Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Yksityiskohtaiset perustelut

Talousarvioesitys 2020

Valtion talousarvio vuodelle 2020 PDF-versio

  1000 €
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT40 999 995
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 12 976 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot 9 582 000
02. Yhteisövero 2 577 000
03. Korkotulojen lähdevero 38 000
04. Perintö- ja lahjavero 779 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 17 742 000
01. Arvonlisävero 16 805 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero 749 000
03. Apteekkivero 188 000
08. Valmisteverot 7 267 000
01. Tupakkavero 1 160 000
04. Alkoholijuomavero 1 432 000
05. Virvoitusjuomavero 206 000
07. Energiaverot 4 454 000
08. Eräiden juomapakkausten valmistevero 15 000
10. Muut verot 2 881 000
03. Autovero 751 000
05. Varainsiirtovero 824 000
06. Arpajaisvero 179 000
07. Ajoneuvovero 1 118 000
08. Jätevero 9 000
19. Muut veronluonteiset tulot 133 995
04. Eräät viestinnän maksut 43 515
05. Eräät liikenteen maksut 20 629
06. Väylämaksut 50 160
09. Muut verotulot 9 455
10. Sähkö- ja maakaasuverkkomaksut ja Perämeren tuulivoima-alueella perittävä tuulivoimamaksu  4 330
11. Rahoitusvakausviraston hallintomaksut 3 635
12. Säteilytoimintavero 2 271
12. SEKALAISET TULOT5 865 497
23. Valtioneuvoston kanslia 150
99. Valtioneuvoston kanslian muut tulot 150
24. Ulkoministeriön hallinnonala 51 702
20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen vuokratulot 978
99. Ulkoministeriön hallinnonalan tulot 50 724
25. Oikeusministeriön hallinnonala 148 850
10. Tuomioistuintulot 44 900
15. Yleisen edunvalvonnan tulot 28 200
20. Ulosottomaksut 73 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 2 750
26. Sisäministeriön hallinnonala 34 385
98. EU:lta saatavat tulot  32 435
99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot 1 950
27. Puolustusministeriön hallinnonala 3 526
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot 8
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 3 500
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 2 448 508
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 127 958
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 24 624
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 14 071
20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot 11 440
50. Siirto valtion eläkerahastosta 1 939 507
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 256 728
52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut 18 630
60. Työturvallisuusmaksu 850
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 37 700
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen 3 000
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 14 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 594 000
70. Opintotukitoiminnan tulot 21 000
88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotoista 568 000
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot 5 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 991 501
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 536 970
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 370 000
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 10 000
04. EU:lta saatavat muut tulot 340
20. Maa- ja metsätalousministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta 40 500
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 3 200
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 620
42. Hirvieläinten metsästysmaksut 5 600
44. Kalastonhoitomaksut  8 561
45. Riistanhoitomaksut 11 710
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 4 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 45 291
10. Hallinnonalan virastojen tulot 44 441
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 850
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 551 734
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot 2 724
31. Palkkaturvamaksujen palautukset 31 810
50. EU:n rakennerahastoista ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot 190 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 327 200
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 584 500
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot 1 600
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot 100
90. Sosiaali- ja terveysministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta 478 400
98. Valtionapujen palautukset 103 200
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 1 200
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 8 350
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 1 350
20. Siirto Valtion asuntorahastosta 6 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 1 000
39. Muut sekalaiset tulot 403 000
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista 130 000
02. Verotukseen liittyvät korkotulot 66 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 200 000
10. Muut sekalaiset tulot 7 000
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET1 456 081
01. Korkotulot 44 181
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 4 500
05. Korot muista lainoista 18 069
07. Korot talletuksista 1 800
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot 19 812
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot 1 050 000
