Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
              51. Kalatalouden edistäminen
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

21. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 091 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää vesivarojen käytön ja hoidon kulutus- ja sijoitusmenoihin, jotka liittyvät tulvariskien hallintaan, patoturvallisuuteen, vesistöjen säännöstelyyn, vesistön käytön ja hoidon, vesihuollon, maa- ja metsätalouden vesienhallinnan ja muun vesitalouden kehittämiseen, havaintotiedon hankintaan ja vesitietopalveluun, vaikutusten arviointiin sekä valtion velvoitteisiin lain, lupapäätösten ja sopimusten perusteella, valtioiden välisiin sopimuksiin perustuvaan rajavesistöyhteistyöhön sekä Suomen vesialan kansainvälisen strategian toteuttamiseen maa- ja metsätalousministeriön toimialalla.

Määrärahaa saa käyttää enintään 166 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen sekä vesialan kansallisten järjestöjen jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusosuuksien maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös vesialan liiketoimintaa edistävien valtioiden välisten yhteistyösopimusten toteuttamiseen.

Momentille nettoutetaan yhteistyöosapuolten rahoitusosuudet hankkeista, selvityksistä tai muista toimenpiteistä, joiden toteuttaminen on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten vastuulla sopimusten tai vesilainsäädännön mukaisten päätösten perusteella. Momentille nettoutetaan myös työnantajalle maksettavat sairaus- ja äitiyspäivärahat.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Tulvariskien hallinta, patoturvallisuus ja vesistöjen säännöstely ja hydrologiset tietopalvelut 2 340 000
Vesitalouden kehittäminen, suunnittelu ja seuranta 3 051 000
Valtion vesistörakenteiden peruskorjaukset ja muut vesistötoimenpiteet 9 200 000
Valtion vesitalousluvista aiheutuvat velvoitteet 2 200 000
Valtiosopimuksiin perustuva rajavesistöyhteistyö, rahoitusosuudet ja jäsenmaksut 300 000
Yhteensä 17 091 000

Palkkauksiin käytettävää määrärahaa on tarkoitus käyttää 150 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen työ- ja elinkeinoministeriön ja ympäristöministeriön hallinnonaloilla ja 16 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hydrologisen seurannan uudistaminen (siirto momentille 30.01.23) -300
Tulvasuojelu ja peltojen vesienhallinta (HO 2019) 500
Vesiensuojelun tehostamisohjelma (HO 2019 kertaluonteinen) 3 000
Vesitalouden tehtävien järjestelyt (-1 htv) (siirto momentille 30.01.01) -80
Yhteensä 3 120

2020 talousarvio 17 091 000
2019 talousarvio 13 971 000
2018 tilinpäätös 13 565 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 608 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös vesiensuojelun tehostamisohjelmaan liittyvien avustusten maksamiseen.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toinen kappale lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen viimeiseksi virkkeeksi.

Lisäys 517 000 euroa talousarvioesityksen 17 091 000 euroon nähden on siirtoa momentilta 30.01.23 Vesitaloustieto osana luonnonvaratiedon tietopalveluja -hankkeen toteuttamiseen.


2020 talousarvio 17 608 000
2019 IV lisätalousarvio 200 000
2019 talousarvio 13 971 000
2018 tilinpäätös 13 565 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 20/2019 vp (12.12.2019)

Momentille esitetään 17,608 milj. euroa, joka on 3,637 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2019. Lisäys muodostuu lähinnä hallitusohjelman mukaisesta kertaluonteisesta 3 milj. euron lisäyksestä vesiensuojelun tehostamisohjelmaan.

