Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2020 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
       10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet
       50. Veteraanien tukeminen
       60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
       70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
       80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta
       90. Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen
            50. Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

90. Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseenPDF-versio

Selvitysosa: Avustuksia myönnetään harkinnanvaraisina avustuksina yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille Veikkaus Oy:n tuotoista hakemusten perusteella.

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) käsittelee avustushakemukset, laatii avustusehdotuksen ja hallinnoi avustusten maksatusta, valvoo niiden käyttöä ja tekee avustetun toiminnan tuloksellisuusseurantaa. Avustuksista päättää sosiaali- ja terveysministeriö pääsääntöisesti kerran vuodessa.

Veikkaus Oy:n tuotoista myönnettiin vuonna 2019 avustuksia yhteensä 361,9 milj. euroa yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Tuottoa käytettiin myös sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen toimintaan 2,9 milj. euroa. Kun lisäksi arpajaislain 22 §:n 2 momentin nojalla osoitettiin Valtiokonttorin käytettäväksi 30,0 milj. euroa sotilasvammakorvauksiin, 38,0 milj. euroa sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin, 58,4 milj. euroa rintamaveteraanien kuntoutukseen sekä 3,5 milj. euroa eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutukseen, tuoton käyttö oli yhteensä 494,7 milj. euroa.

Veikkaus Oy:n tuottoa on tarkoitus käyttää vuonna 2020 yhteensä 473,4 milj. euroa. Tästä määrästä jaettaisiin avustuksina 380,0 milj. euroa momentilta 33.90.50. Lisäksi osoitetaan Valtiokonttorin käyttöön yhteensä 90,5 milj. euroa, josta sotilasvammakorvauksiin 25 milj. euroa, korvauksia sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin 25 milj. euroa, eräisiin kuntoutustoiminnan menoihin 2,5 milj. euroa ja rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menoihin 38,0 milj. euroa. Lisäksi osoitetaan 2,9 milj. euroa momentille 33.01.01 sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen toimintamenoihin. Vastaava tulo 473,4 milj. euroa on merkitty momentille 12.33.90.

50. Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 380 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää arpajaislain (1047/2001) 17 b §:n 1 momentissa mainittuihin tarkoituksiin.

Selvitysosa:

Avustetun toiminnan strategiset tavoitteet
  • — vähentää eriarvoisuutta ja lisätä yhdenvertaisuutta sekä osallisuutta elämäntilanne ja tausta huomioiden
  • — vahvistaa yhteisöllisyyttä ja suvaitsevaisuutta sekä lisätä erilaisten ihmisten kohtaamista ja keskinäistä ymmärrystä
  • — vahvistaa ihmisten voimavaroja ja auttaa pitämään huolta itsestä, toisista ja ympäristöstä.
Vuonna 2020 STEA:n avustuksissa painotetaan erityisesti
  • — hyvinvointia ja terveyttä edistävän sekä ongelmia kohdanneita auttavan järjestölähtöisen työn edellytysten vahvistamista ja roolin selkiinnyttämistä muuttuvissa rakenteissa
  • — vaikeasti työllistyvien nuorten ja osatyökykyisten työllistymisen edistämistä (Paikka auki II -avustusohjelma).
Avustuskokonaisuudet

1) Järjestöjen toimintaedellytysten ja perusrahoituksen turvaaminen: Avustuskokonaisuus sisältää järjestöjen ohjaavia ja vaikuttamiseen liittyviä toimintoja kuten järjestötoiminnan hallinto, tilat, viestintä, edunvalvonta, kehittämis-, tutkimus- ja koulutustoiminta sekä jäsenjärjestötoiminta.

2) Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen: Avustuskokonaisuus sisältää terveyttä, toimintakykyä ja ihmisten itsenäistä elämänhallintaa edistävää toimintaa. Toimintaa suunniteltaessa on tärkeä ottaa huomioon ihmiset, joiden on vaikea saada tukea toimintakykynsä vajeisiin tai jotka eivät osaa itse ohjautua avun piiriin.

3) Yhteisöllisyyden ja osallistumismahdollisuuksien edistäminen: Avustuskokonaisuus sisältää ihmisten kohtaamisen ja osallisuuden mahdollistamista sekä sosiaalisten taitojen vahvistamista.

4) Erityisryhmien asumisen tukeminen: Avustuskokonaisuus sisältää erityisryhmien asumismahdollisuuksien ja -valmiuksien parantamista sekä asunnottomuuden poistamista.

5) Kriisiauttaminen ja arjen turvallisuuden edistäminen: Avustuskokonaisuus sisältää toimintaa, jolla autetaan ihmisiä erilaisissa kriisitilanteissa ja ehkäistään arjen turvallisuutta uhkaavia ongelmia. Avustuskokonaisuuteen sisältyy myös vapaaehtoinen pelastuspalvelu ja siihen liittyvä vapaaehtoisten koulutus.

6) Työelämäosallisuuden vahvistaminen: Avustuskokonaisuuteen kuuluu Paikka auki II -osatyökykyisten ja nuorten työllistymisen avustusohjelma, jonka tavoitteena on edistää työelämävalmiuksia ja työllistymistä.

Avustustoiminnan avustuskokonaisuuksien toteutunut/arvio 2018—2020 (milj. euroa)

 2018
toteutunut
2019
arvio
2020
arvio
    
Järjestöjen toimintaedellytysten ja perusrahoituksen turvaaminen124118119
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen858585
Yhteisöllisyyden ja osallistumismahdollisuuksien edistäminen728184
Erityisryhmien asumisen tukeminen202225
Kriisiauttaminen ja arjen turvallisuuden edistäminen313340
Työelämäosallisuuden vahvistaminen262327
Yhteensä358362380

Avustusmäärärahan käyttö avustuslajeittain toteutunut/arvio vuosina 2018—2020 (milj. euroa)

 2018
toteutunut
2019
arvio
2020
arvio
    
Yleisavustukset677070
Kohdennetut toiminta-avustukset174180195
Investointiavustukset171520
Hankeavustukset1009795
Yhteensä358362380

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Järjestöille myönnettävien avustusten tarkentuminen18 150
Yhteensä18 150

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2020 talousarvio380 000 000
2019 talousarvio361 850 000
2018 tilinpäätös357 975 000