Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2020

10. Ympäristön- ja luonnonsuojeluPDF-versio

21. Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 117 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu metsien suojelusta.


2020 IV lisätalousarvio 2 000 000
2020 talousarvio 30 340 000
2019 tilinpäätös 2 690 000
2018 tilinpäätös 2 440 000

22. Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 3 700 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää kansalaisten ulkoilua tukevan kokonaisuuden rakentamisesta aiheutuviin menoihin ja tuulivoimarakentamisen edistämiseen.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 193 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen, josta enintään 22 henkilötyövuotta määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen kohdan 7) sekä 171 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen muiden kohtien tehtäviin.

Selvitysosa:Lisäyksestä 1 700 000 euroa aiheutuu kansalaisten ulkoilua tukevan kokonaisuuden rahoittamisesta. Määrärahalla rahoitettavan hankkeen mahdolliset ylläpitomenot tai muut pysyvät menot eivät aiheuta lisämäärärahatarpeita. Lisäyksestä 1 000 000 euroa aiheutuu tuulivoimarakentamisen edistämisestä ja siihen liittyvien prosessien vauhdittamisesta ELY-keskuksissa. Lisämäärärahasta käytetään 1 000 000 euroa kokeilu- ja pilotointihankkeisiin, jotka liittyvät muovien talteenoton ja kierrätyksen tehostamiseen sekä kertakäyttöisten muovipakkausten vähentämiseen.


2020 IV lisätalousarvio 3 700 000
2020 talousarvio 20 635 000
2019 tilinpäätös 18 175 000
2018 tilinpäätös 16 525 000

52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahaa käytetään vilkkaassa käytössä olevien keskeisten luonnonsuojelualueiden paikoitusalueiden ja sisääntuloväylien kunnostamiseen sekä niihin liittyvien digipalvelujen kehittämiseen, rakennettujen kiinteistöjen energiaremontteihin, mm. öljylämmityksestä luopumiseen, maastoliikenneväylästön kunnostamiseen ja kulttuuriperintökohteiden korjausvelan vähentämiseen sekä em. toimenpiteitä varten tarvittavan rakennuttajaorganisaation vahvistamiseen.


2020 IV lisätalousarvio 10 000 000
2020 talousarvio 61 322 000
2019 tilinpäätös 36 347 000
2018 tilinpäätös 34 760 000

61. Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 28 000 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa ja vuodelta 2019 siirtynyttä määrärahaa saa käyttää vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaisten vesien- ja merenhoitosuunnitelmien toimenpiteiden toteuttamisen avustuksiin ja tukiin sekä näiden myöntämisestä aiheutuviin menoihin.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää kunnille valtionavustuslain nojalla myönnettäviin avustuksiin lähivirkistysalueiden ja viheralueiden kunnostamisesta, kehittämisestä sekä palvelujen parantamisesta aiheutuviin menoihin sekä avustusten myöntämisestä aiheutuviin menoihin.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää vesihuollon ravinnekierrätyksen ja jätevesien käsittelyn energiatehokkuuden parantamisen toteuttamisen avustuksiin sekä avustusten myöntämisestä aiheutuviin menoihin.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 28 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että vesiensuojelun tehostamisohjelman KIPSI-hankkeen toteuttamiseksi saa tehdä sopimuksia ja antaa sitoumuksia, joista aiheutuu menoja vuoden 2020 jälkeen yhteensä enintään 10 000 000 euroa.

Selvitysosa:Momentin perustelujen täydennys tarvitaan vesiensuojelun tehostamisohjelmassa toteutettavan kipsikäsittelyn hankinnan ja sen viljelijöille luovuttamisen toteuttamisesta johtuen. Kipsin peltolevityksellä edistetään vesiensuojelua. Hallitus on antanut eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta (HE 60/2020 vp).

Lisäyksestä 5 000 000 euroa on puurakentamisen ohjelman lisärahoitusta ja kohdennetaan käynnissä olevan ohjelman toiminnan painopisteistä erityisesti teollisen puurakentamisen kehittämistoimintaan Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelman kautta, puurakentamisen koulutuksen tukemiseen sekä informaatio-ohjauksen toimenpiteisiin.

Lisäyksestä 13 000 000 euroa on avustusta kunnille, joka mahdollistaa virkistysalueille, viheralueille ja kansallisiin kaupunkipuistoihin suunniteltujen ulkoilua palvelevien kunnostushankkeiden ja investointien toteuttamisen.

Lisäyksestä 10 000 000 euroa on tarkoitettu avustuksiin, joilla kunnat voivat käynnistää nopeavaikutteisia toimia vesihuollon ravinnekierrätyksen, jätevesien käsittelyn energiatehokkuuden ja energian talteenoton edistämiseksi.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2021 2022 2023 Yhteensä vuodesta 2020 lähtien
         
Vuoden 2020 sitoumukset 6 500 2 000 1 500 10 000
Menot yhteensä 6 500 2 000 1 500 10 000

2020 IV lisätalousarvio 28 000 000
2020 talousarvio 18 792 000
2019 tilinpäätös 16 022 000
2018 tilinpäätös 9 052 000

63. Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 18 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahalla toteutetaan vanhojen metsien suojelua ja erityisesti pienimpien kansallispuistojen laajennuksia sekä parannetaan luonnonsuojelualueiden kytkeytyvyyttä, eheyttä ja kestävyyttä muuttuvissa olosuhteissa.


2020 IV lisätalousarvio 18 000 000
2020 talousarvio 48 630 000
2019 tilinpäätös 26 830 000
2018 tilinpäätös 29 621 445