Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       02. Valvonta
            50. Perhe-etuudet
            (51.) Lapsilisät
            53. Sotilasavustus
            54. Asumistuki
            (55.) Elatustuki
            57. Perustoimeentulotuki
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet

Talousarvioesitys 2020

50. Perhe-etuudet (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 1 617 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) äitiysavustuslain (477/1993) mukaisten äitiysavustusten suorittamiseen, äitiyspakkauksiin liittyvien arvonlisäverojen ja yleiskulujen sekä pakkauksen suunnittelu- ja kehittämiskulujen maksamiseen

2) tuen maksamiseen kansainvälisestä adoptiosta aiheutuviin kustannuksiin

3) lapsilisälain (796/1992) mukaisten lapsilisien maksamiseen

4) lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain (1128/1996) 9 §:n mukaisten korvausten maksamiseen

5) elatustukilain (580/2008) mukaisten elatustukien maksamiseen.

Selvitysosa:Äitiysavustuksen perhe voi ottaa joko rahana tai äitiyspakkauksena ja se suoritetaan korotettuna perheelle, johon syntyy tai adoptoidaan samanaikaisesti useampi lapsi. Noin 68 % ottaa avustuksen äitiyspakkauksena muiden nostaessa avustuksen rahana.

Kansainvälisestä adoptiosta aiheutuvista kustannuksista osa korvataan adoptiovanhemmalle valtion varoista. Jos samalla kertaa nimetään tai sijoitetaan useampia lapsia samaan perheeseen, toisesta tai sitä useammasta lapsesta maksetaan kustakin 30 % edellä mainituista tuista.

Lapsilisää maksetaan alle 17-vuotiaista lapsista. Lapsilisät on porrastettu siten, että niiden määrä lasta kohti suurenee perheen lapsiluvun kasvaessa. Yksinhuoltajalle lapsilisä maksetaan korotettuna.

Lasten kotihoidon tukea maksetaan ulkomaille EY-asetuksen 883/2004 mukaisissa tilanteissa. Valtio korvaa ulkomaille maksetut tuet.

Elatusvelvollisilta perittävät takautumissaatavat ja takaisinperinnät tuloutetaan momentille 12.33.98.

Elatustuen ja lapsilisän osalta määräraha ei koske Ahvenanmaan maakuntaa.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen sairausvakuutuslain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta siten, että perusturvaa korotetaan, 4. ja 5. lapsen lapsilisää sekä lapsilisän yksinhuoltajakorotusta ja elatustukea korotetaan.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Äitiysavustus 10 600 000
Valtion tuki kansainväliseen adoptioon 500 000
Lapsilisä 1 375 500 000
Ulkomaille maksettava lasten hoidon tuki 3 400 000
Elatustuki 227 500 000
Yhteensä 1 617 500 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
4. ja 5. lapsen lapsilisään 10 euron korotus (HO 2019) 6 000
Elatustuen korotus 7 eurolla (HO 2019) 9 000
Lapsilisän yh-korotukseen 10 euron korotus (HO 2019) 22 000
Perhe-etuuksien yhdistäminen (siirto momentilta 33.10.51) 1 347 500
Perhe-etuuksien yhdistäminen (siirto momentilta 33.10.52) 3 400
Perhe-etuuksien yhdistäminen (siirto momentilta 33.10.55) 218 500
Tarvearvion muutos -400
Yhteensä 1 606 000

Momentin nimike on muutettu.


2020 talousarvio 1 617 500 000
2019 talousarvio 11 500 000
2018 tilinpäätös 9 360 000