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot 1 050 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 188 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta 188 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 173 900
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 173 900
15. LAINAT18 970 807
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat 98 028
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille 18 300
04. Muiden lainojen lyhennykset 79 728
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 18 872 779
01. Nettolainanotto ja velanhallinta 18 872 779
Tuloarvioiden kokonaismäärä67 292 380
  1000 €
MÄÄRÄRAHAT
21. EDUSKUNTA127 106
01. Kansanedustajat 22 250
01. Kansanedustajien toimintamenot(arviomääräraha) 22 250
10. Eduskunnan kanslia 72 985
01. Eduskunnan kanslian toimintamenot(arviomääräraha) 56 901
02. Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot(arviomääräraha) 484
29. Arvonlisäveromenot(arviomääräraha) 6 500
51. Avustajatuki eduskuntaryhmille(arviomääräraha) 5 100
70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet(siirtomääräraha 3 v) 4 000
20. Eduskunnan oikeusasiamies 7 226
01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot(arviomääräraha) 7 226
30. Ulkopoliittinen instituutti 3 814
01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 3 594
29. Arvonlisäveromenot(arviomääräraha) 220
40. Valtiontalouden tarkastusvirasto 16 454
01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 15 804
29. Arvonlisäveromenot(arviomääräraha) 650
90. Eduskunnan muut menot 4 377
50. Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen(kiinteä määräraha) 4 377
22. TASAVALLAN PRESIDENTTI16 124
01. Tasavallan presidentti 2 875
01. Tasavallan presidentin palkkio(kiinteä määräraha) 126
02. Tasavallan presidentin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 199
20. Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot(siirtomääräraha 2 v) 2 550
02. Tasavallan presidentin kanslia 13 249
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 8 249
02. Eläkkeellä olevien presidenttien menot(siirtomääräraha 2 v) 500
29. Arvonlisäveromenot(arviomääräraha) 2 000
75. Perusparannukset(siirtomääräraha 3 v) 2 500
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA918 508
01. Hallinto 171 592
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 126 893
02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset(arviomääräraha) 11 500
03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot(siirtomääräraha 2 v) 995
04. Pääministerin, kansliassa toimivien ministereiden ja heidän avustajiensa matkat(siirtomääräraha 2 v) 865
22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta(siirtomääräraha 3 v) 10 839
24. Suomen EU-puheenjohtajuus(siirtomääräraha 2 v) 0
25. Terveet tilat 2028(siirtomääräraha 3 v) 1 500
29. Arvonlisäveromenot(arviomääräraha) 19 000
10. Omistajaohjaus 705 700
88. Osakehankinnat(siirtomääräraha 3 v) 705 700
20. Poliittisen toiminnan avustaminen 35 635
50. Puoluetoiminnan tukeminen(kiinteä määräraha) 35 635
30. Oikeuskanslerinvirasto 3 501
01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 3 501
90. Muut menot 2 080
21. Kunniamerkit(arviomääräraha) 700
61. Jäsenmaksut ja maksuosuudet Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskukselle(siirtomääräraha 2 v) 1 380
24. ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA1 262 031
01. Ulkoasiainhallinto 268 082
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 237 423
20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen menot(siirtomääräraha 3 v) 2 978
21. Ulkoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v) 2 005
29. Ulkoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha) 13 376
74. Talonrakennukset(siirtomääräraha 3 v) 12 300
10. Kriisinhallinta 72 165
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot(siirtomääräraha 2 v) 53 080
21. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan(kiinteä määräraha) 16 585
22. Rauhanvälitys(kiinteä määräraha) 2 500
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö 828 266
50. Valtionapu Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle 0
66. Varsinainen kehitysyhteistyö(siirtomääräraha 3 v) 685 536
67. Demokratia- ja oikeusvaltiotuki(siirtomääräraha 2 v) 3 000
88. Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) pääoman korottaminen(siirtomääräraha 3 v) 10 000
89. Kehitysyhteistyön finanssisijoitukset(siirtomääräraha 3 v) 129 730
90. Ulkoministeriön hallinnonalan muut menot 93 518
50. Eräät valtionavut(kiinteä määräraha) 1 741
51. Hädänalaisten avustaminen(arviomääräraha) 45
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet(siirtomääräraha 2 v) 87 632
68. Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö(siirtomääräraha 3 v) 3 000
87. Pääomasijoitus Instex S.A.S.:lle(siirtomääräraha 3 v) 100
95. Kurssivaihtelut(arviomääräraha) 1 000
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA970 871
01. Ministeriö ja hallinto 159 263
01. Oikeusministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 23 907
03. Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 10 042
05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 8 368
20. Erityismenot(arviomääräraha) 33 093
21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v) 1 738
29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha) 49 810
50. Avustukset(kiinteä määräraha) 13 305
