Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
              44. Luonnonhaittakorvaukset
              47. Ruokaketjun kehittäminen
              62. Eräät valtionavut
         40. Luonnonvaratalous
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

44. Luonnonhaittakorvaukset (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 624 788 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ohjelmakauden 2014—2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa toteuttavien luonnonhaittakorvausten Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavan EU:n rahoitusosuuden ja valtion rahoitusosuuden sekä ohjelmaan sisältyvän kokonaan kansallisesti rahoitettavan luonnonhaittakorvauksen maksamiseen

2) EU:n komission vuosille 2007—2013 hyväksymän ja vuonna 2014 yhdellä vuodella jatkuneen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaisten luonnonhaittakorvausten maksamiseen

3) EU:n aikaisempien ohjelmakausien ja ohjelmakauden 2014—2020 sitoumuksista aiheutuneiden velvoitteiden maksamiseen sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU 1306/2013) artiklojen 52 (sääntöjenmukaisuuden tarkastaminen) sekä 54 ja 56 (yhteiset säännökset ja maaseuturahastoa koskevat erityissäännökset sääntöjenvastaisuuksista) sekä aikaisempien ohjelmakausien vastaavien säädösten mukaisten Suomen velvoitteiden maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Luonnonhaittakorvaukset sisältyvät Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014—2020. Luonnonhaittakorvauksilla korvataan maatalousyrittäjille pysyvien epäsuotuisten luonnonolojen maataloustuotannolle aiheuttamaa luonnonhaittaa. Luonnonhaittakorvausten tavoitteena on turvata maatalouden toimintaedellytykset ja jatkuvuus sekä säilyttää maatalousmaa maatalouskäytössä. Toimenpide vaikuttaa tilalukumäärän hallittuun kehittymiseen sekä taloudellisesti elinvoimaisten maatilayksiköiden säilyttämiseen ja tätä kautta maaseudun työllisyyden ylläpitämiseen ja maaseutualueiden taloudellisen kehityksen edistämiseen. Luonnonhaittakorvausten saamiseen ei ole ikärajaa ja korvauksen hehtaarikohtainen määrä vähenee maatilan koon ylittäessä tietyt raja-arvot. Luonnonhaittakorvauksia maksetaan myös pysyville nurmille. Korvausta maksetaan korotettuna tiloille, jotka ylittävät asetetun eläintiheysrajan. Luonnonhaittakorvaukset ovat yksivuotisia.

EU:n rahoitusosuus ohjelmakaudella 2014—2020 on 42 %. Lisäksi määrärahasta maksetaan kokonaan valtion rahoittamia luonnonhaittakorvauksia.

Momentin menoihin liittyvät tulot on merkitty momentille 12.30.02.

Momentille on hallitusohjelman (HO 2019) mukaisesti teknisesti kohdennettu 5 000 000 euroa käytettäväksi vuonna 2020 tehtävien uusien luomusitoumusten rahoittamiseen sekä kertaluonteinen 88 000 000 euron lisäys käytettäväksi ympäristökorvauksiin. Luomusitoumuksiin ja ympäristökorvauksiin tarvittava EU ja kansallinen rahoitusosuus on tarkoitus lisätalousarviossa siirtää momentille 30.20.43. Siirto voidaan toteuttaa, kun Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014—2020 muutos on toimitettu komission hyväksyttäväksi. Luonnonhaittakorvauksiin varattu kansallinen rahoitus kasvaa hallitusohjelman kertaluonteisen lisäyksen johdosta yhteensä 42 000 000 eurolla.

