Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta

Talousarvioesitys 2020

52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 36 644 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ympäristöministeriön ohjauksessa toteutettaviin Metsähallituksen julkisiin hallintotehtäviin seuraavasti:

1) Metsähallituksen hallinnassa olevien kansallispuistojen, muiden luonnonsuojelualueiden ja -kohteiden, erämaa-alueiden sekä julkisten hallintotehtävien hallinnassa olevien kulttuurikohteiden käytön, hoidon, ennallistamisen, seurannan ja opastustoiminnan menoihin sekä yksityisten suojelualueiden hoitomenoihin

2) luonnonsuojelualueilla ja -kohteilla niiden suojelutarkoitusta palvelevaan rakentamiseen sekä olemassa olevien rakennusten, rakennelmien, teiden ja tieosuuksien perusparantamis-, korjaus-, kunnossapito- ja purkumenojen maksamiseen samoin kuin luonnonsuojelualueilla sijaitsevien tai niitä varten tarvittavien rakennusten ostamiseen

3) sellaisten koneiden, laitteiden ja kaluston hankkimiseen, joiden taloudellinen käyttöaika on yli kolme vuotta

4) tietojärjestelmien, mukaan lukien luonnonsuojeluhallinnolle yhteisten ULJAS-paikkatietojärjestelmien, kehittämiseen ja ylläpitoon.

Lisäksi Metsähallitus saa käyttää näihin julkisiin hallintotehtäviin Metsähallitukselle kertyvät sellaiset julkisten hallintotehtävien tulot, jotka kuuluvat ympäristöministeriön toimialaan.

Määrärahaa saa käyttää myös EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Toiminnan vaikuttavuustavoitteet ympäristöministeriön toimialan osalta ovat:

 • — Lajien ja luontotyyppien suojelutaso paranee tuoreen tiedon mukaan priorisoiduilla toimenpiteillä
 • — Natura 2000- ja luonnonsuojelualueverkoston luonnontila paranee
 • — Kulttuurihistoriallisen kiinteistövarallisuuden arvo säilyy
 • — Luonnossa virkistäytyminen lisää hyvinvointia ja luonnon arvostusta, jota tuetaan aktiivisella viestinnällä.

Selvitysosa:Ympäristöministeriö asettaa Metsähallituksen toiminnalliselle tuloksellisuudelle seuraavat alustavat tulostavoitteet:

Määrälliset tavoitteet

  2017
toteutuma
2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
         
Natura-alueiden tila-arviointien (NATA) päivitysten lukumäärä1) - - - 150
Ennallistaminen ja hoito (ha) 5 746 6 219 5 990 6 800
Lajiesiintymätarkistukset (kpl) 6 409 14 349 9 000 12 000
Käyntimäärät: kansallispuistot, valtion retkeilyalueet, luontokeskukset, historiakohteet, muut suositut kohteet 6 728 100 6 858 600 6 950 000 7 100 000
Luontokeskusten, maastopalveluiden ja lupa-asiakkaiden asiakastyytyväisyys (1—5 arviointiasteikko) 4,32 4,37 4,39 4,42

1) Uusi tavoite

Metsähallitus
 • — parantaa lajien ja luontotyyppien suojelutasoa täydentämällä niitä koskevaa tietopohjaa ja lisäämällä luonnon monimuotoisuuden kannalta vaikuttavasti kohdennettuja suojelu- ja hoitotoimia
 • — osallistuu elinympäristöjen tilan parantamisen toimintaohjelmaan
 • — osallistuu merenhoidon suunnitteluun ja toimeenpanoon ja kehittää sisävesien monimuotoisuuden suojelua
 • — lisää Natura 2000 - ja muilla suojelualueilla hoito- ja ennallistamistoimia tavoitteena alueiden luonnontilan, kytkeytyneisyyden ja ekosysteemipalveluiden toiminnan parantaminen sekä vastaa koko suojelualueverkon tilan seurannasta
 • — vastaa luonnonsuojelualueiden, luontotyyppien ja lajiston tietojärjestelmien kehittämisestä mukaan luettuna uhanalaisten lajien tiedonhallinta ja tietojen ulkopuolisen avaamisen edellyttämästä laadunparantamisesta
 • — ylläpitää ja hoitaa kulttuurihistoriallista kiinteistövarallisuutta valtion kiinteistöstrategian periaatteiden mukaisesti
 • — kehittää luontomatkailun ja luonnon virkistyskäytön edellytyksiä ja ekologista kestävyyttä ylläpitämällä ja kunnostamalla retkeily- ja opastusvarustusta sekä muita yleisöpalveluita
 • — edistää luonnonsuojelualueiden kiinteistönmuodostusta ja rajojen maastomerkintää
 • — viestii luonnon monimuotoisuuden suojelusta ja käyttömahdollisuuksista edistäen luonnossa virkistäytymisestä koituvia myönteisiä vaikutuksia.

Metsähallituksen ympäristöministeriön toimialaan kuuluvista julkisista hallintotehtävistä arvioidaan Metsähallitukselle kertyvän tuloja arviolta 5 700 000 euroa, josta noin 300 000 euroa on tarpeettomien kiinteistöjen myyntituottoja.

Muut tunnusluvut

  2017
toteutuma
2018
toteutuma
2019
arvio
2020
esitys
         
Kansallispuistojen määrä (kpl) 40 40 40 40
Muiden luonnonsuojelualueiden määrä (kpl) 579 579 925 1 270
Kansallispuistojen pinta-ala (ha) 1 002 000 1 002 000 1 005 000 1 003 000
Muiden luonnonsuojelualueiden pinta-ala (ha) 982 000 986 000 1 110 000 1 250 000
Muiden luonnonsuojelukohteiden pinta-ala (ha) 830 000 896 000 780 000 650 000
Erämaa-alueiden (12 kpl) pinta-ala (ha) 1 489 000 1 489 000 1 489 000 1 489 000
Erityisesti suojeltavien lajien esiintymien suojelu (kpl) 5 563 6 033 5 600 6 000
Muiden uhanalaisten ja luontodirektiivilajien esiintymien suojelu (kpl) 24 257 27 611 24 500 24 500
Muinaisjäännösten lkm (kpl) 2 269 2 269 2 269 2 269
Suojeltujen rakennusten lukumäärä (kpl) 383 396 383 396
Luontokeskusten ja muiden asiakaspalvelupisteiden määrä (kpl) 25 25 24 24

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
19 kansallispuiston ja luontokohteen kunnostaminen ja kehittäminen -2 770
Autiotupien kehittäminen ja korjausvelan vähentäminen -200
Esteettömien luontokohteiden lisäämiseen Luontopalveluiden kohteisiin -300
Kansallispuistojen ja muiden luonnonsuojelukohteiden reitistöjen opasteisiin ja taukopaikkoihin -360
Korjausvelan vähentäminen -1 500
Luonnonsuojelualueiden ennallistaminen ja hoito 500
Luonnonsuojelualueiden kiinteistönmuodostaminen ja rajojen merkitseminen 500
Luonnonsuojelualueiden korjausvelan vähentäminen 1 000
Luonnonsuojelun rahoitus (HO 2019) 5 500
Matkailu 4.0 -hanke -1 240
Saamelaismuseo ja Ylä-Lapin luontokeskus Siidan laajennus ja perusnäyttelyn uudistus 1 145
Saimaannorpan suojelu -100
Vallisaaren viemäritöiden aikaistus (LTA II 2019) -900
Yhteensä 1 275

2020 talousarvio 36 644 000
2019 II lisätalousarvio 900 000
2019 talousarvio 35 369 000
2018 tilinpäätös 34 760 000