Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2020

Talousarvioesitys 2020PDF-versio

  euroa
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 47 092 808 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 15 908 000 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot 10 681 000 000
02. Yhteisövero 4 456 000 000
03. Korkotulojen lähdevero 38 000 000
04. Perintö- ja lahjavero 733 000 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 20 337 000 000
01. Arvonlisävero 19 354 000 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero 795 000 000
03. Apteekkivero 188 000 000
08. Valmisteverot 7 553 000 000
01. Tupakkavero 1 160 000 000
04. Alkoholijuomavero 1 506 000 000
05. Virvoitusjuomavero 206 000 000
07. Energiaverot 4 666 000 000
08. Eräiden juomapakkausten valmistevero 15 000 000
10. Muut verot 3 160 000 000
03. Autovero 877 000 000
05. Varainsiirtovero 878 000 000
06. Arpajaisvero 231 000 000
07. Ajoneuvovero 1 165 000 000
08. Jätevero 9 000 000
19. Muut veronluonteiset tulot 134 808 000
04. Eräät viestinnän maksut 39 183 000
05. Eräät liikenteen maksut 26 329 000
06. Väylämaksut 50 160 000
08. Öljyjätemaksu 0
09. Muut verotulot 8 900 000
10. Sähkö- ja maakaasuverkkomaksut ja Perämeren tuulivoima-alueella perittävä tuulivoimamaksu 4 330 000
11. Rahoitusvakausviraston hallintomaksut 3 635 000
12. Säteilytoimintavero 2 271 000
12. SEKALAISET TULOT 5 902 893 000
23. Valtioneuvoston kanslia 150 000
99. Valtioneuvoston kanslian muut tulot 150 000
24. Ulkoministeriön hallinnonala 56 539 000
20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen vuokratulot 978 000
99. Ulkoministeriön hallinnonalan tulot 55 561 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 148 050 000
10. Tuomioistuintulot 44 900 000
15. Yleisen edunvalvonnan tulot 27 400 000
20. Ulosottomaksut 73 000 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 2 750 000
26. Sisäministeriön hallinnonala 34 385 000
98. EU:lta saatavat tulot 32 435 000
99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot 1 950 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 3 526 000
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot 8 000
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 3 500 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 2 447 808 000
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 127 958 000
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 24 624 000
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 14 071 000
20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot 11 440 000
25. Metallirahatulot 0
50. Siirto valtion eläkerahastosta 1 939 507 000
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 256 728 000
52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut 18 630 000
60. Työturvallisuusmaksu 850 000
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 37 700 000
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen 2 300 000
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 14 000 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 593 000 000
70. Opintotukitoiminnan tulot 21 000 000
88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotoista 568 000 000
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot 4 000 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 991 501 000
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 536 970 000
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 370 000 000
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 10 000 000
04. EU:lta saatavat muut tulot 340 000
20. Maa- ja metsätalousministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta 40 500 000
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 3 200 000
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 620 000
42. Hirvieläinten metsästysmaksut 5 600 000
44. Kalastonhoitomaksut 8 561 000
45. Riistanhoitomaksut 11 710 000
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 4 000 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 3 350 000
10. Hallinnonalan virastojen tulot 2 500 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 850 000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 635 734 000
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot 2 724 000
30. Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista 0
31. Palkkaturvamaksujen palautukset 31 810 000
50. EU:n rakennerahastoista ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot 190 000 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 411 200 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 579 500 000
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot 1 600 000
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot 100 000
90. Sosiaali- ja terveysministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta 473 400 000
98. Valtionapujen palautukset 103 200 000
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 1 200 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 8 350 000
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 1 350 000
20. Siirto Valtion asuntorahastosta 6 000 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 1 000 000
39. Muut sekalaiset tulot 401 000 000
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista 130 000 000
02. Verotukseen liittyvät korkotulot 64 000 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 200 000 000
10. Muut sekalaiset tulot 7 000 000
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET 2 494 481 000
01. Korkotulot 44 181 000
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 4 500 000
