Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2020

II lisätalousarvioesitys 2020PDF-versio

  euroa
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT -4 726 000 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot -2 470 000 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot, vähennystä -1 094 000 000
02. Yhteisövero, vähennystä -1 422 000 000
04. Perintö- ja lahjavero, lisäystä 46 000 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut -1 691 000 000
01. Arvonlisävero, vähennystä -1 654 000 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero, vähennystä -37 000 000
08. Valmisteverot -286 000 000
04. Alkoholijuomavero, vähennystä -74 000 000
07. Energiaverot, vähennystä -212 000 000
10. Muut verot -279 000 000
03. Autovero, vähennystä -126 000 000
05. Varainsiirtovero, vähennystä -54 000 000
06. Arpajaisvero, vähennystä -52 000 000
07. Ajoneuvovero, vähennystä -47 000 000
12. SEKALAISET TULOT 5 100 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 100 000
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 100 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 5 000 000
90. Sosiaali- ja terveysministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta, lisäystä 5 000 000
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET -1 038 400 000
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot -1 126 400 000
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot, vähennystä -1 126 400 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 88 000 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta, lisäystä 88 000 000
15. LAINAT 9 384 072 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 9 384 072 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta, lisäystä 9 384 072 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä 3 624 772 000
  euroa
MÄÄRÄRAHAT
24. ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA 0
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö 0
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 0
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 770 000
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu 690 000
04. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 690 000
40. Rangaistusten täytäntöönpano 1 080 000
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 080 000
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 8 805 000
10. Poliisitoimi 300 000
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 300 000
20. Rajavartiolaitos 8 380 000
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 8 380 000
30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta 125 000
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 125 000
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 0
10. Sotilaallinen maanpuolustus 0
50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 0
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 525 228 000
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto 2 160 000
03. Digi- ja väestötietoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 160 000
40. Valtion alue- ja paikallishallinto 2 925 000
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 925 000
70. Valtionhallinnon kehittäminen 2 500 000
01. Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 500 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle -39 357 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), vähennystä -25 677 000
31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), vähennystä -12 700 000
33. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), vähennystä -980 000
90. Kuntien tukeminen 547 000 000
35. Valtion korvaus kunnille veroperustemuutoksista aiheutuvista verotulojen menetyksistä (kiinteä määräraha), lisäystä 547 000 000
99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot 10 000 000
96. Ennakoimattomat menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 10 000 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 69 399 000
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 1 108 000
03. Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 108 000
10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus 3 000 000
30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä 3 000 000
80. Taide ja kulttuuri 41 691 000
01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 100 000
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 700 000
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 591 000
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 40 300 000
90. Liikuntatoimi 19 600 000
30. Avustukset Liikkuva opiskelu, Liikkuva varhaiskasvatus ja Liikkuva aikuinen -ohjelmiin sekä liikuntapaikkarakentamiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 19 600 000
91. Nuorisotyö 4 000 000
51. Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 500 000
52. Eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 500 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 48 150 000
01. Hallinto ja tutkimus 300 000
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 300 000
10. Maaseudun kehittäminen 30 000 000
44. Maatalouden ja maaseudun yritystoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 30 000 000
20. Maa- ja elintarviketalous 6 500 000
61. Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 6 500 000
40. Luonnonvaratalous 11 350 000
21. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 350 000
62. Elinkeinokalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 10 000 000
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 300 000
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot 300 000
02. Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 300 000
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 748 220 000
01. Hallinto 39 720 000
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 7 920 000
03. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 21 800 000
05. Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 10 000 000
20. Uudistuminen ja vähähiilisyys 235 000 000
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha), lisäystä 85 000 000
83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha), lisäystä 150 000 000
30. Työllisyys ja yrittäjyys 325 000 000
30. Valtionavustus kunnille yksinyrittäjien tukemiseen (siirtomääräraha 2 v) 250 000 000
42. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha), lisäystä 75 000 000
40. Yritysten erityisrahoitus 150 000 000
88. Pääomasijoitus Suomen Teollisuusijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v) 150 000 000
50. Kotouttaminen -1 500 000
03. Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -1 500 000
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 222 900 000
01. Hallinto 6 000 000
25. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 6 000 000
02. Valvonta 1 900 000
06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 900 000
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta 400 000
50. Valtionosuus Työterveyslaitoksen toimintaan (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 400 000
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut 387 300 000
54. Asumistuki (arviomääräraha), lisäystä 177 000 000
57. Perustoimeentulotuki (arviomääräraha), lisäystä 169 300 000
60. Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 41 000 000
20. Työttömyysturva 1 098 300 000
50. Valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha), lisäystä 434 300 000
52. Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta (arviomääräraha), lisäystä 664 000 000
30. Sairausvakuutus 94 000 000
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä 94 000 000
40. Eläkkeet 30 000 000
52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä 30 000 000
70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 600 000 000
22. Tartuntatautien valvonta (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 600 000 000
90. Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen 5 000 000
50. Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (arviomääräraha), lisäystä 5 000 000
Määrärahojen kokonaismäärä 3 624 772 000