51. Eräät valtion maksamat korvaukset(arviomääräraha) 19 000
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu 429 003
01. Korkeimman oikeuden toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 8 793
02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 11 817
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 255 393
04. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 77 145
50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset(arviomääräraha) 75 855
20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta 103 312
01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 103 312
30. Syyttäjät 50 646
01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 50 646
40. Rangaistusten täytäntöönpano 225 125
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 220 425
74. Avolaitostyöt(siirtomääräraha 3 v) 4 700
50. Vaalimenot 3 522
20. Vaalimenot(arviomääräraha) 3 522
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA1 588 685
01. Hallinto 163 493
01. Sisäministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 14 984
04. Kriisinhallintakeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 2 228
20. Tietohallinnon yhteiset menot(siirtomääräraha 2 v) 1 594
24. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan(siirtomääräraha 3 v) 27 967
25. Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta(siirtomääräraha 3 v) 5 500
29. Sisäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha) 110 000
50. Eräät avustukset(siirtomääräraha 2 v) 260
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille(arviomääräraha) 960
10. Poliisitoimi 837 413
01. Poliisitoimen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 780 805
02. Suojelupoliisin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 49 000
20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot(siirtomääräraha 2 v) 7 608
20. Rajavartiolaitos 301 489
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 262 979
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta(siirtomääräraha 5 v) 38 510
30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta 78 847
01. Pelastustoimen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 17 419
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 59 462
20. Erityismenot(arviomääräraha) 1 966
40. Maahanmuutto 207 443
01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 55 265
21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto(siirtomääräraha 2 v) 117 433
22. Vapaaehtoinen paluu(siirtomääräraha 2 v) 4 030
63. Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet(arviomääräraha) 30 715
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA3 203 271
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 386 478
01. Puolustusministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 16 776
21. Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v) 2 875
29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha) 366 827
10. Sotilaallinen maanpuolustus 2 757 397
01. Puolustusvoimien toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 1 963 852
18. Puolustusmateriaalihankinnat(siirtomääräraha 5 v) 778 693
19. Monitoimihävittäjien hankinta(siirtomääräraha 5 v) 10 000
50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen(kiinteä määräraha) 4 852
30. Sotilaallinen kriisinhallinta 59 396
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot(siirtomääräraha 2 v) 59 386
95. Kurssivaihtelut(arviomääräraha) 10
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA20 169 667
01. Hallinto 199 238
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 35 047
20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus(siirtomääräraha 2 v) 845
21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v) 3 306
25. Metallirahamenot(arviomääräraha) 2 350
29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha) 133 320
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet(siirtomääräraha 2 v) 1 000
69. Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle(siirtomääräraha 3 v) 23 370
10. Verotus ja tulli 649 855
01. Verohallinnon toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 425 448
02. Tullin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 170 427
03. Kansallisen tulorekisterin toimintamenot(siirtomääräraha 3 v) 11 980
63. Takaisin maksetut verot(arviomääräraha) 18 000
95. Verotukseen liittyvät korkomenot(arviomääräraha) 15 000
97. Autoveron vientipalautus(arviomääräraha) 9 000
20. Palvelut valtioyhteisölle 56 864
01. Valtiokonttorin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 34 314
02. Keskitettyjen valuuttatilien kurssierot(arviomääräraha) 50
07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 3 v) 2 000
09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 000
10. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen investointimenot (siirtomääräraha 2 v) 15 000
11. Verkkomaksaminen(siirtomääräraha 2 v) 500
88. Senaatti-kiinteistöt 0
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto 113 450
01. Tilastokeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 48 577
02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 3 773
03. Digi- ja väestötietoviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 56 100
04. Sähköinen tunnistautuminen(arviomääräraha) 5 000
40. Valtion alue- ja paikallishallinto 59 617
01. Aluehallintoviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 59 395