05. Korot muista lainoista 18 069 000
07. Korot talletuksista 1 800 000
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot 19 812 000
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot 2 176 400 000
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot 2 176 400 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 100 000 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta 100 000 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 173 900 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 173 900 000
15. LAINAT 2 061 396 000
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat 98 028 000
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille 18 300 000
04. Muiden lainojen lyhennykset 79 728 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 1 963 368 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta 1 963 368 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä 57 551 578 000
  euroa
MÄÄRÄRAHAT
21. EDUSKUNTA 127 106 000
01. Kansanedustajat 22 250 000
01. Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha) 22 250 000
10. Eduskunnan kanslia 72 985 000
01. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 56 901 000
02. Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot (arviomääräraha) 484 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 6 500 000
51. Avustajatuki eduskuntaryhmille (arviomääräraha) 5 100 000
70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 4 000 000
20. Eduskunnan oikeusasiamies 7 226 000
01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 7 226 000
30. Ulkopoliittinen instituutti 3 814 000
01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 594 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 220 000
40. Valtiontalouden tarkastusvirasto 16 454 000
01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 15 804 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 650 000
90. Eduskunnan muut menot 4 377 000
50. Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen (kiinteä määräraha) 4 377 000
22. TASAVALLAN PRESIDENTTI 16 124 000
01. Tasavallan presidentti 2 875 000
01. Tasavallan presidentin palkkio (kiinteä määräraha) 126 000
02. Tasavallan presidentin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 199 000
20. Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot (siirtomääräraha 2 v) 2 550 000
02. Tasavallan presidentin kanslia 13 249 000
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 249 000
02. Eläkkeellä olevien presidenttien menot (siirtomääräraha 2 v) 500 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 2 000 000
75. Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v) 2 500 000
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA 218 617 000
01. Hallinto 171 701 000
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 124 002 000
02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha) 11 500 000
03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot (siirtomääräraha 2 v) 995 000
04. Pääministerin, kansliassa toimivien ministereiden ja heidän avustajiensa matkat (siirtomääräraha 2 v) 865 000
22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirtomääräraha 3 v) 10 839 000
23. Kokeilutoiminnan digitaalinen edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 0
24. Suomen EU-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 2 v) 3 000 000
25. Terveet tilat 2028 (siirtomääräraha 3 v) 1 500 000
26. Saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 0
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 19 000 000
10. Omistajaohjaus 5 700 000
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) 5 700 000
20. Poliittisen toiminnan avustaminen 35 635 000
50. Puoluetoiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 35 635 000
30. Oikeuskanslerinvirasto 3 501 000
01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 501 000
90. Muut menot 2 080 000
21. Kunniamerkit (arviomääräraha) 700 000
61. Jäsenmaksut ja maksuosuudet Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskukselle (siirtomääräraha 2 v) 1 380 000
24. ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 256 078 000
01. Ulkoasiainhallinto 264 064 000
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 235 405 000
20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen menot (siirtomääräraha 3 v) 978 000
21. Ulkoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 2 005 000
29. Ulkoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 13 376 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v) 12 300 000
10. Kriisinhallinta 72 165 000
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (siirtomääräraha 2 v) 53 080 000
21. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (kiinteä määräraha) 16 585 000
22. Rauhanvälitys (kiinteä määräraha) 2 500 000
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö 826 831 000
50. Valtionapu Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle 0
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 684 101 000
67. Demokratia- ja oikeusvaltiotuki (siirtomääräraha 2 v) 3 000 000
88. Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) pääoman korottaminen (siirtomääräraha 3 v) 10 000 000
89. Kehitysyhteistyön finanssisijoitukset (siirtomääräraha 3 v) 129 730 000
90. Ulkoministeriön hallinnonalan muut menot 93 018 000
50. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) 1 341 000
51. Hädänalaisten avustaminen (arviomääräraha) 45 000
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 87 632 000
67. Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot (kiinteä määräraha) 0
68. Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 3 000 000
95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 1 000 000
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 953 718 000
01. Ministeriö ja hallinto 152 823 000
01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 23 164 000
03. Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 10 246 000
05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7 930 000
20. Erityismenot (arviomääräraha) 33 093 000
21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 245 000
22. Toimisto- ja viestintäjärjestelmien valtavirtaistaminen (siirtomääräraha 3 v) 0
29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 46 740 000
50. Avustukset (kiinteä määräraha) 12 405 000
51. Eräät valtion maksamat korvaukset (arviomääräraha) 19 000 000
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu 423 077 000
01. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 796 000
02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 11 600 000
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 251 510 000
04. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 75 666 000
50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha) 75 505 000
20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta 102 299 000
01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 102 299 000
30. Syyttäjät 48 165 000
01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 48 165 000
40. Rangaistusten täytäntöönpano 223 832 000
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 219 132 000
74. Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v) 4 700 000
50. Vaalimenot 3 522 000
20. Vaalimenot (arviomääräraha) 3 522 000
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 519 562 000
01. Hallinto 156 520 000
01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 14 730 000
04. Kriisinhallintakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 358 000
20. Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v) 1 682 000
24. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan (siirtomääräraha 3 v) 21 040 000
25. Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta (siirtomääräraha 3 v) 5 500 000
29. Sisäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 110 000 000
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v) 260 000
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille (arviomääräraha) 950 000
10. Poliisitoimi 816 000 000
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 759 392 000
02. Suojelupoliisin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 49 000 000
20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (siirtomääräraha 2 v) 7 608 000
21. KEJO-hankkeen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 0
20. Rajavartiolaitos 267 844 000
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 244 334 000
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 5 v) 23 510 000
30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta 74 307 000
01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 14 507 000
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 57 834 000
20. Erityismenot (arviomääräraha) 1 966 000
40. Maahanmuutto 204 891 000
01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 52 713 000
21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (siirtomääräraha 2 v) 117 433 000
22. Vapaaehtoinen paluu (siirtomääräraha 2 v) 4 030 000
63. Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet (arviomääräraha) 30 715 000
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 3 157 817 000
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 386 431 000
01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 16 729 000
21. Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 2 875 000
29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 366 827 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus 2 711 717 000
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 931 750 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 5 v) 765 115 000
19. Monitoimihävittäjien hankinta (siirtomääräraha 5 v) 10 000 000
50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 4 852 000
30. Sotilaallinen kriisinhallinta 59 669 000
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v) 59 659 000
95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 10 000
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 18 493 176 000
01. Hallinto 196 614 000
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 34 073 000
20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus (siirtomääräraha 2 v) 545 000
21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 3 306 000
25. Metallirahamenot (arviomääräraha) 1 000 000
29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 133 320 000
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 1 000 000
69. Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle (siirtomääräraha 3 v) 23 370 000
10. Verotus ja tulli 622 527 000
01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 415 448 000
02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 166 099 000
03. Kansallisen tulorekisterin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 11 980 000
63. Takaisin maksetut verot (arviomääräraha) 8 000 000
95. Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha) 15 000 000
97. Autoveron vientipalautus (arviomääräraha) 6 000 000
20. Palvelut valtioyhteisölle 50 042 000
01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 27 492 000
02. Keskitettyjen valuuttatilien kurssierot (arviomääräraha) 50 000
