Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2020
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
              01. Tilastokeskuksen toimintamenot
              02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot
              03. Digi- ja väestötietoviraston toimintamenot
              04. Sähköinen tunnistautuminen
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallintoPDF-versio

Selvitysosa: Tilastokeskus tuottaa luotettavaa ja ajantasaista tilastotietoa yhteiskunnan eri ilmiöistä yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi ja asiakkaidensa hyödyksi. Tilastokeskus kehittää tilastotoimea yhteistyössä muiden tilastoja tuottavien viranomaisten kanssa kotimaassa ja kansainvälisesti. Tilastokeskus osallistuu tietoekosysteemin kehittämiseen ja edistää tiedon eettistä käyttöä yhteiskunnassa.

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) tekee päätöksentekoa palvelevaa soveltavaa taloustieteellistä tutkimusta ja talouspoliittista analyysiä Suomen kansantalouden ja talouspolitiikan päätösten kannalta tärkeistä aiheista.

Digi- ja väestötietoviraston tehtävänä on mahdollistaa väestötietojärjestelmän tietojen ja varmennetun sähköisen asioinnin palvelujen käyttö yhteiskunnan toimintojen ja tietohuollon tukena. Virasto edistää toiminnallaan yksityiselämän ja henkilötietojen suojaa ja tietoturvallisuutta sekä hyvän tietojenkäsittely- ja tiedonhallintatavan kehittämistä ja noudattamista. Virasto ylläpitää ja kehittää väestötietojärjestelmää, sen tietoja ja tietojen laatua sekä varmennettua sähköistä asiointia. Digi- ja väestötietovirasto vastaa toimialueensa väestötiedoista ja holhousasioista. Virastossa suoritetaan myös julkisen notaarin tehtäviä ja hoidetaan siviilivihkimisiä, kaupanvahvistuksia sekä vaaleihin ja kansanäänestyksiin liittyviä tehtäviä. Muita viraston tehtäviä ovat muun muassa nimenmuutosasiat, avioliiton esteiden tutkinta ja perukirjojen osakasluetteloiden vahvistaminen.

Toimialan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita tukevat tavoitteet
  • — Tilastot, tietoaineistot, tutkimukset ja palvelut ovat luotettavia ja relevantteja
  • — Tutkimustoiminta tukee päätöksentekoa, joka vastaa Suomen kansantalouden tärkeimpiin haasteisiin
  • — Kansalaisten ja yritysten asiointi julkishallinnon kanssa on entistä sujuvampaa ja asiakaslähtöisempää
  • — Digitaaliset palvelut lisäävät tietojen hyödyntämistä ja tehostavat julkishallinnon toimintaa
  • — Luottamus ja oikeusturva vahvistuvat yhteiskunnassa.

01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 48 199 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:

1) maksullisen toiminnan tulot

2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2018
toteutuma
2019
tavoite
2020
tavoite
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Julkistusten lukumäärä, kpl556558540
Toimeksiantopalvelujen määrä, kpl (yli 500 €)9631 0001 000
Oikea-aikaisten julkistusten osuus, %949898
Virheettömien julkistusten osuus, %919697
Tutkijapalvelujen käyttölupahakemusten määrä, kpl468480480
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Tuottavuuden muutos, %-2,80,50,5
Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, %717272
Tuotantokulut tilastojulkistusta kohti, 1 000 €103103101
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, %122100100
Verkossa tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, %929495
    
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen   
Henkilötyövuodet784785778
Sairauspoissaolot, pv/htv12,1< 10< 10
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,553,653,65

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
    
Bruttomenot62 56557 34358 699
Bruttotulot10 4358 50010 500
Nettomenot52 13048 84348 199
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta11 113  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle7 155  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
    
   
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot7 9707 5008 200
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset6 5227 5008 200
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)1 448--
Kustannusvastaavuus, %122100100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kuntien talousraportointi, kertaluonteinen244
Pakollisten kansainvälisten vaatimusten toteuttaminen150
Rakennusten arvostamisjärjestelmän uudistus335
Sote- ja maakuntauudistus tilastoinnissa (rahoituksen purku)-1 598
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-10
JTS-miljardin tuottavuussäästö-206
Lomarahojen alentaminen (Kiky)548
Palkkausten tarkistukset-104
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)138
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-120
Tasomuutos-21
Yhteensä-644

2020 talousarvio48 199 000
2019 talousarvio48 843 000
2018 tilinpäätös48 172 000

02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 773 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää myös enintään 310 000 euroa talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen sekä selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnallinen tehokkuus

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2020 ovat menestyminen tutkimusrahoituksen hankinnassa siten, että VATT pystyy jatkossakin keskittymään tutkimuksessa painopistealueisiinsa; strategisten rekrytointien hyödyntäminen tutkimusohjauksen ja tutkimustoiminnan vahvistamisessa sekä tutkimuksen tukipalvelujen kehittäminen.