03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet(siirtomääräraha 3 v) 222
50. Eläkkeet ja korvaukset 5 175 367
15. Eläkkeet(arviomääräraha) 4 857 179
16. Ylimääräiset eläkkeet ja muut eläkemenot(arviomääräraha) 4 008
50. Vahingonkorvaukset(arviomääräraha) 37 640
63. Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvat eläkemenot(arviomääräraha) 256 728
95. Muiden eläkelaitosten valtion puolesta maksamien eläkemenojen ja valtiolle maksamien ennakoiden korkomenot(arviomääräraha) 19 812
60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot 18 865
02. Erikseen budjetoidut palkkamenot(arviomääräraha) 15
10. Työturvallisuuden edistäminen(siirtomääräraha 2 v) 850
12. Osaamisen kehittäminen(arviomääräraha) 18 000
70. Valtionhallinnon kehittäminen 83 855
01. Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus ja kehittäminen(siirtomääräraha 3 v) 40 200
02. Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät(siirtomääräraha 3 v) 10 500
20. Tuottavuuden edistäminen(siirtomääräraha 3 v) 12 672
21. Kansallisen tulorekisterin toteutus(siirtomääräraha 3 v) 1 000
22. Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki(siirtomääräraha 3 v) 5 783
23. Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke(siirtomääräraha 3 v) 5 600
40. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot(siirtomääräraha 3 v) 8 100
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 237 448
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu(arviomääräraha) 218 128
31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle(arviomääräraha) 7 300
33. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle(arviomääräraha) 12 020
90. Kuntien tukeminen 10 930 255
20. Julkisen sektorin yhteisen tietohallinnon ja tiedon hallinnan kehittäminen(siirtomääräraha 3 v) 2 000
30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen(arviomääräraha) 7 901 855
31. Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki(arviomääräraha) 400
32. Valtionavustus kuntien kannustinjärjestelmiin(siirtomääräraha 3 v) 10 000
34. Valtionavustus sairaanhoitopiireille koronaviruspandemiasta aiheutuviin kustannuksiin(siirtomääräraha 2 v) 200 000
35. Valtion korvaus kunnille veroperustemuutoksista aiheutuvista verotulojen menetyksistä(kiinteä määräraha) 2 816 000
91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen 270 000
41. Energiaverotuki(arviomääräraha) 270 000
92. EU ja kansainväliset järjestöt 2 131 753
03. Rahoitusvakausviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 3 633
20. Euroopan unionin osallistuminen matkamenojen korvauksiin(siirtomääräraha 2 v) 3 000
40. Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investointipankille(kiinteä määräraha) 12 600
67. Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen(arviomääräraha) 170
68. Suomen osuus Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin sekä Kansainvälisen rahoitusyhtiön peruspääoman korottamisesta(arviomääräraha) 14 300
69. Maksut Euroopan unionille(arviomääräraha) 2 087 000
87. Suomen osuus Aasian infrastruktuuri-investointipankin peruspääomasta(arviomääräraha) 11 050
99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot 243 100
95. Satunnaiset säädösperusteiset menot(arviomääräraha) 200 300
96. Ennakoimattomat menot(siirtomääräraha 3 v) 12 000
97. Valtion saatavien turvaaminen(arviomääräraha) 300
98. Kassasijoitusten riskienhallinta(arviomääräraha) 30 500
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA7 377 826
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 311 172
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 17 822
02. Opetushallituksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 67 879
03. Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 6 542
21. Kansainvälinen yhteistyö(siirtomääräraha 2 v) 2 661
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha) 32 000
30. Koululaisten harrastustoiminnan kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 10 000
50. Eräät avustukset(kiinteä määräraha) 1 737
51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan(kiinteä määräraha) 8 179
52. Valtion rahoitus evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin(arviomääräraha) 115 596
53. Jatkuva oppimisen ja osaamisen kehittäminen(siirtomääräraha 2 v) 46 510
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille(arviomääräraha) 2 246
10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus 1 172 642
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 34 933
20. Perusopetuksen, varhaiskasvatuksen, vapaan sivistystyön ja lukiokoulutuksen yhteiset menot(siirtomääräraha 3 v) 118 415
30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin(arviomääräraha) 823 785
31. Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin(arviomääräraha) 186 766
51. Valtionavustus järjestöille(kiinteä määräraha) 8 743
20. Ammatillinen koulutus 984 891
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 8 087
21. Ammatillisen koulutuksen yhteiset menot(siirtomääräraha 3 v) 12 706
30. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen(arviomääräraha) 964 098
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus 3 450 260
01. Suomen Akatemian toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 10 802
02. Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 19 566
03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 1 082
