Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2020
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
              01. Verohallinnon toimintamenot
              02. Tullin toimintamenot
              03. Kansallisen tulorekisterin toimintamenot
              63. Takaisin maksetut verot
              95. Verotukseen liittyvät korkomenot
              97. Autoveron vientipalautus
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

10. Verotus ja tulliPDF-versio

Selvitysosa: Verohallinto on yhteiskunnan suurin verojen ja maksujen kerääjä ja siten ratkaiseva toimija julkisen talouden rahoitustoiminnan näkökulmasta. Verohallinnon perustehtävä on toimittaa verotus ja tilittää verot ja veronluonteiset maksut veronsaajille siten, että veronsaajat saavat verotulonsa oikean määräisinä, oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti. Verotus toimitetaan niin, että se aiheuttaa varsinaisten verojen lisäksi mahdollisimman vähän kustannuksia ja haittaa asiakkaan taloudelliselle toiminnalle. Verohallinto vastaa tulorekisterin toiminnasta. Tulorekisteri mahdollistaa tulotietojen reaaliaikaisen välittämisen, vähentää tulotietojen raportointia ja tehostaa yksityisen ja julkisen sektorin toimintaa. Tulorekisteri on yksi tärkeimmistä kansallisen palveluarkkitehtuurin toiminnoista ja kattaa lähes kaikki kansalaiset.

Tulli edistää tavarakaupan sujuvuutta ja varmistaa sen oikeellisuuden, kantaa tehokkaasti tullit ja muut maahantuonnin yhteydessä kerättävät verot, tarjoaa palvelujaan asiakaslähtöisesti ja suojaa yhteiskuntaa, ympäristöä ja kansalaisia.

Toimialan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita tukevat tavoitteet
  • — Verotulojen tehokas kertymä turvataan edistämällä veronmaksumyönteisyyttä, antamalla ennakoivaa ohjausta ja hoitamalla verovalvonta uskottavasti
  • — Harmaan talouden torjuntaa tehostetaan ja verovajetta supistetaan kehittämällä verotustoimintoja, tehostamalla valvontaa ja parantamalla yhteistyötä viranomaisten välillä
  • — Verotuksen ja tullitoimen asiointipalvelut ovat asiakaslähtöisiä, nopeita ja edullisia
  • — Yhteiskuntaa suojataan varmistamalla tavaraturvallisuus ja torjumalla rajat ylittävää rikollisuutta tiiviissä yhteistyössä poliisin ja Rajavartiolaitoksen kanssa.

01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 415 448 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin

2) kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien maksuosuuksien maksamiseen

3) Verohallinnon menettelystä asiakkaille aiheutuneiden vahinkojen sopimusperusteisiin korvauksiin.

Valtuus

Mikäli verotusjärjestelmien kokonaisuudistamiseen liittyvään valmisohjelmistohankintaan myönnettyä valtuutta on jäänyt käyttämättä vuonna 2019, saa vuonna 2020 tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen valtuuksien käyttämättä olevaa määrää vastaavasti valtuuden kokonaismäärän puitteissa. Valtuudesta aiheutuu valtiolle menoja vuoteen 2020 saakka.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2018
toteutuma
2019
tavoite
2020
tavoite
    
Vaikuttavuus   
Asiakkaiden osuus, jotka maksavat mielellään veronsa, %-80-
Asiakkaiden osuus, joiden mielestä valvonta on tehokasta, %-80-
Tuotokset ja laadunhallinta   
Sähköisten tuloveroilmoitusten osuus, henkilöasiakkaat, %616065
Sähköisten verokorttimuutosten osuus, %646570
Verovelkojen kertymä maksujärjestelyillä, ulosotolla ja konkurssiuhkaisilla maksukehoituksilla, % -3131
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen   
Henkilötyövuodet1)4 9324 9744 929
Sairauspoissaolot, pv/htv9,79,08,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,633,623,62

1) Tullin verotustehtävien siirtoina Verohallintoon on huomioitu lisäyksenä vuoden 2018 alusta 3 htv maahantuonnin arvonlisäverotuksen rekisteröityjen arvonlisäverovelvollisten verotukseen. Lisäksi vuoden 2019 osalta on huomioitu 1 htv:n vähentyminen YTJ:n siirtyessä PRH:n vastuulle.

