Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2020 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
       10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
            60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista
       40. Eläkkeet
       50. Veteraanien tukeminen
       60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
       70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
       80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta
       90. Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

30. SairausvakuutusPDF-versio

Selvitysosa: Sairausvakuutus täydentää julkista terveydenhuoltoa korvaamalla väestölle osan avohoidon lääke- ja matkakustannuksista sekä turvaamalla väestölle mahdollisuuden hankkia terveyspalveluja yksityiseltä sektorilta kohtuullisin kustannuksin. Lisäksi turvataan riittävä toimeentulo tasaamalla lyhytaikaisesta sairaudesta sekä vanhempainvapaasta aiheutuvaa työtulojen menetystä.

Sairausvakuutuksen rahoitus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen.

Sairaanhoitovakuutuksesta korvataan osa avohoidon lääkemenoista, matkakuluista, ylioppilaiden perusterveydenhuollon kustannuksista sekä Kansaneläkelaitoksen järjestämän kuntoutuksen kustannuksista. Sairaanhoitovakuutuksesta korvataan myös osa yksityisen terveydenhuollon lääkärin ja hammaslääkärin palkkioista sekä lääkärin määräämistä tutkimuksista ja hoidoista.

Työtulovakuutuksesta maksetaan sairauspäivärahaa, kuntoutusrahaa, erityishoitorahaa sekä äitiys-, isyys-, vanhempain- ja erityisäitiysrahaa sekä työnantajille maksettavaa perhevapaakorvausta. Lisäksi työtulovakuutuksesta korvataan osa työnantajien ja yrittäjien järjestämän työterveyshuollon kustannuksista sekä vanhempainloma-ajalta kertyvistä vuosilomakustannuksista.

Toiminnan laajuus 2018—2020

 2018
toteutunut
2019
arvio
2020
arvio
    
Päivärahat   
Sairauspäivärahan saajat294 633297 700297 300
Vanhempainpäivärahan saajat144 027137 900141 100
Keskimääräinen sairauspäiväraha (€/pv)52,8453,8056,00
Keskimääräinen vanhempainpäiväraha (€/pv)64,9466,7068,30
Sairaus- ja vanhempainpäivärahan vähimmäistaso (€/pv)24,6427,8628,98
    
Lääkkeet   
Lääkkeiden omavastuukerrat (1 000 kpl)29 50030 00030 400
Sairausvakuutuksen korvaama osuus peruskorvatuista lääkkeistä (%)38,338,338,3
Lääkkeiden lisäkorvausraja (€)605,13572,00578,37
Lääkkeiden lisäkorvausta saaneet henkilöt235 892288 300292 400
Sairaanhoitokorvaukset   
Vuonna 2018 sairausvakuutus korvasi kustannuksista lääkärinpalkkioiden osalta 15,5 %, hammaslääkärinpalkkioista 14,2 %, tutkimuksen ja hoidon osalta 13,4 % sekä matkojen osalta 77,6 %.   

60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 1 982 900 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sairausvakuutuslain (1224/2004) sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaisten valtion osuuksien maksamiseen

2) maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain (859/1984) mukaisen valtion osuuden maksamiseen

3) rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain (1201/2013) mukaisten korvausten maksamiseen.

Kansaneläkelaitos saa käyttää Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaiseen harkinnanvaraiseen yksilökohtaiseen kuntoutukseen enintään 53 400 000 euroa ja saman lain mukaisen yksilökohtaisen kuntoutuksen kehittämishankkeisiin, sairauksien ehkäisemiseen sekä kuntoutusta, sairauksien ehkäisyä ja sairausvakuutusta koskeviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin enintään 6 600 000 euroa.

Määräraha budjetoidaan harkinnanvaraisen kuntoutuksen yksilökohtaisen kuntoutuksen osalta suoriteperusteisena.

Selvitysosa: Sairausvakuutus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen. Valtio rahoittaa sairaanhoitovakuutuksen menoista EU-maihin maksettavat sairaanhoitokorvaukset, ulkomailla asuvien sairaanhoidosta kunnille aiheutuvat kustannukset ja osan Kansaneläkelaitoksen toimintakuluista. Muutoin sairaanhoitovakuutuksen menoista valtio rahoittaa 67 % ja vakuutetut 33 %. Työtulovakuutus rahoitetaan työnantajien, palkansaajien, yrittäjien ja valtion osuuksilla. Valtio rahoittaa vähimmäismääräisistä päivärahoista ja kuntoutusrahoista osuuden, joka ylittää vakuutetun vuositulon perusteella lasketun etuuden määrä. Lisäksi valtio rahoittaa 5 % muista päivärahoista ja kuntoutusrahoista sekä osuuden yrittäjien ja maatalousyrittäjien työterveyshuollon menoista. Lisäksi valtio turvaa sairausvakuutusrahaston maksuvalmiuden.

