Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2020
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
              01. Aluehallintoviraston toimintamenot
              (02.) Maistraattien toimintamenot
              03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

40. Valtion alue- ja paikallishallintoPDF-versio

Selvitysosa: Aluehallintovirasto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa ja turvallisuutta sekä kehittämällä ja tukemalla taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Aluehallintovirastot hoitavat tehtäviä seuraavilla toimi- ja tehtäväaloilla: sosiaali- ja terveydenhuolto, ympäristöterveydenhuolto, opetus- ja kulttuuritoimi, kuluttaja- ja kilpailuhallinto, ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön alaan kuuluvat lupa- ja muut hakemusasiat, työsuojelun valvonta ja kehittäminen, työssä käytettävien tuotteiden tuotevalvonta sekä työsuojelulainsäädännön noudattamisen valvonta työsuojeluviranomaisena, pelastustoimi, varautumisen yhteensovittaminen alueella ja peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi.

Toimialan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita tukevat tavoitteet
  • — Peruspalvelujen saatavuus ja laatu paranevat
  • — Hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat
  • — Oikea-aikaiset ja luotettavat palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeisiin
  • — Palveluntuottajien toimintavapaus lisääntyy
  • — Ennakoitavuus liiketoimintaympäristössä vahvistuu ja elinkeinoelämän toimintaympäristön, turvallisuuden ja markkinoiden toimivuus paranee
  • — Elintarviketurvallisuusketjun laatu ja turvallisuus sekä ympäristöterveydenhuollon valvonnan ohjaus säilyvät hyvällä tasolla
  • — Asiakkaiden oikeusturva toteutuu.

01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 56 505 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta

2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannustan korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle

3) negatiivisten talletuskorkojen kompensoimiseen silloin, kun ne aihetuvat rahan, arvo-osuuksien, arvopaperien tai asiakirjain tallettamisesta velan maksuna tai vapautumiseksi muusta suoritusvelvollisuudesta annetun lain (281/1931, 1389/2009) mukaisten tehtävien hoitamisesta.

Selvitysosa: Aluehallintovirastoille asetetaan tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan ministeriöiden, keskushallintoviranomaisten ja aluehallintovirastojen välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2018
toteutuma
2019
tavoite
2020
tavoite
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Käsittelyajat keskimäärin, kk   
Kantelut6,988
Opetus- ja kulttuuritoimen oikaisuvaatimukset ja lausunnot2,72,52,5
Alkoholiluvat0,711
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat1,722
Ympäristö- ja vesilupahakemukset12,31010
Asiakaskyselyn tulokset, asteikko 0—5   
Maanpuolustuskurssien laatu4,444
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Valvontakäynnit sekä toteutetut arvioinnit ja tarkastukset, toteutumisaste, %   
Sote-valvontaohjelman painopisteiden/kohteiden mukaiset ohjaus- ja arviointikäynnit, käyntien määrä172626
Kunnallisen ympäristöterveydenhuollon arviointi- ja ohjauskäyntien käynnistäminen ja vakiinnuttaminen, toteutuneet arviointikäynnit, käyntimäärät/ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet, % 22,25050
Eläinten hyvinvoinnin ja täydentävien ehtojen otantatarkastusten sekä eläinten lääkitsemisen valvontaohjelman tarkastusten toteutuminen, toteutumisaste, %97100100
Kuluttaja-, kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelma: toteutetut selvitykset, tarkastukset, toteutumisaste, %92,5100100
Kustannusvastaavuus, %   
Alkoholiluvat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon maksulliset suoritteet110100100
Ympäristö- ja vesiluvat, kustannusvastaavuus, %37,95050
    
Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet   
Henkilötyövuodet yhteensä1 1791 1661 219
— aluehallintovirasto752738778
— työsuojelun aluehallintoviranomaiset (momentti 33.02.07)400408411
— muut momentit282030
    
Sairauspoissaolot, pv/htv9,39,09,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,63,63,6

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
    
Bruttomenot66 22867 95967 835
Bruttotulot14 89714 08511 330
Nettomenot51 33153 87456 505
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta15 801  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle15 316  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot13 57313 36010 600
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset21 51322 27021 200
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-7 940-8 910-10 600
Kustannusvastaavuus, %636050
    
Liiketaloudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot52530
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset52530
    
Kustannusvastaavuus, %100100100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Aluehallintovirastojen keräämien vuosimaksujen ja valvontamaksujen menot (vastaavat tulot momentilla 11.19.09)2 900
Digi- ja väestötietoviraston perustaminen (-8 htv) (siirto momentille 28.30.03)-702
Pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmä (kertaluonteinen)150
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-72
JTS-miljardin tuottavuussäästö-194
Lomarahojen alentaminen (Kiky)665
Palkkausten tarkistukset-107
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)153
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-133
Tasomuutos-29
Yhteensä2 631

2020 talousarvio56 505 000
2019 I lisätalousarvio730 000
2019 talousarvio53 874 000
2018 tilinpäätös50 846 000

(02.) Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Selvitysosa: Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Digi- ja väestötietoviraston perustaminen (siirto momentille 28.30.03)-25 099
Holhoustoimen aineistojen digitointi (siirto momentille 28.01.21)-1 000
Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun pilotoinnin päättyminen (siirto momentilta 28.40.03)9
Maistraattien ja VRK:n yhdistämisestä aiheutuvat kulut-580
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-43
JTS-miljardin tuottavuussäästö-153
Lomarahojen alentaminen (Kiky)517
Palkkausten tarkistukset-84
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)118
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-102
Yhteensä-26 417

2019 talousarvio26 417 000
2018 tilinpäätös28 237 000

03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 222 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtion keskushallinnon toimintojen alueellistamisen hallinnointiin

2) valtion alueellisten ja paikallisten hallintorakenteiden kehittämiseen

3) viranomaisten yhteisten asiakaspalvelumuotojen kehittämiseen ja yhteispalvelun hallinnointiin

4) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun järjestämisestä kunnille aiheutuvien kulujen korvaamiseen

5) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun käyttöön tarkoitettujen ICT-järjestelmien hankintaan ja ylläpitoon.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun pilotoinnin päättyminen (siirto momenteille 26.10.01, 28.01.01, 28.40.02 ja 32.30.01)-58
Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanohankkeen kustannukset (v. 2019 rahoitus)-1 570
JTS-miljardin tuottavuussäästö-2
Yhteensä-1 630

2020 talousarvio222 000
2019 talousarvio1 852 000
2018 tilinpäätös2 482 000