Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
              51. Kalatalouden edistäminen
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

62. Elinkeinokalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 21 488 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) varoista osittain rahoitettavien elinkeinokalataloutta ja meripolitiikkaa koskevien toimenpiteiden EU:n rahoitusosuuden ja valtion rahoitusosuuden maksamiseen

2) kansallisesti rahoitettavista elinkeinokalatalouden edistämistoimenpiteistä ja kaupallisen kalastuksen valvonnasta sekä kaupallisille kalastajille myönnettävistä saimaannorpan suojelusta aiheutuvien taloudellisten vahinkojen korvauksista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään 80 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.

Määrärahasta on varattu 9 205 000 euroa EU:n osarahoittamien hankkeiden valtion rahoitusosuutta varten.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksuperusteisena.

Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon EU:n yhteisen kalastuspolitiikan ja yhdennetyn meripolitiikan mukaisina menoina 20 313 000 euroa, joka on vuosille 2014—2020 Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta (EMKR) osaksi rahoitettavan toimintaohjelman rahoitusosuutta. EU:n osuus tästä on 11 108 000 euroa. EU:n ja kansalliset rahoitusosuudet on vahvistettu Euroopan komission hyväksymässä toimintaohjelmassa. Varoja voidaan käyttää toimintaohjelman mukaisesti mm. kalatalouselinkeinojen investointi- ja kehittämishankkeiden, kalatalouden ympäristöhankkeiden ja meripolitiikan toteuttamiseen liittyvien hankkeiden rahoittamiseen sekä kaupallisen kalastuksen valvonnan ja tiedonkeruun toimenpiteiden rahoittamiseen.

Määrärahan EU-osuudessa on otettu huomioon myös Ahvenanmaan osuus. Ahvenanmaa osoittaa tarvittavan kansallisen julkisen rahoitusosuuden omassa talousarviossaan.

Momentille 12.30.03 on arvioitu kertyvän yhteensä 10 000 000 euroa ohjelmakauden 2014—2020 EMKR:n rahoitusosuutena.

Määrärahassa on otettu huomioon kokonaan kansallisesti rahoitettavina elinkeinokalatalouden edistämistoimenpiteinä kaupallisen kalastuksen valvonnan kustannukset, siltä osin kuin toimenpiteet eivät sisälly Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelmaan. Määrärahaa voidaan käyttää maa- ja metsätalousministeriön hyväksymillä perusteilla myös muuhun elinkeinokalatalouden edellytysten parantamiseen tai kalatalousalan valtiontukena EU:n säädösten mukaisesti ja saimaannorpan suojelusta aiheutuvien taloudellisten vahinkojen korvaamiseen Saimaan alueen kaupallisille kalastajille arviolta 80 000 euroa. Vuonna 2020 kokonaan kansallisesti rahoitettaviin menoihin arvioidaan tarvittavan 375 000 euroa. Lisäksi määrärahaa voidaan käyttää hallitusohjelman mukaisesti kotimaisen kalan edistämistoimenpiteisiin sekä ammattikalastuksen edellytysten turvaamiseen ja vahinkoja aiheuttavien hylkeiden poistosta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen. Vuonna 2020 hallitusohjelman mukaisiin toimenpiteisiin kohdennetaan 700 000 euroa.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  Kansallinen osuus EU:n osuus (EMKR) Yhteensä
       
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelma, yhteensä 9 205 000 11 108 000 20 313 000
Kansalliset toimenpiteet 1 175 000 - 1 175 000
Yhteensä 10 380 000 11 108 000 21 488 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ammattikalastuksen vahinkojen ehkäisy (HO 2019) 300
EMKR toimintaohjelman rahoituksen muutos 212
Kotimaisen kalan edistäminen (HO 2019) 500
Yhteensä 1 012

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2020 talousarvio 21 488 000
2019 talousarvio 20 476 000
2018 tilinpäätös 26 776 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 21 488 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) varoista osittain rahoitettavien elinkeinokalataloutta ja meripolitiikkaa koskevien toimenpiteiden EU:n rahoitusosuuden ja valtion rahoitusosuuden maksamiseen

2) kansallisesti rahoitettavista elinkeinokalatalouden edistämistoimenpiteistä ja kaupallisen kalastuksen valvonnasta sekä kaupallisille kalastajille myönnettävistä saimaannorpan suojelusta aiheutuvien taloudellisten vahinkojen korvauksista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään 80 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.

Määrärahasta on varattu 9 205 000 euroa EU:n osarahoittamien hankkeiden valtion rahoitusosuutta varten.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksuperusteisena.