07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 2 000 000
09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 000 000
10. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen investointimenot (siirtomääräraha 2 v) 15 000 000
11. Verkkomaksaminen (siirtomääräraha 2 v) 500 000
88. Senaatti-kiinteistöt 0
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto 110 912 000
01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 48 199 000
02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 773 000
03. Digi- ja väestötietoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 53 940 000
04. Sähköinen tunnistautuminen (arviomääräraha) 5 000 000
40. Valtion alue- ja paikallishallinto 56 727 000
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 56 505 000
02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v) 222 000
50. Eläkkeet ja korvaukset 5 175 367 000
15. Eläkkeet (arviomääräraha) 4 857 179 000
16. Ylimääräiset eläkkeet ja muut eläkemenot (arviomääräraha) 4 008 000
17. Muut eläkemenot (arviomääräraha) 0
50. Vahingonkorvaukset (arviomääräraha) 37 640 000
63. Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvat eläkemenot (arviomääräraha) 256 728 000
95. Muiden eläkelaitosten valtion puolesta maksamien eläkemenojen ja valtiolle maksamien ennakoiden korkomenot (arviomääräraha) 19 812 000
60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot 18 865 000
02. Erikseen budjetoidut palkkamenot (arviomääräraha) 15 000
10. Työturvallisuuden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 850 000
12. Osaamisen kehittäminen (arviomääräraha) 18 000 000
70. Valtionhallinnon kehittäminen 77 267 000
01. Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 42 700 000
02. Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v) 5 500 000
05. Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus (siirtomääräraha 3 v) 0
20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 19 967 000
21. Kansallisen tulorekisterin toteutus (siirtomääräraha 3 v) 1 000 000
40. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v) 8 100 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 283 147 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha) 250 147 000
31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha) 20 000 000
33. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha) 13 000 000
90. Kuntien tukeminen 9 366 555 000
22. Hallinto- ja palvelurakenteiden kehittäminen ja tukeminen (siirtomääräraha 3 v) 0
30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha) 7 074 155 000
31. Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki (arviomääräraha) 400 000
32. Valtionavustus kuntien kannustinjärjestelmiin (siirtomääräraha 3 v) 40 000 000
35. Valtion korvaus kunnille veroperustemuutoksista aiheutuvista verotulojen menetyksistä (kiinteä määräraha) 2 252 000 000
91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen 270 000 000
41. Energiaverotuki (arviomääräraha) 270 000 000
92. EU ja kansainväliset järjestöt 2 249 953 000
03. Rahoitusvakausviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 633 000
20. Euroopan unionin osallistuminen matkamenojen korvauksiin (siirtomääräraha 2 v) 2 300 000
40. Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investointipankille (kiinteä määräraha) 12 600 000
67. Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen (arviomääräraha) 170 000
68. Suomen osuus Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin sekä Kansainvälisen rahoitusyhtiön peruspääoman korottamisesta (arviomääräraha) 14 200 000
69. Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha) 2 206 000 000
87. Suomen osuus Aasian infrastruktuuri-investointipankin peruspääomasta (arviomääräraha) 11 050 000
99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot 15 200 000
95. Satunnaiset säädösperusteiset menot (arviomääräraha) 300 000
96. Ennakoimattomat menot (siirtomääräraha 3 v) 2 000 000
97. Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha) 300 000
98. Kassasijoitusten riskienhallinta (arviomääräraha) 12 600 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 6 836 949 000
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 250 760 000
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 18 658 000
02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 63 769 000
03. Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 434 000
21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) 2 661 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 32 000 000
50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha) 1 537 000
51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha) 3 349 000
52. Valtion rahoitus evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin (arviomääräraha) 115 596 000
53. Eräät maahanmuuttajista aiheutuvat avustukset (siirtomääräraha 2 v) 5 510 000
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 2 246 000
10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus 1 027 862 000
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 34 933 000
20. Perusopetuksen, varhaiskasvatuksen, vapaan sivistystyön ja lukiokoulutuksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 117 415 000
30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 705 285 000
31. Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 162 716 000
51. Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) 7 513 000
20. Ammatillinen koulutus 938 391 000
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7 887 000
21. Ammatillisen koulutuksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 12 906 000
30. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen (arviomääräraha) 917 598 000
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus 3 279 821 000
01. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 10 802 000
02. Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 19 566 000
03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 082 000
04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 629 000
20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 29 769 000
22. Tutkimusinfrastruktuurihankkeiden rahoitus (siirtomääräraha 3 v) 0
50. Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 1 874 209 000
51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha) 280 096 000
53. Rahapelitoiminnan tuotot tieteen edistämiseen (arviomääräraha) 105 486 000
54. Strateginen tutkimusrahoitus (arviomääräraha) 54 631 000
55. Valtionrahoitus ammattikorkeakoulujen toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 882 472 000
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 20 079 000
70. Opintotuki 617 865 000
01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 639 000
52. Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha) 84 200 000
55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha) 447 800 000
57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha) 31 626 000
59. Koulumatkatuki (arviomääräraha) 53 600 000
80. Taide ja kulttuuri 479 736 000
01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 106 000
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 095 000
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 20 875 000
05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 211 000
06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6 747 000
16. Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet (arviomääräraha) 19 485 000
20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset (siirtomääräraha 2 v) 15 816 000
30. Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan (kiinteä määräraha) 4 762 000
31. Valtionosuus ja -avustus teattereiden, orkestereiden ja museoiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 62 915 000
40. Korvaus Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon (arviomääräraha) 252 000
41. Eräät käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 3 v) 26 648 000
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v) 4 890 000
51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha) 16 294 000
52. Rahapelitoiminnan tuotot taiteen edistämiseen (arviomääräraha) 257 570 000
53. Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha) 25 442 000
55. Digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuus ja säilyttäminen (siirtomääräraha 3 v) 1 950 000
72. Kansallisgallerian kokoelman kartuttaminen (siirtomääräraha 3 v) 729 000
75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v) 3 899 000
95. Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 50 000
90. Liikuntatoimi 163 891 000
30. Avustukset Liikkuva opiskelu, Liikkuva varhaiskasvatus ja Liikkuva aikuinen -ohjelmiin sekä liikuntapaikkarakentamiseen (siirtomääräraha 3 v) 8 000 000
50. Rahapelitoiminnan tuotot urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha) 150 694 000
52. Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille ja rahoitus liikuntatieteellisten hankkeiden arviointikustannuksiin (kiinteä määräraha) 397 000
56. Liikunnan ja huippu-urheilun edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 4 800 000
91. Nuorisotyö 78 623 000
50. Rahapelitoiminnan tuotot nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha) 54 250 000
51. Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö (siirtomääräraha 2 v) 22 723 000
52. Eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v) 1 650 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 688 523 000
01. Hallinto ja tutkimus 134 098 000
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 23 285 000
05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 74 039 000
22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 1 343 000
23. Hallinnolliset järjestelyt (siirtomääräraha 2 v) 3 240 000
29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 27 652 000
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha) 4 539 000
10. Maaseudun kehittäminen 456 299 000
40. Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset (siirtomääräraha 3 v) 88 326 000
41. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha) 15 000 000
42. Luopumistuet ja -eläkkeet (siirtomääräraha 2 v) 45 300 000
43. Eläinten hyvinvointikorvaukset (siirtomääräraha 3 v) 62 767 000
44. Maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 0
50. Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v) 3 466 000
51. Porotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 1 843 000
54. Rahapelitoiminnan tuotolla rahoitettava hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 40 092 000
55. Valtionapu 4H-toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 3 805 000
63. Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 6 000 000
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha) 189 700 000
20. Maa- ja elintarviketalous 1 819 746 000
01. Ruokaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 74 938 000
20. Eläinlääkintähuolto ja kasvintuhoojien torjunta (arviomääräraha) 5 948 000
40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v) 323 000 000
41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arviomääräraha) 526 200 000
43. Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 3 v) 153 200 000