04. Varastokirjaston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 1 710
20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot(siirtomääräraha 3 v) 37 119
50. Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan(siirtomääräraha 2 v) 1 941 209
51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat(arviomääräraha) 309 104
53. Rahapelitoiminnan tuotot tieteen edistämiseen(arviomääräraha) 105 486
54. Strateginen tutkimusrahoitus(arviomääräraha) 54 631
55. Valtionrahoitus ammattikorkeakoulujen toimintaan(siirtomääräraha 2 v) 949 472
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille(arviomääräraha) 20 079
70. Opintotuki 617 865
01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 639
52. Opintolainojen valtiontakaus(arviomääräraha) 84 200
55. Opintoraha ja asumislisä(arviomääräraha) 447 800
57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki(arviomääräraha) 31 626
59. Koulumatkatuki(arviomääräraha) 53 600
80. Taide ja kulttuuri 552 927
01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 5 106
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 3 195
04. Museoviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 24 045
05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 5 451
06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 6 985
16. Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet(arviomääräraha) 19 485
20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset(siirtomääräraha 2 v) 14 924
30. Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan(kiinteä määräraha) 5 812
31. Valtionosuus ja -avustus teattereiden, orkestereiden ja museoiden käyttökustannuksiin(arviomääräraha) 67 840
40. Korvaus Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon(arviomääräraha) 252
41. Eräät käyttöoikeuskorvaukset(siirtomääräraha 3 v) 26 648
50. Eräät avustukset(siirtomääräraha 3 v) 65 790
51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille(arviomääräraha) 16 294
52. Rahapelitoiminnan tuotot taiteen edistämiseen(arviomääräraha) 257 570
53. Valtionavustus tilakustannuksiin(kiinteä määräraha) 25 442
55. Digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuus ja säilyttäminen(siirtomääräraha 3 v) 1 950
72. Kansallisgallerian kokoelman kartuttaminen(siirtomääräraha 3 v) 729
75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito(siirtomääräraha 3 v) 5 359
95. Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot(arviomääräraha) 50
90. Liikuntatoimi 192 406
30. Avustukset Liikkuva opiskelu, Liikkuva varhaiskasvatus ja Liikkuva aikuinen -ohjelmiin sekä liikuntapaikkarakentamiseen(siirtomääräraha 3 v) 34 415
50. Rahapelitoiminnan tuotot urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen(arviomääräraha) 150 694
52. Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille ja rahoitus liikuntatieteellisten hankkeiden arviointikustannuksiin(kiinteä määräraha) 1 997
56. Liikunnan ja huippu-urheilun edistäminen(siirtomääräraha 3 v) 5 300
91. Nuorisotyö 95 663
50. Rahapelitoiminnan tuotot nuorisotyön edistämiseen(arviomääräraha) 54 250
51. Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö(siirtomääräraha 2 v) 37 013
52. Eräät avustukset(siirtomääräraha 2 v) 4 400
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA2 838 869
01. Hallinto ja tutkimus 133 729
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 23 676
05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 76 519
22. Tutkimus ja kehittäminen(siirtomääräraha 3 v) 1 343
29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha) 27 652
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet(arviomääräraha) 4 539
10. Maaseudun kehittäminen 489 309
40. Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset(siirtomääräraha 3 v) 88 326
41. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki(arviomääräraha) 15 000
42. Luopumistuet ja -eläkkeet(siirtomääräraha 2 v) 45 300
43. Eläinten hyvinvointikorvaukset (siirtomääräraha 3 v) 62 767
(44.) Maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen(siirtomääräraha 3 v) 30 000
50. Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen(siirtomääräraha 3 v) 5 826
51. Porotalouden edistäminen(siirtomääräraha 2 v) 1 843
54. Rahapelitoiminnan tuotolla rahoitettava hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistäminen(siirtomääräraha 2 v) 40 092
55. Valtionapu 4H-toimintaan(siirtomääräraha 2 v) 4 355
63. Maaseudun kehittäminen(siirtomääräraha 3 v) 6 100
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen(arviomääräraha) 189 700
20. Maa- ja elintarviketalous 1 897 923
01. Ruokaviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 76 565
20. Eläinlääkintähuolto ja kasvintuhoojien torjunta(arviomääräraha) 5 948
40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki(siirtomääräraha 2 v) 323 000
41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki(arviomääräraha) 526 200
43. Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit(siirtomääräraha 3 v) 246 200
44. Luonnonhaittakorvaukset(siirtomääräraha 3 v) 531 788
46. EU-rahoitteinen ruokaketjun kehittäminen(siirtomääräraha 3 v) 10 910
47. Ruokaketjun kehittäminen(siirtomääräraha 3 v) 4 045
48. Peltorakenteen kehittäminen(siirtomääräraha 3 v) 500
60. Siirto interventiorahastoon(kiinteä määräraha) 200
61. Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon(siirtomääräraha 3 v) 166 800