 

II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää valtionavustuslain (688/2001) nojalla kalastusta, vesiviljelyä, kalanjalostusta ja kauppaa harjoittaville yrityksille myönnettävien avustusten maksamiseen, jotka perustuvat komission 19.3.2020 hyväksymiin, COVID-19 -epidemiasta johtuviin tilapäisiinvaltiontukipuitteisiin tai EU:n de minimis -asetuksiin.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta kalatalouden yrityksille myönnettävien avustusten maksamiseen, joilla helpotetaan koronavirusepidemiasta (COVID-19) aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia.

Selvitysosa:Koronavirusepidemia aiheuttaa kalatalouden yritystoimintaa harjoittaville yrityksille vastaavia taloudellisia vaikeuksia kuin muiden toimialojen yrityksille. Kriisituen tavoitteena on ehkäistä koronavirusepidemian aiheuttamia negatiivisia taloudellisia ja työllisyysvaikutuksia antamalla tukea yrityksille, jotta ne voivat sopeutua tilanteeseen. Tukea voidaan maksaa kalatalouden arvoketjun (kalastus, vesiviljely, jalostus ja kauppa) yritystoimintaa harjoittaville mikroyrityksille sekä pienille, keskisuurille ja suuryrityksille.

Epidemian vaikutus yhteiskuntaan on kokonaisvaltainen ja ongelmat ulottuvat laajasti myös kansainväliseen ja kansalliseen kalakauppaan sekä kalatalouden yritystoimintaan. Komission tilapäiset valtiontukipuitteet mahdollistavat tuen kalatalouden alkutuotannon (kalastus ja vesiviljely) yrityksille 120 000 euron yrityskohtaiseen rajaan asti sekä kalan jalostusteollisuuden ja kaupan yrityksille 800 000 euron yrityskohtaiseen rahaan asti. Kriisituen tavoitteena on ehkäistä koronavirusepidemian aiheuttamia negatiivisia taloudellisia ja työllisyysvaikutuksia sekä turvata kotimainen ruoantuotanto ja kalatuotteiden jalostus sekä kalakauppa antamalla tukea yrityksille, jotta ne voivat sopeutua tilanteeseen.


2020 II lisätalousarvio 10 000 000
2020 talousarvio 21 488 000
2019 tilinpäätös 20 476 000
2018 tilinpäätös 26 776 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää valtionavustuslain (688/2001) nojalla kalastusta, vesiviljelyä, kalanjalostusta ja kauppaa harjoittaville yrityksille myönnettävien avustusten maksamiseen, jotka perustuvat komission 19.3.2020 hyväksymiin, COVID-19 -epidemiasta johtuviin tilapäisiinvaltiontukipuitteisiin tai EU:n de minimis -asetuksiin.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta kalatalouden yrityksille myönnettävien avustusten maksamiseen, joilla helpotetaan koronavirusepidemiasta (COVID-19) aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 1 755 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahasta on varattu 9 960 000 euroa EU:n osarahoittamien hankkeiden valtion rahoitusosuutta varten.

Selvitysosa:Lisäyksestä 1 000 000 euroa on tarkoitettu kalanjalostusteollisuudelle myönnettäviin investointi- ja tuotekehitysavustuksiin vajaasti hyödynnettyjen kotimaisten kalavarojen käytön lisäämiseksi. Avustuksilla edistetään kalatalouden arvoketjun elpymistä korona-kriisistä nopeuttamalla uusien kotimaisten kalatuotteiden markkinoille tuloa ja kotimaisen kalan markkinoiden elpymistä.

Lisäyksestä 755 000 euroa on vuoden 2017 talousarviossa budjetoidusta 20 881 000 euron kolmevuotisesta siirtomäärärahasta vuoden 2019 tilinpäätöksessä peruuntunutta EMKR:n 2014—2020 ohjelmakauden kansallista rahoitusosuutta. Käyttämättä jäänyt osuus on täysimääräisesti sidottu hankkeisiin. Jotta hankkeet saadaan maksettua sitoumusten mukaisesti, ehdotetaan vastaava määrä budjetoitavaksi uudelleen.


2020 IV lisätalousarvio 1 755 000
2020 II lisätalousarvio 10 000 000
2020 talousarvio 21 488 000
2019 tilinpäätös 20 476 000
2018 tilinpäätös 26 776 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 1 755 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahasta on varattu 9 960 000 euroa EU:n osarahoittamien hankkeiden valtion rahoitusosuutta varten.