44. Luonnonhaittakorvaukset (siirtomääräraha 3 v) 624 788 000
46. EU-rahoitteinen ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 10 910 000
47. Ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 3 995 000
48. Peltorakenteen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 500 000
60. Siirto interventiorahastoon (kiinteä määräraha) 200 000
61. Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 3 v) 90 300 000
62. Eräät valtionavut (siirtomääräraha 2 v) 5 767 000
40. Luonnonvaratalous 225 880 000
20. Kalakannan hoitovelvoitteet (siirtomääräraha 3 v) 3 200 000
21. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v) 17 091 000
22. Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 29 250 000
31. Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen (siirtomääräraha 3 v) 11 136 000
40. Eräät luonnonvaratalouden korvaukset (arviomääräraha) 1 745 000
41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 5 600 000
42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v) 8 850 000
44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha) 56 230 000
45. Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 7 027 000
46. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v) 39 160 000
50. Riistatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 14 810 000
51. Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 9 161 000
53. Eräät luonnonvaratalouden valtionavut (siirtomääräraha 2 v) 1 132 000
62. Elinkeinokalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 21 488 000
64. Metsähallitus 7 831 000
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v) 7 831 000
70. Maanmittaus ja tietovarannot 44 669 000
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 42 169 000
40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 2 500 000
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 3 489 519 000
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot 635 848 000
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 16 487 000
02. Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 77 656 000
03. Väyläviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 48 534 000
04. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 45 384 000
21. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 0
29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 432 087 000
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 2 v) 15 700 000
10. Liikenne- ja viestintäverkot 2 082 208 000
20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 3 v) 1 409 111 000
30. Avustukset liikenne- ja viestintäverkkoihin (siirtomääräraha 3 v) 138 700 000
31. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v) 35 400 000
50. Valtionavustus yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen (siirtomääräraha 3 v) 0
76. Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha) 34 997 000
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 351 200 000
79. Elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v) 112 800 000
20. Liikenteen ja viestinnän palvelut 771 463 000
43. Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantaminen (arviomääräraha) 92 000 000
50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v) 0
51. Avustukset liikenteen ja viestinnän palveluihin (siirtomääräraha 3 v) 19 741 000
54. Saaristo- ja yhteysalusliikenteen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 19 136 000
55. Julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 108 474 000
60. Siirto valtion televisio- ja radiorahastoon (siirtomääräraha 3 v) 532 112 000
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 863 390 000
01. Hallinto 777 841 000
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 34 560 000
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 173 653 000
03. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 196 375 000
04. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 32 302 000
05. Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 99 471 000
06. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 18 519 000
07. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 8 722 000
08. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 19 923 000
09. Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6 771 000
20. Siviilipalvelus (arviomääräraha) 4 939 000
21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 3 v) 0
29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 57 072 000
40. Valtionavustus kestävää kasvupolitiikkaa edistäville toimijoille (siirtomääräraha 3 v) 5 751 000
41. Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin (arviomääräraha) 2 100 000
49. Valtionavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 97 303 000
50. Valtionavustus kuluttajajärjestölle (kiinteä määräraha) 1 122 000
51. Valtion osuus merimiespalvelutoiminnasta (arviomääräraha) 2 572 000
53. Matkustajien paluukuljetukset ja korvaukset (siirtomääräraha 3 v) 400 000
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 16 236 000
95. Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset (arviomääräraha) 50 000
20. Uudistuminen ja vähähiilisyys 915 303 000
20. Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 3 420 000
28. Materiaalitehokkuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 0
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha) 298 301 000
41. Energiatuki (arviomääräraha) 60 750 000
42. Kiertotalouden ekosysteemien ja osaamisalustojen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 1 000 000
43. Yritysvetoisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan sekä kiertotalouden ja toimialojen kasvun tukeminen (siirtomääräraha 3 v) 87 550 000
