Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         20. Tjänster för statssamfundet
              01. Statskontorets omkostnader
              02. Kursdifferenser på centraliserade valutakonton
              03. Omkostnader för finanscontrollerfunktionen
              06. Gemensamma e-tjänster för service och förvaltning
              07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning
              08. Utvecklande av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning
              09. Omkostnader för Statens informations- och kommunikationstekniska center
              10. Investeringsutgifter för Statens informations- och kommunikationstekniska center
              88. Senatfastigheter
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Talousarvioesitys 2020

09. Omkostnader för Statens informations- och kommunikationstekniska center (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 000 000 euro.

Förklaring: Lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster (1226/2013) trädde i kraft den 1 januari 2014. Genom lagen skapas ramar för anordnandet av enhetlig produktion och användning av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster.

Servicecentret för statens gemensamma grundläggande informationsteknik- och informationssystemtjänster inledde sin verksamhet den 1 mars 2014. Till servicecentret sammanförs statsförvaltningens icke-branschspecifika IKT-tjänster. Överföringar görs från uppskattningsvis 80 ämbetsverk och inrättningar 2014—2015. De budgetändringar som krävs till följd av överföringarna av uppgifter från ämbetsverk och inrättningar sker kostnadsneutralt i ett senare skede. Inkomster och utgifter för servicecentrets löpande serviceverksamhet har nettobudgeterats under detta moment. Med hjälp av de inkomster av kundavgifter och andra inkomster som inflyter under momentet finansieras de löpande utgifterna för servicecentrets verksamhet. Anslaget ger det spelrum som servicecentrets prissättningspraxis förutsätter.

Mål för resultatet av verksamheten

 2014
mål
2015
mål
   
Produktion och kvalitetsledning  
Kundtillfredsställelse, skala 1—54,04,0
Funktionell effektivitet och serviceförmåga  
ArbetsstationstjänsterProduktifieringen
av tjänster
har inletts
Tjänster har
produktifierats
AnvändartjänsterProduktifieringen
av tjänster
har inletts
Tjänster har
produktifierats
Hantering och utvecklande av personalresurser  
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.88
Arbetstillfredsställelse (skala 1—5)3,53,5
Årsverken5561 201

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
   
Bruttoutgifter101 757237 683
Bruttoinkomster97 757234 683
Nettoutgifter4 0003 000

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten97 757234 683
   
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten101 757237 683
   
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-4 000-3 000
Kostnadsmotsvarighet, %9699

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring-1 000
Sammanlagt-1 000

Momentets rubrik har ändrats.


2015 budget3 000 000
2014 budget4 000 000