Vuonna 2020 sairaanhoitovakuutuksen rahoittamiseksi sairaanhoitomaksuna kaikilta vakuutetuilta peritään 0,66 % tuloista, paitsi eläke- ja etuustuloista 1,63 %. Työtulovakuutuksen rahoittamiseksi vähintään 14 603 euron vuositulon osalta peritään sairausvakuutuksen päivärahamaksua palkansaajilta 1,16 % ja yrittäjiltä 1,34 %. Alle 14 603 euroa alittavan vuositulon osalta palkansaajien päivärahamaksua ei peritä ja yrittäjiltä peritään päivärahamaksua 0,18 %. Työnantajien sairausvakuutusmaksu on 1,34 %.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvät esityksen sairausvakuutuslain muuttamisesta siten, että lääkkeiden ehdollista korvattavuutta jatketaan.

Erityiskorvattavien lääkkeiden luetteloon tehtävistä muutoksista aiheutuva kustannusten lisäys on vuositasolla enintään 8 400 000 euroa.

Hallituksen esitykset huomioon ottaen sairausvakuutuksen menot ja valtionosuudet vuonna 2020 ovat arviolta seuraavat (milj. euroa)

  
Menot 
Työtulovakuutus 
Sairauspäivärahat902
Vanhempainpäivärahat987
Perhevapaakorvaus47
Mata-päivärahat6
Kuntoutusrahat170
Työterveyshuolto372
Yrittäjien lisäpäivät10
Rahaston 8 %:n osuus9
Yhteensä 2 503
  
Sairaanhoitovakuutus 
Lääkekorvaukset1 568
Matkat321
Sairaanhoitokorvaukset EU-maihin52
Lääkäripalkkiot58
Hammaslääkärinpalkkiot52
Muut sairaanhoitokorvaukset69
Kuntoutuspalvelut407
Rahaston 8 %:n osuus7
Yhteensä2 534
Menot yhteensä5 037
  
Tulot 
Työtulovakuutuksen tuotot 
Vakuutettujen maksut1 040
Työnantajamaksut1 177
Yrittäjien lisäpäivät10
Valtion rahoitusosuus277
Vuoden 2019 maksuyli-/alijäämä-
Yhteensä2 504
  
Sairaanhoitovakuutuksen tuotot 
Palkansaajien ja yrittäjien maksut396
Etuudensaajien maksut423
Valtion rahoitusosuus1 706
Ulkomailta maksetut EU-korvaukset9
Vuoden 2019 maksuyli-/alijäämä-
Yhteensä2 534
Tulot yhteensä5 038
  
Valtion osuudet yhteensä1 983
Työtulovakuutus 
Osuus päivärahoista ja kuntoutusrahoista92
Osuus vähimmäispäivärahoista183
Osuus yrittäjien ja maatalousyrittäjien työterveyshuollosta2
Sairaanhoitovakuutus 
Osuus sairaanhoidosta1 663
Sairaanhoitokorvaukset EU-maihin43

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kuntoutusraha nuoren osallistumistulona7 400
Maatalousyrittäjien työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen rahoitusosuuksien tarkistaminen700
Perusturvan korotus (HO 2019)4 400
Pienten eläkkeiden korotuksen vaikutus kuntoutusrahamenoihin (HO 2019)8 000
Sairaanhoitoetuuksien rahoitusosuuksien kertaluonteinen muutos-30 000
Sairaanhoitoetuuksien rahoitusosuuksien muutos (siirto momentille 33.10.60)-31 700
Tarvearvion muutos-42 800
Tilausvälityskeskuksille maksettavien maksukertapalkkioiden alv1 000
Työnantajan sairausvakuutusmaksun alennus (Kiky)-360 000
Yhteensä-443 000

2020 talousarvio1 982 900 000
2019 talousarvio2 425 900 000
2018 tilinpäätös2 113 127 344