Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2020
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
         10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus
         20. Ammatillinen koulutus
         40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

Pääluokka 29

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla myönnettävät valtionosuudet budjetoidaan myöntöpäätöksen perusteella poiketen tulojen ja menojen kohdentamista koskevista yleisistä määräyksistä. Valtuusmenettelyn piiriin kuuluvat valtionosuudet ja -avustukset budjetoidaan kuitenkin maksuperusteisesti.

Selvitysosa:

Hallinnonalan toimintaympäristö

Globalisaatio, ilmastonmuutos, teknologian ja talouden kehitys, työn murros, väestörakenteen muutokset sekä eriarvoistumiskehitys muuttavat nopeasti yhteiskuntaa ja vaikuttavat opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan tavoitteisiin ja toimintaan. Talouden rakennemuutos, ikäsidonnaisten menojen kasvaminen, väestörakenteen ja palvelujen edellytysten alueellinen eriytyminen ja julkisen sektorin sopeuttamistarpeet asettavat hallinnonalan toiminnalle reunaehdot. Myönteistä on, että talouden kasvun myötä työttömyys on alentunut ja avoimien työpaikkojen määrä on lisääntynyt. Työvoiman rekrytointiongelmat ja osaavan työvoiman saatavuuden haasteet ovat kuitenkin lisääntyneet. Talouskasvun ennustetaan jatkossa hidastuvan.

Kotimaiset ja kansainväliset vertailut osoittavat, että Suomen suhteellinen asema osaamisyhteiskuntana on heikentynyt. Koulutustason nousu on pysähtynyt, nuorten osaamistaso on laskussa ja Suomen tiede on jäämässä jälkeen kilpailijamaistaan. Lasten ja nuorten hyvinvointi ei ole kaikilta osin kehittynyt suotuisasti. Väestön vähäinen fyysinen aktiivisuus ja liikkumattomuudesta aiheutuvat yhteiskunnalliset kustannukset heikentävät yksilöiden ja yhteiskunnan toimintakykyä. Epävarmuutta lisää myös arvojen ja asenteiden jyrkkeneminen. Vihapuhe ja erilaiset vaihtoehtoiset totuudet haastavat demokratiaa ja luottamusta. Kuntien mahdollisuudet toteuttaa kulttuuritoimintalain mukaisia tavoitteita ja tehtäviä eivät ole tasaveroiset.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan tärkeä tehtävä on vahvistaa yhteiskunnan sivistysperustaa ja rakentaa edellytykset osaamisen, luovuuden ja osallisuuden vahvistamiselle yhteiskunnassa. Tieto, osaaminen ja luovuus ovat Suomen tärkeimpiä kilpailutekijöitä. Niillä luodaan edellytykset hyvinvoinnille, talouden uudistumiskyvylle sekä työllisyyden edistämiselle. Hallinnonalan toimin lujitetaan tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja luottamusta yhteiskunnassa.

Suomella on kaikki edellytykset säilyttää ja vahvistaa sivistysperustaansa. Osaamista, luovuutta, yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta, tasa-arvoa ja luottamusta ylläpitävien instituutioiden ja politiikkojen merkitys toiminnassa korostuu. Koulutusta koskevilla toimilla turvataan osaavan työvoiman saatavuus, talouden uudistumiskyky ja kestävän kasvun mahdollisuudet pitkällä aikavälillä. Jatkuvan oppimisen tarve koskee kaikkia. Koulutustason nostaminen ja koulutusjärjestelmän laadun ja vaikuttavuuden parantaminen edellyttävät uudenlaisia, avoimia ja kokeilevia toimintatapoja sekä aktiivista kotimaisen ja kansainvälisen toimintaympäristön kehityksen seurantaa ja siihen vaikuttamista. TKI-toimintaympäristöä tulee vahvistaa. Yhteiskunnassa yhä suurempi osa talouskasvusta syntyy aineettomista sisällöistä ja niiden tuottamasta lisäarvosta. Väestön osaamistason nostaminen ja yhteiskunnallisen yhteenkuuluvuuden ja osallisuuden sekä tasa-arvon vahvistaminen edellyttävät hallinnonalan toimijoiden yhteistyötä ja hallinnonalarajat ylittävää politiikka. Kestävään kehitykseen ja globaaliin vastuuseen sitoutuminen on välttämätöntä. Yhdenvertaisuuden tulee olla kaiken toiminnan lähtökohta.

