Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2020 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       01. Ympäristöhallinnon toimintamenot
       10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu
            20. Ympäristövahinkojen torjunta
            21. Eräät luonnonsuojelun menot
            22. Eräät ympäristömenot
            52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät
            (60.) Siirto öljysuojarahastoon
            61. Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen
            63. Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot
            (65.) Öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto
            66. Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
       20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 36 644 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ympäristöministeriön ohjauksessa toteutettaviin Metsähallituksen julkisiin hallintotehtäviin seuraavasti:

1) Metsähallituksen hallinnassa olevien kansallispuistojen, muiden luonnonsuojelualueiden ja -kohteiden, erämaa-alueiden sekä julkisten hallintotehtävien hallinnassa olevien kulttuurikohteiden käytön, hoidon, ennallistamisen, seurannan ja opastustoiminnan menoihin sekä yksityisten suojelualueiden hoitomenoihin

2) luonnonsuojelualueilla ja -kohteilla niiden suojelutarkoitusta palvelevaan rakentamiseen sekä olemassa olevien rakennusten, rakennelmien, teiden ja tieosuuksien perusparantamis-, korjaus-, kunnossapito- ja purkumenojen maksamiseen samoin kuin luonnonsuojelualueilla sijaitsevien tai niitä varten tarvittavien rakennusten ostamiseen

3) sellaisten koneiden, laitteiden ja kaluston hankkimiseen, joiden taloudellinen käyttöaika on yli kolme vuotta

4) tietojärjestelmien, mukaan lukien luonnonsuojeluhallinnolle yhteisten ULJAS-paikkatietojärjestelmien, kehittämiseen ja ylläpitoon.

Lisäksi Metsähallitus saa käyttää näihin julkisiin hallintotehtäviin Metsähallitukselle kertyvät sellaiset julkisten hallintotehtävien tulot, jotka kuuluvat ympäristöministeriön toimialaan.

Määrärahaa saa käyttää myös EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Toiminnan vaikuttavuustavoitteet ympäristöministeriön toimialan osalta ovat:

 • — Lajien ja luontotyyppien suojelutaso paranee tuoreen tiedon mukaan priorisoiduilla toimenpiteillä
 • — Natura 2000- ja luonnonsuojelualueverkoston luonnontila paranee
 • — Kulttuurihistoriallisen kiinteistövarallisuuden arvo säilyy
 • — Luonnossa virkistäytyminen lisää hyvinvointia ja luonnon arvostusta, jota tuetaan aktiivisella viestinnällä.

Selvitysosa: Ympäristöministeriö asettaa Metsähallituksen toiminnalliselle tuloksellisuudelle seuraavat alustavat tulostavoitteet:

Määrälliset tavoitteet

 2017
toteutuma
2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
     
Natura-alueiden tila-arviointien (NATA) päivitysten lukumäärä1)---150
Ennallistaminen ja hoito (ha)5 7466 2195 9906 800
Lajiesiintymätarkistukset (kpl) 6 40914 3499 00012 000
Käyntimäärät: kansallispuistot, valtion retkeilyalueet, luontokeskukset, historiakohteet, muut suositut kohteet6 728 1006 858 6006 950 0007 100 000
Luontokeskusten, maastopalveluiden ja lupa-asiakkaiden asiakastyytyväisyys (1—5 arviointiasteikko)4,324,374,394,42