Verohallinto toteuttaa kokonaisarkkitehtuuriuudistusta, joka kattaa kaikki nykyiset verolait ja niiden käsittelyä hoitavat verotusohjelmistot. Uudistus perustuu tuotepohjaiseen toiminnanohjausjärjestelmään. Uudistuksella turvataan verotuksen pidemmän aikavälin häiriötön toiminta.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 2020Yhteensä
vuodesta 2020
lähtien
   
Ennen vuotta 2020 tehdyt sitoumukset6 6426 642
Menot yhteensä6 6426 642

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
    
Bruttomenot404 636405 670418 848
Bruttotulot3 9503 4003 400
Nettomenot400 686402 270415 448
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta127 680  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle105 082  

Määrärahan mitoituksessa on huomioitu:

1) alle omakustannusarvon hinnoitelluista ennakkopäätöksistä ja julkisoikeudellisista suoritteista aiheutuvien menojen kattaminen

2) Ahvenanmaan ajoneuvoverotuksen kustannukset vuonna 2020

3) tulot yhteistoiminnasta muiden viranomaisten kanssa

4) tietojärjestelmien kokonaisuudistus.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
ALV:n rajat ylittävän kuluttajakaupan laajentuminen, investointi2 200
Henkilöasiakkaan reaaliaikainen tuloverotus, 1. vaihe (siirto momentille 28.01.21)-1 160
Perustoiminnan jatkuva kehittäminen1 500
Tulorekisterin käyttöönotto Verohallinnossa-198
Valmiste- ja autoverotuksen vienti Gentaxiin (vuoden 2019 osuus)-5 300
Valmiste- ja autoverotuksen vienti Gentaxiin (vuoden 2020 osuus)8 000
Valtionhallinnon digitalisointi ja läpinäkyvyyttä edistävät kehittämishankkeet (HO 2019)8 000
Verotustehtävät (siirto momentilta 28.10.02)170
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-62
JTS-miljardin tuottavuussäästö-2 087
Lomarahojen alentaminen (Kiky)4 375
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa-468
Palkkausten tarkistukset-712
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)1 002
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-871
Tasomuutos-1 211
Yhteensä13 178

2020 talousarvio415 448 000
2019 talousarvio402 270 000
2018 tilinpäätös378 088 000

02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 166 099 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin.

Valtuus

Vuonna 2020 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksytyn tullausjärjestelmän valmisohjelmistohankintaan myönnetyn tilausvaltuuden käyttämättä olevaa määrää vastaavasti tämän valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2018
toteutuma
2019
tavoite
2020
tavoite
    
Palvelukyky ja laatu   
Asiakastyytyväisyys tulliselvityksessä (asteikko 1—5)ei mitattu4,0ei mitata
Oikaistujen päätösten osuus tuontiverotuksessa (%)1,62,22,2
Tullirikosten selvittämistaso (%)888989
Takaisin saatu rikoshyöty (milj. euroa)261818
Elintarvike- ja kulutustavaravalvonnan osuvuus (%)212323
Verojäämä (%)1)0,042,02,0
Henkilöstövoimavarat   
Henkilötyövuodet (peruslaskelman mukaiset)2)1 8591 8601 920
Sairauspoissaolot (pv/htv)12,41010
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,43,433,43

1) Verojäämien odotetaan kasvavan, sillä epäsäännönmukaisten toimijoiden osuus Tullin tuontiverojen kannosta kasvaa suurten toimijoiden siirtyessä Verohallinnon asiakkaiksi.

2) Ilman ylitöitä ja varallaoloa. Vuodelle 2020 on lisätty 60 htv Brexitin vaikutuksesta.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
    
Bruttomenot156 572167 048171 697
Bruttotulot1)2 7842 8205 598
Nettomenot153 788164 228166 099
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta18 279  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle30 097  

