Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
        Tuloarviot

Talousarvioesitys 2020

    1000 €
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 41 952 995
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot   13 007 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot   9 427 000
02. Yhteisövero   2 716 000
03. Korkotulojen lähdevero   38 000
04. Perintö- ja lahjavero   826 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut   18 787 000
01. Arvonlisävero   17 797 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero   802 000
03. Apteekkivero   188 000
08. Valmisteverot   7 166 000
01. Tupakkavero   1 011 000
04. Alkoholijuomavero   1 480 000
05. Virvoitusjuomavero   206 000
07. Energiaverot   4 454 000
08. Eräiden juomapakkausten valmistevero   15 000
10. Muut verot   2 859 000
03. Autovero   751 000
05. Varainsiirtovero   762 000
06. Arpajaisvero   179 000
07. Ajoneuvovero   1 158 000
08. Jätevero   9 000
19. Muut veronluonteiset tulot   133 995
04. Eräät viestinnän maksut   43 515
05. Eräät liikenteen maksut   20 629
06. Väylämaksut   50 160
09. Muut verotulot   9 455
10. Sähkö- ja maakaasuverkkomaksut ja Perämeren tuulivoima-alueella perittävä tuulivoimamaksu   4 330
11. Rahoitusvakausviraston hallintomaksut   3 635
12. Säteilytoimintavero   2 271
12. SEKALAISET TULOT 5 592 081
23. Valtioneuvoston kanslia   150
99. Valtioneuvoston kanslian muut tulot   150
24. Ulkoministeriön hallinnonala   27 401
20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen vuokratulot   978
99. Ulkoministeriön hallinnonalan tulot   26 423
25. Oikeusministeriön hallinnonala   151 851
10. Tuomioistuintulot   41 900
15. Yleisen edunvalvonnan tulot   28 200
20. Ulosottomaksut   79 000
21. Korot ulosoton säilytettävänä olevista varoista   1
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot   2 750
26. Sisäministeriön hallinnonala   34 385
98. EU:lta saatavat tulot   32 435
99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot   1 950
27. Puolustusministeriön hallinnonala   4 155
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot   8
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista   18
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot   4 129
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala   2 448 508
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista   127 958
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista   24 624
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista   14 071
20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot   11 440
50. Siirto valtion eläkerahastosta   1 939 507
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset   256 728
52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut   18 630
60. Työturvallisuusmaksu   850
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot   37 700
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen   3 000
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot   14 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala   451 445
70. Opintotukitoiminnan tulot   21 000
88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotoista   392 300
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot   38 145
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala   978 201
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot   536 970
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta   370 000
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta   10 000
04. EU:lta saatavat muut tulot   340
20. Maa- ja metsätalousministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta   27 280
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut   3 200
41. Tenojoen kalastuslupamaksut   620
42. Hirvieläinten metsästysmaksut   5 600
44. Kalastonhoitomaksut   8 561
45. Riistanhoitomaksut   11 710
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot   3 920
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala   45 291
10. Hallinnonalan virastojen tulot   44 441
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot   850
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala   607 734
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot   2 724
31. Palkkaturvamaksujen palautukset   31 810
50. EU:n rakennerahastoista ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot   190 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot   383 200
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala   451 560
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot   1 600
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot   100
90. Sosiaali- ja terveysministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta   335 860
98. Valtionapujen palautukset   103 200
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot   10 800
35. Ympäristöministeriön hallinnonala   8 400
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista   1 350
20. Siirto Valtion asuntorahastosta   6 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot   1 050
39. Muut sekalaiset tulot   383 000
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista   110 000
02. Verotukseen liittyvät korkotulot   66 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset   200 000
10. Muut sekalaiset tulot   7 000
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET 1 456 081
01. Korkotulot   44 181
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille   4 500
05. Korot muista lainoista   18 069
07. Korot talletuksista   1 800
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot   19 812
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot   1 050 000
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot   1 050 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta   188 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta   188 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset   173 900
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset   173 900
15. LAINAT 19 748 540
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat   98 028
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille   18 300
04. Muiden lainojen lyhennykset   79 728
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta   19 650 512
01. Nettolainanotto ja velanhallinta   19 650 512
Tuloarvioiden kokonaismäärä 68 749 697