62. Eräät valtionavut(siirtomääräraha 2 v) 5 767
40. Luonnonvaratalous 257 947
20. Kalakannan hoitovelvoitteet(siirtomääräraha 3 v) 3 200
21. Vesivarojen käytön ja hoidon menot(siirtomääräraha 3 v) 23 928
22. Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen(siirtomääräraha 3 v) 31 645
31. Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen(siirtomääräraha 3 v) 18 566
40. Eräät luonnonvaratalouden korvaukset(arviomääräraha) 1 745
41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen(siirtomääräraha 3 v) 5 600
42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen(siirtomääräraha 2 v) 8 850
43. Valtion rahoitusosuus Ähtärin eläinpuisto Oy:lle jättiläispandojen kuluihin(siirtomääräraha 2 v) 1 500
44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen(arviomääräraha) 56 230
45. Metsäluonnon hoidon edistäminen(siirtomääräraha 3 v) 7 027
46. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle(siirtomääräraha 2 v) 39 160
50. Riistatalouden edistäminen(siirtomääräraha 2 v) 16 610
51. Kalatalouden edistäminen(siirtomääräraha 3 v) 9 511
53. Eräät luonnonvaratalouden valtionavut(siirtomääräraha 2 v) 1 132
62. Elinkeinokalatalouden edistäminen(siirtomääräraha 3 v) 33 243
64. Metsähallitus 11 792
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät(siirtomääräraha 3 v) 11 792
70. Maanmittaus ja tietovarannot 48 169
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 45 669
40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot(arviomääräraha) 2 500
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA3 770 687
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot 639 886
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 16 467
02. Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 80 059
03. Väyläviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 49 964
04. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 45 609
29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha) 432 087
88. Osakehankinnat(siirtomääräraha 2 v) 15 700
10. Liikenne- ja viestintäverkot 2 216 433
20. Perusväylänpito(siirtomääräraha 3 v) 1 478 720
30. Avustukset liikenne- ja viestintäverkkoihin(siirtomääräraha 3 v) 143 180
31. Eräät avustukset(siirtomääräraha 3 v) 55 800
76. Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset(arviomääräraha) 34 997
77. Väyläverkon kehittäminen(siirtomääräraha 3 v) 390 936
79. Elinkaarirahoitushankkeet(siirtomääräraha 3 v) 112 800
20. Liikenteen ja viestinnän palvelut 914 368
43. Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantaminen(arviomääräraha) 92 000
50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen(siirtomääräraha 3 v) 10 605
51. Avustukset liikenteen ja viestinnän palveluihin(siirtomääräraha 3 v) 52 041
54. Saaristo- ja yhteysalusliikenteen ostot ja kehittäminen(siirtomääräraha 3 v) 19 136
55. Julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostot ja kehittäminen(siirtomääräraha 3 v) 208 474
60. Siirto valtion televisio- ja radiorahastoon(siirtomääräraha 3 v) 532 112
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA5 584 327
01. Hallinto 865 806
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 35 952
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 185 224
03. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 242 529
04. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 34 302
05. Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot(siirtomääräraha 3 v) 112 234
06. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 17 954
07. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot(siirtomääräraha 3 v) 7 272
08. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 20 683
09. Energiaviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 7 011
20. Siviilipalvelus(arviomääräraha) 4 939
29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha) 57 072
40. Valtionavustus kestävää kasvupolitiikkaa edistäville toimijoille(siirtomääräraha 3 v) 7 651
41. Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin(arviomääräraha) 5 200
49. Valtionavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimintaan(siirtomääräraha 2 v) 107 403
50. Valtionavustus kuluttajajärjestölle(kiinteä määräraha) 1 122
51. Valtion osuus merimiespalvelutoiminnasta(arviomääräraha) 2 572
53. Matkustajien paluukuljetukset ja korvaukset(siirtomääräraha 3 v) 400
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet(siirtomääräraha 2 v) 16 236
95. Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset(arviomääräraha) 50
20. Uudistuminen ja vähähiilisyys 1 916 191
20. Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistäminen(siirtomääräraha 3 v) 4 420
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen(arviomääräraha) 1 113 301
41. Energiatuki(arviomääräraha) 60 750
42. Kiertotalouden ekosysteemien ja osaamisalustojen kehittäminen(siirtomääräraha 3 v) 1 000
43. Yritysvetoisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan sekä kiertotalouden ja toimialojen kasvun tukeminen(siirtomääräraha 3 v) 87 550
44. Kiertotalouden investointituki(siirtomääräraha 3 v) 1 000
45. LNG-terminaalien investointituki(arviomääräraha) 5 532
46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki(arviomääräraha) 13 488
47. Sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurin edistäminen(siirtomääräraha 3 v) 8 400
48. Uusiutuvan energian tuotantotuki(arviomääräraha) 232 550