Luonnonhaittakorvausjärjestelmän vuoden 2020 määrärahojen arvioitu jakautuminen (euroa)

   
Yhteensä, josta 624 788 000
— EU-osuus 86 613 000
— valtion osuus 119 608 429
— kokonaan kansallisesti rahoitettava luonnonhaittakorvaus 325 566 571
— tekninen kohdennus luomusitoumusten rahoittamiseen 5 000 000
— tekninen kohdennus ympäristökorvausten rahoittamiseen 88 000 000

Ohjelmakauden rahoituskehys ja määrärahan käyttö (milj. euroa)

  Ohjelmakauden 2014—2020 rahoituskehys 1) Määräraha
Toimenpide EU valtio kokonaan kansallinen julkinen
yhteensä
maksettu
2014—2018
budjetoitu
2019
esitys
2020
               
Luonnonhaittakorvaukset 749,700 1 035,300 1 867,800 3 652,800 2 547,745 548,288 624,788

1) Ei sisällä hallitusohjelman lisäyksiä vuodelle 2020. Rahoituskehys on voimassa olevan maaseutuohjelman mukainen (hyväksytty 26.3.2019). Hallitusohjelmassa tehdyt lisäykset otetaan huomioon komissiolle tammikuussa 2020 hyväksyttäväksi lähetettävässä maaseutuohjelman muutoksessa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertaluonteisen lisäyksen poisto (luonnonhaittakorvauksen lisäpalautus) -6 000
Kertaluonteisen lisäyksen poisto (luonnonhaittakorvauksen maksutason säilyttäminen) -21 500
Luonnonhaittakorvauksen lisäys 2020 (HO 2019 kertaluonteinen) 42 000
Maaseutuohjelman kansallinen rahoitus (HO 2015 säästö) 5 000
Maaseutuohjelman muutos (siirto momentille 30.10.40) -25 000
Rakenteelliset muutokset (HO 2015 säästö) -1 000
Vuonna 2020 tehtävien uusien luomusitoumusten rahoitus (tekninen kohdennus) (HO 2019) 5 000
Ympäristökorvauksen lisäys 2020 (HO 2019 kertaluonteinen) 88 000
Tasomuutos -10 000
Yhteensä 76 500

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2020 talousarvio 624 788 000
2019 talousarvio 548 288 000
2018 tilinpäätös 518 738 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 624 788 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ohjelmakauden 2014—2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa toteuttavien luonnonhaittakorvausten Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavan EU:n rahoitusosuuden ja valtion rahoitusosuuden sekä ohjelmaan sisältyvän kokonaan kansallisesti rahoitettavan luonnonhaittakorvauksen maksamiseen

2) EU:n komission vuosille 2007—2013 hyväksymän ja vuonna 2014 yhdellä vuodella jatkuneen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaisten luonnonhaittakorvausten maksamiseen

3) EU:n aikaisempien ohjelmakausien ja ohjelmakauden 2014—2020 sitoumuksista aiheutuneiden velvoitteiden maksamiseen sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU 1306/2013) artiklojen 52 (sääntöjenmukaisuuden tarkastaminen) sekä 54 ja 56 (yhteiset säännökset ja maaseuturahastoa koskevat erityissäännökset sääntöjenvastaisuuksista) sekä aikaisempien ohjelmakausien vastaavien säädösten mukaisten Suomen velvoitteiden maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentilta vähennetään 93 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys johtuu pääministeri Marinin hallituksen hallitusohjelmassa (HO 2019) osoitetun lisämäärärahan siirrosta momentille 30.20.43. Muutoksen vaikutukset Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014—2020 on otettu huomioon 18.2.2020 hyväksytyssä ohjelmamuutoksessa.

Vuoden 2020 määrärahojen jakautuminen momentilla (euroa)

  Talousarvio IV lisätalousarvioesitys Yhteensä
       
— EU-osuus 86 613 000 -39 060 000 47 553 000
— valtion osuus 119 608 429 -53 940 000 65 668 429
— kokonaan kansallisesti rahoitettava luonnonhaittakorvaus 325 566 571 +93 000 000 418 566 571
— tekninen kohdennus luomusitoumusten rahoittamiseen 5 000 000 -5 000 000 -
— tekninen kohdennus ympäristökorvausten rahoittamiseen 88 000 000 -88 000 000 -
Yhteensä 624 788 000 -93 000 000 531 788 000

2020 IV lisätalousarvio -93 000 000
2020 talousarvio 624 788 000
2019 tilinpäätös 548 288 000
2018 tilinpäätös 518 738 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentilta vähennetään 93 000 000 euroa.