1) Uusi tavoite

Metsähallitus
 • — parantaa lajien ja luontotyyppien suojelutasoa täydentämällä niitä koskevaa tietopohjaa ja lisäämällä luonnon monimuotoisuuden kannalta vaikuttavasti kohdennettuja suojelu- ja hoitotoimia
 • — osallistuu elinympäristöjen tilan parantamisen toimintaohjelmaan
 • — osallistuu merenhoidon suunnitteluun ja toimeenpanoon ja kehittää sisävesien monimuotoisuuden suojelua
 • — lisää Natura 2000 - ja muilla suojelualueilla hoito- ja ennallistamistoimia tavoitteena alueiden luonnontilan, kytkeytyneisyyden ja ekosysteemipalveluiden toiminnan parantaminen sekä vastaa koko suojelualueverkon tilan seurannasta
 • — vastaa luonnonsuojelualueiden, luontotyyppien ja lajiston tietojärjestelmien kehittämisestä mukaan luettuna uhanalaisten lajien tiedonhallinta ja tietojen ulkopuolisen avaamisen edellyttämästä laadunparantamisesta
 • — ylläpitää ja hoitaa kulttuurihistoriallista kiinteistövarallisuutta valtion kiinteistöstrategian periaatteiden mukaisesti
 • — kehittää luontomatkailun ja luonnon virkistyskäytön edellytyksiä ja ekologista kestävyyttä ylläpitämällä ja kunnostamalla retkeily- ja opastusvarustusta sekä muita yleisöpalveluita
 • — edistää luonnonsuojelualueiden kiinteistönmuodostusta ja rajojen maastomerkintää
 • — viestii luonnon monimuotoisuuden suojelusta ja käyttömahdollisuuksista edistäen luonnossa virkistäytymisestä koituvia myönteisiä vaikutuksia.

Metsähallituksen ympäristöministeriön toimialaan kuuluvista julkisista hallintotehtävistä arvioidaan Metsähallitukselle kertyvän tuloja arviolta 5 700 000 euroa, josta noin 300 000 euroa on tarpeettomien kiinteistöjen myyntituottoja.

Muut tunnusluvut

 2017
toteutuma
2018
toteutuma
2019
arvio
2020
esitys
     
Kansallispuistojen määrä (kpl)40404040
Muiden luonnonsuojelualueiden määrä (kpl)5795799251 270
Kansallispuistojen pinta-ala (ha)1 002 0001 002 0001 005 0001 003 000
Muiden luonnonsuojelualueiden pinta-ala (ha)982 000986 0001 110 0001 250 000
Muiden luonnonsuojelukohteiden pinta-ala (ha)830 000896 000780 000650 000
Erämaa-alueiden (12 kpl) pinta-ala (ha)1 489 0001 489 0001 489 0001 489 000
Erityisesti suojeltavien lajien esiintymien suojelu (kpl)5 5636 0335 6006 000
Muiden uhanalaisten ja luontodirektiivilajien esiintymien suojelu (kpl)24 25727 61124 50024 500
Muinaisjäännösten lkm (kpl)2 2692 2692 2692 269
Suojeltujen rakennusten lukumäärä (kpl)383396383396
Luontokeskusten ja muiden asiakaspalvelupisteiden määrä (kpl)25252424

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
19 kansallispuiston ja luontokohteen kunnostaminen ja kehittäminen-2 770
Autiotupien kehittäminen ja korjausvelan vähentäminen-200
Esteettömien luontokohteiden lisäämiseen Luontopalveluiden kohteisiin-300
Kansallispuistojen ja muiden luonnonsuojelukohteiden reitistöjen opasteisiin ja taukopaikkoihin-360
Korjausvelan vähentäminen-1 500
Luonnonsuojelualueiden ennallistaminen ja hoito500
Luonnonsuojelualueiden kiinteistönmuodostaminen ja rajojen merkitseminen500
Luonnonsuojelualueiden korjausvelan vähentäminen1 000
Luonnonsuojelun rahoitus (HO 2019)5 500
Matkailu 4.0 -hanke-1 240
Saamelaismuseo ja Ylä-Lapin luontokeskus Siidan laajennus ja perusnäyttelyn uudistus1 145
Saimaannorpan suojelu-100
Vallisaaren viemäritöiden aikaistus (LTA II 2019)-900
Yhteensä1 275

2020 talousarvio36 644 000
2019 II lisätalousarvio900 000
2019 talousarvio35 369 000
2018 tilinpäätös34 760 000