Valiokunta korostaa, että momentin määrärahalla edistetään maatalouden sopeutumista ilmastonmuutokseen parantamalla vesitaloutta sekä vesistökuormituksen hallintaa. Toimenpiteitä on tarkoituksenmukaista suunnata maa- ja metsätalouden kuormituksen ja sen vesistövaikutusten seurantaan eroosion ja ravinteiden huuhtoutumisen vähentämiseksi. Samalla tulee arvioida toimien kustannustehokkuutta.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 608 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää vesivarojen käytön ja hoidon kulutus- ja sijoitusmenoihin, jotka liittyvät tulvariskien hallintaan, patoturvallisuuteen, vesistöjen säännöstelyyn, vesistön käytön ja hoidon, vesihuollon, maa- ja metsätalouden vesienhallinnan ja muun vesitalouden kehittämiseen, havaintotiedon hankintaan ja vesitietopalveluun, vaikutusten arviointiin sekä valtion velvoitteisiin lain, lupapäätösten ja sopimusten perusteella, valtioiden välisiin sopimuksiin perustuvaan rajavesistöyhteistyöhön sekä Suomen vesialan kansainvälisen strategian toteuttamiseen maa- ja metsätalousministeriön toimialalla. Määrärahaa saa käyttää myös vesiensuojelun tehostamisohjelmaan liittyvien avustusten maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää enintään 166 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen sekä vesialan kansallisten järjestöjen jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusosuuksien maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös vesialan liiketoimintaa edistävien valtioiden välisten yhteistyösopimusten toteuttamiseen.

Momentille nettoutetaan yhteistyöosapuolten rahoitusosuudet hankkeista, selvityksistä tai muista toimenpiteistä, joiden toteuttaminen on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten vastuulla sopimusten tai vesilainsäädännön mukaisten päätösten perusteella. Momentille nettoutetaan myös työnantajalle maksettavat sairaus- ja äitiyspäivärahat.

 

II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 1 350 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös vesihuoltolaitoksille ja muille vesihuollon toimijoille myönnettäviin avustuksiin vesihuollon toimintaedellytysten turvaamiseksi.

Selvitysosa:Lisäyksellä turvataan vesihuollon toimintaedellytyksiä korona-epidemian aikana tukemalla vesihuoltolaitoksia ja muita vesihuollon toimijoita esimerkiksi henkilöstövajeen korvaamisessa, sekä vahvistamalla tilapäisesti elinkeino-, liikenne- ja ympäristö­keskusten voimavaroja vesihuoltotehtävissä.


2020 II lisätalousarvio 1 350 000
2020 talousarvio 17 608 000
2019 tilinpäätös 14 171 000
2018 tilinpäätös 13 565 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 1 350 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös vesihuoltolaitoksille ja muille vesihuollon toimijoille myönnettäviin avustuksiin vesihuollon toimintaedellytysten turvaamiseksi.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 4 970 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 4 120 000 euroa on tarkoitettu valtion vastuulla olevien vesistörakenteiden perusparannushankkeiden toteuttamiseen. Hankkeilla parannetaan patoturvallisuutta ja varautumista ilmasto- ja vesiolojen äärevöitymiseen, vähennetään rakenteiden heikon kunnon aiheuttamia riskejä ja kehitetään hankkeiden toimivuutta ja käyttöä. Hankkeiden toteutuksella vähennetään valtion vastuulla olevien vesistörakenteiden korjausvelkaa, parannetaan alueiden maatalouselinkeinojen toimintaedellytyksiä sekä huolehditaan alueiden tulvasuojelusta.

Lisäyksestä 850 000 euroa on tarkoitettu pohjavesiasemien automatisointiin pohjaveden korkeuden reaaliaikaisen seurannan aikaansaamiseksi. Pohjavesien korkeuden seuranta on tarkoitus kehittää jatkuvasti päivittyväksi, automaattiseksi ja luotettavaksi. Viime vuosien kuivuutta seurannut roudaton talvi aiheuttaa kiireellisiä tarpeita Etelä-Suomen pohjavesiseurannan parantamiseksi. Kattava seurantaverkon automatisointi on tarpeen ilmastonmuutoksen myötä pohjavesivarojen riittävyyteen kohdistuviin haasteisiin varautumiseksi.


2020 IV lisätalousarvio 4 970 000
2020 II lisätalousarvio 1 350 000
2020 talousarvio 17 608 000
2019 tilinpäätös 14 171 000
2018 tilinpäätös 13 565 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 4 970 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 20 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2020 VII lisätalousarvio 20 000
2020 IV lisätalousarvio 4 970 000
2020 II lisätalousarvio 1 350 000
2020 talousarvio 17 608 000
2019 tilinpäätös 14 171 000
2018 tilinpäätös 13 565 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 20 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.