Kulttuurin toimialan kehittäminen edellyttää toimenpiteitä luovan työn ja tuotannon, osallisuuden ja kulttuuriin osallistumisen sekä kulttuurin perustan ja jatkuvuuden strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Luovat alat ovat myös digitaalisuutta hyödyntäviä kasvualoja, joiden liiketoiminnan ja palvelujen kehittämiselle digitaalinen kehitys tarjoaa uusia mahdollisuuksia. Liikunnan, taiteen ja kulttuurin harrastamista tulee lisätä ja vahvistaa aktiivista kansalaisuutta.

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet
  • — Varhaiskasvatus, koulutus, tiede, taide ja kulttuuri, liikunta ja nuorisotyö uudistavat yhteiskuntaa ja vahvistavat sen sivistysperustaa
  • — Yhteiskunnallinen tasa-arvo, yhdenvertaisuus, luottamus, avoimuus ja vakaus lisääntyvät
  • — Koko väestön koulutus- ja osaamistaso nousee edistäen talouden uudistumista, työllisyyttä ja hyvinvointia
  • — Tieteen taso ja vaikuttavuus paranevat ja tutkimus-, innovaatio- ja kehittämistoiminnan edellytykset vahvistuvat
  • — Taidetta ja kulttuuria tehdään, tuotetaan ja hyödynnetään monipuolisesti ja huolehditaan monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä
  • — Aktiivinen kansalaisuus ja elämäntapa vahvistuvat.
Sukupuolten välinen tasa-arvo

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista vahvistetaan vakiinnuttamalla hallinto- ja toimintatavat, joilla edistetään sukupuolten tasa-arvoa asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Sukupuolivaikutusten arviointi sisällytetään osaksi säädösvalmisteluprosesseja, hallinnonalan tulosohjausta sekä toiminnan ja talouden suunnittelua. Lisäksi sukupuolten tasa-arvonäkökulma huomioidaan henkilöstökoulutuksissa ja viestinnässä sekä ohjelmien ja hankkeiden suunnittelussa. Valtionavustusten haku- ja myöntöprosesseissa huomioidaan sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja hallinnonalan toimintojen sukupuolivaikutuksia seurataan tilastoinnin ja tutkimusten avulla.

Kestävä kehitys

Opetus- ja kulttuuriministeriö edistää kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista yhdenvertaisen, tasa-arvoisen, osaavan ja ekologisesti kestävän Suomen kehittämisessä. Kestävän kehityksen tavoitteet huomioidaan varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa sekä taiteessa ja kulttuurissa, nuorisotyössä ja liikunnassa ja urheilussa kiinnittämällä huomiota yhteisvastuun, kulttuurien moninaisuuden ja kansainvälisyyden, terveiden elämäntapojen sekä ympäristön ja elämän kunnioittamiseen.

Kirkollisasiat

Tavoitteena on turvata toimintaedellytykset evankelisluterilaiselle ja ortodoksiselle kirkolle sekä muille uskonnollisille yhdyskunnille, edistää mahdollisuuksia uskonnon tunnustamiseen ja harjoittamiseen sekä muilla tavoin edistää uskonnonvapauden toteutumista. Hautaustoimen yleisessä järjestämisessä lähtökohtana on uskonnonvapauden ja yhdenvertaisuuden sekä arvokkuuden ja kunnioittavuuden toteutuminen.

Valtionosuusmäärärahat opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla (1 000 euroa)

Mom.Toimintamuoto2018
TP
2019
TA
2020
TAE
2019/2020
muutos
      
29.10.30Yleissivistävä koulutus679 867708 705705 285-3 420
29.10.31Vapaa sivistystyö162 262155 230162 7167 486
29.20.30Ammatillinen koulutus799 116806 191917 598111 407
29.20.33Nuorten aikuisten osaamisohjelma5 000---
29.80.30Kirjastot3 7004 5604 762202
29.80.31 ja 52Teatterit, orkesterit ja museot104 084105 177125 50620 329
29.90.50 ja 52Liikunnan koulutuskeskukset18 40917 88117 488-393
29.90.50Kuntien liikuntatoimi19 50919 54519 56015
29.91.50Kuntien nuorisotyö8 0177 9757 904-71
Yhteensä 1 799 9641 825 2641 960 819135 555
      
Arvio valtionosuuksien ja -avustusten jakautumisesta   
Kunnat ja kuntayhtymät 932 381945 4871 005 90060 413
— Kunnat -95 103-96 440-84 49611 944
— Kuntayhtymät 1 027 4841 041 9261 090 39648 469
Yksityiset 867 583879 777954 91975 142

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukainen kunnan omarahoitusosuus lukiokoulutuksen käyttökustannuksiin vuonna 2020 on 58,04 % lisättynä 15,04 eurolla kunnan asukasta kohti ammattikorkeakoulujen rahoituksesta poistamisen johdosta. Kuntien rahoitusosuus ammatillisen koulutuksen rahoituksessa on euromäärä, joka saadaan, kun em. lain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettu valtion määräraha kerrotaan luvulla 1,3461. Kuntien rahoitusosuus on kuitenkin enintään vuoden 2017 tasossa.

