijoiden ja maastapoistettavien tulkkaus- ja käännöspalveluista aiheutuviin menoihin

3) Suomeen luovutettavien rikoksentekijöiden noutokuljetuksista aiheutuviin menoihin

4) maasta poistettavien identifioinnista ja tarvittavien matkustusasiakirjojen hankinnoista aiheutuviin menoihin

5) turvapaikanhakijoiden vastaanoton valmiusryhmän käytöstä aiheutuneiden matka- ja majoitusmenojen korvaamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Maasta poistamiskuljetukset3 868 000
Tulkkaus- ja käännöspalvelut1 550 000
Noutokuljetukset250 000
Henkilöllisyyden selvittäminen300 000
Valmiusryhmän käyttö1 700 000
Yhteensä7 668 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Siirtyvien erien taso (HO 2019)-1 500
Yhteensä-1 500

2020 talousarvio7 668 000
2019 talousarvio9 168 000
2018 tilinpäätös9 168 000

(21.) KEJO-hankkeen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)

Selvitysosa: Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
KEJO-EHK -hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20)-3 330
Tasomuutos-4 000
Yhteensä-7 330

2019 talousarvio7 330 000
2018 tilinpäätös1 000 000