Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet

Talousarvioesitys 2020

30. SairausvakuutusPDF-versio

Selvitysosa:Sairausvakuutus täydentää julkista terveydenhuoltoa korvaamalla väestölle osan avohoidon lääke- ja matkakustannuksista sekä turvaamalla väestölle mahdollisuuden hankkia terveyspalveluja yksityiseltä sektorilta kohtuullisin kustannuksin. Lisäksi turvataan riittävä toimeentulo tasaamalla lyhytaikaisesta sairaudesta sekä vanhempainvapaasta aiheutuvaa työtulojen menetystä.

Sairausvakuutuksen rahoitus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen.

Sairaanhoitovakuutuksesta korvataan osa avohoidon lääkemenoista, matkakuluista, ylioppilaiden perusterveydenhuollon kustannuksista sekä Kansaneläkelaitoksen järjestämän kuntoutuksen kustannuksista. Sairaanhoitovakuutuksesta korvataan myös osa yksityisen terveydenhuollon lääkärin ja hammaslääkärin palkkioista sekä lääkärin määräämistä tutkimuksista ja hoidoista.

Työtulovakuutuksesta maksetaan sairauspäivärahaa, kuntoutusrahaa, erityishoitorahaa sekä äitiys-, isyys-, vanhempain- ja erityisäitiysrahaa sekä työnantajille maksettavaa perhevapaakorvausta. Lisäksi työtulovakuutuksesta korvataan osa työnantajien ja yrittäjien järjestämän työterveyshuollon kustannuksista sekä vanhempainloma-ajalta kertyvistä vuosilomakustannuksista.

Toiminnan laajuus 2018—2020

  2018
toteutunut
2019
arvio
2020
arvio
       
Päivärahat      
Sairauspäivärahan saajat 294 633 297 700 297 300
Vanhempainpäivärahan saajat 144 027 137 900 141 100
Keskimääräinen sairauspäiväraha (€/pv) 52,84 53,80 56,00
Keskimääräinen vanhempainpäiväraha (€/pv) 64,94 66,70 68,30
Sairaus- ja vanhempainpäivärahan vähimmäistaso (€/pv) 24,64 27,86 28,98
       
Lääkkeet      
Lääkkeiden omavastuukerrat (1 000 kpl) 29 500 30 000 30 400
Sairausvakuutuksen korvaama osuus peruskorvatuista lääkkeistä (%) 38,3 38,3 38,3
Lääkkeiden lisäkorvausraja (€) 605,13 572,00 578,37
Lääkkeiden lisäkorvausta saaneet henkilöt 235 892 288 300 292 400
Sairaanhoitokorvaukset      
Vuonna 2018 sairausvakuutus korvasi kustannuksista lääkärinpalkkioiden osalta 15,5 %, hammaslääkärinpalkkioista 14,2 %, tutkimuksen ja hoidon osalta 13,4 % sekä matkojen osalta 77,6 %.      

60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 1 982 900 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sairausvakuutuslain (1224/2004) sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaisten valtion osuuksien maksamiseen

2) maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain (859/1984) mukaisen valtion osuuden maksamiseen

3) rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain (1201/2013) mukaisten korvausten maksamiseen.

Kansaneläkelaitos saa käyttää Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaiseen harkinnanvaraiseen yksilökohtaiseen kuntoutukseen enintään 53 400 000 euroa ja saman lain mukaisen yksilökohtaisen kuntoutuksen kehittämishankkeisiin, sairauksien ehkäisemiseen sekä kuntoutusta, sairauksien ehkäisyä ja sairausvakuutusta koskeviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin enintään 6 600 000 euroa.

Määräraha budjetoidaan harkinnanvaraisen kuntoutuksen yksilökohtaisen kuntoutuksen osalta suoriteperusteisena.

Selvitysosa:Sairausvakuutus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen. Valtio rahoittaa sairaanhoitovakuutuksen menoista EU-maihin maksettavat sairaanhoitokorvaukset, ulkomailla asuvien sairaanhoidosta kunnille aiheutuvat kustannukset ja osan Kansaneläkelaitoksen toimintakuluista. Muutoin sairaanhoitovakuutuksen menoista valtio rahoittaa 67 % ja vakuutetut 33 %. Työtulovakuutus rahoitetaan työnantajien, palkansaajien, yrittäjien ja valtion osuuksilla. Valtio rahoittaa vähimmäismääräisistä päivärahoista ja kuntoutusrahoista osuuden, joka ylittää vakuutetun vuositulon perusteella lasketun etuuden määrä. Lisäksi valtio rahoittaa 5 % muista päivärahoista ja kuntoutusrahoista sekä osuuden yrittäjien ja maatalousyrittäjien työterveyshuollon menoista. Lisäksi valtio turvaa sairausvakuutusrahaston maksuvalmiuden.