44. Kiertotalouden investointituki (siirtomääräraha 3 v) 1 000 000
45. LNG-terminaalien investointituki (arviomääräraha) 5 532 000
46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki (siirtomääräraha 3 v) 0
47. Sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurin edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 8 000 000
48. Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha) 232 550 000
51. Naisille suunnattu innovaatiopalkinto (siirtomääräraha 2 v) 0
66. Siirrot EU:n innovaatiorahastoon (arviomääräraha) 60 000 000
83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha) 137 200 000
87. Pääomalainat teollisuuden uudistumiseen ja yritysvetoisten liiketoimintaekosysteemien kehittämiseen (arviomääräraha) 20 000 000
30. Työllisyys ja yrittäjyys 850 504 000
40. Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (siirtomääräraha 3 v) 21 000 000
42. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha) 7 978 000
44. Alueellinen kuljetustuki (siirtomääräraha 3 v) 6 000 000
46. Päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatiotuki (arviomääräraha) 78 000 000
51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v) 294 460 000
52. Palkkaturva (arviomääräraha) 32 000 000
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) 410 166 000
65. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha) 0
95. Vaikuttavuusinvestointien tuotonmaksu (arviomääräraha) 900 000
40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 0
40. Yritysten erityisrahoitus 121 823 000
42. Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha) 700 000
47. Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset ja korkotuet (arviomääräraha) 33 691 000
48. Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha) 67 400 000
60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin (arviomääräraha) 20 000
82. Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan (arviomääräraha) 10 000
89. Pääomasijoitus Business Finland Venture Capital Oy:lle (siirtomääräraha 3 v) 14 900 000
95. Tuotonvaihtosopimus- ja suojausmenot (arviomääräraha) 5 102 000
50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka 0
50. Kotouttaminen 197 919 000
03. Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 12 601 000
30. Valtion korvaukset kotouttamisesta (arviomääräraha) 185 318 000
60. Energiapolitiikka 0
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 14 779 696 000
01. Hallinto 95 996 000
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 34 180 000
04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 483 000
05. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 531 000
06. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 19 121 000
07. Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 8 507 000
25. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v) 9 900 000
29. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 19 229 000
66. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (siirtomääräraha 2 v) 4 045 000
02. Valvonta 72 825 000
03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 14 235 000
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 11 628 000
06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 104 000
07. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 26 167 000
08. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietolupaviranomaisen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 200 000
20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha) 10 491 000
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta 102 731 000
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 54 687 000
25. Kansalliset osaamiskeskittymät (siirtomääräraha 3 v) 7 000 000
31. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 10 000 000
50. Valtionosuus Työterveyslaitoksen toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 24 042 000
63. Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 7 002 000
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut 4 275 300 000
50. Perhe-etuudet (arviomääräraha) 1 611 400 000
51. Lapsilisät (arviomääräraha) 0
52. Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet (arviomääräraha) 0
53. Sotilasavustus (arviomääräraha) 16 100 000
54. Asumistuki (arviomääräraha) 1 485 400 000
55. Elatustuki (arviomääräraha) 0
56. Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelut (arviomääräraha) 50 800 000
57. Perustoimeentulotuki (arviomääräraha) 672 700 000
60. Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut (siirtomääräraha 2 v) 438 900 000
20. Työttömyysturva 2 234 266 000
31. Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä (arviomääräraha) 28 366 000
50. Valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha) 745 400 000
52. Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta (arviomääräraha) 1 457 500 000
55. Valtionosuudet Työllisyysrahastolle (arviomääräraha) 3 000 000
30. Sairausvakuutus 1 975 800 000
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 1 975 800 000
40. Eläkkeet 4 953 071 000
50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha) 59 000 000
51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 729 900 000
52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 328 700 000
53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä (arviomääräraha) 12 571 000
54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha) 13 600 000
60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha) 3 809 300 000
50. Veteraanien tukeminen 207 978 000
30. Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon (arviomääräraha) 1 050 000
50. Rintamalisät (arviomääräraha) 7 300 000
51. Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha) 62 000 000
52. Valtion korvaus sota- ja sotilasinvalidien kuntoutus- ja hoitolaitosten kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 25 000 000
53. Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 2 500 000
54. Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille (siirtomääräraha 2 v) 20 000
55. Eräät kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) 2 500 000
56. Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) 38 000 000
57. Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 8 000
58. Rintamaveteraanien kotiin vietävät palvelut (arviomääräraha) 69 600 000
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto 301 216 000
30. Valtion korvaus terveydenhuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 350 000
31. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 1 600 000
32. Valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen (kiinteä määräraha) 25 000 000
33. Valtion korvaus sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköille sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön erikoistumiskoulutukseen (arviomääräraha) 96 000 000
34. Valtion korvaus terveydenhuollon toimintayksiköille oikeuspsykiatrisista tutkimuksista, potilassiirroista ja lääketieteellisistä asiantuntijalausunnoista aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) 15 200 000
36. Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi (kiinteä määräraha) 480 000
37. Valtion korvaus kunnille laittomasti maassa oleskelevien kiireellisen sosiaalihuollon kustannuksiin (arviomääräraha) 5 346 000
38. Valtionavustus valinnanvapauden pilottihankkeiden kustannuksiin 0
39. Palvelurakenteen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 97 000 000
40. Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan menoihin (siirtomääräraha 3 v) 28 990 000
52. Valtion rahoitus turvakotitoiminnan menoihin (siirtomääräraha 2 v) 21 550 000
63. Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan (kiinteä määräraha) 2 750 000
64. Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 6 950 000
70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 37 473 000
20. Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) 30 640 000
21. Terveysvalvonta (siirtomääräraha 2 v) 545 000
22. Tartuntatautien valvonta (siirtomääräraha 2 v) 460 000
50. Terveyden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 2 000 000
51. Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 2 900 000
52. Valtionavustus UKK-instituutin toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 928 000
80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta 143 040 000
40. Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha) 122 750 000
41. Valtion korvaus turkistuottajien lomituspalvelujen kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 1 900 000
42. Valtion korvaus poronhoitajien sijaisavun kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 250 000
50. Valtion korvaus maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen hallintomenoihin (siirtomääräraha 2 v) 18 140 000
90. Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen 380 000 000
50. Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (siirtomääräraha 3 v) 380 000 000
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 277 893 000
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot 69 427 000
01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 34 888 000
04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 23 374 000
29. Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 9 435 000
65. Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon (siirtomääräraha 3 v) 1 730 000
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu 179 053 000
20. Ympäristövahinkojen torjunta (siirtomääräraha 3 v) 4 400 000
21. Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v) 30 340 000
22. Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v) 20 235 000
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v) 57 844 000
60. Siirto öljysuojarahastoon (siirtomääräraha 3 v) 0
61. Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 15 542 000
63. Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot (siirtomääräraha 3 v) 48 630 000
65. Öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto (siirtomääräraha 3 v) 0
66. Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 2 062 000
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen 29 413 000
01. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 713 000
04. Rakennetun ympäristön digitaalisen rekisterin ja alustan luominen (siirtomääräraha 3 v) 7 300 000
30. Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen (siirtomääräraha 2 v) 1 000 000
32. Avustukset asunnottomuuden poistamiseksi ja asunnottomuuden tilastoinnin kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 3 300 000
52. Avustukset asuinrakennusten sähköisen liikenteen infrastruktuurin edistämiseen (siirtomääräraha 3 v) 5 500 000
55. Avustukset korjaustoimintaan (siirtomääräraha 3 v) 4 900 000
60. Siirto Valtion asuntorahastoon 0
64. Avustukset rakennusperinnön hoitoon (siirtomääräraha 3 v) 1 700 000
36. VALTIONVELAN KOROT 873 410 000
01. Valtionvelan korko 860 000 000
90. Valtionvelan korko (arviomääräraha) 860 000 000
09. Muut menot valtionvelasta 13 410 000
20. Palkkiot ja muut menot valtionvelasta (arviomääräraha) 13 410 000
Määrärahojen kokonaismäärä 57 551 578 000