66. Siirrot EU:n innovaatiorahastoon(arviomääräraha) 44 000
83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan(arviomääräraha) 312 200
87. Pääomalainat teollisuuden uudistumiseen ja yritysvetoisten liiketoimintaekosysteemien kehittämiseen(arviomääräraha) 32 000
30. Työllisyys ja yrittäjyys 1 631 758
30. Valtionavustus kunnille yksinyrittäjien tukemiseen (siirtomääräraha 2 v) 250 000
31. Ravitsemisyrittäjien tukeminen (arviomääräraha) 171 000
40. Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen(siirtomääräraha 3 v) 50 000
42. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen(arviomääräraha) 301 378
44. Alueellinen kuljetustuki(siirtomääräraha 3 v) 6 000
46. Päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatiotuki(arviomääräraha) 78 000
51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut(siirtomääräraha 2 v) 332 914
52. Palkkaturva(arviomääräraha) 32 000
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin(arviomääräraha) 410 166
95. Vaikuttavuusinvestointien tuotonmaksu (arviomääräraha) 300
(40.) Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 0
40. Yritysten erityisrahoitus 974 223
42. Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi(arviomääräraha) 0
43. Yritysten kustannustuki(arviomääräraha) 300 000
47. Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset ja korkotuet(arviomääräraha) 33 691
48. Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille(arviomääräraha) 67 400
60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin(arviomääräraha) 20
82. Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan(arviomääräraha) 10
87. Pääomasijoitus Suomen Malmijalostus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v) 150 000
88. Pääomasijoitus Suomen Teollisuusijoitus Oy:lle(siirtomääräraha 3 v) 400 000
89. Pääomasijoitus Business Finland Venture Capital Oy:lle(siirtomääräraha 3 v) 14 900
95. Tuotonvaihtosopimus- ja suojausmenot(arviomääräraha) 8 202
(50.) Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka 0
50. Kotouttaminen 196 349
03. Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen(siirtomääräraha 2 v) 11 031
30. Valtion korvaukset kotouttamisesta(arviomääräraha) 185 318
(60.) Energiapolitiikka 0
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA18 194 668
01. Hallinto 119 226
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 33 759
04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 983
05. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 531
06. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 19 272
07. Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan toimintamenot(siirtomääräraha 3 v) 8 507
25. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät(siirtomääräraha 3 v) 22 400
29. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha) 19 229
66. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet(siirtomääräraha 2 v) 14 545
02. Valvonta 76 305
03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 14 235
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 12 758
06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 7 004
07. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 26 167
08. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietolupaviranomaisen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 200
20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot(arviomääräraha) 10 941
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta 124 433
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 72 589
25. Kansalliset osaamiskeskittymät(siirtomääräraha 3 v) 7 000
31. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen(siirtomääräraha 3 v) 10 000
50. Valtionosuus Työterveyslaitoksen toimintaan(siirtomääräraha 2 v) 24 442
63. Eräät erityishankkeet(siirtomääräraha 3 v) 10 402
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut 4 664 000
50. Perhe-etuudet(arviomääräraha) 1 611 400
53. Sotilasavustus(arviomääräraha) 16 100
54. Asumistuki(arviomääräraha) 1 662 400
56. Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelut(arviomääräraha) 50 800
57. Perustoimeentulotuki(arviomääräraha) 842 000
60. Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut(siirtomääräraha 2 v) 481 300
20. Työttömyysturva 4 144 966
31. Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä(arviomääräraha) 28 366
50. Valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta(arviomääräraha) 1 900 200
52. Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta(arviomääräraha) 2 213 400
55. Valtionosuudet Työllisyysrahastolle(arviomääräraha) 3 000
30. Sairausvakuutus 2 069 800
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista(arviomääräraha) 2 069 800
40. Eläkkeet 5 015 021
50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista(arviomääräraha) 60 500
51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista(arviomääräraha) 729 900
52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista(arviomääräraha) 388 800
53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä(arviomääräraha) 12 571
54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista(arviomääräraha) 13 950
60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista(arviomääräraha) 3 809 300
50. Veteraanien tukeminen 322 678
30. Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon(arviomääräraha) 1 050
50. Rintamalisät(arviomääräraha) 12 000