1) Momentille yhdistettiin vuoden 2018 alusta momentti 12.28.10 Tullin tulot, jonne kirjattiin maksullisen toiminnan tulot. Osa julkisoikeudellisista suoritteista (tietyt ennakkoratkaisut, tietyt rekisteröintiä koskevat päätökset ja pienille tuontierille asetetut valvonta- ja tutkimusmaksut) myydään kohtuusyistä omakustannushintaa alhaisemmalla hinnalla.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Afrikkalaisen sikaruton torjunta270
Afrikkalaisen sikaruton torjunta (v. 2019 kertaluonteinen)-1 110
ENI CBC -hankkeiden omarahoitusosuus843
Norjan rajan vastaisten toimipaikkojen perusparannus (v. 2019 rahoitus)-565
Norjan rajan vastaisten toimipaikkojen perusparannus (v. 2020 rahoitus)278
Rajajoosepin rajanylityspaikan perusparannus (v. 2019 rahoitus)-587
Rajajoosepin rajanylityspaikan perusparannus (v. 2020 rahoitus)259
Tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20)-13 590
Tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2020 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20)10 830
UK:n EU-eron (Brexit) vaikutukset tullivalvontaan3 300
Verotustehtävät (siirto momentille 28.10.01)-170
VETO-hankkeen siirtymäkauden ylläpito700
Viidennen rahanpesudirektiivin mukainen pankki- ja maksutilien rekisteri846
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-40
JTS-miljardin tuottavuussäästö-399
Lomarahojen alentaminen (Kiky)1 538
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa-381
Palkkausten tarkistukset-201
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)389
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-339
Yhteensä1 871

2020 talousarvio166 099 000
2019 talousarvio164 228 000
2018 tilinpäätös165 606 000

03. Kansallisen tulorekisterin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 11 980 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää tulotietojärjestelmästä annetussa laissa Verohallinnolle keskitetyn jatkuvan toiminnan henkilöstö-, ylläpito-, käyttö- ja muiden toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
    
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen   
Henkilötyövuodet164864
Sairauspoissaolot, pv/htv-8,08,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro-3,623,62

2020 talousarvio11 980 000
2019 talousarvio11 980 000
2018 tilinpäätös1 727 000

63. Takaisin maksetut verot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 8 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) veron takaisin maksamiseen tapauksissa, joissa maksuvelvollinen on sosiaalisista tai muista veronhuojennussäännöksissä taikka verosopimuksissa tarkoitetuista syistä valtiovarainministeriön, Verohallinnon ja Tullin päätöksen nojalla oikeutettu saamaan takaisin jo maksetun veron

2) tuomioistuimen päätöksellä palautettavaksi määrättyjen verojen, korkojen ja oikeudenkäyntikulujen maksamiseen tapauksissa, joissa vastaavaa tulo- tai muuta momenttia ei ole käytettävissä

3) EU:lle korvattavien perimättä jääneiden tullien ja niistä aiheutuvien korko- ja muiden kulujen maksamiseen

4) valtion maksettavaksi tuomittujen ELV-vahingonkorvausten maksamiseen viivästyskorkoineen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tarkentunut arvio-16 600
Yhteensä-16 600

2020 talousarvio8 000 000
2019 talousarvio24 600 000
2018 tilinpäätös22 025 683

95. Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 15 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää verotukseen liittyvien korkomenojen maksamiseen.

Selvitysosa: Korkomenot perustuvat seuraaviin säädöksiin:

1) verontilityslaki (532/1998)

2) veronkantolain 22 § ja siihen liittyvä voimaantulosäännös (609/2005)

3) autoverolain (1482/1994) 65 §

4) valmisteverotuslain (182/2010) 49 §:n 1 momentti

5) tullilain 93 § (304/2016)

6) arvonlisäverolain 101 §:n 2 momentti (1486/1994)

7) verotililain 31 § ja siihen liittyvä voimaantulosäännös (604/2009).


2020 talousarvio15 000 000
2019 talousarvio15 000 000
2018 tilinpäätös15 292 015

97. Autoveron vientipalautus (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 6 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ajoneuvon arvossa jäljellä olevan autoveron palauttamiseen, kun Suomessa käytössä ollut ajoneuvo viedään maasta pysyvästi ulkomaille käytettäväksi. Vientipalautusta voidaan myöntää vain niille ajoneuvoille, jotka on ensiverotettu autoverolain muuttamisesta annetun lain (5/2009) voimaantulon jälkeen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Määräraha perustuu autoverolakiin (1482/1994).

Autoveroa palautetaan se määrä, joka ajoneuvon arvossa on jäljellä vientiajankohtana. Vientipalautusta ei voida maksaa enempää kuin ajoneuvosta on maksettu autoveroa. Palautuksen edellytyksenä on myös, että ajoneuvon ensimmäisestä käyttöönotosta on kulunut enintään 10 vuotta ja että ajoneuvo on käyttökelpoinen.


2020 talousarvio6 000 000
2019 talousarvio6 000 000
2018 tilinpäätös4 157 784