Tuotokset ja laadunhallinta

VATT:n tutkimustuloksia julkaistaan omien julkaisusarjojen julkaisujen ohella tieteellisissä kansainvälisissä aikakauskirjoissa sekä mm. ministeriöiden julkaisusarjoissa. Asiantuntijatoiminnan keskeiset muodot ovat tiedeyhteisöä ja päätöksentekoa palvelevat lausunnot ja kuulemiset, työryhmäjäsenyydet, alustukset ja muu osallistuminen tutkimustuloksia koskevaan julkiseen keskusteluun. Vuonna 2020 tavoitellaan sitä, että julkaisujen laatupainotettu määrä suhteutettuna henkilötyövuosiin kasvaa ja että asiantuntijatoiminnassa pystytään keskittymään vaikuttavuuden kannalta tärkeimpiin kohteisiin.

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

 2018
toteutuma
2019
tavoite
2020
tavoite
    
Henkilötyövuodet525555
Sairauspoissaolot, pv/htv6,94,04,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,83,93,9

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
    
Bruttomenot5 3895 4885 773
Bruttotulot2 1252 0002 000
Nettomenot3 2643 4883 773
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta2 211  
— siirtyy seuraavalle vuodelle2 603  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
ICT-infran toimintavarmuuden ja HGSE:n lisäkustannukset265
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-3
JTS-miljardin tuottavuussäästö-15
Lomarahojen alentaminen (Kiky)44
Palkkausten tarkistukset-8
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)10
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-9
Tasomuutos1
Yhteensä285

2020 talousarvio3 773 000
2019 talousarvio3 488 000
2018 tilinpäätös3 656 000

03. Digi- ja väestötietoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 940 000 euroa.

Valtuus

Vuonna 2020 Digi- ja väestötietovirasto saa tehdä tunnistautumismaksuihin liittyviä sopimuksia ja muita sitoumuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2021—2024 enintään 20 000 000 euroa.

Selvitysosa: Digi- ja väestötietovirasto aloittaa toimintansa vuoden 2020 alusta alkaen. Virasto syntyy, kun Väestörekisterikeskus, maistraatit ja Itä-Suomen aluehallintovirastossa toimiva maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö yhdistyvät yhdeksi virastoksi.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2018
toteutuma
2019
tavoite
2020
tavoite
    
Vaikuttavuus   
Asiakkaiden antama numeerinen yleisarvosana palveluista (asteikko 1—4) 8,31)8,01)3,0
Asiakkaiden antama numeerinen arvosana palveluiden toimintavarmuudesta ja luotettavuudesta (asteikko 1—4)3,33,53,5
    
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen   
Henkilötyövuodet203219795
Sairauspoissaolot, pv/htv7,68,08,5
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,63,53,5

1) Asteikko 4—10

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
    
Bruttomenot53 73952 73699 050
Bruttotulot25 99823 71245 110
Nettomenot27 74129 02453 940
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta7 044  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle13 024  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot9 32111 15024 435
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset8 60611 15027 800
    
Kustannusvastaavuus, %10810088
    
Liiketaloudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot16 58912 56220 245
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset7 5255 1667 960
    
Kustannusvastaavuus, %220243254

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Digi- ja väestötietoviraston perustaminen (2 htv) (siirto momentilta 32.01.02)120
Digi- ja väestötietoviraston perustaminen (8 htv) (siirto momentilta 28.40.01)702
Digi- ja väestötietoviraston perustaminen (siirto momentilta 28.40.02)25 099
HETI-hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20)-4 000
HETI-hanke (v. 2020 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20)4 000
Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämisohjelma (JUDO)200
Maistraattien ja Väestörekisterikeskuksen tehtävien yhdistäminen (v. 2019 rahoitus)-1 305
Saavutettavuusdirektiivin toimeenpanon tuki (v. 2019 rahoitus)-200
Siirtyvän erän leikkaus (v. 2019)1 100
VAAKA-hankkeen tuottavuussäästöt (HETI-hankkeen ja MERP/Digi3A -hankkeen osuus)2 500
VAAKA-hankkeen tuottavuussäästöt (MERP/Digi3A -hankkeen osuus)-3 000
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-7
JTS-miljardin tuottavuussäästö-32
Lomarahojen alentaminen (Kiky)55
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa-263
Palkkausten tarkistukset-10
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)13
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-11
Tasomuutos-45
Yhteensä24 916

Momentin nimike on muutettu.


2020 talousarvio53 940 000
2019 talousarvio29 024 000
2018 tilinpäätös33 721 000

04. Sähköinen tunnistautuminen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 5 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää julkisen hallinnon palveluiden edellyttämän vahvan tunnistautumisen kustannuksiin.


2020 talousarvio5 000 000
2019 talousarvio5 000 000