Rahapelitoiminnan tuotto

Veikkaus Oy:n varsinainen tuottoarvio urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen ja nuorisotyön edistämisen osalta vuodelle 2020 on 537,2 milj. euroa. Varsinaisen tuottoarvion lisäksi jakamattomia voittovaroja tuloutetaan yhteensä 30,8 milj. euroa, jolloin rahapelitoiminnan voittovaroja on käytettävissä yhteensä 568,0 milj. euroa eli noin 4,2 milj. euroa enemmän vuoden 2019 talousarvioon verrattuna. Tuottoarvio on kohdennettu edunsaajille arpajaislain (1047/2001) 17 a §:n mukaisesti.

Rahapelitoiminnan voittovarat1) ja samoihin tarkoituksiin myönnetyt muut määrärahat, milj. euroa

 2013
TP
2014
TP
2015
TP
2016
TP
2017
TP
2018
TP
2019
TA
2020
TAE
         
Tiede398,8308,6258,3424,9432,7453,1501,6493,4
— voittovarat102,2102,4102,2103,2104,4106,2107,6105,5
— budj.varat2)296,6205,4156,1321,7328,3346,9394,0387,9
         
Taide451,8458,3470,3458,6460,8460,3447,7479,7
— voittovarat224,6237,0236,9233,3233,4238,8246,3257,6
— budj.varat227,2221,3233,4225,4227,4221,4201,5222,1
         
Liikunta151,7187,4188,5154,9178,6171,8159,9163,9
— voittovarat151,6147,3148,0147,1166,2163,3154,7150,7
— budj.varat0,140,140,57,812,38,55,313,2
         
Nuoriso73,974,374,473,176,875,078,178,6
— voittovarat52,452,853,052,752,653,355,354,3
— budj.varat21,521,521,420,424,221,722,824,4
Voittovarat yhteensä530,8539,5540,1536,3556,7561,6563,8568,0

1) Rahapelitoiminnan voittovarat ovat vuoteen 2017 saakka veikkausvoittovaroja.

2) Määrärahoihin ei sisälly yliopistojen valtionrahoituksen mom. 29.40.50 määrärahat.

Pääluokan valtuudet momenteittain (milj. euroa)

  2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
    
29OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA  
 valtuus  
 — tutkimuksen lippulaivatoiminta60,0-
 — ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittäminen80,0-
29.40Korkeakouluopetus ja tutkimus  
 — Suomen Akatemian tutkimushankevaltuus368,4337,1
29.40.54Strateginen tutkimusrahoitus (arviomääräraha)  
 — tutkimushankevaltuus55,655,6
29.80.75Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v)  
 — perusparannus- ja pienhankevaltuus1,01,0

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2018—2020

  v. 2018
tilinpäätös
1000 €
v. 2019
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2020
esitys
1000 €
 
