Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       30. Syyttäjät
       50. Vaalimenot

Talousarvioesitys 2020

04. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 75 566 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä annetussa laissa (477/2016) ja talous- ja velkaneuvonnasta annetussa laissa (813/2017) tarkoitettujen oikeusapu- ja edunvalvontapalveluiden ja talous- ja velkaneuvontapalveluiden ostamisesta valtiolle aiheutuvien menojen maksamiseen sekä kuluttajariitalautakunnasta annetussa laissa (8/2007) tarkoitettujen menojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä annetun lain 18 §:ssä tarkoitettuja yleisen edunvalvonnan päämiehen varoista perittäviä palkkioita ja korvauksia.

Momentille nettoutettavista tuloista oikeusavun saajan hävinneen vastapuolen korvaukset oikeudenkäyntikuluista budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Oikeusaputoimistoihin arvioidaan saapuvan 51 000 asiaa (49 114 asiaa v. 2018 ja arvio 51 000 asiaa v. 2019). Oikeusaputoimistojen jonotusajan tavoite on keskimäärin 11 päivää v. 2020 (12 päivää v. 2018 ja 11 päivää v. 2019). Oikeusaputoimistoihin v. 2018 saapuneista asioista 87 % oli siviili- ja hallinto-oikeudellisia asioita ja 13 % rikosasioita. Talous- ja velkaneuvontaan arvioidaan saapuvan ___ asiaa (___ asiaa v. 2019).

Yleisen edunvalvonnan palveluja ostetaan kunnilta ja yksityiseltä palveluntuottajalta silloin, kun se on tarpeen palveluiden alueellisen saatavuuden turvaamiseksi. Ostopalvelun osuus on noin 10 % v. 2020.

Kuluttajariitalautakuntaan arvioidaan saapuvan 6 500 asiaa (6 289 v. 2018 ja arvio 6 550 asiaa v. 2019). Tavoitteena on, että valitusten kokonaiskäsittelyaika on 9 kuukautta.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen oikeusministeriö on alustavasti asettanut oikeusapu- ja edunvalvontapiireille ja kuluttajariitalautakunnalle seuraavat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2020:

Oikeusapu ja talous- ja velkaneuvonta

  2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
       
Oikeusapu      
Käsitellyt asiat, kpl 48 710 51 000 51 000
Oikeusapuohjaus, kpl 6 352 7 000 7 000
Oikeusapupäätökset yksityisille asiamiehille, kpl 26 302 24 000 25 000
Taloudellisuus (euroa/painotettu työmäärä) 133 130 130
Tuottavuus (painotettu työmäärä/htv) 416 436 431
Talous- ja velkaneuvonta      
Käsitellyt asiat, kpl      
Taloudellisuus (euroa/käsitelty asia)      
       
Tuottavuus (käsitelty asia/htv)      

Yleinen edunvalvonta

  2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
       
Päämiesten määrä, kpl 41 595 43 500 44 600
— edunvalvontatoimisto 37 409 39 200 40 200
— edunvalvonta ostopalveluna 4 186 4 300 4 400
Taloudellisuus (bruttomeno/päämies) 743 745 747
Tuottavuus (päämiesmäärä/htv) 67 68 69

Kuluttajariitalautakunta

  2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
       
Käsitellyt valitukset, kpl 5 391 6 150 6 400
Taloudellisuus (€/käsitelty asia) 469 418 401
Tuottavuus (käsitellyt asiat/htv) 144 166 172
Kokonaiskäsittelyaika, kk 13,2 10,9 9,0

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 68 803 77 391 80 566
Bruttotulot 4 569 5 200 5 000
Nettomenot 64 234 72 191 75 566
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 21 882    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 23 257    

Oikeusavun maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (Julkisoikeudellinen toiminta, 1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 3 331 3 700 3 600
— muut tuotot 18 - -
Tuotot yhteensä 3 349 3 700 3 600
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 6 174 7 600 6 900
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -2 824 -3 900 -3 300
Kustannusvastaavuus, % 54 49 52

Oikeusavun maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (Liiketaloudellinen toiminta, 1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 1 272 1 500 1 400
— muut tuotot 5 - -
Tuotot yhteensä 1 277 1 500 1 400
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 1 688 1 670 1 670
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -411 -170 -270
Kustannusvastaavuus, % 76 90 84

Oikeusavun palkkioista säädetään valtioneuvoston asetuksessa oikeusavun palkkioperusteista (290/2008).

Valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä annetun lain (477/2016) mukaisesti perittävinä palkkioina arvioidaan kertyvän noin 27 400 000 euroa momentille 12.25.15. Edunvalvontapalkkioiden määrä vastaa noin 80 % yleisen edunvalvonnan kokonaismenoista.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Edunvalvonnan henkilömäärän lisääminen (10 htv) 600
Oikeusrekisterikeskuksen tietojärjestelmähankkeen menot (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 25.01.05) 13
Rikosasioiden käsittely (HO 2019) 200
Seksuaalirikollisuuden ennaltaehkäisy ja torjunta 52
Turvapaikanhakijoiden oikeusapu (HO 2019) 560
Turvapaikanhakijoiden oikeusturva ja perheenyhdistäminen 440
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen palvelumaksujen nousu 52
Valtuutettujen toiminnan turvaaminen (siirto momentille 25.01.03) -13
Ylivelkaantuminen (painopisteenä oikeusaputoimistot, ennakkoneuvonta ja talousosaaminen) (HO 2019) 1 000
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -67
JTS-miljardin tuottavuussäästö -181
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 848
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -21
Palkkausten tarkistukset -135
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 198
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -172
Tasomuutos 1
Yhteensä 3 375

2020 talousarvio 75 566 000
2019 I lisätalousarvio 80 000
2019 talousarvio 72 191 000
2018 tilinpäätös 65 609 000