51. Sotilasvammakorvaukset(arviomääräraha) 62 000
52. Valtion korvaus sota- ja sotilasinvalidien kuntoutus- ja hoitolaitosten kustannuksiin(siirtomääräraha 2 v) 25 000
53. Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan(siirtomääräraha 2 v) 2 500
54. Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille(siirtomääräraha 2 v) 20
55. Eräät kuntoutustoiminnan menot(siirtomääräraha 2 v) 2 500
56. Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot(siirtomääräraha 2 v) 38 000
57. Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan(siirtomääräraha 2 v) 8
58. Rintamaveteraanien kotiin vietävät palvelut (arviomääräraha) 179 600
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto 322 626
30. Valtion korvaus terveydenhuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin(siirtomääräraha 3 v) 2 150
31. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 1 600
32. Valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen(kiinteä määräraha) 25 000
33. Valtion korvaus sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköille sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön erikoistumiskoulutukseen(arviomääräraha) 96 000
34. Valtion korvaus terveydenhuollon toimintayksiköille oikeuspsykiatrisista tutkimuksista, potilassiirroista ja lääketieteellisistä asiantuntijalausunnoista aiheutuviin kustannuksiin(arviomääräraha) 15 200
35. Valtion rahoitus Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön opiskeluterveydenhuoltoon(siirtomääräraha 2 v) 6 400
36. Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi(kiinteä määräraha) 480
37. Valtion korvaus kunnille laittomasti maassa oleskelevien kiireellisen sosiaalihuollon kustannuksiin(arviomääräraha) 5 346
39. Palvelurakenteen kehittäminen(siirtomääräraha 3 v) 108 910
40. Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan menoihin(siirtomääräraha 3 v) 28 990
52. Valtion rahoitus turvakotitoiminnan menoihin(siirtomääräraha 2 v) 22 550
63. Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan(kiinteä määräraha) 3 050
64. Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin(siirtomääräraha 3 v) 6 950
70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 807 473
20. Rokotteiden hankinta(siirtomääräraha 3 v) 140 640
21. Terveysvalvonta(siirtomääräraha 2 v) 545
22. Tartuntatautien valvonta(siirtomääräraha 2 v) 660 460
50. Terveyden edistäminen(siirtomääräraha 3 v) 2 000
51. Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin(siirtomääräraha 3 v) 2 900
52. Valtionavustus UKK-instituutin toimintaan(siirtomääräraha 2 v) 928
80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta 143 140
40. Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin(arviomääräraha) 122 750
41. Valtion korvaus turkistuottajien lomituspalvelujen kustannuksiin(siirtomääräraha 2 v) 1 900
42. Valtion korvaus poronhoitajien sijaisavun kustannuksiin(siirtomääräraha 2 v) 350
50. Valtion korvaus maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen hallintomenoihin(siirtomääräraha 2 v) 18 140
90. Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen 385 000
50. Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen(arviomääräraha) 385 000
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA396 330
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot 70 676
01. Ympäristöministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 35 637
04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 23 374
29. Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha) 9 435
65. Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon(siirtomääräraha 3 v) 2 230
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu 247 881
20. Ympäristövahinkojen torjunta(siirtomääräraha 3 v) 4 400
21. Eräät luonnonsuojelun menot(siirtomääräraha 3 v) 32 340
22. Eräät ympäristömenot(siirtomääräraha 3 v) 24 335
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät(siirtomääräraha 3 v) 71 322
61. Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen(siirtomääräraha 3 v) 46 792
63. Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot(siirtomääräraha 3 v) 66 630
66. Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet(siirtomääräraha 2 v) 2 062
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen 77 773
01. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 5 818
04. Rakennetun ympäristön digitaalisen rekisterin ja alustan luominen (siirtomääräraha 3 v) 7 300
30. Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen(siirtomääräraha 2 v) 1 000
32. Avustukset asunnottomuuden poistamiseksi ja asunnottomuuden tilastoinnin kehittäminen(siirtomääräraha 3 v) 3 300
34. Avustukset kuntien kiinteistöjen öljylämmityksestä luopumiseen (siirtomääräraha 3 v) 14 895
37. Avustukset tuulivoimakaavoitukseen (siirtomääräraha 3 v) 2 000
52. Avustukset asuinrakennusten sähköisen liikenteen infrastruktuurin edistämiseen(siirtomääräraha 3 v) 7 000
55. Avustukset korjaustoimintaan(siirtomääräraha 3 v) 5 290
56. Avustukset asuinrakennusten öljylämmityksestä luopumiseksi(siirtomääräraha 3 v) 28 670
60. Siirto Valtion asuntorahastoon 0
64. Avustukset rakennusperinnön hoitoon(siirtomääräraha 3 v) 2 500
36. VALTIONVELAN KOROT873 410
01. Valtionvelan korko 860 000
90. Valtionvelan korko(arviomääräraha) 860 000
09. Muut menot valtionvelasta 13 410
20. Palkkiot ja muut menot valtionvelasta(arviomääräraha) 13 410
Määrärahojen kokonaismäärä67 292 380