Muutos 2019—2020
  1000 €%
 
01.Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot259 389242 784250 7607 9763
01.Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)17 77717 77018 6588885
02.Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)68 72460 63363 7693 1365
03.Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)7 4896 3145 434-880-14
21.Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)3 3582 6612 6610
29.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)30 91731 00032 0001 0003
50.Eräät avustukset (kiinteä määräraha)1 5361 5371 5370
51.Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha)3 3103 6133 349-264-7
52.Valtion rahoitus evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin (arviomääräraha)114 000114 000115 5961 5961
53.Eräät maahanmuuttajista aiheutuvat avustukset (siirtomääräraha 2 v)10 2903 0105 5102 50083
66.Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha)1 9892 2462 2460
10.Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus932 991929 9101 027 86297 95211
01.Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)41 46143 08534 933-8 152-19
20.Perusopetuksen, varhaiskasvatuksen, vapaan sivistystyön ja lukiokoulutuksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)41 55714 487117 415102 928710
30.Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)679 867708 705705 285-3 4200
31. Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha)162 262155 230162 7167 4865
51.Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha)7 8438 4037 513-890-11
20.Ammatillinen koulutus838 825840 842938 39197 54912
01.Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)7 9728 0727 887-185-2
21.Ammatillisen koulutuksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)26 73726 57912 906-13 673-51
30.Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen (arviomääräraha)799 116806 191917 598111 40714
(33.)Nuorten aikuisten osaamisohjelma (kiinteä määräraha)5 0000
40.Korkeakouluopetus ja tutkimus3 286 1103 136 1623 279 821143 6595
01.Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)11 68911 54210 802-740-6
02.Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)17 82319 45719 5661091
03.Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 1181 1081 082-26-2
04.Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 6561 6651 629-36-2
20.Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)169 37532 52329 769-2 754-8
(22.)Tutkimusinfrastruktuurihankkeiden rahoitus (siirtomääräraha 3 v)8 5008 500-8 500-100
50.Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v)1 767 4281 767 1131 874 209107 0966
51.Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha)245 175276 140280 0963 9561
53.Rahapelitoiminnan tuotot tieteen edistämiseen (arviomääräraha)106 188107 567105 486-2 081-2
54.Strateginen tutkimusrahoitus (arviomääräraha)42 80155 63154 631-1 000-2
55.Valtionrahoitus ammattikorkeakoulujen toimintaan (siirtomääräraha 2 v)826 250834 944882 47247 5286
66.Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha)18 10619 97220 0791071
(86.)Valtion rahoitus ammattikorkeakoulujen pääomaan (siirtomääräraha 2 v)24 0000
(89.)Valtion rahoitus yliopistojen pääomasijoituksiin (kiinteä määräraha)46 0000
70.Opintotuki540 894587 097617 86530 7685
01.Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)61963563941
52.Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha)50 25359 20084 20025 00042
55.Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha)414 097442 136447 8005 6641
57.Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha)30 26731 62631 6260
59.Koulumatkatuki (arviomääräraha)45 65953 50053 6001000
80.Taide ja kulttuuri460 274447 726479 73632 0107
01.Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)3 9954 1154 106-90
03.Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)2 2902 1092 095-14-1
04.Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)19 95219 99920 8758764
05.Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)4 8895 1995 211120
06.Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)6 0116 7506 747-30
16.Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet (arviomääräraha)17 95919 22519 4852601
20.Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset (siirtomääräraha 2 v)15 68615 80415 816120
30.Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan (kiinteä määräraha)3 7004 5604 7622024
31.Valtionosuus ja -avustus teattereiden, orkestereiden ja museoiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha)48 81547 07762 91515 83834
(35.)Valtionavustus Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden merkkihankkeen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)8 0000
40.Korvaus Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon (arviomääräraha)2402522520
41.Eräät käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 3 v)26 64826 64826 6480
50.Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)9 3801 3704 8903 520257
51.Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha)14 33314 85316 2941 44110
52.Rahapelitoiminnan tuotot taiteen edistämiseen (arviomääräraha)238 839246 260257 57011 3105
53.Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha)26 16026 86725 442-1 425-5
55.Digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuus ja säilyttäminen (siirtomääräraha 3 v)1 9501 9501 9500
72.Kansallisgallerian kokoelman kartuttaminen (siirtomääräraha 3 v)739739729-10-1
75.Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v)3 6883 8993 8990
95.Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha)050500
(96.)Lahjoitus Suomalais-virolaisen kulttuurisäätiön pääomaan (siirtomääräraha 2 v)7 0000
90.Liikuntatoimi171 795159 941163 8913 9502
30.Avustukset Liikkuva opiskelu, Liikkuva varhaiskasvatus ja Liikkuva aikuinen -ohjelmiin sekä liikuntapaikkarakentamiseen (siirtomääräraha 3 v)7 0003 8008 0004 200111
50.Rahapelitoiminnan tuotot urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha)163 301154 667150 694-3 973-3
52.Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille ja rahoitus liikuntatieteellisten hankkeiden arviointikustannuksiin (kiinteä määräraha)1 4941 474397-1 077-73
56.Liikunnan ja huippu-urheilun edistäminen (siirtomääräraha 3 v)4 8004 8000
91.Nuorisotyö75 01878 09378 6235301
50.Rahapelitoiminnan tuotot nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha)53 29555 32054 250-1 070-2
51.Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö (siirtomääräraha 2 v)19 92321 02322 7231 7008
52.Eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v)1 8001 7501 650-100-6
Yhteensä6 565 2976 422 5556 836 949414 3946
 Henkilöstön kokonaismäärä 2 5892 4742 562