Vuonna 2020 sairaanhoitovakuutuksen rahoittamiseksi sairaanhoitomaksuna kaikilta vakuutetuilta peritään 0,66 % tuloista, paitsi eläke- ja etuustuloista 1,63 %. Työtulovakuutuksen rahoittamiseksi vähintään 14 603 euron vuositulon osalta peritään sairausvakuutuksen päivärahamaksua palkansaajilta 1,16 % ja yrittäjiltä 1,34 %. Alle 14 603 euroa alittavan vuositulon osalta palkansaajien päivärahamaksua ei peritä ja yrittäjiltä peritään päivärahamaksua 0,18 %. Työnantajien sairausvakuutusmaksu on 1,34 %.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvät esityksen sairausvakuutuslain muuttamisesta siten, että lääkkeiden ehdollista korvattavuutta jatketaan.

Erityiskorvattavien lääkkeiden luetteloon tehtävistä muutoksista aiheutuva kustannusten lisäys on vuositasolla enintään 8 400 000 euroa.

Hallituksen esitykset huomioon ottaen sairausvakuutuksen menot ja valtionosuudet vuonna 2020 ovat arviolta seuraavat (milj. euroa)

   
Menot  
Työtulovakuutus  
Sairauspäivärahat 902
Vanhempainpäivärahat 987
Perhevapaakorvaus 47
Mata-päivärahat 6
Kuntoutusrahat 170
Työterveyshuolto 372
Yrittäjien lisäpäivät 10
Rahaston 8 %:n osuus 9
Yhteensä 2 503
   
Sairaanhoitovakuutus  
Lääkekorvaukset 1 568
Matkat 321
Sairaanhoitokorvaukset EU-maihin 52
Lääkäripalkkiot 58
Hammaslääkärinpalkkiot 52
Muut sairaanhoitokorvaukset 69
Kuntoutuspalvelut 407
Rahaston 8 %:n osuus 7
Yhteensä 2 534
Menot yhteensä 5 037
   
Tulot  
Työtulovakuutuksen tuotot  
Vakuutettujen maksut 1 040
Työnantajamaksut 1 177
Yrittäjien lisäpäivät 10
Valtion rahoitusosuus 277
Vuoden 2019 maksuyli-/alijäämä -
Yhteensä 2 504
   
Sairaanhoitovakuutuksen tuotot  
Palkansaajien ja yrittäjien maksut 396
Etuudensaajien maksut 423
Valtion rahoitusosuus 1 706
Ulkomailta maksetut EU-korvaukset 9
Vuoden 2019 maksuyli-/alijäämä -
Yhteensä 2 534
Tulot yhteensä 5 038
   
Valtion osuudet yhteensä 1 983
Työtulovakuutus  
Osuus päivärahoista ja kuntoutusrahoista 92
Osuus vähimmäispäivärahoista 183
Osuus yrittäjien ja maatalousyrittäjien työterveyshuollosta 2
Sairaanhoitovakuutus  
Osuus sairaanhoidosta 1 663
Sairaanhoitokorvaukset EU-maihin 43

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kuntoutusraha nuoren osallistumistulona 7 400
Maatalousyrittäjien työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen rahoitusosuuksien tarkistaminen 700
Perusturvan korotus (HO 2019) 4 400
Pienten eläkkeiden korotuksen vaikutus kuntoutusrahamenoihin (HO 2019) 8 000
Sairaanhoitoetuuksien rahoitusosuuksien kertaluonteinen muutos -30 000
Sairaanhoitoetuuksien rahoitusosuuksien muutos (siirto momentille 33.10.60) -31 700
Tarvearvion muutos -42 800
Tilausvälityskeskuksille maksettavien maksukertapalkkioiden alv 1 000
Työnantajan sairausvakuutusmaksun alennus (Kiky) -360 000
Yhteensä -443 000

2020 talousarvio 1 982 900 000
2019 talousarvio 2 425 900 000
2018 tilinpäätös 2 113 127 344